2023

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11221

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 15
 • Документ
  Геодезичний супровід об’єктів дорожнього будівництва: характеристика сучасних технологій і визначення перспектив розвитку
  (КНУБА, 2023) Дзюбенко, Михайло; Доброгорська, Вікторія; Капуста, Олександр; Кубанов, Руслан
  Вимоги до якості дорожньої будівельної продукції з кожним роком швидко ростуть. Зростає і необхідність постійного підвищення загального технічного рівня будівельних та ремонтних робіт, надійності, довговічності, естетичності, технологічності топографо-геодезичного супроводу об’єктів. Забезпечення проведення якісних вимірів необхідно як для будівництва, так і для ремонту автомобільних доріг. Геодезичні роботи супроводжують дорожнє проектування та будівництво на усіх етапах життєвого циклу автомобільних доріг, а саме при: плануванні, інженерних вишукуваннях, проектуванні, будівництві, моніторингу і експлуатації та знову плануванні. Геодезичні роботи у дорожньому будівництві забезпечують проектні, будівельні та виконавчі роботи у дорожньому будівництві повними, якісними та актуальними вихідними даними про ситуацію та рельєф місцевості, існуючі наземні, підземні та надземні будівлі та споруди, пункти опорних геодезичних мереж та пункти геодезичної розмічувальної мережі у районі будівництва. Отже, сучасне будівництво доріг і штучних споруд неможливо уявити без інженерногеодезичних робіт. Перенесення проекту на місцевість вимагає виконання вимірювань і побудов з високою точністю.
 • Документ
  Удосконалення системи управління якістю продукції будівельного підприємства
  (КНУБА, 2023) Бабик, Микола; Кубанов, Руслан
  Підвищення якості будівельної продукції є найважливішою умовою інтенсивного розвитку будівельної галузі в цілому. Впровадження діючої системи якості на підприємстві дає поштовх для прискорення науково-технічного прогресу, покращення показників використання основних виробничих фондів і капітальних вкладень, зниженню затрат трудових, матеріальних та фінансових ресурсів, удосконалення технологій організації і управління виробництвом і як результат – підвищення в цілому ефективності діяльності підприємства. Отже, для підвищення конкурентоспроможності будівельних послуг і продукції особливого значення набуває підвищення їх якості. Тому тема вдосконалення системи управління якістю продукції в будівництві є надзвичайно актуальною. На рівень якості безпосередньо впливають методи управління якістю, які є частиною системи управління якістю продукції будівельного підприємства.
 • Документ
  Гнучкий механізм формування сталого землекористування для територіального розвитку використання земель
  (КНУБА, 2023) Кацарський, Юрій; Куліков, Олександр; Макієнко, Вадим; Кубанов, Руслан
  На сучасному етапі розвитку в Україні продовжується процес децентралізації та територіальної реорганізації на засадах сталого розвитку територій. Реалізація такої концепції має на меті кардинальну зміну фундаментальних принципів управління суспільним розвитком та є передумовою для вирішення різного роду проблем. Стратегія й тактика подальших інституціональних перетворень у сфері сільськогосподарського землеволодіння і землекористування, повинна полягати в поступовому переході до такого типу організації землекористування, який би забезпечував створення умов для раціонального й ефективного використання регіонального земельного потенціалу, економічну і соціальну стабільність сільськогосподарського виробництва. Зокрема, перехід до сталого землекористування передбачає формування нових відтворювальних відносин, орієнтованих на задоволення еколого-ресурсних потреб суспільства. В результаті закономірно виникає необхідність побудови відповідної підсистеми національної економіки – сталого (збалансованого) землекористування. Мета дослідження
 • Документ
  Соціально-психологічні аспекти забезпечення розвитку людських ресурсів
  (КНУБА, 2023) Гавриленко, Єлла; Доманський, Олександр; Кондратьєва, Людмила; Кубанов, Руслан
  Успішна професійна діяльність сучасного фахівця залежить не лише від накопичених ним знань, умінь і навичок, але й від особистісних якостей і здібностей, гнучкості й оригінальності мислення, вміння формувати ефективні стратегії вирішення техніко-економічних і соціальних завдань. Тому нині в якості актуального наукового і практичного завдання виникає необхідність дослідження і впровадження нових підходів до розвитку людського потенціалу, в тому числі, навчально-виховної роботи на засадах загальнолюдських цінностей, що в подальшому проявиться в показниках результативності використання людських ресурсів та продуктивності їх праці. Зокрема, в умовах високої конкурентної боротьби виграють лише ті підприємства, які можуть запропонувати високоякісне виробництво певного виду продукції або послуг, а це неможливо без професійно підготовленого персоналу. Важливе значення тут відіграють соціально-психологічні методи управління, роль яких з кожним роком підвищується.
 • Документ
  Психологічна та управлінська характеристика якостей сучасного керівника
  (КНУБА, 2023) Сергієнко, Роман; Гаврук, Ярослав; Шеремет, Наталія; Кубанов, Руслан
  Сьогодні все більше приділять уваги питанням управління колективом. Людський фактор стає вирішальним у вмілому управлінні організацією. В кожному конкретному випадку управління в будь – якій сфері діяльності та успіх функціонування організації залежить від особистих якостей менеджера, від його вміння працювати з людьми. З іншого боку, система управління в державі потребує кардинальних змін. З кожним роком зростає потреба у висококваліфікованих управлінських кадрах, які володіють усіма необхідними для ефективного управління якостями, а також схильні до постійного вдосконалення своїх вмінь та знань. Як правило, не завжди оволодіння основами мистецтва управління забезпечує ефективність діяльності керівника. В такому випадку велике значення має індивідуальна схильність людини до виконання управлінської роботи. Для здійснення ефективного управління та отримання організацією позитивних економічних результатів необхідне раціональне поєднання професійної компетентності з особистими якостями керівника.
 • Документ
  Психологічні аспекти професійного спілкування сучасних фахівців
  (КНУБА, 2023) Павлов, Олександр; Машуренко, Катерина; Дворак, Олександр; Кубанов, Руслан
  Спілкування є невід‘ємною частиною професійної діяльності людини. Завдяки спілкуванню відбувається обмін професійно значущою інформацією, професійним досвідом, організується взаємодія та спільна діяльність працівників. А для комунікативних професій спілкування взагалі виступає умовою успішної професійної діяльності, адже від професійного спілкування залежить її ефективність. Збільшення значної кількості комунікативних зв‘язків в умовах сьогодення та впровадження нових інформаційних технологій в професійну практику потребує розробки нових підходів до вдосконалення професійного спілкування в різних сферах діяльності людини.
 • Документ
  Головні та додаткові компоненти культури професійної діяльності менеджерів будівельних організацій
  (КНУБА, 2023) Доброгорська, Вікторія; Івченко, Денис; Островершук, Оксана; Кубанов, Руслан
  Будівельне виробництво в сучасних умовах визнається перспективним, рентабельним і прибутковим за умов виробництва й використання високоякісних будівельних матеріалів, впровадження передових і високопродуктивних будівельних технологій та наукових розробок, наявності кваліфікованих і компетентних будівельних кадрів. Успішність професійної діяльності визначається як зовнішніми умовами, в яких вона відбувається, так і суб’єктивними чинниками, зокрема розвитком культури професійної діяльності.
 • Документ
  Маркетинг у соціальних мережах – основи SMM-менеджменту
  (КНУБА, 2023) Назімов, Олег; Кубанов, Руслан
  Інтеграція України до розвиненого світового середовища, яке характеризується високим рівнем конкуренції, технологічністю та конструктивною культурою як образ життєдіяльності вимагає трансформації вітчизняних підприємств. Незаперечним є той факт, що у світовому бізнес-середовищі найбільшого успіху досягають ті підприємства, які мають не тільки досконалі внутрішні процеси, а й ефективні інструменти, що допомагають їм швидше за інших реагувати на зміни у зовнішньому оточенні. У цьому зв’язку на перший план виходить формування цільових стратегічних орієнтирів для успішного перетворення підприємств в контексті їх інтеграції до світового бізнес-середовища.
 • Документ
  Аналіз інвестиційної привабливості України в системі світових рейтингів
  (КНУБА, 2023) Кравчук, Юрій; Кубанов, Руслан
  Одним з найбільш серйозних наслідків кризи вітчизняної економіки став спад інвестиційної активності. Його основними причинами є економічна і політична нестабільність, а також погіршення фінансового положення багатьох підприємств, зайнятих у виробничій сфері. Не дивлячись на те, що останнім часом спостерігається підвищення інвестиційної активності, збереження конкурентоздатних позицій на сучасному ринку неможливе без постійного оновлення виробничої та технологічної бази, що вимагає значних інвестицій. Зокрема, в сучасному світі для здійснення інвестиційної діяльності все більшого значення набувають загальносвітові рейтинги та оцінки. Отже, економічний розвиток країни значною мірою залежить від притоку іноземних інвестицій в країну, оскільки це сприятиме розширенню різних сфер діяльності і забезпечуватиме зростання ВВП. Сигналом для активізації іноземного капіталу є привабливий інвестиційний клімат в країні, який формується під дією значної кількості факторів.
 • Документ
  Теоретичні засади управління підприємством: сучасний підхід
  (КНУБА, 2023) Анохін, Дмитро; Кузьміна, Діана; Назар, Оксана; Кубанов, Руслан
  Ефективність функціонування економічних систем, ключове місце серед яких посідає підприємство, багато в чому визначається тим, наскільки злагоджено й раціонально взаємодіють між собою їх елементи в процесі реалізації поставленої мети, тобто наскільки дієва та адекватна відповідна система управління. Управління підприємством, будучи складною, багатоаспектною економічною категорією, науково-практична значущість якої не викликає сумнівів, еволюціонує, якісно змінюється й розвивається у відповідь на динамізм і ускладнення суспільного виробництва та ринкових відносин. Це зумовлює необхідність подальшого вивчення, уточнення й систематизації теоретичних основ управління підприємством.