Вип. 16

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • Документ
  Трансдисциплинарные онтологии – информационная платформа проведения экологических экспертиз
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Стрижак, А. Е.; Трофимчук, А. Н.; Цурика, Л. Ю.
  В статье описывается подход использования тематически разных знаний при проведении экологических экспертиз. Излагается технологический подход агрегации разнородной информации на основе формирования трансдисциплинарных онтологий. Приводится пример проведения экологической экспертизы на основе анализа экологического состояния региона.
 • Документ
  Оцінка модельних об’єктів для поетапної розробки «паспортів екологічної безпеки видів»
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Кривомаз, Т. І.
  Представлені етапи розробки «Паспортів екологічної безпеки видів» для ефективного моніторингу та управління у сфері екологічної безпеки. Запропоновано використати міксоміцети як модельні об’єкти для розробки структури паспортів екологічної безпеки видів. Доцільність такого вибору аргументується особливостями морфології, фізіології, біохімії та філогенії міксоміцетів, а також їх широким поширенням у різних біотопах більшості регіонів світу. Отриману структуру надалі можна адаптувати для паспортизації представників інших груп організмів, в узгодженні з їх будовою та особливостями метаболізму. Впровадження паспортизації видів підвищить рівень контролю в системі екологічної безпеки та ефективність заходів захисту навколишнього середовища і людини.
 • Документ
  Система телемоніторингу фізіологічних показників пацієнтів
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Хорозов, О. А.
  Розробка системи біотелеметрії і протоколу телемедичних повідомлень щодо моніторингу показників стану здоров’я пацієнтів.
 • Документ
  Системне моделювання ризику настання економічних і соціальних наслідків на техногенно навантажених територіях України
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Кряжич, О. О.; Кременовська, І. В.
  У статті наведено авторський підхід до визначення економічних і соціальних наслідків, що виникають під впливом техногенного навантаження на окремі території держави. На підставі аналізу особливостей окремих територій України, що підпали під найсильніший техногенний та антропогенний вплив, виявлено залежності, які дозволяють систематизувати та прогнозувати виникнення і розвиток різноманітних економічних і соціальних наслідків. Окрему увагу приділено питанням правової бази в частині з’ясування перспектив мінімізації впливу негативних явищ у соціумі. Обґрунтовано висновки про можливість практичного використання підходу.
 • Документ
  Моделі і методи прогнозу забруднення водних ресурсів
  (КНУБА : ІТГІП, 2014-07-10) Волошкіна, О. С.
  Стаття присвячена обґрунтуванню моделей та методів прогнозу стану річкових ба-сейнів для забезпечення їх достатнім рівнем екологічної безпеки. Наведено системну модель комплексного прогнозу екологічного стану річкових басейнів в залежності від рівня антропогенного навантаження на них, можливості використання даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) та ГІС-технологій для водних об’єктів, гідродинамічну модель гідрографічної мережі в умовах надзвичайних ситуацій, обумовлених аварійними скидами різного походження, математичні моделі режимів руху рідини для оцінки впливу забруднення басейнів річок підземними водами.
 • Документ
  Статистичний аналіз факторів природної та техногенної складових розвитку карсту
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Касіянчук, Д. В.
  У статті обґрунтовано вибір факторів при прогнозуванні карсту. Проведений стати-стичний аналіз даних, який дозволяє визначити приналежність вибору факторної характеристики для природної та техногенної складових розвитку карсту. Розраховані вагові коефіцієнти інформативності факторних характеристик.
 • Документ
  Наукове обґрунтування комплексного екологічного підходу контролю за станом гідроекосистем р. Інгулець
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Удод, В. М.; Вільдман, І. Л.
  Встановлені наукові закономірності розвитку гідроекосистем (ГЕ) р. Інгулець, що дало змогу на цій основі запропонувати комплексні екологічні методи контролю за станом водної системи. Беручи до уваги високий рівень забрудненості р. Інгулець, найбільш інформативним методом контролю, на наш погляд, є екологічний біоценотичний рівень за рахунок використання природного ресурсу ГЕ – асиміляційного потенціалу; а при використанні екологічного біоценотичного потенціалу визначають біохімічну активність важких металів по відношенню до біо- та гідроекосистем. Запропоновані методи визначають порушення трофічних, саморегулюючих зв’язків в ГЕ, що дозволяє своєчасно розробити водоохоронні заходи.
 • Документ
  Чисельне моделювання умов інтенсифікації місцевого розмиву русла ріки за донною перешкодою, що відхиляється від берега вниз за течією
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Ходневич, Я. В.; Стефанишин, Д. В.
  Наведено результати чисельного моделювання модельних характеристик, за якими оцінюється інтенсивність протікання руслових деформацій за русловою донною перешкодою, що відхиляється від берега вниз за течією, внаслідок розвитку місцевої турбулентної течії, направленої від берега.
 • Документ
  Прогнозування небезпечної ситуації на земляній греблі водосховища-охолоджувача Хмельницької АЕС внаслідок надмірно швидкого спрацювання верхнього б’єфа
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Стефанишин, Д. В.
  Проаналізовано можливість виникнення небезпечної ситуації на земляній греблі водосховища-охолоджувача Хмельницької атомної електростанції (ВО ХАЕС) у випадку надмірно швидкого спрацювання верхнього б’єфа. Встановлено основні причини, що можуть зумовлювати зниження стійкості верхового укосу греблі при спрацюванні водосховища.
