Педагогіка, дидактика, вища освіта

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1470

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  ARDUINO: прості рішення в автоматизації процесів
  (Видавництво ХФКХП ДБТУ, 2024-04-04) Григорчук, Олександр Михайлович; Гламаздін, Павло
  У статті розглянуто основні переваги плат розробника Arduino, їх можливі проєкти реалізації у приладах для створення систем керування пристроями
 • Документ
  Літій-іонні акумулятори: будова, принцип дії та використання
  (Видавництво ХФКХП ДБТУ, 2024-04-04) Григорчук, Олександр Михайлович; Ходаківський, Олександр Павлович
  У статті розглянуто будову, принцип дії та використання літій-іонних акумуляторів, показано їх основні переваги та недоліки
 • Документ
  Застосунок «Xodo PDF Reader & Editor» як один з інструментів роботи викладача
  (КОМПРИНТ, 2023-11-16) Власова, Альона Юріївна; Григорчук, Олександр Михайлович
  У статті розглянуто критерії вибору інструментів для організації дистанційного навчання з урахуванням їх універсальності, показано основний інструментарій застосунку редактора Xodo в роботі викладача, що дозволяє здійснювати перегляд та навігацію файлів, робити примітки та коментарі, перетворювати файли із формату PDF у формат Word, PowerPoint і Excel і навпаки, ставити підписи, створювати та заповнювати форми, редагувати файли MS Office, мати повний доступ до всіх документів вашого пристрою та хмарного середовища.
 • Документ
  Графічні задачі з фізики: питання класифікації
  (КОМПРИНТ, 2023-11-16) Григорчук, Олександр Михайлович; Тарасевич, Віталій Іванович; Найко Віталій Андрійович
  У статті з'ясована роль класифікації фізичних задач, показано переваги графічного способу подання навчальної інформації перед іншими, що дозволяє проводити диференціювання й інтегрування, екстраполяцію та інтерполяцію, визначати екстремуми функції, наочно подавати результати сумісних вимірювань та здійснювати пошук оптимального рівняння зв’язку між фізичними величинами, будувати діаграми, епюри, проводити прості математичні обчислення із використанням номограм.
 • Документ
  Професійно орієнтована задача з фізики: аналіз змісту
  (Державний податковий університет, 2023-04-20) Григорчук, Олександр Михайлович; Тарасевич, Віталій Іванович; Петруньок, Тетяна Броніславівна
  В статті розглянуто елементи аналізу змісту професійно орієнтованої задачі з фізики. З'ясовано важливість форм аналізу змісту задачі: короткого запису умов і вимог, а також схематичного зображення (малюнок, креслення, схема, графік) процесу або ситуації, описаних у задачі. Обґрунтовано використання системи контрольних запитань для аналізу змісту навчальної професійно орієнтованої задачі з фізики.
 • Документ
  Професійно орієнтовані задачі з фізики: функціональний аспект
  (ЦФЕНД, 2023-03-21) Григорчук, Олександр Михайлович; Тарасевич, Віталій Іванович; Ромах, Марія Володимирівна
  У статті узагальнено досвід використання навчальних задач у процесі професійно орієнтованого навчання фізики студентів будівельних спеціальностей, що дозволило виявити та виокремити основні функції навчальних задач з фізики: пізнавальну, розвивальну та контролюючу функції фізичних задач, функцію реалізації єдності теорії і практики, функцію використання міжпредметних зв’язків та функції закріплення знань, формування практичних умінь і навичок, які забезпечуються змістово-діяльнісною, мотиваційною та ціннісно-вольовою компонентами.
 • Документ
  Навчання фізики майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії на основі компетентнісної освітньої моделі
  (Київ, 2020) Петруньок, Т. Б.
