Вип. 12

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/126

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 18
 • Документ
  Тематична онтологія процесів застосування даних дистанційного зондування для моніторингу Землі з космосу
  (ІТГІП, 2013) Вишняков, В. Ю.
  У статті розглянуто алгоритм побудови онтології відбору даних дистанційного зондування Землі за тематичним призначенням та навпаки. Сформовано вимоги до розроблення онтології. Наведено фрагменти глосарію.
 • Документ
  Комплексний аналіз екологічної безпеки регіону на основі статистичної обробки та сучасних ГІС-технологій
  (ІТГІП, 2013) Триснюк, В. М.
  Розглядається комплексний підхід до аналізу екологічної безпеки регіону, що включає проектування бази даних екологічного моніторингу, методи обробки та аналізу багатовимірної інформації про забруднення атмосфери, нові ГІС-технології побудови екологічних карт та виявлення територій підвищеного ризику. Для полегшення змістовної інтерпретації даних моніторингу і результатів аналізу розроблено систему візуалізації екологічних індексів, які можна безпосередньо наносити на електронну карту регіону з різним екологічним статусом. Дані екологічного моніторингу компонентів довкілля регіонального рівня і результати аналізу представлені у вигляді карт статистичних поверхонь.
 • Документ
  Засоби онтологічної інтеграції і супроводу розподілених просторових та семантичних інформаційних ресурсів
  (ІТГІП, 2013) Стрижак, О. Є.
  У статті розглянуті питання щодо використання комп’ютерних онтологій для інформаційного супроводу розподілених інформаційних систем. Розглядається знаннєво-орієнтовний підхід, який ґрунтується на поняттях онтологія і трансдисциплінарність. На основі об'єктно-орієнтованого підходу визначається поняття трансдисциплінарної онтології. Описується алгоритм побудови онтологій у вигляді пірамідальної мережі – мережевого графу. Надається приклад побудови і застосування мережевого графу при роботі з розподіленими просторовими та семантичними інформаційними ресурсами і їх супроводу у середовищі геоінформаційної системи. Надаються технологічні характеристики системи ТОДОС, яка забезпечує семантичну інтеграцію розподілених просторових та семантичних інформаційних ресурсів.
 • Документ
  Линейные целочисленные модели распределения потоков в задачах проектирования и анализа многопродуктовых коммуникационных сетей
  (ІТГІП, 2013) Васянин, В. А.; Трофимчук, А. Н.
  В статье предлагаются модели распределения дискретных многопродуктовых потоков, представленные в виде задач линейного программирования. Проведен краткий обзор методов и алгоритмов, используемых в настоящее время для решения задач подобного класса. Показано, что практическое использование методов декомпозиции Данцига-Вулфа и релаксации ограничений Розена для решения сформулированных задач позволило установить границы их разумного применения для реальных сетей - от 30 до 100 узлов, и они могут быть использованы при проектировании распределения потоков на нижних уровнях иерархической сетевой структуры. Отмечается, что для решения задач распределения потоков в децентрализованных распределенных сетях, содержащих более 200 узлов и 12000 дуг, целесообразно использовать сетевые постановки задач и приближенные методы решения, существенно опирающиеся на специфику структуры данных задач и содержательные эвристические соображения.
 • Документ
  Автоматизація процедури усунення міжканальних геометричних деформацій зображень, отриманих знімальною апаратурою супутника «Січ-2»
  (ІТГІП, 2013) Кузьмін, А. В.; Греков, Л. Д.; Оноцький, В. В.
  Розглядається алгоритм, призначений для усунення взаємних міжканальних зміщень знімків земної поверхні, отриманих знімальною апаратурою космічного супутника «Січ-2», які мають місце між трьома окремими мультиспектральними каналами та панхроматичним каналом. З використанням запропонованого алгоритму пошук та усунення міжканальних зміщень може здійснюватися оператором в повністю автоматичному потоковому режимі обробки космічних знімків. Космічні знімки зі значною долею однорідних областей алгоритм дозволяє обробляти з використанням індивідуальних параметрів налаштування. Пошук та усунення міжканальних зміщень для сильно деформованих каналів здійснюється поетапно (грубе, середнє, піксельне та субпіксельне) суміщення. За наявності апріорної інформації про ступінь міжканальних зміщень етапи грубого та середнього суміщення можуть не виконуватись.
 • Документ
  Формы движения живой материи как предмет фундаментальных исследований в экологии
  (ІТГІП, 2013) Симонов, И. Н.; Трофимович, В. В.
  Рассмотрена возможность формирования фундаментальных исследований в экологии на основе идеи Э.Бауэра о биологии как науке, о законах движения организованной живой материи. Учитываются и современные представления о двухуровневой самоорганизации живой материи благодаря действию самосогласованного континуального поля водных растворов электролитов.
 • Документ
  Дослідно-виробнича апробація теоретичних розрахунків кисневого режиму при доочистці стічних вод фільтруванням
  (ІТГІП, 2013) Маслун, Г. С.
  Наведені результати апробації запропонованих теоретичних розрахунків параметрів кисневого режиму при біологічній доочистці стічних вод фільтруванням із залученням дослідних даних різних авторів, одержаних у лабораторних і виробничих умовах на очисних затоплених фільтрах з різними завантаженнями і технологіями забезпечення киснем. Результати теоретичних розрахунків в цілому добре узгоджуються з дослідними даними.
 • Документ
  Використання гідроксилапатиту, модифікованого гідрооксисульфатом та гідрооксихлоридом алюмінію, для очистки води від фтору
  (ІТГІП, 2013) Терновцев, В. О.; Зоря, О. В.; Терновцев, О. В.
  Розглянуто виділення фторид-іонів методом іонного обміну на фільтрах з модифікованим завантаженням. Запропоновано використовувати гідроксилапатит в якості завантаження, модифікованого розчинами гідроксисульфату або гідроксихлориду алюмінію. Наведені основні показники процесу знефторювання води.
 • Документ
  Оцінювання характеристик зелених насаджень з використанням засобів дистанційного зондування Землі
  (КНУБА : ІТГІП, 2013) Попов, М. О.; Семко, І. Д
  Запропоновано методику оцінювання характеристик зелених насаджень в умовах міських агломерацій і урбанізованих територій на основі даних ДЗЗ, а саме, лідарних даних та матеріалів багатоспектрального космічного знімання високої просторової розрізненності. Описано схему оброблення даних при дистанційному оцінюванні кількісно-якісних характеристик зелених насаджень, наводяться результати її застосування на полігоні міста Черкаси.
 • Документ
  Новий метод оптимізації програм моніторингу управлінь водних ресурсів україни з урахуванням вимог моніторингу стану вод та водокористування
  (ІТГІП, 2013) Мокін, В. Б.; Ящолт, А. Р.; Крижановський, Є. М.
  Запропоновано наукові та практичні засади оптимізації програм моніторингу якості вод басейнових управлінь водних ресурсів України із забезпеченням максимуму інформації щодо впливу процесу водокористування на якість цих вод за мінімальні кошти.