Педагогіка, дидактика, вища освіта

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 51
 • Документ
  Діяльність університетського освітнього омбудсмена в контексті розвитку особистісної суб’єктності здобувачів вищої освіти
  (Інститут вищої освіти НАПН України, 2023) Росинський, Андрій Валерійович
  Сучасні умови і реалії в Україні загострюють виклики та додатково актуалізують завдання, які ставляться до вищої освіти. Одним із таких викликів є якісне становлення суб’єктності особистості кожного здобувача вищої освіти, майбутнього фахівця, який буде здатен зробити свій внесок у відновлення і розбудову як окремої галузі, так і всієї країни. Цей виклик носить комплексний характер, адже його реалізація одночасно впливає не тільки на кожну окрему особистість і її майбутню галузь діяльності, але й на її поточне освітнє середовище: навчальний заклад та освітній процес. Означений вплив є однією з умов попередження негативних проявів у психіці та поведінці молоді й одночасно забезпечує якісну еволюційну трансформацію освітнього середовища на принципах колегіальності та студентоцентрованості.
 • Документ
  Професійно орієнтовані задачі з фізики: функціональний аспект
  (ЦФЕНД, 2023-03-21) Григорчук, Олександр Михайлович; Тарасевич, Віталій Іванович; Ромах, Марія Володимирівна
  У статті узагальнено досвід використання навчальних задач у процесі професійно орієнтованого навчання фізики студентів будівельних спеціальностей, що дозволило виявити та виокремити основні функції навчальних задач з фізики: пізнавальну, розвивальну та контролюючу функції фізичних задач, функцію реалізації єдності теорії і практики, функцію використання міжпредметних зв’язків та функції закріплення знань, формування практичних умінь і навичок, які забезпечуються змістово-діяльнісною, мотиваційною та ціннісно-вольовою компонентами.
 • Документ
  Фізичні основи енергозбереження в курсі фізики для студентів будівельних спеціальностей
  (ІТТА, 2022-02-10) Григорчук, Олександр Михайлович
  Розглянуто фізичні основи енергозбереження в курсі фізики для студентів будівельних спеціальностей.
 • Документ
  Роль і місце навчальних задач з фізики у підготовці фахівців будівельних спеціальностей
  (УГСП, 2022-01-31) Григорчук, Олександр Михайлович
  В статті розглянуто суть задачного підходу у підготовці студентів до майбутньої професійної діяльності під час вивчення фізики, акцентовано увагу на основних функціях фізичних задач, визначено місце та значення задач з фізики для досягнення дидактичної мети загальної і політехнічної освіти.
 • Документ
  Принципові підходи до реалізації професійно спрямованого навчання фізики у будівельних університетах
  (ТДАТУ, 2021-05-25) Григорчук, Олександр Михайлович
  У статті описано принципові підходи до професійної освіти, визначено основні вимоги до змісту задач з фізики професійного спрямування, виділено професійно значущі якості особистості майбутніх фахівців будівництва і цивільної інженерії.
 • Документ
  Навчання фізики майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії на основі компетентнісної освітньої моделі
  (Київ, 2020) Петруньок, Т. Б.
  Цілком очевидно, що серед дисциплін загального циклу підготовки, вивчення яких має велике значення для майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії, на першому місці знаходиться дисципліна «Фізика». Незважаючи на це, нині потенціал змісту дисципліни «Фізика» у напрямку реалізації цілей компетентнісної освіти майбутніх інженерів будівництва та цивільної інженерії не використаний в достатній мірі. У навчальних програмах з фізики професійний компонент практично не представлений, у підручниках та навчально-методичних посібниках він у більшості випадків відсутній. А у тих навчальних і методичних матеріалах, де частково висвітлена роль знань з фізики для фахівців будівельної галузі, інформація є безнадійно застарілою. Адже більшість навчально-методичного забезпечення з фізики для будівельних закладів освіти була створена у попередні роки, а будівельні технології за цей час пішли далеко уперед. Слід зазначити, що проблеми розроблення, упровадження й реалізації змісту фізичної освіти у вищій школі, оновлення дидактичних систем, методик і технологій, у тому числі на основі компетентнісного підходу, ґрунтовно досліджували такі українські науковці, як П.С. Атаманчук, Л.Ю. Благодаренко, І.Т. Богданов, О.І. Бугайов, С.У. Гончаренко, С.П. Величко, В.Ф. Заболотний, Є.В. Коршак, О.І. Іваницький, А.В. Касперський, О.І.Ляшенко, М.Т. Мартинюк, Н.А. Мисліцька, А.І. Павленко, О.В. Сергєєв, В.П. Сергієнко, В.Д. Сиротюк, Н.Л. Сосницька, Б.А. Сусь, В.Д. Шарко, М.І. Шут. Проте у закладах будівельної вищої освіти, у яких навчання фізики в умовах реалізації компетентнісної освітньої моделі має суттєві специфічні особливості, вищезазначені проблеми не досліджувалися. Це дозволило нам визначити шляхи і способи розв’язання зазначеної проблеми як основний напрям наукового дослідження, що і зумовлює актуальність дисертаційної роботи «Навчання фізики майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії на основі компетентнісної освітньої моделі». Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні напрямки дослідження відповідають інноваціям у вищій будівельній школі, затвердженим у Стандарті вищої освіти України в частині опису змісту фахових компетентностей та організації навчання на основі компетентнісної освітньої моделі. Дисертаційна робота виконана відповідно до теми науково-дослідної роботи Київського національного університету будівництва і архітектури «Запровадження компетентнісної освітньої моделі у підготовці фахівців з вищою будівельною освітою» (протокол №5 від 22 грудня 2012 року). Тему дисертаційної роботи затверджено Вченою радою Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (протокол № 9 від 30. 09.2013 р.). Об’єкт дослідження: освітній процес з фізики в закладах вищої будівельної освіти. Предмет дослідження: зміст і методи навчання фізики майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії в умовах компетентнісної освітньої моделі з дотриманням принципів фундаментальності, системності та професійної спрямованості освітнього процесу. Мета дослідження: наукове обґрунтування і розроблення методичних засад навчання фізики майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії, призначених для формування компетентності з дисципліни «Фізика» та підвищення рівня фахової компетентності через прирощення її змісту за компонентом, що містить професійно-орієнтовані знання з фізики.
