Вип. 15

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/129

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 18
 • Документ
  Регіональні техногенні зміни водно-екологічного стану басейну р. Сіверський Донець
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Анпілова, Є. С.
  У цій статті розглянуто регіональні техногенні зміни водно-екологічного стану басейну р. Сіверський Донець, як одного з найбільш навантажених басейнів України. Побудовано картографічні моделі впливу цих змін на стан басейну.
 • Документ
  Використання природних мінералів (шунгіту) як етапів комплексної технології корегування складу водних розбавлених розчинів до природно сформованої якості
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Заграй, Я. М.; Ребренюк, А. В.
  У даній статті розглянуто природний мінерал – шунгіт. Наведені дві теорії походження шунгітових порід. Зроблено огляд фізико-хімічних властивостей шунгіту, зокрема молекул фулеренів, які присутні в ньому та визначають його корисні властивості. Розглянуто основні процеси впливу на структуру води в системі “розбавлений водний розчин, питна вода – шунгіт” і зроблено висновок, що шунгіт можна використовувати для підготовки вод питного призначення завдяки високій активності шунгітового вуглецю в окисновідновних процесах, наявності процесів сорбції і обміну катіонів
 • Документ
  Використання методу багатокритеріальної оптимізації для оцінки екологічного стану Київського водосховища на основі матеріалів космічної зйомки та наземних спостережень
  (ІТГІП, 2014) Томченко, О.В.
  Розглянуто використання системного методу багатокритеріальної оптимізації для визначення зміни екологічного стану верхів’я Київського водосховища. Описано кореляцію значень наземних гідрохімічних показників стану водойми з отриманими за матеріалами дистанційного зондування Землі площами природно-територіальних комплексів ( з 1989 по 2013 р.). Визначено основні чинники, які впливають на екологічну ситуацію водойми.
 • Документ
  Методологія просторового моделювання зони забруднення навколо місць видалення відходів
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Новохацька, Н. А.
  У статті пропонується методологія просторового моделювання зони забруднення навколо місць видалення відходів, яка базується на застосуванні ГІС-технологій з отриманням тріангуляційної моделі, комплексної картографічної моделі та моделі зони впливу полігону твердих побутових відходів, що значно підвищить рівень екологічної безпеки на регіональному і державному рівні та дасть можливість розробити комплекс заходів щодо зменшення цього впливу на довкілля.
 • Документ
  Онтологія задачі вибору та її застосування при аналізі лімнологічних систем
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Стрижак, О. Є.; Горборуков, В. В.; Франчук, О. В.; Попова, М. А.
  У статті розглядаються проблеми інформаційно-аналітичного дослідження лімнологічних систем на основі використання онтології задачі вибору та підтримки на її основі прийняття рішень щодо оптимального розвитку екосистем. Описана методика формування онтології та створення на її основі бази даних за результатами досліджень якості води.
 • Документ
  Вилучення фітопланктону з поверхневих і підземних вод фільтруванням
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Олійник, О. Я.; Кузьмич, І. С.
  Теоретичним шляхом досліджуються процеси фільтрації і масообміну в пористих середовищах при вилученні фітопланктону із поверхневих та підземних вод фільтруванням. На підставі побудованої і реалізованої математичної моделі запропонована методика розрахунку зміни їх концентрації в рідинній і твердій фазах середовища.
 • Документ
  Інформаційні технології дослідження штучно створених екосистем на прикладі Тернопільського ставу
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Триснюк, В. М.; Радчук, І. В.; Охарєв, В. О.; Триснюк, Т. В.; Атрасевич, О. В.; Шумейко, В. О.
  Розглянуто модельне дослідження штучно створеної екосистеми Тернопільського ставу. У статті дано характеристику концентрації важких металів в різні періоди року і встановлено, що рослинність є найкращим акумулятором свинцю. Розроблені показники оцінки стану природно-техногенної гідроекосистеми залежать від конфігурації органічних сполук і міри порушеності басейнових ландшафтів.
 • Документ
  Графические процессоры в задачах биоинформатики
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Гостюшкин, В .В.; Полумиенко, С. К.; Савин, С. З.
  Разрабатываются принципы использования графических процессоров для решения задач компьютерного автоматизированного анализа совмещенных медицинских изображений по данным однофотонной эмиссионной компьютерной томографии и рентгеновской компьютерной томографии. Приведен пример программного кода для вычисления быстрого преобразования Фурье, значительно ускоряющего расчеты при построении совмещенных изображений трехмерной графики в задачах радионуклидной диагностики.
 • Документ
  Оценка возможностей использования спутниковых снимков национальной системы ДЗЗ СИЧ-2 для решения тематических задач сельского хозяйства Украины
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Гребень, А. С.
  Анализируются технические характеристики национальной системы ДЗЗ СИЧ-2. Используются данные Центра приёма и обработки специальной информации (ЦПОСИ) и контроля навигационного поля (КНП). Одновременно анализируются требования к спектральным характеристикам системы ДЗЗ при решении задач сельского хозяйства Украины. Определяется соответствие спектральных характеристик спутниковой системы СИЧ-2 методикам оценки вегетационных индексов сельскохозяйственных культур. Определяется соответствие положения и ширины спектральных зон спектральным характеристикам оценки вегетационных индексов. Приводится теоретическое обоснование методики оценки вегетационных индексов по ограниченным характеристикам спектрального диапазона.
 • Документ
  Впровадження технології біологічної очистки стічних вод від сполук азоту і фосфору на міських очисних спорудах
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Василенко, О. А.; Поліщук, О. В.; Василенко, Л. О.
  Вивчений досвід роботи діючих аеротенків, в яких реалізовані технологічні схеми біологічного видалення зі стічних вод сполук азоту і фосфору. Напрацьовані рекомендації для проектування споруд із реалізацією зазначених схем.