Навчання фізики майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії на основі компетентнісної освітньої моделі

Ескіз недоступний

Дата

2020

Автори

Петруньок, Т. Б.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Київ

Анотація

Цілком очевидно, що серед дисциплін загального циклу підготовки, вивчення яких має велике значення для майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії, на першому місці знаходиться дисципліна «Фізика». Незважаючи на це, нині потенціал змісту дисципліни «Фізика» у напрямку реалізації цілей компетентнісної освіти майбутніх інженерів будівництва та цивільної інженерії не використаний в достатній мірі. У навчальних програмах з фізики професійний компонент практично не представлений, у підручниках та навчально-методичних посібниках він у більшості випадків відсутній. А у тих навчальних і методичних матеріалах, де частково висвітлена роль знань з фізики для фахівців будівельної галузі, інформація є безнадійно застарілою. Адже більшість навчально-методичного забезпечення з фізики для будівельних закладів освіти була створена у попередні роки, а будівельні технології за цей час пішли далеко уперед. Слід зазначити, що проблеми розроблення, упровадження й реалізації змісту фізичної освіти у вищій школі, оновлення дидактичних систем, методик і технологій, у тому числі на основі компетентнісного підходу, ґрунтовно досліджували такі українські науковці, як П.С. Атаманчук, Л.Ю. Благодаренко, І.Т. Богданов, О.І. Бугайов, С.У. Гончаренко, С.П. Величко, В.Ф. Заболотний, Є.В. Коршак, О.І. Іваницький, А.В. Касперський, О.І.Ляшенко, М.Т. Мартинюк, Н.А. Мисліцька, А.І. Павленко, О.В. Сергєєв, В.П. Сергієнко, В.Д. Сиротюк, Н.Л. Сосницька, Б.А. Сусь, В.Д. Шарко, М.І. Шут. Проте у закладах будівельної вищої освіти, у яких навчання фізики в умовах реалізації компетентнісної освітньої моделі має суттєві специфічні особливості, вищезазначені проблеми не досліджувалися. Це дозволило нам визначити шляхи і способи розв’язання зазначеної проблеми як основний напрям наукового дослідження, що і зумовлює актуальність дисертаційної роботи «Навчання фізики майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії на основі компетентнісної освітньої моделі». Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні напрямки дослідження відповідають інноваціям у вищій будівельній школі, затвердженим у Стандарті вищої освіти України в частині опису змісту фахових компетентностей та організації навчання на основі компетентнісної освітньої моделі. Дисертаційна робота виконана відповідно до теми науково-дослідної роботи Київського національного університету будівництва і архітектури «Запровадження компетентнісної освітньої моделі у підготовці фахівців з вищою будівельною освітою» (протокол №5 від 22 грудня 2012 року). Тему дисертаційної роботи затверджено Вченою радою Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (протокол № 9 від 30. 09.2013 р.). Об’єкт дослідження: освітній процес з фізики в закладах вищої будівельної освіти. Предмет дослідження: зміст і методи навчання фізики майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії в умовах компетентнісної освітньої моделі з дотриманням принципів фундаментальності, системності та професійної спрямованості освітнього процесу. Мета дослідження: наукове обґрунтування і розроблення методичних засад навчання фізики майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії, призначених для формування компетентності з дисципліни «Фізика» та підвищення рівня фахової компетентності через прирощення її змісту за компонентом, що містить професійно-орієнтовані знання з фізики.

Опис

Ключові слова

будівельна галузь, дисципліна "Фізика", інженер-будівельник, фахова компетентность, фахівець, кафедра фізики

Бібліографічний опис

Петруньок Тетяна Броніславівна. Навчання фізики майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії на основі компетентністної освітньої моделі : автореф. дис ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Тетяна Броніславівна Петруньок ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова . – Київ, 2020 . – 20 с. : рис. - Бібліогр. : 22 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset