Навчально-методичні документи

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11228

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 11
 • Документ
  Гроші та кредит : навчальний посібник
  (КНУБА, 2024) Стеценко, Сергій Павлович; Титок, Вікторія Вікторівна; Лисиця, Надія Василівна; Мацапура, Олена Василівна; Цифра, Тетяна Юріївна; Чинчик, Анатолій Анатолійович; Локтіонова, Яна Федорівна
  Висвітлено основні положення теорії грошей і кредиту, зокрема сутність і функції грошей, грошовий оборот і грошову масу, грошовий ринок, грошові системи, інфляцію, грошові реформи, валютний ринок та валютні системи. Розглянуто роль грошей в економіці, сутність, теорії, види та форми кредиту, основні засади фінансового посередництва, організацію банківської системи. Визначено напрями діяльності центрального банку й інструменти монетарної політики. Значну увагу приділено теорії процента, фінансовим кризам і міжнародному валютно-фінансовому співробітництву країн. Призначено для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Фінанси : навчальний посібник
  (КНУБА, 2024) Стеценко, Сергій Павлович; Титок, Вікторія Вікторівна; Лисиця, Надія Василівна; Мацапура, Олена Василівна; Цифра, Тетяна Юріївна; Чинчик, Анатолій Анатолійович; Локтіонова, Яна Федорівна
  Висвітлено основні положення теорії фінансів, як-от сутність і функції фінансів, фінансова політика, фінансова система та її ланки, управління фінансами, фінанси суб’єктів господарювання та домогосподарств, державний бюджет, його витрати та доходи, бюджетний процес, місцеві фінанси, фінансовий ринок, страхування та страховий ринок, фінансовий менеджмент, фінансова безпека. Призначено для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і аудит», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 242 «Туризм» денної та заочної форми навчання.
 • Документ
  Оптимізація використання ресурсів у будівництві (Розробка й оптимізація календарного плану будівництва промислового підприємства): методичні вказівки до виконання курсової роботи № 1
  (КНУБА, 2019) Шатрова, Інна Анатоліївна; Титок, Вікторія Вікторівна; Савенко, Володимр Іванович; Шебек, Микола Олександрович
  Містить загальні положення, завдання та послідовність виконання курсової роботи, список літератури та додатки. Призначено для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
 • Документ
  Планування кар’єри і професійний розвиток
  (КНУБА, 2022) Титок, Вікторія Вікторівна; Ємельянова, Олена Миколаївна
  Містять програму курсу, перелік та зміст лекцій, основні поняття, які мають бути засвоєні, рекомендовану літературу. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» денної та заочної форми навчання.
 • Документ
  Управління якістю : методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять
  (КНУБА, 2019) Галінський, Олександр Михайлович; Ємельянова, Олена Миколаївна; Титок, Вікторія Вікторівна
  Методичні вказівки з дисципліни «Управління якістю» призначені для закріплення на практичних заняттях теоретичних знань у сфері управління якістю продукції та послуг, набуття навичок щодо розробки та впровадження систем управління якістю відповідно до рекомендацій міжнародних стандартів ISO серії 9000. Зміст практичних занять за вказаною дисципліною відповідає навчальній робочій програмі. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 ««Будівництво і цивільна інженерія» та 073 «Менеджмент», для контролю з боку викладача й самоконтролю засвоєння навчального матеріалу безпосередньо студентами.
 • Документ
  Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять
  (КНУБА, 2022) Титок, Вікторія Вікторівна; Бєлєнкова, Ольга Юріївна; Лаврухіна, Катерина Олександрівна
  Наведено матеріал для закріплення теоретичних знань іпрактичних навичок студентів з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків». Вказівки містять основні поняття тем, тестові завдання з кожної теми, а також приклади розв’язання задач та завдання для самостійної роботи. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» денної та заочної форми навчання.
 • Документ
  Ціноутворення в туризмі: методичні вказівки та завдання до виконання практичних занять
  (КНУБА, 2024) Лаврухіна, Катерина Олександрівна,; Титок, Вікторія Вікторівна; Цифра, Тетяна Юріївна
  Викладено методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Ціноутворення в туризмі», розроблено ситуаційні та тестові завдання для самоконтролю знань здобувачів вищої освіти. У вказівках містяться основні поняття тем, тестові завдання з кожної теми, а також приклади розв’язання задач та завдання для самостійної роботи. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти, які навчаються за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Ціноутворення в туризмі : конспект лекцій
  (КНУБА, 2024) Лаврухіна Катерина Олександрівна; Титок, Вікторія Вікторівна
  Розглянуто основні методи формування цін на туристичний продукт. Розкрито вплив цінових ризиків та державного регулювання цін на цінову політику туристичних підприємств. Розкрито соціально-економічну сутність ціни, її вплив на розвиток туристичного підприємства, основні принципи і чинники, які визначають формування цін в туристичній галузі. Призначено для студентів спеціальності 242 «Туризм».
 • Документ
  Організація та управління будівництвом : методичні вказівки до виконання курсової роботи
  (КНУБА, 2023) Шебек, Микола Олександрович; Клис, Максим Валерійович; Титок, Вікторія Вікторівна; Ємельянова, Олена Миколаївна; Тугай, Олексій Анатолійович; Дубинка, Олександр Володимирович; Демидова, Олена Олександрівна; Савенко, Володимир Іванович; Нестеренко, Ірина Сергіївна; Орищенко, Віктор Вікторович
  Містить завдання та склад курсової роботи, наскрізний приклад виконання роботи за вихідними даними першого варіанту завдання, вказівки до оформлення графічної частини роботи, схему об'єкта будівництва та характеристику об'ємно–планувальних рішень для кожного варіанта. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Організація та управління будівництвом : методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи
  (КНУБА, 2024) Тугай, Олексій Анатолійович; Титок, Вікторія Вікторівна; Ємельянова, Олена Миколаївна; Шебек, Микола Олександрович; Клис, Максим Валерійович; Дубинка, Олександр Володимирович; Демидова, Олена Олександрівна; Савенко, Володимир Іванович; Нестеренко, Ірина Сергіївна; Орищенко, Віктор Вікторович
  Містить мету, зміст і загальні відомості щодо теми практичних занять; теми й посилання на джерела для самостійного вивчення матеріалу; необхідні додаткові матеріали для виконання завдань практичних занять та самостійної роботи. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Промислове та цивільне будівництво» всіх форм навчання зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».