Вип. 13

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/127

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 15
 • Документ
  Компьютерное моделирование радиационно-стимулированных процессов в минералах в связи с решением минералогических, материаловедческих и экологических задач (часть первая)
  (ІТГІП, 2013) Радчук, В. В.; Гречановский, А. Е.; Брик, А. Б.; Шабалин, Б. Г.
  Радиационная устойчивость циркона ZrSiO4 и ксенотима YPO4 изучена с помощью методов компьютерного моделирования. Методом молекулярной динамики изучено формирование в цирконе поврежденной области после прохождения атома тория с энергией 20 кэВ. Проанализировано распределение междоузельных атомов кислорода в кристаллической решетке циркона. Установлено, что наилучшее согласие с экспериментом обеспечивает потенциал межатомного взаимодействия, параметры которого выведены из первых принципов. Также методом молекулярной динамики изучена радиационная устойчивость ксенотима. Описаны критерии выбора параметров межатомных потенциалов для моделирования альфа-распада в минералах. Рассмотрены особенности формирования и отжига изолированных дефектов в структуре ксенотима с помощью метода Мотта-Литтлтона. В рамках приближения сверхячейки изучена зависимость энергии френкелевских пар и вероятности их аннигиляции на протяжении отжига каскада смещения от расстояния между вакансией и междоузлием.
 • Документ
  Модель онтологічного інтерфейсу агрегації розподілених інформаційних ресурсів у галузі екологічної безпеки з використанням ГІС
  (ІТГІП, 2013) Попова, М. А.
  У статті розглядається питання розробки та застосування онтологічного інтерфейсу як ефективного засобу забезпечення процесів інтеграції розподілених інформаційних ресурсів та систем на основі використання семантичних властивостей та подання інформації в наочній легкодоступній формі з метою створення та використання інформаційно-аналітичних систем у галузі екологічної безпеки.
 • Документ
  Знання-орієнтовні інструменти підтримки діяльності експерта
  (ІТГІП, 2013) Стрижак, О. Є.
  У статті розглянуті питання щодо використання знання-орієнтовних систем для забезпечення діяльності експерта-аналітика, який аналізує велику кількість неструктурованих, розподілених у мережному середовищі інформаційних масивів. Розглядаються інструменти та методики їх використання при дослідженні певної кількості неструктурованих інформаційних масивів. Пропонується онтологічний підхід, на основі якого формуються тематичні тезауруси при автоматизованому перегляді неструктурованих інформаційних масивів. Надається приклад застосування методики формування тезауруса з використанням системи ТОДОС.
 • Документ
  Застосування онтологічного підходу при створенні інструментів геоінформаційних систем на прикладі визначення температурних процесів на території України за даними космічної зйомки
  (ІТГІП, 2013) Вишняков, В. Ю.; Стрижак, О. Є.; Трофимчук, О. М.
  У статті розглянуті питання онтологічно розподілених інформаційних процесів. Описуються інструменти обробки космічних знімків з метою визначення температурних аномалій. На основі онтологічного моделювання визначаються класи тематичних об’єктів, які відносяться до процесу екологічного моніторингу. Визначаються засоби формування онтологічних описів у геоінформаційних доданках. Описується алгоритм інкапсуляції програмних засобів у середовище розподіленої інформаційної системи. Надається приклад побудови і застосування мережевого графу при роботі з розподіленими просторовими та семантичними інформаційними ресурсами і їх супроводу в середовищі геоінформаційної системи. Надаються технологічні характеристики системи, яка забезпечує семантичну інтерпретацію космічних знімків.
 • Документ
  Основні елементи інформаційного забезпечення моніторингу та оперативного аналізу виконання державного бюджету України
  (ІТГІП, 2013) Довгий, С. О.; Копійка, О. В.; Россов, П. Б.; Сіверський, П. М.
  У статті розглянуті питання підвищення ефективності та прозорості прийняття управлінських рішень щодо бюджетного процесу в Україні на основі розробки і використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Документ
  Критична відстань між утримуючими елементами для зсувних та зсувонебезпечних схилів Чернівецької області
  (ІТГІП, 2013) Сіренко, А. П.
  На основі розрахунків для зсувних та зсувонебезпечних схилів Чернівецької області для зсувів зрізу оцінена критична відстань між утримуючими елементами.
 • Документ
  Небезпеки природокористування на прирічкових територіях
  (ІТГІП, 2013) Стефанишина-Гаврилюк, Ю. Д.
  Проведено аналіз небезпек природокористування на прирічкових територіях на основі встановлення причинно-наслідкового зв’язку між здійсненням господарської діяльності в межах даних територій та можливості реалізації негативних явищ та процесів як природного, так і техногенного характеру.
 • Документ
  Оцінка рівня сейсмічної небезпеки в районі розміщення Дністровської ГАЕС та аналіз впливу сейсмічного фактора на стійкість Дністровського схилу
  (ІТГІП, 2013) Стефанишин, Д. В.
  Виконано імовірнісну оцінку рівня сейсмічної небезпеки в районі розміщення Дністровської ГАЕС згідно з новими картами сейсмічного районування та проаналізовано вплив сейсмічного фактора на можливе порушення стійкості Дністровського схилу.
 • Документ
  Вплив процесів підтоплення територій на формування фільтраційного потоку в схилах регулюючих водосховищ
  (ІТГІП, 2013) Волошкіна, О. С.; Березницька, Ю. О.
  У роботі показано вплив процесів підтоплення на формування фільтраційного потоку в схилах регулюючих водосховищ. Здійснено аналітичне рішення задачі нестаціонарної фільтрації до регулюючого водосховища при різкому падінні рівня води та складній геологічній будові водоносної товщі.
 • Документ
  Ландшафтна, екологічна та геоекологічного районування картосхеми Рогатинського Опілля
  (ІТГІП, 2013) Радловська, К. О.
  За даними польового опробування ґрунтового покриву та атомно-адсорбційних аналізів проб ґрунтів на вміст важких металів Hg, As, Pb, Cu, Zn, Co, Ni, Сr складені бази даних та поелементні техногеохімічні карти, а їх сумісний аналіз з ландшафтною картою став основою для побудови екологічної та геоекологічного районування картосхем.