Вип. 16

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/130

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 18
 • Документ
  Трансдисциплинарные онтологии – информационная платформа проведения экологических экспертиз
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Стрижак, А. Е.; Трофимчук, А. Н.; Цурика, Л. Ю.
  В статье описывается подход использования тематически разных знаний при проведении экологических экспертиз. Излагается технологический подход агрегации разнородной информации на основе формирования трансдисциплинарных онтологий. Приводится пример проведения экологической экспертизы на основе анализа экологического состояния региона.
 • Документ
  Оцінка модельних об’єктів для поетапної розробки «паспортів екологічної безпеки видів»
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Кривомаз, Т. І.
  Представлені етапи розробки «Паспортів екологічної безпеки видів» для ефективного моніторингу та управління у сфері екологічної безпеки. Запропоновано використати міксоміцети як модельні об’єкти для розробки структури паспортів екологічної безпеки видів. Доцільність такого вибору аргументується особливостями морфології, фізіології, біохімії та філогенії міксоміцетів, а також їх широким поширенням у різних біотопах більшості регіонів світу. Отриману структуру надалі можна адаптувати для паспортизації представників інших груп організмів, в узгодженні з їх будовою та особливостями метаболізму. Впровадження паспортизації видів підвищить рівень контролю в системі екологічної безпеки та ефективність заходів захисту навколишнього середовища і людини.
 • Документ
  Система телемоніторингу фізіологічних показників пацієнтів
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Хорозов, О. А.
  Розробка системи біотелеметрії і протоколу телемедичних повідомлень щодо моніторингу показників стану здоров’я пацієнтів.
 • Документ
  Системне моделювання ризику настання економічних і соціальних наслідків на техногенно навантажених територіях України
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Кряжич, О. О.; Кременовська, І. В.
  У статті наведено авторський підхід до визначення економічних і соціальних наслідків, що виникають під впливом техногенного навантаження на окремі території держави. На підставі аналізу особливостей окремих територій України, що підпали під найсильніший техногенний та антропогенний вплив, виявлено залежності, які дозволяють систематизувати та прогнозувати виникнення і розвиток різноманітних економічних і соціальних наслідків. Окрему увагу приділено питанням правової бази в частині з’ясування перспектив мінімізації впливу негативних явищ у соціумі. Обґрунтовано висновки про можливість практичного використання підходу.
 • Документ
  Моделі і методи прогнозу забруднення водних ресурсів
  (КНУБА : ІТГІП, 2014-07-10) Волошкіна, О. С.
  Стаття присвячена обґрунтуванню моделей та методів прогнозу стану річкових ба-сейнів для забезпечення їх достатнім рівнем екологічної безпеки. Наведено системну модель комплексного прогнозу екологічного стану річкових басейнів в залежності від рівня антропогенного навантаження на них, можливості використання даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) та ГІС-технологій для водних об’єктів, гідродинамічну модель гідрографічної мережі в умовах надзвичайних ситуацій, обумовлених аварійними скидами різного походження, математичні моделі режимів руху рідини для оцінки впливу забруднення басейнів річок підземними водами.
 • Документ
  Статистичний аналіз факторів природної та техногенної складових розвитку карсту
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Касіянчук, Д. В.
  У статті обґрунтовано вибір факторів при прогнозуванні карсту. Проведений стати-стичний аналіз даних, який дозволяє визначити приналежність вибору факторної характеристики для природної та техногенної складових розвитку карсту. Розраховані вагові коефіцієнти інформативності факторних характеристик.
 • Документ
  Наукове обґрунтування комплексного екологічного підходу контролю за станом гідроекосистем р. Інгулець
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Удод, В. М.; Вільдман, І. Л.
  Встановлені наукові закономірності розвитку гідроекосистем (ГЕ) р. Інгулець, що дало змогу на цій основі запропонувати комплексні екологічні методи контролю за станом водної системи. Беручи до уваги високий рівень забрудненості р. Інгулець, найбільш інформативним методом контролю, на наш погляд, є екологічний біоценотичний рівень за рахунок використання природного ресурсу ГЕ – асиміляційного потенціалу; а при використанні екологічного біоценотичного потенціалу визначають біохімічну активність важких металів по відношенню до біо- та гідроекосистем. Запропоновані методи визначають порушення трофічних, саморегулюючих зв’язків в ГЕ, що дозволяє своєчасно розробити водоохоронні заходи.
 • Документ
  Чисельне моделювання умов інтенсифікації місцевого розмиву русла ріки за донною перешкодою, що відхиляється від берега вниз за течією
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Ходневич, Я. В.; Стефанишин, Д. В.
  Наведено результати чисельного моделювання модельних характеристик, за якими оцінюється інтенсивність протікання руслових деформацій за русловою донною перешкодою, що відхиляється від берега вниз за течією, внаслідок розвитку місцевої турбулентної течії, направленої від берега.
 • Документ
  Прогнозування небезпечної ситуації на земляній греблі водосховища-охолоджувача Хмельницької АЕС внаслідок надмірно швидкого спрацювання верхнього б’єфа
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Стефанишин, Д. В.
  Проаналізовано можливість виникнення небезпечної ситуації на земляній греблі водосховища-охолоджувача Хмельницької атомної електростанції (ВО ХАЕС) у випадку надмірно швидкого спрацювання верхнього б’єфа. Встановлено основні причини, що можуть зумовлювати зниження стійкості верхового укосу греблі при спрацюванні водосховища.
 • Документ
  Морфодинамічний аналіз рельєфу територій, що зазнали радіаційного забруднення (на прикладі зон відчуження атомних електростанцій Чорнобиль і Фукусіма-1)
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Пазинич, Н. В.; Філіпович, В. Є.; Станкевич, С. А.
  За методикою морфодинамічного аналізу рельєфу, відпрацьованою в зоні відчуження Чорнобильської атомної станції, на основі цифрових моделей рельєфу (ЦМР) проведено дослідження у зоні радіаційного забруднення станції Фукусіма-1. Доведено, що рельєф є визначальним фактором для формування радіаційного сліду для гірських місцевостей. В результаті досліджень на еталонних ділянках встановлена можливість визначення за даними ЦМР конкретних територій, потенційно схильних до самоочищення та сомозабруднення поверхневими денудаційними процесами, та можливість прогнозування змін меж ареалів радіаційного „сліду”.