Інженерна геодезія

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/153

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 101
 • Документ
  Оценка мониторинга процесса деформации и осадки прямолинейного вертикального стержня
  (КНУБА, 2019) Исаев, А. П.; Гуляев, Ю. Ф.; Стрилец, В. С.; Чуланов, П. О.
  На примере вертикального стержня из низкоуглеродистой стали, который жестко закреплен и деформируется в результате осадки нижнего основания, сделан расчет точности измерения деформации растяжения при условии, что она позволит отследить предел упругости. Показана возможность измерения деформации с помощью тензометрических датчиков. Рассмотрены вопросы мониторинга такой конструкции
 • Документ
  Моделювання точності геодезичних спостережень при проведені моніторингу стану магістральних газопроводів
  (КНУБА, 2019) Чибіряков, В. К.; Старовєров, В. С.; Нікітенко, К. О.
  У статті виконаю перехід від параметрів напружено-деформованого стану трубопроводу до моделювання точності геодезичних спостережень за переміщенням газопроводу. Запропоновано формули для переходу та для розрахунку середньоквадратичних похибок вертикальних та горизонтальних переміщень трубопроводу. Встановлено функціональну залежність між значенням середньо квадратичної похибки моделювання величини переміщення та середньо квадратичною похибкою значення приросту моменту при моделюванні напружено - деформованого стану системи. Крім того,проаналізовано літературу, що підтверджує відсутність вітчизняних нормативних документів, що регламентують порядок, склад і точність геодезичних робіт для контролю стану підземних газопроводів. Експериментально підтверджено вплив ґрунтового масиву на положення трубопроводу. Подібний системний підхід дозволяє виявити, спростувати чи підтвердити характер впливу зміни (варіації) фізико-механічних показників на результати чисельного моделювання, на яких виконується розрахунок точності виконання геодезичних робіт, стосовно виявлення та попередження розвитку деформацій трубопроводів.
 • Документ
  Актуальність узгодження нормативних вимог під час побудови полігонометрії згущення з можливостями сучасних електронних приладів
  (КНУБА, 2019) Литвин, Г. М.; Бондар, С. А.
  У статті розглянуто стан побудови полігонометрії згущення на даний час, проаналізовано нормативну літературу, яка регламентує точність побудови, обґрунтовано необхідність та визначені шляхи зменшення категорій ходів полігонометрії без згуби точності при вимірюванні ліній електронним тахеометром. Звернена увага на виконання кількості прийомів вимірювання кутів в різних категоріях ходів полігонометрії при застосуванні електронних тахеометрів. Також, визначено необхідність змін в побудові знімальної мережі, що розвивається на основі полігонометрії згущення, побудованої із застосуванням електронних тахеометрів.
 • Документ
  Дослідження методики застосування скануючого тахеометра Topcon IS301 для побудови просторових моделей архітектурних форм
  (КНУБА, 2019) Віват, А. Й.; Назарчук, Н. О.
  У статті досліджено можливість застосування електронного тахеометра для побудови просторової 3D-моделі інженерного об’єкта. Об’єктом вибрано пам’ятник Митрополитові Андрею Шептицькому у м. Львові. Прилад для сканування – електронний тахеометр Topcon IS301 з прикладним програмним забезпеченням Image master. Прив’язку до міжнародної системи координат виконано RTN GNSS приймачем Stonex S900a з польовим програмним забезпеченням Carlson SurvCE. Прив’язку марок геодезичної основи та сканів виконано за розробленою методикою з контролем точності безпосередньо у полі.
 • Документ
  Можливості геоінформаційного аналізу в дослідженнях стану геодезичного забезпечення території України для потреб дорожньої галузі
  (КНУБА, 2017) Гуцул, Т. В.; Писаренок, О. В.
  У статті досліджено стан геодезичного забезпечення території України, розрахованого на основі порівняння двох методів геоінформаційного аналізу – просторового аналізу за допомогою побудови буферних зон радіусів кругів нормативно встановлених розмірів та зонування території полігонами Тиссена – Вороного. Виконано оцінку геодезичного забезпечення регіонів України за кожним з методів. В результаті порівняльного аналізу доведено ефективність використання методу полігонів Тиссена – Вороного під час оцінки стану геодезичного забезпечення та можливостей його подальшого розвитку практично для всієї території України. Виявлено, що поєднання обох методів дасть змогу з більшою ефективністю використовувати наявні пункти ДГМ та обґрунтовувати розміщення геодезичних пунктів, потрібних для розвитку мережі.
 • Документ
  Ініціативи EUROSDR та EUROGEOGRAPHICS щодо використання сучасних методів збирання геопросторових даних для картографічного картографування
  (КНУБА, 2017) Лазоренко-Гевель, Н. Ю.
  У статті розглянуто ініціативи європейських організацій EuroSDR та Eurogeographics щодо використання відкритих даних, які збирають за методом краудсорсингу. Відзначено, що рівень розвитку відкритих геопросторових даних, зокрема таких відомих проектів, як OpenStreetMap, GeoNames, Geo-wiki, Ushahidi та інших, дає змогу порушувати питання про можливість їх використання в топографічному картографуванні. Основними перевагами цих геоінформаційних ресурсів є доступність й актуальність геопросторових даних. Оновлення даних забезпечується масовим волонтерським використанням геокодування доступними засобами мобільних пристроїв. Відкриті дані можуть бути використані як компонента постійно діючої системи геоінформаційного моніторингу місцевості та оновлення геопросторових даних. Розглянуто особливості різних проектів відкритих геопросторових даних та відзначено проблеми досягнення необхідної точності відкритих даних саме для забезпечення топографічного картографування.
 • Документ
  Принципы измерения осадки статически неопределимых конструкций ( на примере прямолинейного вертикального стержня )
  (КНУБА, 2017) Исаев, А. П.; Шульц, Р. В.; Гуляев, Ю. Ф.; Стрилец, В. С.
  В статье рассмотрен подход к выполнению предварительного расчета точности геодезических измерений осадок статически неопределимых конструкций на примере прямолинейного вертикального стержня. Предложено для выполнения расчетов использовать базовые принципы строительной механики. Расчеты выполнены исходя из принципа напряженнодеформированного состояния конструкций. Представлен анализ механического движения сооружения во время осадки, при этом рассмотрены две модели сооружения – в виде абсолютно твердого тела и деформируемого тела. Показана связь осадки с деформациями элементов конструкций и напряжениями в их сечениях. На примере металлического стержня теоретически смоделирована ситуация осадки и сформулированы необходимые условия измерений. На основании теоретического эксперимента показан принцип расчета точности измерения осадки.
 • Документ
  Основні принципи створення та використання колійної системи координат Укрзалізниці КСКУ-20ХХ
  (КНУБА, 2017) Самойленко, О. М.; Сикал, С. А.
  У статті наведено умовну систему координат Укрзалізниці УСКУ-20ХХ як проміжну між Міжнародною референцною системою відліку ITRF20ХХ та запропонованою авторами Колійною системою координат Укрзалізниці КСКУ-20ХХ, максимально відповідну технічним й організаційним вимогам до робіт, виконуваним на колії та біля неї, а також придатну для забезпечення навігації потягів.
 • Документ
  Дослідження методики трансформування геодезичних, топографо-картографічних та кадастрових матеріалів у систему координат УСК-2000
  (КНУБА, 2017) Кучер, О. В.; Куриляк, І. С.; Старовєров, В. С.; Кошелюк, Н. К.
  Розглянуто основні вимоги до трансформування координат, методи трансформування координат та фактори, які впливають на якість трансформування. Детально досліджено трансформування координат за методом скінченних елементів, а саме створення трансформаційного поля у вигляді TINмоделі та GRID-моделі. Визначено властивості цих моделей та встановлено їх відповідність основним вимогам створення трансформаційного поля. Як приклад наведено алгоритм створення трансформаційного поля м. Одеса для переходу від координат, визначених в місцевій системі координат, утвореної від СК-42, до системи координат УСК-2000.
 • Документ
  Проблема відтворення еталонної оптичної осі під час повірки та калібрування геодезичних приладів
  (КНУБА, 2017) Самойленко, О. М.; Адаменко, О. В.; Кукарека, Б. П.
  Нині у світі у виробників приладів немає єдиної технічної політики в галузі калібрування приладів для вимірювання вертикального площинного кута відносно горизонтальної площини. Для калібрування теодолітів і тахеометрів, нормована середня квадратична похибка вимірювань якими становить 0,5″ або 1″, потрібні еталонні прилади та методика вимірювань ними, що дало б змогу відтворювати горизонтальну оптичну вісь з розширеною невизначеністю, не більшою за 0,3″. В роботі виконано опис та аналіз найбільш поширених методів, використовуваних у світі для відтворення горизонтальної візирної осі. Як показано у роботі, застосування цих методів є недоцільним, оскільки вони або занадто важкі в реалізації, або несамодостатні, або відтворюють горизонтальну візирну вісь з недостатньою точністю. Знайти рішення цієї проблеми можна за допомогою розробленої нами самодостатньої універсальної методики калібрування будьяких приладів для вимірювання вертикальних кутів.