Екологічна безпека та природокористування

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/125

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 34
 • Документ
  Методичні підходи до оцінки забруднення поверхневих водних об'єктів в зоні дії гірничо-видобувних підприємств (на прикладі Донецько-Придніпровського регіону)
  (КНУБА, 2021) Волошкіна, Олена Семенівна; Жукова, Олена Григорівна; Кордуба, Ірина Борисівна; Маршалл, Д. І.
  Найважливішою складовою екологічно безпечного розвитку природних і соціально-економічних систем є таке природокористування, яке передбачає організацію використання водних ресурсів, при якому забезпечується сталий розвиток і протягом тривалого часу зберігається для цього достатній водно-ресурсний потенціал. ХХІ століття характеризується значними негативними змінами природного середовища, викликаними безконтрольним використанням природних ресурсів, розвитком промисловості та транспорту, що призводить до збільшення споживання води і водночас зростання її забруднення. Особливо це стало помітним протягом останніх 50 років, коли вплив людини на водний цикл планети досягнув глобального масштабу. Погіршення екологічного стану поверхневих вод суходолу зумовлено якісним та кількісним виснаженням факторів їх формування, що у низці випадків унеможливлює їх використання для господарських цілей. Якість вод водних об'єктів формується під впливом як природних, так і антропогенних факторів. В результаті людської діяльності у водойми може надходити багато антропогенних речовин різного ступеня токсичності. В статті зроблена спроба оцінити зміни якості поверхневих вод за останнє десятиліття та визначити ступінь природно-техногенної трансформації річок регіону та можливість їх самовідновлення та стабілізації стану екологічної небезпеки регіону. Розглянуті існуючі методи оцінки водних об’єктів за хімічними показниками, які використовують в зоні дії гірничо-видобувних підприємств. В низці методів оцінка водних об’єктів зазвичай відображає регіональні особливості, а не власне їх забруднення. Проведені розрахунки для водного басейну р. Сіверський Донець та встановлені відповідні закономірності
 • Документ
  Вплив глобальних кліматичних змін на забруднення повітря урбанізованих територій та розповсюдження захворюваності населення на COVID-19
  (КНУБА, 2021) Волошкіна, О. С.; Шаблій, Т. П.; Трофімович, В. В.; Єфіменко, В. М.; Гончаренко, А. В.; Жукова, О. Г.
  Метою роботи є підтвердження для умов України гіпотези низки закордонних авторів щодо взаємозв'язку між наявністю забруднення атмосферного повітря аерозольними частками на урбанізованих територіях та кількістю захворівших на COVID-19. На прикладі основних великих міст України зроблено аналіз взаємозв’язку між температурними факторами, пиловим забрудненням атмосфери та процесами розповсюдження захворюваності населення на COVID-19. Отримані лінійні залежності в логарифмічних координатах між приростом кількості підтверджених випадків захворюваності та індексом аерозольного забруднення атмосферного повітря урбанізованих територій твердими частками РМ2,5 (AQIPM2,5). Коефіцієнти кореляції отриманих залежностей знаходяться в межах 0,65–0,91. Ці дані свідчать про можливість уніфікації даних для території країни для різних природно-кліматичних зон щодо оцінювання та прогнозування захворюваності населення в залежності від забруднення атмосферного повітря урбанізованих територій та кліматичних умов, а також можуть бути перспективними в подальшому для пошуку шляхів зменшення впливу аерозолів в повітрі на організм людини та призначення більш тонкої очистки у виробничих процесах та технологіях повітрообміну у сучасних будівлях та спорудах.
 • Документ
  Шляхи підвищення екобезпеки урбанізованого середовища у зв’язку з пандемією Covid-19
  (КНУБА, 2020) Кривомаз, Тетяна Іванівна; Варавін, Дмитро Володимирович
  Пандемії минулого стали приводом для всіх значних трансформацій міст і впливали на архітектуру, дизайн та інфраструктуру. Побудоване середовище сформовано під впливом хвороб та запобіжних заходів, розроблених для забезпечення здоров'я, гігієни та комфорту населення. Тенденції будівництва завжди відображали здатність еволюціонувати після кризи, а в умовах пандемії COVID-19 найбільш вразливими до ризику зараження виявились густонаселені мегаполіси. Створення екобезпечного середовища для протистояти епідеміям та іншим можливим надзвичайним ситуаціям потребує докорінного перегляду теорій планування та розробки нових моделей міського простору. Необхідно підвищувати просторову функціональність та децентралізацію мегаполісів із збільшенням потенціалу мікромобільності та новими транспортними стратегіями. Моделювання надзвичайних ситуацій за допомогою цифрових технологій дозволяє створити оперативну систему реагування і прогнозування різних сценаріїв розвитку екологічно небезпечних ситуацій. Актуальними стають високі критерії якості параметрів побудованого середовища, які застосовуються у зеленому будівництві та спрямовані на збереження здоров'я людей на всіх етапах життєвого циклу будівель. Суттєвими факторами є збільшення природного освітлення, поліпшення вентиляції, усунення небезпечних чинників з повітря та поверхонь, використання природних матеріалів, оздоровче озеленення приміщень. Сучасні технології передбачають різноманітні стратегії автоматичного очищення з використанням вбудованих в інтер’єри приладів для санітарного обприскування, дезінфікуючого освітлення та температурної обробки приміщень, а також безконтактні технології управління будівлями.
