Вип. 12

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • Документ
  Тематична онтологія процесів застосування даних дистанційного зондування для моніторингу Землі з космосу
  (ІТГІП, 2013) Вишняков, В. Ю.
  У статті розглянуто алгоритм побудови онтології відбору даних дистанційного зондування Землі за тематичним призначенням та навпаки. Сформовано вимоги до розроблення онтології. Наведено фрагменти глосарію.
 • Документ
  Комплексний аналіз екологічної безпеки регіону на основі статистичної обробки та сучасних ГІС-технологій
  (ІТГІП, 2013) Триснюк, В. М.
  Розглядається комплексний підхід до аналізу екологічної безпеки регіону, що включає проектування бази даних екологічного моніторингу, методи обробки та аналізу багатовимірної інформації про забруднення атмосфери, нові ГІС-технології побудови екологічних карт та виявлення територій підвищеного ризику. Для полегшення змістовної інтерпретації даних моніторингу і результатів аналізу розроблено систему візуалізації екологічних індексів, які можна безпосередньо наносити на електронну карту регіону з різним екологічним статусом. Дані екологічного моніторингу компонентів довкілля регіонального рівня і результати аналізу представлені у вигляді карт статистичних поверхонь.
 • Документ
  Засоби онтологічної інтеграції і супроводу розподілених просторових та семантичних інформаційних ресурсів
  (ІТГІП, 2013) Стрижак, О. Є.
  У статті розглянуті питання щодо використання комп’ютерних онтологій для інформаційного супроводу розподілених інформаційних систем. Розглядається знаннєво-орієнтовний підхід, який ґрунтується на поняттях онтологія і трансдисциплінарність. На основі об'єктно-орієнтованого підходу визначається поняття трансдисциплінарної онтології. Описується алгоритм побудови онтологій у вигляді пірамідальної мережі – мережевого графу. Надається приклад побудови і застосування мережевого графу при роботі з розподіленими просторовими та семантичними інформаційними ресурсами і їх супроводу у середовищі геоінформаційної системи. Надаються технологічні характеристики системи ТОДОС, яка забезпечує семантичну інтеграцію розподілених просторових та семантичних інформаційних ресурсів.
 • Документ
  Линейные целочисленные модели распределения потоков в задачах проектирования и анализа многопродуктовых коммуникационных сетей
  (ІТГІП, 2013) Васянин, В. А.; Трофимчук, А. Н.
  В статье предлагаются модели распределения дискретных многопродуктовых потоков, представленные в виде задач линейного программирования. Проведен краткий обзор методов и алгоритмов, используемых в настоящее время для решения задач подобного класса. Показано, что практическое использование методов декомпозиции Данцига-Вулфа и релаксации ограничений Розена для решения сформулированных задач позволило установить границы их разумного применения для реальных сетей - от 30 до 100 узлов, и они могут быть использованы при проектировании распределения потоков на нижних уровнях иерархической сетевой структуры. Отмечается, что для решения задач распределения потоков в децентрализованных распределенных сетях, содержащих более 200 узлов и 12000 дуг, целесообразно использовать сетевые постановки задач и приближенные методы решения, существенно опирающиеся на специфику структуры данных задач и содержательные эвристические соображения.
 • Документ
  Автоматизація процедури усунення міжканальних геометричних деформацій зображень, отриманих знімальною апаратурою супутника «Січ-2»
  (ІТГІП, 2013) Кузьмін, А. В.; Греков, Л. Д.; Оноцький, В. В.
  Розглядається алгоритм, призначений для усунення взаємних міжканальних зміщень знімків земної поверхні, отриманих знімальною апаратурою космічного супутника «Січ-2», які мають місце між трьома окремими мультиспектральними каналами та панхроматичним каналом. З використанням запропонованого алгоритму пошук та усунення міжканальних зміщень може здійснюватися оператором в повністю автоматичному потоковому режимі обробки космічних знімків. Космічні знімки зі значною долею однорідних областей алгоритм дозволяє обробляти з використанням індивідуальних параметрів налаштування. Пошук та усунення міжканальних зміщень для сильно деформованих каналів здійснюється поетапно (грубе, середнє, піксельне та субпіксельне) суміщення. За наявності апріорної інформації про ступінь міжканальних зміщень етапи грубого та середнього суміщення можуть не виконуватись.
 • Документ
  Формы движения живой материи как предмет фундаментальных исследований в экологии
  (ІТГІП, 2013) Симонов, И. Н.; Трофимович, В. В.
  Рассмотрена возможность формирования фундаментальных исследований в экологии на основе идеи Э.Бауэра о биологии как науке, о законах движения организованной живой материи. Учитываются и современные представления о двухуровневой самоорганизации живой материи благодаря действию самосогласованного континуального поля водных растворов электролитов.
 • Документ
  Дослідно-виробнича апробація теоретичних розрахунків кисневого режиму при доочистці стічних вод фільтруванням
  (ІТГІП, 2013) Маслун, Г. С.
  Наведені результати апробації запропонованих теоретичних розрахунків параметрів кисневого режиму при біологічній доочистці стічних вод фільтруванням із залученням дослідних даних різних авторів, одержаних у лабораторних і виробничих умовах на очисних затоплених фільтрах з різними завантаженнями і технологіями забезпечення киснем. Результати теоретичних розрахунків в цілому добре узгоджуються з дослідними даними.
 • Документ
  Використання гідроксилапатиту, модифікованого гідрооксисульфатом та гідрооксихлоридом алюмінію, для очистки води від фтору
  (ІТГІП, 2013) Терновцев, В. О.; Зоря, О. В.; Терновцев, О. В.
