Екологічна безпека та природокористування

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/125

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Cистема екологічного моніторингу забрудненння педосфери нафтопродуктами
  (КНУБА : ІТГІП, 2020) Триснюк, В. М.; Охарєв, В. О.; Триснюк, Т. В.; Голован Ю. М.
  У статті запропоновано актуальне науково-прикладне завдання підвищення рівня екологічної безпеки ґрунтового покриву, забрудненого нафтопродуктами. Основні шляхи його розв’язання полягають у розробленні нових методів екологічного моніторингу ґрунтового покриву; дослідженні процесів міграції нафтопродуктів у ґрунтовому покриві з метою підвищення якості рекультивації деградованих територій та розробленні прогнозних моделей для своєчасного виявлення територій, які перебувають у зоні ризику забруднення; встановленні залежностей між станом забруднення ґрунтів нафтопродуктами та їх генезисом і виявленні закономірностей поширенняполютанта у досліджуваному середовищі. В процесі досліджень вдосконалено систему екологічного моніторингу ґрунтового покриву з застосуванням методу інфрачервоної спектрофотометрії. Обґрунтовано метод фізико-хімічного аналізу проб ґрунтів та встановлено залежності між станом забруднення ґрунтів нафтопродуктами та їх генезисом.
 • Документ
  Концептуальні підходи щодо організації моніторингу геологічного середовища і мінеральних ресурсів України в сучасних умовах
  (2018) Трофимчук, О. М.; Коржнев, М. М.; Яковлєв, Є. О.; Курило, М. М.; Кошарна, С. К.
  Моніторинг геологічного середовища і мінеральних ресурсів є дуже важливим елементом, що забезпечує функціонування всієї системи державного управління у сфері охорони довкілля, використання природних ресурсів і екологічної безпеки в Україні, розвиток якої тривалий історичний період визначався видобутком мінеральної сировини і експортом продуктів її переробки. Це обумовило критичний, часто наближений до катастрофічного,стан геологічного середовища в основних гірничодобувних районах країни. Особливо ситуація загострилася на Донбасі, де, у зв’язку з веденням бойових дій, неконтрольованим закриттям шахт і припиненням відкачки шахтних вод, швидкими темпами почала розвиватися екологічна катастрофа. Програми екологічної реабілітації гірничодобувних районів повинні спиратися на постійно діючу в режимі реального часу прогнозну модель геологічного середовища на основі географічної інформаційної системи з налагодженими системами моніторингу різних його складових (гідрогеологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, забруднення ґрунтів і поверхневих водойм та інших). При створенні й функціонуванні таких моделей у районах з кризовим і катастрофічним станом довкілля фінансові ресурси будуть розподілятися більш раціонально для попередження і вирішення конкретних екологічних проблем, які можуть виникати у випадку реалізації розрахованих у такій моделі найбільших екологічних ризиків. Одним із важливих завдань моніторингу мінерально-сировинної бази в сучасних умовах є розробка механізмів залучення інвестицій у геологічну галузь. Інформація про діючі і потенційні об’єкти використання надр має бути доповнена показниками економічного і екологічного характеру, виведеними на рівень державної статистики, і (по можливості) бути максимально відкритою.
 • Документ
  Аналіз впливу якості поверхневих вод на ендокринологічні захворювання населення на прикладі Вінницької області
  (ІТГІП, 2013) Мокін, В. Б.; Балачук, В. Ю.; Прудиус, П. Г.
  У статті розглянуто актуальну задачу аналізу впливу стану та якості поверхневих вод на захворюваність населення на ендокринологічні захворювання. Аналіз проведено на прикладі поверхневих вод Вінницької області.
 • Документ
  Моніторинг Лівадійського палацу при змінах фізико-механічних характеристик ґрунтів Центральної Лівадійської зсувної системи
  (ІТГІП, 2016) Калюх, Ю. І.; Клименков, О. А.; Берчун, Я. О.