 • Документ
  Використання відеороликів для самостійної підготовки майбутніх інженерів-будівельників до виконання лабораторних робіт
  (ТДАТУ, 2020) Петруньок, Т. Б.
  Стрімкий розвиток будівельної галузі – це запорука зросту економіки нашої країни. В сучасних умовах, швидко відбувається приріст наукової інформації, запроваджуються новітні технології у будівництві, все більше зростають вимоги суспільства до процесу будівництва загалом, тому країні необхідні висококваліфіковані фахівці будівельної галузі. Саме тому в умовах інтенсивного розвитку будівельної техніки, будівельних технологій і матеріалів ґрунтовна фундаментальна підготовка студентів будівельних університетів набуває ще більшого значення, визначає принципово нові підходи до професійної освіти, що зумовлює важливу особливість підготовки інженерів-будівельників з фізики. Аналізуючи діяльність будівельного вищого навчального закладу, можна констатувати, що фізика займає особливе місце у підготовці майбутніх інженерів-будівельників. Знання з фізики, отримані майбутніми фахівцями будівельної галузі, мають слугувати основою для внесення у виробництво нових методів та технологій, але будівельні заклади вищої освіти знаходяться у часовій обмеженості аудиторних годин з фізики, так як більша частина годин відводиться на самостійну роботу студентів. Це спонукає викладачів шукати оптимальний вихід з такої ситуації за рахунок удосконалення нових дидактичних та педагогічних прийомів у навчанні фізики. Тому одним із перспективних шляхів якісної підготовки з фізики майбутніх інженерів-будівельників є побудова навчального процесу у закладах вищої освіти з використанням мультимедійних засобів навчання.
 • Документ
  Теорія Бора:Погляд через століття
  (2020-06-23) Бірук, Яна Ігорівна
 • Документ
  Технологія створення навчальної е-книги за допомогою редактора Mbook editor
  (ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2020-06-09) Григорчук, Олександр Михайлович; Власова, Альона Юріївна
  Технологія створення е-книги за допомогою редактора Mbook Editor (MbE)
 • Документ
  Фізика в будівництві
  (К.: КНУБА, 2011) Азнаурян, Ірина Олександрівна; Клапченко, Василь Іванович; Бурдейна, Наталія Борисівна; Долгошей, Володимир Борисович; Пономаренко, Сергій Миколайович
  Розглянуто основні питання загального курсу фізики з розділів «Механіка», «Молекулярна фізика» та «Електрика і магнетизм». Особливу увагу приділено темам, які мають прикладне значення в професійній підготовці спеціалістів будівельної сфери. Покликаний стати для студентів надійним провідником від загальних фізичних знань до практичних завдань будівництва, починаючи зі стадії засвоєння загальноосвітніх, загальнотехнічних та спеціальних дисциплін. Призначений для студентів вищих будівельних навчальних закладів всіх спеціальностей та форм навчання. Може бути корисний викладачам, які працюють в будівельних вузах.
