Педагогіка, дидактика, вища освіта

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 50
 • Документ
  Професійно орієнтовані задачі з фізики: функціональний аспект
  (ЦФЕНД, 2023-03-21) Григорчук, Олександр Михайлович; Тарасевич, Віталій Іванович; Ромах, Марія Володимирівна
  У статті узагальнено досвід використання навчальних задач у процесі професійно орієнтованого навчання фізики студентів будівельних спеціальностей, що дозволило виявити та виокремити основні функції навчальних задач з фізики: пізнавальну, розвивальну та контролюючу функції фізичних задач, функцію реалізації єдності теорії і практики, функцію використання міжпредметних зв’язків та функції закріплення знань, формування практичних умінь і навичок, які забезпечуються змістово-діяльнісною, мотиваційною та ціннісно-вольовою компонентами.
 • Документ
  Фізичні основи енергозбереження в курсі фізики для студентів будівельних спеціальностей
  (ІТТА, 2022-02-10) Григорчук, Олександр Михайлович
  Розглянуто фізичні основи енергозбереження в курсі фізики для студентів будівельних спеціальностей.
 • Документ
  Роль і місце навчальних задач з фізики у підготовці фахівців будівельних спеціальностей
  (УГСП, 2022-01-31) Григорчук, Олександр Михайлович
  В статті розглянуто суть задачного підходу у підготовці студентів до майбутньої професійної діяльності під час вивчення фізики, акцентовано увагу на основних функціях фізичних задач, визначено місце та значення задач з фізики для досягнення дидактичної мети загальної і політехнічної освіти.
 • Документ
  Принципові підходи до реалізації професійно спрямованого навчання фізики у будівельних університетах
  (ТДАТУ, 2021-05-25) Григорчук, Олександр Михайлович
  У статті описано принципові підходи до професійної освіти, визначено основні вимоги до змісту задач з фізики професійного спрямування, виділено професійно значущі якості особистості майбутніх фахівців будівництва і цивільної інженерії.
 • Документ
  Навчання фізики майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії на основі компетентнісної освітньої моделі
  (Київ, 2020) Петруньок, Т. Б.
  Цілком очевидно, що серед дисциплін загального циклу підготовки, вивчення яких має велике значення для майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії, на першому місці знаходиться дисципліна «Фізика». Незважаючи на це, нині потенціал змісту дисципліни «Фізика» у напрямку реалізації цілей компетентнісної освіти майбутніх інженерів будівництва та цивільної інженерії не використаний в достатній мірі. У навчальних програмах з фізики професійний компонент практично не представлений, у підручниках та навчально-методичних посібниках він у більшості випадків відсутній. А у тих навчальних і методичних матеріалах, де частково висвітлена роль знань з фізики для фахівців будівельної галузі, інформація є безнадійно застарілою. Адже більшість навчально-методичного забезпечення з фізики для будівельних закладів освіти була створена у попередні роки, а будівельні технології за цей час пішли далеко уперед. Слід зазначити, що проблеми розроблення, упровадження й реалізації змісту фізичної освіти у вищій школі, оновлення дидактичних систем, методик і технологій, у тому числі на основі компетентнісного підходу, ґрунтовно досліджували такі українські науковці, як П.С. Атаманчук, Л.Ю. Благодаренко, І.Т. Богданов, О.І. Бугайов, С.У. Гончаренко, С.П. Величко, В.Ф. Заболотний, Є.В. Коршак, О.І. Іваницький, А.В. Касперський, О.І.Ляшенко, М.Т. Мартинюк, Н.А. Мисліцька, А.І. Павленко, О.В. Сергєєв, В.П. Сергієнко, В.Д. Сиротюк, Н.Л. Сосницька, Б.А. Сусь, В.Д. Шарко, М.І. Шут. Проте у закладах будівельної вищої освіти, у яких навчання фізики в умовах реалізації компетентнісної освітньої моделі має суттєві специфічні особливості, вищезазначені проблеми не досліджувалися. Це дозволило нам визначити шляхи і способи розв’язання зазначеної проблеми як основний напрям наукового дослідження, що і зумовлює актуальність дисертаційної роботи «Навчання фізики майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії на основі компетентнісної освітньої моделі». Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні напрямки дослідження відповідають інноваціям у вищій будівельній школі, затвердженим у Стандарті вищої освіти України в частині опису змісту фахових компетентностей та організації навчання на основі компетентнісної освітньої моделі. Дисертаційна робота виконана відповідно до теми науково-дослідної роботи Київського національного університету будівництва і архітектури «Запровадження компетентнісної освітньої моделі у підготовці фахівців з вищою будівельною освітою» (протокол №5 від 22 грудня 2012 року). Тему дисертаційної роботи затверджено Вченою радою Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (протокол № 9 від 30. 09.2013 р.). Об’єкт дослідження: освітній процес з фізики в закладах вищої будівельної освіти. Предмет дослідження: зміст і методи навчання фізики майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії в умовах компетентнісної освітньої моделі з дотриманням принципів фундаментальності, системності та професійної спрямованості освітнього процесу. Мета дослідження: наукове обґрунтування і розроблення методичних засад навчання фізики майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії, призначених для формування компетентності з дисципліни «Фізика» та підвищення рівня фахової компетентності через прирощення її змісту за компонентом, що містить професійно-орієнтовані знання з фізики.