  Розглянуто виділення фторид-іонів методом іонного обміну на фільтрах з модифікованим завантаженням. Запропоновано використовувати гідроксилапатит в якості завантаження, модифікованого розчинами гідроксисульфату або гідроксихлориду алюмінію. Наведені основні показники процесу знефторювання води.
 • Документ
  Оцінювання характеристик зелених насаджень з використанням засобів дистанційного зондування Землі
  (КНУБА : ІТГІП, 2013) Попов, М. О.; Семко, І. Д
  Запропоновано методику оцінювання характеристик зелених насаджень в умовах міських агломерацій і урбанізованих територій на основі даних ДЗЗ, а саме, лідарних даних та матеріалів багатоспектрального космічного знімання високої просторової розрізненності. Описано схему оброблення даних при дистанційному оцінюванні кількісно-якісних характеристик зелених насаджень, наводяться результати її застосування на полігоні міста Черкаси.
 • Документ
  Новий метод оптимізації програм моніторингу управлінь водних ресурсів україни з урахуванням вимог моніторингу стану вод та водокористування
  (ІТГІП, 2013) Мокін, В. Б.; Ящолт, А. Р.; Крижановський, Є. М.
  Запропоновано наукові та практичні засади оптимізації програм моніторингу якості вод басейнових управлінь водних ресурсів України із забезпеченням максимуму інформації щодо впливу процесу водокористування на якість цих вод за мінімальні кошти.
 • Документ
  Проблема радонового ризику в екології
  (ІТГІП, 2013) Жук, Л. В.; Васійчук, В. О.; Гончарук, В. Є.; Качан, С. І.
  У статті проаналізовано роль природного радіоактивного газу радону в сумарній дозі опромінення населення. Вказано шляхи розповсюдження радону в природі. Розглянуто ситуації, що зумовлюють накопичення радону в небезпечних концентраціях, та наведено шляхи зниження радонової небезпеки.
 • Документ
  Региональные алгоритмы исследования морских акваторий по данным космической съемки на примере Керченского пролива
  (ІТГІП, 2013) Федоровский, А. Д.; Порушкевич, А. Ю.; Чепыженко, А. А.; Якимчук, В. Г.
  Целью исследования является определение возможности оценивания характеристик водной среды с помощью дистанционного сканирования морской поверхности при помощи современных космических методов и средств. В рамках исследования для Керченского пролива были использованы синхронные контактные измерения на 26 станциях: температуры (Т), солености (S), суммарного взвешенного вещества (TSM), растворенного органического вещества (DOM), а также данные спектральной яркости 7 каналов спутника Landsat-5. На основании этих данных методом наименьших квадратов была построена многомерная линейная регрессионная модель зависимости характеристик Т, S, TSM, DOM от влияющих факторных переменных - спектральной яркости 7 каналов Landsat-5. Вычисленные по линейной регрессионной модели характеристики водной среды имеют погрешности от 2% до 12%, что свидетельствует о реальной возможности использовать космические системы для контроля состояния морских экосистем.
 • Документ
  Вплив розміщення системи аерації на ефективність очищення стічних вод у біореакторах
  (ІТГІП, 2013) Жукова, В. С.; Саблій, Л. А.
  Досліджено спосіб підвищення окисної потужності за амонійним азотом біореакторів за рахунок розміщення системи аерації перпендикулярно руху струменів повітря відносно руху стічних вод. Наведено експериментальні дані та конструктивні параметри установки. У результаті дослідження визначено, що забезпечується збільшення окисної потужності на 30-40% на початковій стадії аеробного процесу та ефективність видалення амонійного азоту 98,4-99,8 % у порівнянні із поздовжнім розміщенням аераторів при таких же умовах процесу, що дозволяє зменшити розміри споруд та збільшити ефективність видалення спо- лук азоту зі стічних вод.
 • Документ
  Технологія захисту ґрунтів від негативного впливу автомобільного транспорту
  (ІТГІП, 2013) Клименко, В. І.
  Запропонована технологія дозволяє здійснювати оцінювання техногенного впливу геохімічного Забруднення грунтів на дослідіній території вздовж автомобільних доріг та створювати картографічні матеріали на основі використання космічних знімків високої роздільної здатності.
 • Документ
  Імовірнісний аналіз водоутримуючої здатності екрану верхового басейну Дністровської ГАЕС за даними геотехнічного контролю
  (ІТГІП, 2013) Стефанишин, Д. В.
  Здійснено імовірнісний аналіз водоутримуючої здатності екрану верхового басейну Дністровської ГАЕС за даними геотехнічного контролю з урахуванням особливостей його конструкції та протифільтраційних властивостей глинистих ґрунтів.
 • Документ
  Моніторингові дослідження та аналіз забруднення грунту в районі бойових стартових позицій балістичних ракет
  (ІТГІП, 2013) Шаравара, В. В.; Мовчан, Я. І.
  Представлено результати експериментальної та аналітичної оцінки забруднення ґрунту на основі екологічного обстеження території колишньої бойової стартової позиції балістичних ракет Р-12У. Показана динаміка розповсюдження забруднювачів у ґрунтовому оризонті і проаналізовані причини виникнення негативних наслідків.
 • Документ
  Розрахунок берегового променевого водозабору при боковому фільтраційному потоці
  (ІТГІП, 2013) Телима, С. В.; Тугай, Я. А.; Олійник, Є. О.; Майстренко, Г. В.
  Наводиться методика розрахунку параметрів променевого водозабору (дренажу) прибоковому фільтраційному притоці води, розроблений на основі використання метода фільтраційних опорів стосовно складних гідрогеологічних умов. Подається приклад розрахункушестипроменевого водозабору.