  Цілком очевидно, що серед дисциплін загального циклу підготовки, вивчення яких має велике значення для майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії, на першому місці знаходиться дисципліна «Фізика». Незважаючи на це, нині потенціал змісту дисципліни «Фізика» у напрямку реалізації цілей компетентнісної освіти майбутніх інженерів будівництва та цивільної інженерії не використаний в достатній мірі. У навчальних програмах з фізики професійний компонент практично не представлений, у підручниках та навчально-методичних посібниках він у більшості випадків відсутній. А у тих навчальних і методичних матеріалах, де частково висвітлена роль знань з фізики для фахівців будівельної галузі, інформація є безнадійно застарілою. Адже більшість навчально-методичного забезпечення з фізики для будівельних закладів освіти була створена у попередні роки, а будівельні технології за цей час пішли далеко уперед. Слід зазначити, що проблеми розроблення, упровадження й реалізації змісту фізичної освіти у вищій школі, оновлення дидактичних систем, методик і технологій, у тому числі на основі компетентнісного підходу, ґрунтовно досліджували такі українські науковці, як П.С. Атаманчук, Л.Ю. Благодаренко, І.Т. Богданов, О.І. Бугайов, С.У. Гончаренко, С.П. Величко, В.Ф. Заболотний, Є.В. Коршак, О.І. Іваницький, А.В. Касперський, О.І.Ляшенко, М.Т. Мартинюк, Н.А. Мисліцька, А.І. Павленко, О.В. Сергєєв, В.П. Сергієнко, В.Д. Сиротюк, Н.Л. Сосницька, Б.А. Сусь, В.Д. Шарко, М.І. Шут. Проте у закладах будівельної вищої освіти, у яких навчання фізики в умовах реалізації компетентнісної освітньої моделі має суттєві специфічні особливості, вищезазначені проблеми не досліджувалися. Це дозволило нам визначити шляхи і способи розв’язання зазначеної проблеми як основний напрям наукового дослідження, що і зумовлює актуальність дисертаційної роботи «Навчання фізики майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії на основі компетентнісної освітньої моделі». Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні напрямки дослідження відповідають інноваціям у вищій будівельній школі, затвердженим у Стандарті вищої освіти України в частині опису змісту фахових компетентностей та організації навчання на основі компетентнісної освітньої моделі. Дисертаційна робота виконана відповідно до теми науково-дослідної роботи Київського національного університету будівництва і архітектури «Запровадження компетентнісної освітньої моделі у підготовці фахівців з вищою будівельною освітою» (протокол №5 від 22 грудня 2012 року). Тему дисертаційної роботи затверджено Вченою радою Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (протокол № 9 від 30. 09.2013 р.). Об’єкт дослідження: освітній процес з фізики в закладах вищої будівельної освіти. Предмет дослідження: зміст і методи навчання фізики майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії в умовах компетентнісної освітньої моделі з дотриманням принципів фундаментальності, системності та професійної спрямованості освітнього процесу. Мета дослідження: наукове обґрунтування і розроблення методичних засад навчання фізики майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії, призначених для формування компетентності з дисципліни «Фізика» та підвищення рівня фахової компетентності через прирощення її змісту за компонентом, що містить професійно-орієнтовані знання з фізики.
 • Документ
  Використання відеороликів для самостійної підготовки майбутніх інженерів-будівельників до виконання лабораторних робіт
  (ТДАТУ, 2020) Петруньок, Т. Б.
  Стрімкий розвиток будівельної галузі – це запорука зросту економіки нашої країни. В сучасних умовах, швидко відбувається приріст наукової інформації, запроваджуються новітні технології у будівництві, все більше зростають вимоги суспільства до процесу будівництва загалом, тому країні необхідні висококваліфіковані фахівці будівельної галузі. Саме тому в умовах інтенсивного розвитку будівельної техніки, будівельних технологій і матеріалів ґрунтовна фундаментальна підготовка студентів будівельних університетів набуває ще більшого значення, визначає принципово нові підходи до професійної освіти, що зумовлює важливу особливість підготовки інженерів-будівельників з фізики. Аналізуючи діяльність будівельного вищого навчального закладу, можна констатувати, що фізика займає особливе місце у підготовці майбутніх інженерів-будівельників. Знання з фізики, отримані майбутніми фахівцями будівельної галузі, мають слугувати основою для внесення у виробництво нових методів та технологій, але будівельні заклади вищої освіти знаходяться у часовій обмеженості аудиторних годин з фізики, так як більша частина годин відводиться на самостійну роботу студентів. Це спонукає викладачів шукати оптимальний вихід з такої ситуації за рахунок удосконалення нових дидактичних та педагогічних прийомів у навчанні фізики. Тому одним із перспективних шляхів якісної підготовки з фізики майбутніх інженерів-будівельників є побудова навчального процесу у закладах вищої освіти з використанням мультимедійних засобів навчання.