 • Документ
  Морфодинамічний аналіз рельєфу територій, що зазнали радіаційного забруднення (на прикладі зон відчуження атомних електростанцій Чорнобиль і Фукусіма-1)
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Пазинич, Н. В.; Філіпович, В. Є.; Станкевич, С. А.
  За методикою морфодинамічного аналізу рельєфу, відпрацьованою в зоні відчуження Чорнобильської атомної станції, на основі цифрових моделей рельєфу (ЦМР) проведено дослідження у зоні радіаційного забруднення станції Фукусіма-1. Доведено, що рельєф є визначальним фактором для формування радіаційного сліду для гірських місцевостей. В результаті досліджень на еталонних ділянках встановлена можливість визначення за даними ЦМР конкретних територій, потенційно схильних до самоочищення та сомозабруднення поверхневими денудаційними процесами, та можливість прогнозування змін меж ареалів радіаційного „сліду”.
 • Документ
  Моделювання і розрахунки біологічної очистки стічних вод на краплинних біофільтрах
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Олійник, О. Я.; Колпакова, О. А.
  На підставі аналізу загальної математичної моделі пропонуються спрощені моделі і методи розрахунку параметрів очистки стічних вод від органічних забруднень на краплинних біофільтрах в умовах достатнього забезпечення процесів біоокиснення киснем. Наведені рекомендації, які дозволяють оцінити вплив різних факторів на швидкість (кінетику) реакцій і масообмінні процеси.
 • Документ
  Методика проведення еколого-економічної оцінки с/г угідь з використанням даних ДЗЗ та ГІС
  (2014) Шумейко, В. О.
  У роботі проаналізовано існуючі види оцінок землі, визначено їх основні переваги та недоліки. визначено основні чинники, які впливають на якісний стан с/г угідь. Вперше було розроблено методику проведення еколого-економічної оцінки (ЕЕО) с/г угідь, яка базується на використанні даних ДЗЗ та ГІС. Визначено переваги ЕЕО над іншими видами оцінок.
 • Документ
  Методы анализа медицинских изображений
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Дороничева, А. В.; Косых, Н. Э.; Полумиенко, С. К.; Савин, С. З.
  В работе приведено описание основных методов и математических моделей распознавания медицинских изображений. Модели строятся на основе методов Cобеля, Канни и Лапласа. Разработана система автоматизированной компьютерной диагностики по данным сцинтиграфии, основанная на принципах распознавания образов и обладающая функциями экспертного анализа медицинских изображений
 • Документ
  Екологічний вимір стану національної безпеки
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Яценко, Л. Д.
  У статті запропоновані перелік кількісних критеріїв та їх порогові значення, що в достатній мірі характеризують стан національної безпеки в екологічній сфері. Ці показники можуть бути використані для оцінки змін природного середовища під впливом посилення антропогенного навантаження для своєчасного виявлення екологічних ризиків та загроз національній безпеці в екологічній сфері і своєчасного реагування на них.
 • Документ
  Аналіз ризику впливу алергенних рослин на здоров’я дітей чи дорослих у населених пунктах на основі просторово-хронологічної моделі даних
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Вуж, Т. Є.; Мокін, В. Б.
  У статті запропоновано новий підхід до формалізації інформаційної моделі для визна-чення впливу рослин-алергенів на бронхіальну астму дітей та дорослих шляхом віднесення просторових характеристик навколо місць життєдіяльності населення до множин певних секторів, а часових (хронологічних) характеристик – до характерних періодів вегетаційного циклу рослин-алергенів, що підвищує ефективність аналізу такої моделі відомим методом кошиків. запропоновано новий вираз для обчислення індивідуального ризику захворюваності людей на бронхіальну астму внаслідок впливу рослин-алергенів, складові якого визначаються із розробленої просторово-хронологічної інформаційної моделі.
 • Документ
  Оцінка регіонального впливу процесів підтоплення земель на екологічну безпеку полігонів твердих побутових відходів (на прикладі Херсонської області)
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Токаренко, О. В.
  У статті розглянуто питання впливу регіонального підтоплення земель на екологічну безпеку полігонів твердих побутових відходів, а також заходи щодо захисту полігонів від дії вод і методи удосконалення моніторингу із застосуванням ГІС та дистанційного зондуван-ня Землі (ДЗЗ). Розраховані потенційні обсяги формування стічних вод фільтратних розчи-нів у межах площ полігонів ТПВ Херсонської області та розглянуто захисні заходи щодо зниження екологічного ризику полігонів ТПВ.
 • Документ
  Еколого - соціальні (медичні) дослідження евтрофованих джерел господарсько - питного водопостачання
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Дмитрієва, О. О.; Колдоба, І. В.; Михайлова, С. В.; Тупотілов, О. В.; Коляда, О. М.; Семенченко, О. Ю.
  У статті розглянуто методичні основи побудови еколого-соціального оцінювання стану евтрофованого поверхневого водного об’єкта – джерела господарсько-питного водо-постачання та можливості впливу водного фактора на життєдіяльність населення
 • Документ
  Індикативний аналіз сталості технологічного розвитку
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Полумієнко, С. К.; Рибаков, Л. О.
  Розглядаються концепція методики та результати індикативної оцінки поточного рівня технологічного розвитку України.