 • Документ
  The prospects of green building developing in Ukraine on example of Poland
  (КНУБА, 2020) Kryvomaz, Тetiana; Chmielewska, Justyna; Kanashchuk, Tetiana
  This study is an analysis of the data and trends observed in green construction in Ukraine and Poland. Ukraine started developing green building in 2011 and Poland begin in 2008, but despite on little chronologic distance, modern situation in construction industry of these countries has dramatic differences. For today Poland is the leader of Eastern Europe green building with 845 certified objects and four new projects on average are registering every week, while less than 10 certificated green buildings present in all Ukraine. BREEAM is the most popular green certification system in Europe and share 76.8% of total green building market in Poland, but also LEED takes significant shares in education and hotel business, all HQE projects relate to housing, and DGNB appear in logistic and retail. The most perspective sustainable tendency in Poland is increasing green building projects in educational, logistic and industrial sectors. It is could be good example for Ukraine, as well as growing green certification of industrial buildings and residential real estate. Evidence is growing that green buildings bring multiple benefits and driving economic growth around the world. For Ukraine the key factors are promote sustainability in major building companies, create a favorable investment climate, and enlist government support to developing green building. В дослідженні проаналізовано тенденції в секторі зеленого будівництва в Україні та Польщі. В Україні розвиток зеленого будівництва розпочався у 2011 р., а у Польщі – в 2008 р., але, незважаючи на невелику хронологічну різницю, сучасна ситуація в будівельному секторі цих країн кардинально відрізняється. На сьогоднішній день Польща є лідером зеленого будівництва у Східній Європі з 845 сертифікованими об’єктами, до того ж щотижня реєструється по чотири нових проекти, тоді як у всій Україні менше 10 сертифікованих зелених будівель. BREEAM є найпопулярнішою системою сертифікації зелених будівель у Європі та займає 76,8% всього ринку зеленого будівництва у Польщі, але також LEED займає значну долю в освітніх будівлях та готельному бізнесі, всі проекти HQE стосуються житла, а DGNB проявляється у роздрібній торгівлі. Найбільш перспективною стійкою тенденцією у Польщі є збільшення кількості проектів зеленого будівництва в освітньому, логістичному та промисловому секторах. Це може бути гарним прикладом для ~ 31 ~ ISSN: 2411-4049. Екологічна безпека та природокористування, № 4 (36), 2020 України, так само як і зростаюча кількість зелених сертифікатів серед промислових будівель та у житловій нерухомості. Все більше свідчень того, що зелені будівлі надають численні вигоди та сприяють економічному розвитку у всьому світі. Для України ключовими факторами є пропагування сталого розвитку серед великих будівельних компаній, створення сприятливого інвестиційного клімату та залучення державної підтримки до розвитку зеленого будівництва.
 • Документ
  Система менеджменту екологічної безпеки – як одна із складових енергетичної ефективності
  (КНУБА, 2020) Гунченко, Оксана Миколаївна; Волошкіна, Олена Семенівна; Кравченко, Марина Василівна; Корінний, Володимир Ілліч
  У статті обґрунтовано зв'язок між екологічною безпекою та енергетичною ефективністю – як основними складовими на шляху до сталого розвитку суспільства. Розглянуто існуючі підходи до визначення сутності екологічної безпеки, деталізовано її характерні риси, обґрунтовані основні практичні принципи її забезпечення, а також показані перспективні напрямки подальшого розвитку системи міжнародної екологічної безпеки. Наведено загальну схему організації системи екологічної безпеки при звичайному стані навколишнього середовища, яка має опиратися на три складові: контроль, регулювання і впровадження заходів безпеки. Показано, що максимальні зусилля мають бути зосереджені на прийнятті управлінських рішень на підставі аналізу існуючих ризиків та прогнозу нових потенційних загроз, які є невід’ємною складовою діяльності людини. Важливим етапом продуктивної системи менеджменту є використання найліпших доступних технологій, який не потребує жорсткої регламентації діяльності та надає свободу вибору шляхів досягнення поставленої цілі, спираючись на надсучасні технологічні та організаційні розробки та їх вдале поєднання. Обґрунтовані конкурентні переваги та ряд недоліків від впровадження системи екологічного управління на підприємстві, зокрема в галузі енергетики. В роботі наведені базові закони України в галузі екологічної безпеки, а також державні стандарти України серії міжнародного стандарту ISO 14000. Узагальнено основні етапи менеджменту в сфері екологічної безпеки, які опираються на цикл Шухарда-Демінга та представлені в моделі системи управління екологічною безпекою за стандартом ДСТУ ISO 14001:2015.
