Професійно орієнтовані задачі з фізики: функціональний аспект

Анотація
У статті узагальнено досвід використання навчальних задач у процесі професійно орієнтованого навчання фізики студентів будівельних спеціальностей, що дозволило виявити та виокремити основні функції навчальних задач з фізики: пізнавальну, розвивальну та контролюючу функції фізичних задач, функцію реалізації єдності теорії і практики, функцію використання міжпредметних зв’язків та функції закріплення знань, формування практичних умінь і навичок, які забезпечуються змістово-діяльнісною, мотиваційною та ціннісно-вольовою компонентами.
Опис
Ключові слова
навчальні задачі з фізики, основні функції фізичних задач, професійно орієнтоване навчання фізики, фахівці будівельних спеціальностей, кафедра фізики
Бібліографічний опис
Григорчук О.М. Професійно орієнтовані задачі з фізики: функціональний аспект // О. М. Григорчук, В. І. Тарасевич, М. В. Ромах // Актуальні проблеми науки, освіти та технологій в умовах сучасних викликів : зб. тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, Умань, 21 березня 2023 року : у 2 ч. -Умань : ЦФЕНД, 2023. - Ч. 1. - С. 12 - 15. - Бібліогр. : 5 назв.