Київський національний університет будівництва і архітектури

Інституційний репозитарій

 

Нові надходження

Документ
Інформаційні системи маркетингу
(КНУБА, 2024) Дименко, Р. А.; Марченко, С. М.; Романенко, О. В.
Містять короткий зміст дисципліни «Інформаційні системи маркетингу» для практичного вивчення курсу. Наведено рекомендації для виконання розрахунково робіт за допомогою комп’ютера, завдання для індивідуальної роботи та методичні матеріали до її виконання з навчальної дисципліни «Інформаційні системи маркетингу. Призначено для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання.
Документ
Інженерне обладнання будівель: Водопостачання і водовідведення
(КНУБА, 2024) Кушка, О. М.; Любенко, В. В.
Містять вихідні дані, вказівки до виконання розрахункової роботи на прикладі з поясненнями для дисципліни «Інженерне обладнання будівель: Водопостачання і водовідведення». Призначено для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» спеціалізації «Архітектура та містобудування».
Документ
Деформації малоповерхових будівель та споруд
(КНУБА, 2019) Корнієнко Микола; Корзаченко Микола
На прикладі малоповерхової забудови міста Чернігова розглянуто деформації кам’яних та дерев’яних будівель і споруд. Досліджено інженерно-геологічні особливості дослідних майданчиків. При недостатньому практичному досвіді зведення будівель в умовах щільної забудови можуть виникати негативні фактори, зокрема, тріщини в несучих стінах, фундаментах, перекриттях, деформування основ та фундаментів поруч із розташованими спорудами, підвищення рівня ґрунтових вод тощо.
Документ
Врахування коефіцієнту пористості ґрунтів для визначення опору по бічній поверхні бурових паль
(КНУБА, 2019) Маєвська Ірина; Блащук Наталя
Проаналізований вплив коефіцієнту пористості піщаних та глинистих ґрунтів на несучу здатність бурових паль. При вирішенні поставленої задачі були використані результати статичних випробувань бурових та буроін’єкційних паль, виконаних у Науководослідному інституті будівельного виробництва та Науково-дослідному інституті будівельних конструкцій м. Київ. Розглянуті результати натурних випробувань 17-ти бурових паль з 10-ти різних майданчиків та 38-ми буроін’єкційних паль з 10-ти різних майданчиків. Аналізувався граничний опір паль різної довжини та діаметру, розміщених у різних ґрунтах.
Документ
Конструктивні особливості будівель і споруд об’єктів культурної спадщини м. Києва та їх класифікаційні ознаки
(КНУБА, 2019) Корнієнко Микола; Шепетюк Гліб
Об’єкти культурної спадщини, що знаходяться на території України, на даний момент, охороняються державою, а їх збереження є одним із пріоритетних завдань державної влади та місцевого самоврядування. Розроблені класифікації малоповерхових будівель та будівель середньої поверховості, що існують на даний момент не в повній мірі відображають особливості будівель що є об’єктами культурної спадщини, тому вони потребують доповнення і уточнення з врахуванням їх специфіки.
Документ
Особливості роботи підпірних стін з буронабивних паль у текучих супісках
(КНУБА, 2019) Бойко Ігор; Скочко Людмила; Скочко Володимир
Замовник зазвичай намагається уникати територій з високим рівнем підземних вод під час вибору ділянки для будівництва. Наявність ґрунтових вод значно збільшує витрати на будівництво при необхідності зведення підземних поверхів. Але будівництво в умовах сучасного мегаполісу все частіше кидає виклики проектувальникам-геотехнікам, через те, що необхідно забудовувати ділянки зі складними інженерно-геологічними умовами і не просто розробляти надійні фундаменти, а й освоювати підземний простір з подальшою його експлуатацією в якості підземних приміщень різного призначення.
Документ
Числове моделювання напружено-деформований стану пальового фундаменту будинку з використанням різних моделей ґрунтової основи
(КНУБА, 2019) Носенко Віктор; Кашоїда Остап
Числовим моделюванням досліджено взаємодію елементів системи «основи – фундаменти – надземні конструкції» при різних варіантах врахування ґрунтового середовища. У даний час в міській забудові активно будують висотні будинки та споруди. Часте використання пальових фундаментів обумовлено тим, що вони мають більшу несучу здатність в порівнянні з звичайним фундаментами неглибокого закладання. На етапі проектування перед інженерами постає питання; яку модель деформації ґрунтового середовища обрати?
Документ
Термодинаміка і теплопередача
(КНУБА, 2024) Барановська, С. В.; Чепурна, Н. В.
Методичні вказівки містять стислі теоретичні відомості з курсу «Термодинаміка і теплопередача», а також завдання та рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи. Призначені для студентів другого курсу спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Освітня програма «Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами».
Документ
Вища математика Модуль 1 (ЗМ 1, ЗМ 2). Лінійна алгебра та В55 векторний аналіз. Диференціальне числення функції однієї та багатьох змінних
(КНУБА, 2024) Доля, О. В.; Забарило, О. В.; Коротких, Ю. А.; Рябчун, Ю. В.
Містять необхідні практичні відомості для виконання самостійних та індивідуальних завдань зі змістових модулей 1 та 2, що включають завдання з лінійної та векторної алгебри, аналітичної геометрії і диференціального числення функції однієї та багатьох змінних. А також приклади виконання типових варіантів змістового модуля 1 та 2 індивідуальної роботи та 30 варіантів для виконання самостійних робіт. Призначені для студентів ОПП першого рівня вищої освіти (бакалавр) інженерних та природничих спеціальностей всіх форм навчання КНУБА.
Документ
Планування кар’єри і професійний розвиток
(КНУБА, 2022) Титок, Вікторія Вікторівна; Ємельянова, Олена Миколаївна
Містять програму курсу, перелік та зміст лекцій, основні поняття, які мають бути засвоєні, рекомендовану літературу. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» денної та заочної форми навчання.