Педагогіка, дидактика, вища освіта

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1470

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 15
 • Документ
  Формування у майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії знань про використання сучасних досягнень фізики в будівельній галузі
  (Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.1. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – 388 – 394 с, 2020) Петруньок, Тетяна
  В наш час у всьому світі відбуваються глобальні зміни, які у величезній мірі зачіпають науково-технічну сферу. Тому уряди провідних країн вживають заходів щодо підвищення статусу науки як основної рухомої сили розвитку суспільства. При цьому в останні десятиріччя бурхливо відбувається інтеграція наук – деякі наукові напрями так тісно переплелися між собою, що нині вже більше суміжних наукових галузей, ніж власне наук. Як підсумок, існує багато наукових проектів, в яких спільно працюють фізики, хіміки, біологи, медики тощо. Але можна із впевненістю стверджувати, що все ж таки основна роль у сучасних наукових дослідженнях належить фізиці, оскільки її закони та методологія в тій чи іншій мірі задіюються в кожній науковій галузі. Очевидно, що гарантією достойного майбутнього України є розробка нових технологій, використання найсучаснішого обладнання у різних галузях виробництва, в тому числі, у будівельній галузі. Як було зазначено вище, створюють такі технології представники різних наукових галузей, але основна роль належить фізикам. Тому при підготовці майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії особливу увагу слід приділяти формуванню знань з фізики. При цьому основною проблемою залишається відставання рівня компетентності з дисципліни “Фізика” майбутніх інженерів-будівельників від рівня розвитку сучасної фізики. Готовність студентів до одержання фізичних знань теж залишає бажати кращого, оскільки вони не завжди усвідомлюють значимість фізики для своєї майбутньої професійної діяльності, що впливає на зниження її статусу як навчального предмету в уявленні студентів. Таке становище у значній мірі пов’язане з тим, що викладачі фізики в будівельних університетах у більшості випадків надають перевагу викладенню навчального матеріалу в рамках програми, але не завжди мають час на ознайомлення студентів з конкретними сучасними дослідження у різних галузях фізики та можливостями використання їх результатів у будівельній галузі.
 • Документ
  Впровадження принципів фундаментальності і професійної спрямованості у навчанні фізики майбутніх фахівців будівельної галузі.
  (// Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М.Т.Мартинюк]., 2015) Бурдейна, Наталія, Тетяна Петруньок
  Сьогодні, за нових соціально-економічних умов, підвищується роль інженера-будівельника. Сучасні роботодавці очікують від випускників вищих будівельних навчальних закладів вміння працювати самостійно на високому професійному рівні, реалізувати максимум своїх потенційних можливостей, приймати нетрадиційні креативні рішення. Виникає потреба не просто у висококваліфікованих архітекторах, інженерах-конструкторах, інженерах-технологах, інженерах-сантехніках та інженерах-електриках, економістах, екологах, а, насамперед, спеціалістах, що вміють не лише індивідуально, а й творчо підходити до питань проектування, моделювання, планування, дизайну, оздоблення, розроблення та використання високотехнологічних і екологічно чистих способів утилізації та перероблення відходів. Це вимагає високого рівня сформованості знань у професійній галузі. У вищих будівельних навчальних закладах фізика, математика і хімія є основними фундаментальними дисциплінами у професійній підготовці майбутніх спеціалістів. Тому професійна спрямованість навчання фізики є актуальним питанням у фаховій підготовці інженера-будівельника.
 • Документ
  Розподіл змісту дисципліни «Фізика» за видами навчальних занять з метою оптимізації освітнього процесу.
  (збірник наукових праць. –К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 32 – 38 c., 2019) Петруньок, Т.Б.
  У закладах будівельної вищої освіти дисципліна «Фізика» викладається у 1-му та 2-му семестрах. При цьому кількість аудиторних годин, які відводяться на її вивчення, є об’єктивно недостатньою і призводить до значного збільшення обсягу навчального навантаження, що, у свою чергу, зумовлює значні ускладнення в опануванні студентами змісту курсу фізики, а також гальмує розв’язання тих об’єктивних проблем, які виникають в реалізації освітнього процесу при підготовці майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії.