 • Документ
  Green building BREEAM in Ukraine
  (2019) Kryvomaz, Тetyana I.; Scudu, Irene; Leonard, David; Minter, David
  It is recognised that world construction is responsible for substantial amounts of harmful emissions, so the need to save energy and mitigate environmental problems fostered the concept of a green building. This is structures that are sited, designed, built, renovated and operated to energy efficient guidelines, and that they will have a positive environmental, economic and social impact over their life cycle. The study begins with a review of the main stages through which this technology developed in the Great Britain. Notable successes achieved through green building in the UK are then highlighted. There is excellent potential to implement Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) in Ukraine because, although the building sector is very active, the technology in current use is not up to international environmental standards. At the same time Ukraine is actively subscribing to international conventions which reduce environmental pollution, and seeks to improve national standards in accordance with international requirements. Examples of BREEAM certified green building are already present in Ukraine, and the general economic and political situation seems ready to welcome implementation of green building throughout the country.
 • Документ
  Creation of energy efficient «green structures» in conditions of moderate continental climate
  (КНУБА : ІТГІП, 2018) Tkachenko, Tetyana M.
  The main aspects of creation of energy-efficient «green structures» in urbocenoses of moderate-continental climate are considered. It was established that problems of exploitation of "green roofs" arise in case of violation of the technology of laying roofing layers and in case of incorrect selection of plant assortment. Technical problems in creating "green roofs" arise when the wrong choice of waterproofing. There should also be a single drainage system, which accommodates all other elements. Failure to observe these conditions may lead to rooting and the development of microorganisms. The assortment of plants on an intensive roof is usually limited to low-growing plants: herbs, shrubs and shrubs. Phenological observations carried out on the intensive roof of the Royal Tower residential complex in Kyiv have shown that with the correct selection of plant assortments and their cultivation technology, plant height can be considerably larger: from 4 to 6 m, which significantly expands the ecological and biological capabilities of intensive green roofs moderately-continental climate. The assortment of species of plants with high adaptive potential of various life forms with a wide variation of height is proposed: from low-growing herbs to trees of 6 m in height: Quercus paludosus multicaulus, Quercus rubra multicaulus, Pinus sylvestris, Acer rubrum, Acer rubrum 'Scanlon', Chenomeles Maulei, Arónia melanocárpa, Berberis thunbergii, Betula pumila, Crataegus laevigata, Vitis amurensis, Parthenocíssus tricuspidáta, Cornus alba, Picea abies, Picea сanadensis, Picea pungens, Lonicera alpigena, Lonicera caerulea, Salix caprea, Viburnum opulus, Cotoneaster lucidus, Acer tataricum, Acer ginnala, Elaeagnus argentea, Juniperus horizontalis, Juniperus sabina, Sorbus aucuparia, Ribes aureum, Symphoricarpos albus, Pinus mugo, Spiraea arguta, Spiraea japonica, Thuja occidentalis, Philadelphus coronaries, Mālus sibirica, Malus niedzwetzkyana.
 • Документ
  Expansion of the range of wet air і-d diagram for environmental safe heat production
  (КНУБА : ІТГІП, 2018) Dziubenko, Volodymyr H.; Mileikovskyi, Viktor O.; Sachenko, Illa A.
  For environment protection, condensing boilers may be used instead of emission of high temperature combustion products. For condensing combustion, high moisture content in exhaust gases is typical. I-d diagram can be used for condensing economizer development, but it is primary built for heating, ventilation and air conditioning. In the work, new approach to build I-d diagram is proposed that allow widening of the range of parameters without precision loose. It allows obtaining higher precision for calculation of condensing economizers.
 • Документ
  Вплив процесів підтоплення територій на формування фільтраційного потоку в схилах регулюючих водосховищ
  (ІТГІП, 2013) Волошкіна, О. С.; Березницька, Ю. О.
  У роботі показано вплив процесів підтоплення на формування фільтраційного потоку в схилах регулюючих водосховищ. Здійснено аналітичне рішення задачі нестаціонарної фільтрації до регулюючого водосховища при різкому падінні рівня води та складній геологічній будові водоносної товщі.
 • Документ
  Формы движения живой материи как предмет фундаментальных исследований в экологии
  (ІТГІП, 2013) Симонов, И. Н.; Трофимович, В. В.
  Рассмотрена возможность формирования фундаментальных исследований в экологии на основе идеи Э.Бауэра о биологии как науке, о законах движения организованной живой материи. Учитываются и современные представления о двухуровневой самоорганизации живой материи благодаря действию самосогласованного континуального поля водных растворов электролитов.