 • Документ
  Фізика та фізичні методи дослідження
  (К.: КНУБА, 2007) Азнаурян, Ірина Олександрівна
  У посібнику розглянуто основні питання загального курсу фізики з розділів „Механіка” та „Молекулярна фізика”. Особливу увагу приділено темам курсу, які мають прикладне значення в професійній підготовці спеціалістів у будівництві та торгівлі. У розділах 2 та 3 посібника наведено методи фізичних досліджень сировини та матеріалів, які дають змогу студентам більш глибоко засвоїти питання курсу та підготувати їх до засвоєння подальших спеціалізованих дисциплін
 • Документ
  Формування у майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії знань про використання сучасних досягнень фізики в будівельній галузі
  (Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.1. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – 388 – 394 с, 2020) Петруньок, Тетяна
  В наш час у всьому світі відбуваються глобальні зміни, які у величезній мірі зачіпають науково-технічну сферу. Тому уряди провідних країн вживають заходів щодо підвищення статусу науки як основної рухомої сили розвитку суспільства. При цьому в останні десятиріччя бурхливо відбувається інтеграція наук – деякі наукові напрями так тісно переплелися між собою, що нині вже більше суміжних наукових галузей, ніж власне наук. Як підсумок, існує багато наукових проектів, в яких спільно працюють фізики, хіміки, біологи, медики тощо. Але можна із впевненістю стверджувати, що все ж таки основна роль у сучасних наукових дослідженнях належить фізиці, оскільки її закони та методологія в тій чи іншій мірі задіюються в кожній науковій галузі. Очевидно, що гарантією достойного майбутнього України є розробка нових технологій, використання найсучаснішого обладнання у різних галузях виробництва, в тому числі, у будівельній галузі. Як було зазначено вище, створюють такі технології представники різних наукових галузей, але основна роль належить фізикам. Тому при підготовці майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії особливу увагу слід приділяти формуванню знань з фізики. При цьому основною проблемою залишається відставання рівня компетентності з дисципліни “Фізика” майбутніх інженерів-будівельників від рівня розвитку сучасної фізики. Готовність студентів до одержання фізичних знань теж залишає бажати кращого, оскільки вони не завжди усвідомлюють значимість фізики для своєї майбутньої професійної діяльності, що впливає на зниження її статусу як навчального предмету в уявленні студентів. Таке становище у значній мірі пов’язане з тим, що викладачі фізики в будівельних університетах у більшості випадків надають перевагу викладенню навчального матеріалу в рамках програми, але не завжди мають час на ознайомлення студентів з конкретними сучасними дослідження у різних галузях фізики та можливостями використання їх результатів у будівельній галузі.
 • Документ
  Впровадження принципів фундаментальності і професійної спрямованості у навчанні фізики майбутніх фахівців будівельної галузі.
  (// Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М.Т.Мартинюк]., 2015) Бурдейна, Наталія, Тетяна Петруньок
  Сьогодні, за нових соціально-економічних умов, підвищується роль інженера-будівельника. Сучасні роботодавці очікують від випускників вищих будівельних навчальних закладів вміння працювати самостійно на високому професійному рівні, реалізувати максимум своїх потенційних можливостей, приймати нетрадиційні креативні рішення. Виникає потреба не просто у висококваліфікованих архітекторах, інженерах-конструкторах, інженерах-технологах, інженерах-сантехніках та інженерах-електриках, економістах, екологах, а, насамперед, спеціалістах, що вміють не лише індивідуально, а й творчо підходити до питань проектування, моделювання, планування, дизайну, оздоблення, розроблення та використання високотехнологічних і екологічно чистих способів утилізації та перероблення відходів. Це вимагає високого рівня сформованості знань у професійній галузі. У вищих будівельних навчальних закладах фізика, математика і хімія є основними фундаментальними дисциплінами у професійній підготовці майбутніх спеціалістів. Тому професійна спрямованість навчання фізики є актуальним питанням у фаховій підготовці інженера-будівельника.
 • Документ
  Створення системи задач з фізики для навчання студентів будівельних спеціальностей
  (Видавництво "ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА", 2016-08) Григорчук, Олександр Михайлович
 • Документ
  Навчання учнів розв’язування фізичних задач
  (Видавництво "ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА", 2015-02) Григорчук, Олександр Михайлович
 • Документ
  Сучасні електричні джерела світла, їх будова, переваги та недоліки
  (Видавництво "ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА", 2007-12) Григорчук, Олександр Михайлович; Шпак, Олександра Михайлівна
 • Документ
  Надважкі хімічні елементи: історія відкриття
  (Видавництво "ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА", 2011-03) Григорчук, Олександр Михайлович
 • Документ
  Перший урок з фізики
  (Видавництво "ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА", 2007-06) Григорчук, Олександр Михайлович; Сиротюк, Володимир Дмитрович; Шпак, Олександра Михайлівна
 • Документ
  Дидактичні умови реалізації задачного підходу до навчання фізики в ЗНЗ
  (Видавництво "ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА", 2013-02) Григорчук, Олександр Михайлович; Слюсаренко, Микола Анатолійович
  зроблено теоретико-методичний аналіз дидактичних умов реалізації задачного підходу до навчання фізики в загальноосвітніх навчальних закладах
 • Документ
  Тестовий електронний допуск до навчальних занять як засіб активізації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів
  (Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2007) Бурдейна, Наталія Борисівна; Азнаурян, Ірина Олександрівна; Глива, Валентин Анатолійович
  Стаття присвячена тестовій електронній перевірці підготовки студентів до лабораторних, практичних та лекційних занять. Вона є ефективним засобом оптимізації та активізації самостійної роботи студентів при підготовці до аудиторних видів занять, а також поточного і рубіжного контролю.