 • Документ
  Впровадження принципів фундаментальності і професійної спрямованості у навчанні фізики майбутніх фахівців будівельної галузі.
  (Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М.Т.Мартинюк]., 2015) Бурдейна, Наталія, Петруньок Тетяна
  Сьогодні, за нових соціально-економічних умов, підвищується роль інженера-будівельника. Сучасні роботодавці очікують від випускників вищих будівельних навчальних закладів вміння працювати самостійно на високому професійному рівні, реалізувати максимум своїх потенційних можливостей, приймати нетрадиційні креативні рішення. Виникає потреба не просто у висококваліфікованих архітекторах, інженерах-конструкторах, інженерах-технологах, інженерах-сантехніках та інженерах-електриках, економістах, екологах, а, насамперед, спеціалістах, що вміють не лише індивідуально, а й творчо підходити до питань проектування, моделювання, планування, дизайну, оздоблення, розроблення та використання високотехнологічних і екологічно чистих способів утилізації та перероблення відходів. Це вимагає високого рівня сформованості знань у професійній галузі.
 • Документ
  Особливості навчання фізики у будівельних вищих навчальних закладах.
  (Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр., 2015) Петруньок, Т.Б.
  Будівництво як галузь виробництва тісно пов'язана практично з усіма сферами діяльності людини. Стан будівельної галузі значною мірою впливає на рівень економіки країни в цілому, її обороноздатність. Ця особливість зумовлює потребу у великій кількості висококваліфікованих фахівців, попит на яких постійно зростає. Саме тому в умовах інтенсивного розвитку будівельної техніки, будівельних технологій і матеріалів ґрунтовна фундаментальна підготовка студентів будівельних університетів набуває ще більшого значення, визначає принципово нові підходи до професійної освіти, що зумовлює важливу особливість підготовки фахівців будівельної галузі з фізики.
 • Документ
  Професійно орієнтована підготовка фахівців будівельної галузі у процесі навчання фізики.
  (Збірник наукових праць Кам`янець – Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 3 – 41 Серія педагогічна / [ редкол. : П.С. Атаманчук ( голова, наук. ред.) та ін.]., 2015) Петруньок, Т.Б.
  Сучасна вища будівельна школа повинна бути ще більш гнучкою, ніж раніше, відповідно до змін, які відбуваються в економіці України. Для розв’язання цієї задачі Болонська модель професійної освіти є більш придатною, оскільки вона мобільніша. Одним із важливих положень Болонського процесу є орієнтація вищих навчальних закладів на остаточний результат: випускники мають знаходити теоретичне і практичне застосування своїм знанням і умінням, а отримана освіта забезпечує для молодого спеціаліста можливість самореалізації у професійній сфері. Науково-технічний прогрес призводить до стрімкого збільшення обсягу знань, які повинні накопичуватися в період навчання у вищих навчальних закладах, а також підвищує вимоги до рівня професійної підготовки. Тому необхідно перебудувати структуру і зміст навчального процесу не лише відповідно до сучасних вимог, але й з передбаченням перспективних напрямів науково-технічного прогресу.
 • Документ
  Формування професійно орієнтованих знань майбутніх інженерів – будівельників у процесі навчання фізики.
  (Дидактичні механізми дієвого формування компетентністних якостей майбутніх фахівців фізико – технологічних спеціальностей: збірник матеріалів ХІ міжнародної наукової конференції, 2015) Петруньок, Т.Б.
  Які ж нові вимоги сьогодні висуваються до професійної компетентності фахівців будівельної галузі? Чим вони зумовлені? Напрями діяльності інженера-будівельника – різноманітні. Крім спорудження будинків, виробничих комплексів, заводів і фабрик, вони будують автомобільні дороги, мости, гідротехнічні споруди, греблі, атомні станції. Будуючи дороги, інженер має справу із сумішами (асфальт, бетон), а для цього необхідно уміти правильно визначити співвідношення компонентів. Професія інженера-будівельника перетинається з геодезією, що вимагає умінь проводити дослідження і вимірювання майбутнього об’єкту за допомогою геодезичних інструментів, зокрема, теодоліту. Саме тому навчання студентів усіх тонкощів будівельної справи відбувається не лише під час аудиторних занять, але й на виробничій практиці, яка в будівельних університетах відіграє особливо важливу роль. У процесі практики студенти навчаються процесу виробництва будівельних матеріалів, розбивці на місцевості, контролю якості будівельно-монтажних робіт.
