Київський національний університет будівництва і архітектури

Інституційний репозитарій

 

Нові надходження

Документ
Атестаційна робота студентки Кишман Катерини Андріївни
(2023) Кишман Катерина Андріївна
Документ
Атестаційна робота студентки Муляр Анни Сергіївни
(2023) Муляр Анна Сергіївна
Документ
Eкономічна діагностика результативності маркетингової діяльності підприємств-девелоперів будівництва
(КНУБА, 2024) Максим’юк, Юлія Сергіївна
Дисертацію присвячено вирішенню актуального завдання розробки та вдосконалення методико-аналітичних засад і практичних рекомендацій щодо економічної оцінки та подальшого вибору стратегій маркетингу для підприємства-девелопера в будівництві, яке у роботі розглядається як підприємство з мультипроектною операційною системою, використовуючи органічне поєднання підходів економічної діагностики із інструментарієм геоінформаційного маркетингу, «ключових критеріїв успіху» (KPI), управління за відхиленнями, кластерного аналізу та управління ризиками на основі ідеології маркетинг-менеджменту.
Документ
Порівняльна оцінка умов роботи трубчатих перепадних колодязів систем водовідведення
(Національний транспортний університет, 2022) Кравчук, А. М.; Кравчук, О. Я.
В даній роботі на основі аналізу літературних даних проведено оцінку роботи стандартних типів перепадних каналізаційних колодязів і на цій основі запропоновано нову конструкцію перепаду колодязя із змінною за висотою площею поперечного перерізу. Для вивчення і порівняння характеристик і умов роботи стандартних споруд і споруд запропонованої конструкції на спеціально змонтованому стенді була проведена серія експериментальних досліджень моделей даних конструкцій. Моделі перепадних стояків були виготовлені з оргскла, що дозволило візуалізувати структуру потоків рідини в обох випадках. Встановлено, що в перепадних стояках, в залежності від витрати, що пропускається, можливе встановлення трьох режимів руху: безнапірного, перехідного і напірного. Для перепаду постійного перерізу розрахунковим режимом слід вважати безнапірний режим руху. Значна увага в дослідженнях була приділена вимірюванням величини динамічних навантажень від падаючого потоку на дно водобійного колодязя. В тому числі визначенню коефіцієнта нерівномірності дії динамічного навантаження від впливу струмини. Визначено, що для перепадів, які виготовлені із стояка постійного перерізу, його величина залежить від витрати, що пропускається стояком та може досягати значень 3 і більше. Коефіцієнт нерівномірності динамічного навантаження для таких стояків слід приймати рівним 1,5. Для стояків змінного перерізу коефіцієнт нерівномірності не перевищує величини 1,5 для довільних величин витрат.
Документ
Маркетинг на ринку нерухомості
(КНУБА, 2023) Огороднік, І. В.; Алавердян, Л. М.
Містять вказівки до виконання індивідуальної роботи з кожної теми. Наведено перелік рекомендованої літератури до кожної теми. Призначено для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання.
Документ
Атестаційна робота студента Вакуленка Євгена Сергійовича
(2023) Вакуленко Євген Сергійович
Документ
Атестаційна робота студента Борсяка Владислава Віталійовича
(2023) Борсяк Владислав Віталійович
Документ
Атестаційна робота студентки Кишман Катерини Андріївни
(2023) Кишман Катерина Андріївна
Документ
Принципи використання національних традицій в сучасній архітектурі Китаю (на прикладі провінції Шаансі)
(КНУБА, 2024) Дін Ян
У вступі дисертант окреслив актуальність теми дослідження, визначив мету і завдання дослідження, загальнонаукові методи дослідження, окреслив об’єкт і предмет дослідження, наукову новизну отриманих результатів, теоретичне і практичне значення праці, навів апробацію результатів і список публікацій за темою дослідження.
Документ
Економіко-цифровий інструментарій впровадження реінжинірингу на будівельному підприємстві
(КНУБА, 2024) Деркач, Андрій Євгенович
Дисертація присвячена розв’язанню актуального науково-прикладного завдання з розробки вдосконаленого цифрового інструментарію вибору стратегії реінжинірингу для будівельного підприємства - через комплекс заходів (проєкт), який узгоджено зі змістом операційної діяльності підприємства-виконавця проектів будівництва.