  Розглянуто систему моніторингу будівельних конструкцій Лівадійського палацу, який розташований на Центральній Лівадійській зсувній системі, та результати впливу зміни фізико-механічних характеристик ґрунтової основи на деформування палацу. Система моніторингу складається з високоточних акселерометрів та інклінометрів. Всі датчики з'єднані в єдину систему з безперервним режимом передачі даних на центральний блок обробки даних.
 • Документ
  Математичне моделювання та моніторинг лівадійської зсувної системи
  (ІТІГІП, 2015) Трофимчук, Олександр Миколайович; Клименков, О. А.; Калюх, Ю. І.
  Розглянуто систему моніторингу Центральної Лівадійської зсувної системи та результати впливу зміни фізико-механічних характеристик ґрунтів зсувного масиву на його активізацію. Система моніторингу складається з GPS, інклінометричних та акселерометричних датчиків, електронного дощоміру. Всі датчики з'єднані в єдину систему з безперервним режимом передачі даних на центральний блок обробки даних. Проведено математичне моделювання зсувного масиву по першій групі граничних станів за допомогою програми LANDSLIP 7.0.
 • Документ
  Забруднення довкілля ртуттю – найгостріша екологічна проблема сучасності
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Дмитруха, Т. І.
  Розглядаються техногенні джерела забруднення ртуттю навколишнього середовища, небезпека ртуті для людини, сучасний екологічний стан довкілля відносно забрудненості ртуттю та шляхи зменшення ртутних забруднень довкілля.
 • Документ
  Оцінка модельних об’єктів для поетапної розробки «паспортів екологічної безпеки видів»
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Кривомаз, Т. І.
  Представлені етапи розробки «Паспортів екологічної безпеки видів» для ефективного моніторингу та управління у сфері екологічної безпеки. Запропоновано використати міксоміцети як модельні об’єкти для розробки структури паспортів екологічної безпеки видів. Доцільність такого вибору аргументується особливостями морфології, фізіології, біохімії та філогенії міксоміцетів, а також їх широким поширенням у різних біотопах більшості регіонів світу. Отриману структуру надалі можна адаптувати для паспортизації представників інших груп організмів, в узгодженні з їх будовою та особливостями метаболізму. Впровадження паспортизації видів підвищить рівень контролю в системі екологічної безпеки та ефективність заходів захисту навколишнього середовища і людини.
 • Документ
  Аналіз та реалізація моделей моніторингу підстильної поверхні за даними Suomi Npp
  (КНУБА, 2015) Нагаєвський, В.М.; Шелестюк, Ю.О.; Вишняков, В.Ю.
  В статті представлено основні характеристики космічного апарату SUOMI NPP та його сканерів в порівнянні зі сканерами апаратів NOAA, AQUA и TERRA, а також їх призначення. Проаналізовані рівні оброб-лення цих даних та описані моделі моніторингу підстильної поверхні з вка-занням існуючих програм їх реалізації.
 • Документ
  Обґрунтування технології ведення моніторингу при реконструкції житлових будівель
  (КНУБА, 2017) Варавін, Д. В.
  Розглянута технологія функціонального синтезу моніторингових даних для вирішення завдань реконструкції житлових будівель на урбанізованих територіях з метою їх ефективного функціонування. Запропонована концепція програмної реалізації моніторингу на основі байєсівського інтелектуального вимірювання (БІВ) і засоби реалізації БІВ у вигляді експертних систем (ЕС) та інтелектуально-вимірювальних комплексів (ІВК). Закладені передумови до розробки системних методів оцінки процесів реконструкції житлового фонду на урбанізованих територіях
 • Документ
  Оцінка техногенного впливу авіапідприємств на стан водойм
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Маджд, С. М.
  Проведена комплексна оцінка якості зворотних вод підприємств з експлуатації та ремонту авіаційної техніки. Визначені основні забруднювачі, класи та категорії якості водойм поблизу об'єктів цивільної авіації. Здійснені моніторингові дослідження системи очистки стічних вод авіапідприємств.