 • Документ
  Значення дисципліни « Фізика» для формування фахової компетентності майбутнього інженера – будівельника
  (Укладач: В.Д. Шарко- Херсон: Видавництво ХНТУ.- С. 83-85., 2016) Петруньок, Т.Б.
  Основною метою викладання дисципліни «Фізика» у вищому будівельному навчальному закладі є формування у майбутніх фахівців знань, що стосуються фундаментальних законів, за якими відбуваються процеси та явища навколишнього світу, а також створення бази для вивчення інших спеціальних дисциплін. Отже це вимагає високого рівня сформованості знань з фізики. При вивченні фізики перед студентами будь-якої спеціальності ставляться такі завдання: формування світогляду; отримання теоретичної бази, яка дозволяє спеціалісту саморозвиватися у процесі майбутньої професійної діяльності; отримання знань прикладного характеру, без яких неможливе освоєння дисциплін професійної і практичної підготовки. Роль фізики у формуванні фахової компетентності має важливе значення. Так як фізика є теоретичною основою сучасної будівельної техніки, вона озброює працівників будівельної галузі знаннями фізичних методів дослідження; створює необхідні передумови для правильного розуміння фізичних процесів, що відбуваються в системах теплогазопостачання, вентиляції, опалення і кондиціювання повітря будівель і споруд різного призначення.
 • Документ
  Особливості модульної навчальної програми з фізики для студентів будівельних вищих навчальних закладів
  (Кам`янець – Подільський : ТОВ "Друкарня Рута", 2016 – С.28- 30, 2016) Петруньок, Т.Б.
  На нашу думку, перспективи у розв’язанні завдань підвищення якості фундаментальної підготовки майбутніх інженерів-будівельників з фізики має використання модульних навчальних програм. Модульна система підготовки впроваджується з метою підвищення ефективності професійного навчання, уведення в навчальний процес гнучких прогресивних технологій, індивідуалізації навчальних програм з урахуванням наявних знань та умінь студентів. Ця система передбачає раціональний розподіл навчального матеріалу на модулі (логічно завершені системи теоретичних знань і практичних умінь); перевірку якості засвоєння теоретичного і практичного матеріалу кожного модуля; стимулювання систематичної самостійної роботи студентів. На жаль, соціальні зміни у житті суспільства призвели до того, що у сучасної молоді відбулося переоцінювання ролі фізики як науки та навчальної дисципліни. Скоротилася кількість годин, відведених на вивчення курсу фізики. У більшості студентів, що вступили до будівельних університетів, не сформована готовність до отримання нових знань, і, як наслідок – вони мають низьку мотивацію до навчання. Таким чином, проблема якості навчання фізики у будівельному університеті набуває актуальності. Саме тому необхідно побудувати програму з фізики так, щоб вона відповідала вимогам професійно-орієнтованого навчання та була практично-орієнтована, що сприятиме становленню професійної компетентності майбутніх фахівців-будівельників.
 • Документ
  Особливості модульної навчальної програми з фізики для студентів будівельних вищих навчальних закладів
  (Збірник наукових праць Кам`янець – Подільського національного університету імені Івана Огієнка.Кам`янець – Подільський : Кам`янець – Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Випуск 22: Дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізики – технологічних спеціальностей. – С.109-111., 2016) Петруньок, Т.Б.
  В Україні, як і в інших розвинених країнах світу, вища освіта визнана однією з провідних галузей розвитку суспільства. Важливим завданням вищої освіти є формування у студентів умінь раціонально організовувати свою діяльність, досягати якісних результатів, швидко адаптуватися до соціальних та природніх умов, які постійно змінюються. Швидке зростання інформації, новітніх технологій зумовлюють досить високі вимоги до випускників вищих навчальних закладів. Вища будівельна освіта має певну специфіку, яка пояснюється особливостями фахової підготовки спеціалістів різного профілю. І особлива роль у цій підготовці належить дисципліні «Фізика». Але в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу з фізики необхідно шукати нових шляхів його оптимізації.