Вип. 15

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • Документ
  Регіональні техногенні зміни водно-екологічного стану басейну р. Сіверський Донець
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Анпілова, Є. С.
  У цій статті розглянуто регіональні техногенні зміни водно-екологічного стану басейну р. Сіверський Донець, як одного з найбільш навантажених басейнів України. Побудовано картографічні моделі впливу цих змін на стан басейну.
 • Документ
  Використання природних мінералів (шунгіту) як етапів комплексної технології корегування складу водних розбавлених розчинів до природно сформованої якості
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Заграй, Я. М.; Ребренюк, А. В.
  У даній статті розглянуто природний мінерал – шунгіт. Наведені дві теорії походження шунгітових порід. Зроблено огляд фізико-хімічних властивостей шунгіту, зокрема молекул фулеренів, які присутні в ньому та визначають його корисні властивості. Розглянуто основні процеси впливу на структуру води в системі “розбавлений водний розчин, питна вода – шунгіт” і зроблено висновок, що шунгіт можна використовувати для підготовки вод питного призначення завдяки високій активності шунгітового вуглецю в окисновідновних процесах, наявності процесів сорбції і обміну катіонів
 • Документ
  Використання методу багатокритеріальної оптимізації для оцінки екологічного стану Київського водосховища на основі матеріалів космічної зйомки та наземних спостережень
  (ІТГІП, 2014) Томченко, О.В.
  Розглянуто використання системного методу багатокритеріальної оптимізації для визначення зміни екологічного стану верхів’я Київського водосховища. Описано кореляцію значень наземних гідрохімічних показників стану водойми з отриманими за матеріалами дистанційного зондування Землі площами природно-територіальних комплексів ( з 1989 по 2013 р.). Визначено основні чинники, які впливають на екологічну ситуацію водойми.
 • Документ
  Методологія просторового моделювання зони забруднення навколо місць видалення відходів
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Новохацька, Н. А.
  У статті пропонується методологія просторового моделювання зони забруднення навколо місць видалення відходів, яка базується на застосуванні ГІС-технологій з отриманням тріангуляційної моделі, комплексної картографічної моделі та моделі зони впливу полігону твердих побутових відходів, що значно підвищить рівень екологічної безпеки на регіональному і державному рівні та дасть можливість розробити комплекс заходів щодо зменшення цього впливу на довкілля.
 • Документ
  Онтологія задачі вибору та її застосування при аналізі лімнологічних систем
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Стрижак, О. Є.; Горборуков, В. В.; Франчук, О. В.; Попова, М. А.
  У статті розглядаються проблеми інформаційно-аналітичного дослідження лімнологічних систем на основі використання онтології задачі вибору та підтримки на її основі прийняття рішень щодо оптимального розвитку екосистем. Описана методика формування онтології та створення на її основі бази даних за результатами досліджень якості води.
 • Документ
  Вилучення фітопланктону з поверхневих і підземних вод фільтруванням
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Олійник, О. Я.; Кузьмич, І. С.
  Теоретичним шляхом досліджуються процеси фільтрації і масообміну в пористих середовищах при вилученні фітопланктону із поверхневих та підземних вод фільтруванням. На підставі побудованої і реалізованої математичної моделі запропонована методика розрахунку зміни їх концентрації в рідинній і твердій фазах середовища.
 • Документ
  Інформаційні технології дослідження штучно створених екосистем на прикладі Тернопільського ставу
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Триснюк, В. М.; Радчук, І. В.; Охарєв, В. О.; Триснюк, Т. В.; Атрасевич, О. В.; Шумейко, В. О.
  Розглянуто модельне дослідження штучно створеної екосистеми Тернопільського ставу. У статті дано характеристику концентрації важких металів в різні періоди року і встановлено, що рослинність є найкращим акумулятором свинцю. Розроблені показники оцінки стану природно-техногенної гідроекосистеми залежать від конфігурації органічних сполук і міри порушеності басейнових ландшафтів.
 • Документ
  Графические процессоры в задачах биоинформатики
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Гостюшкин, В .В.; Полумиенко, С. К.; Савин, С. З.
  Разрабатываются принципы использования графических процессоров для решения задач компьютерного автоматизированного анализа совмещенных медицинских изображений по данным однофотонной эмиссионной компьютерной томографии и рентгеновской компьютерной томографии. Приведен пример программного кода для вычисления быстрого преобразования Фурье, значительно ускоряющего расчеты при построении совмещенных изображений трехмерной графики в задачах радионуклидной диагностики.
 • Документ
  Оценка возможностей использования спутниковых снимков национальной системы ДЗЗ СИЧ-2 для решения тематических задач сельского хозяйства Украины
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Гребень, А. С.
  Анализируются технические характеристики национальной системы ДЗЗ СИЧ-2. Используются данные Центра приёма и обработки специальной информации (ЦПОСИ) и контроля навигационного поля (КНП). Одновременно анализируются требования к спектральным характеристикам системы ДЗЗ при решении задач сельского хозяйства Украины. Определяется соответствие спектральных характеристик спутниковой системы СИЧ-2 методикам оценки вегетационных индексов сельскохозяйственных культур. Определяется соответствие положения и ширины спектральных зон спектральным характеристикам оценки вегетационных индексов. Приводится теоретическое обоснование методики оценки вегетационных индексов по ограниченным характеристикам спектрального диапазона.
 • Документ
  Впровадження технології біологічної очистки стічних вод від сполук азоту і фосфору на міських очисних спорудах
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Василенко, О. А.; Поліщук, О. В.; Василенко, Л. О.
  Вивчений досвід роботи діючих аеротенків, в яких реалізовані технологічні схеми біологічного видалення зі стічних вод сполук азоту і фосфору. Напрацьовані рекомендації для проектування споруд із реалізацією зазначених схем.
 • Документ
  Моделювання механічного зневоднення осаду очисних споруд на фільтрпресі
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Степова, Н. Г.; Калугін, Ю. І.; Кушка, О. М.
  Показана актуальність проблеми утилізації осаду водопровідних і каналізаційних очисних споруд в Україні. Обґрунтована ефективність його механічного зневоднення та наведені теоретичні передумови, які лежать в основі цього процесу. Складена комп’ютерна програма для розрахунку основних технологічних параметрів зневоднення осаду на фільтрпресі, робота якої проілюстрована прикладом.
 • Документ
  Забруднення довкілля ртуттю – найгостріша екологічна проблема сучасності
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Дмитруха, Т. І.
  Розглядаються техногенні джерела забруднення ртуттю навколишнього середовища, небезпека ртуті для людини, сучасний екологічний стан довкілля відносно забрудненості ртуттю та шляхи зменшення ртутних забруднень довкілля.
 • Документ
  Екологічна характеристика природно–антропогенних гідроекосистем водного басейну р. Кальміус
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Удод, В. М.; Жукова, О. Г.
  При екологічній оцінці стану гідроекосистем (ГЕ) водного басейну Кальміус (ВБК) використовують інженерно-екологічні показники та їх параметри, більшість з яких запропоновано нами. Використано системно–басейновий підхід досліджень ВБК, основою якого стали систематизація і обробка даних екологічного моніторингу за довгостроковий період. Такий період дозволив встановити наукові закономірності розвитку природно– антропогенних ГЕ в умовах постійного техногенного навантаження на них. Показано, що поява цих систем пов’язана із змінами асиміляційної ємності водного середовища, збільшенням техноємності та змінами структурно–функціональних властивостей ГЕ, зниженням самовідновної здатності ГЕ. Отримані результати стануть у пригоді для забезпечення раціонального використання водних ресурсів.
 • Документ
  Метод подбора товаров-заменителей на основании близости покупательских свойств
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Флакс, Л. В.
  В данной статье рассматривалась задача подбора похожих товаров для крупных интернет-магазинов с большим и часто обновляемым ассортиментом. Целью была разработка автоматической системы поиска товаров-заменителей на основании схожести их характеристик. Предложенное решение позволяет оптимизировать существующие механизмы формирования групп похожих товаров за счет замены ручного труда автоматически генерируемыми рекомендациями.
 • Документ
  Бази даних для перевірки адекватності моделей СППР із забезпечення техногенної безпеки промислового міста
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Кряжич, О. О.; Василь’єва, О. І.
  У статті розглянуто деякі вимоги до створення бази даних для перевірки відповідності моделей СППР з управління техногенною безпекою промислового міста. Визначені деякі особливості наповнення таких баз даних. Наведено приклад наповнення бази даних для перевірки відповідності моделей за вимогами стратегічного управління DOTMLPF. Зроблені висновки відносно можливостей практичного використання.
 • Документ
  Аналіз антропогенних змін ландшафту в районі Смолінської шахти Кіровоградської області із застосуванням космічних зйомок
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Дудар, Т. В.; Ведмеденко, І. В.; Станкевич, С. А.
  Проаналізовано антропогенні зміни ландшафтів в районі розташування Смолінської шахти Кіровоградської області із застосуванням космічних зйомок. Побудовано інтегральну карту змін стану земель Маловисківського району за період 1991–2013 рр.
 • Документ
  Аналіз актуальних чинників погіршення якості джерел питного водопостачання в контексті екологічної безпеки України
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Вергун, О. М.
  У статті розглянуто основні чинники, що суттєво впливають на якість джерел питного водопостачання в сучасних соціально-економічних умовах України. Проаналізовано основні загрози безпечному питному водопостачанню, які впливають на стан екологічної безпеки.
 • Документ
  Порівняння методів оцінювання валютних ризиків
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Бідюк, П. І.; Трофимчук, О. М.; Черниш, Л. Д.
  Розглянуто три методи оцінювання міри ризику VaR банківського валютного портфеля: дельта-нормальний, метод історичного моделювання та метод імітаційного моделювання Монте-Карло. Модель на основі дельта-нормального методу виявилась неадекватною через невиконання припущення про нормальний розподіл доходності курсів валют. Метод історичного моделювання показав задовільний результат лише за умов стабільної ситуації на ринку. Він погано адаптується до різких коливань на ринку і тому в нинішніх умовах не може використовуватися на фінансовому ринку України. Кращі результати оцінювання отримано за методом імітаційного моделювання Монте-Карло, який гіпотетично враховує всі можливі зміни курсів валют на ринку. Похибки у прогнозах можливих втрат виникають лише за наявності непередбачуваних різких змін курсу, але модель на основі цього методу швидко пристосовується до змін на ринку.