Вип. 64

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/158

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Можливості геоінформаційного аналізу в дослідженнях стану геодезичного забезпечення території України для потреб дорожньої галузі
  (КНУБА, 2017) Гуцул, Т. В.; Писаренок, О. В.
  У статті досліджено стан геодезичного забезпечення території України, розрахованого на основі порівняння двох методів геоінформаційного аналізу – просторового аналізу за допомогою побудови буферних зон радіусів кругів нормативно встановлених розмірів та зонування території полігонами Тиссена – Вороного. Виконано оцінку геодезичного забезпечення регіонів України за кожним з методів. В результаті порівняльного аналізу доведено ефективність використання методу полігонів Тиссена – Вороного під час оцінки стану геодезичного забезпечення та можливостей його подальшого розвитку практично для всієї території України. Виявлено, що поєднання обох методів дасть змогу з більшою ефективністю використовувати наявні пункти ДГМ та обґрунтовувати розміщення геодезичних пунктів, потрібних для розвитку мережі.
 • Документ
  Ініціативи EUROSDR та EUROGEOGRAPHICS щодо використання сучасних методів збирання геопросторових даних для картографічного картографування
  (КНУБА, 2017) Лазоренко-Гевель, Н. Ю.
  У статті розглянуто ініціативи європейських організацій EuroSDR та Eurogeographics щодо використання відкритих даних, які збирають за методом краудсорсингу. Відзначено, що рівень розвитку відкритих геопросторових даних, зокрема таких відомих проектів, як OpenStreetMap, GeoNames, Geo-wiki, Ushahidi та інших, дає змогу порушувати питання про можливість їх використання в топографічному картографуванні. Основними перевагами цих геоінформаційних ресурсів є доступність й актуальність геопросторових даних. Оновлення даних забезпечується масовим волонтерським використанням геокодування доступними засобами мобільних пристроїв. Відкриті дані можуть бути використані як компонента постійно діючої системи геоінформаційного моніторингу місцевості та оновлення геопросторових даних. Розглянуто особливості різних проектів відкритих геопросторових даних та відзначено проблеми досягнення необхідної точності відкритих даних саме для забезпечення топографічного картографування.
 • Документ
  Принципы измерения осадки статически неопределимых конструкций ( на примере прямолинейного вертикального стержня )
  (КНУБА, 2017) Исаев, А. П.; Шульц, Р. В.; Гуляев, Ю. Ф.; Стрилец, В. С.
  В статье рассмотрен подход к выполнению предварительного расчета точности геодезических измерений осадок статически неопределимых конструкций на примере прямолинейного вертикального стержня. Предложено для выполнения расчетов использовать базовые принципы строительной механики. Расчеты выполнены исходя из принципа напряженнодеформированного состояния конструкций. Представлен анализ механического движения сооружения во время осадки, при этом рассмотрены две модели сооружения – в виде абсолютно твердого тела и деформируемого тела. Показана связь осадки с деформациями элементов конструкций и напряжениями в их сечениях. На примере металлического стержня теоретически смоделирована ситуация осадки и сформулированы необходимые условия измерений. На основании теоретического эксперимента показан принцип расчета точности измерения осадки.
 • Документ
  Основні принципи створення та використання колійної системи координат Укрзалізниці КСКУ-20ХХ
  (КНУБА, 2017) Самойленко, О. М.; Сикал, С. А.
  У статті наведено умовну систему координат Укрзалізниці УСКУ-20ХХ як проміжну між Міжнародною референцною системою відліку ITRF20ХХ та запропонованою авторами Колійною системою координат Укрзалізниці КСКУ-20ХХ, максимально відповідну технічним й організаційним вимогам до робіт, виконуваним на колії та біля неї, а також придатну для забезпечення навігації потягів.
 • Документ
  Дослідження методики трансформування геодезичних, топографо-картографічних та кадастрових матеріалів у систему координат УСК-2000
  (КНУБА, 2017) Кучер, О. В.; Куриляк, І. С.; Старовєров, В. С.; Кошелюк, Н. К.
  Розглянуто основні вимоги до трансформування координат, методи трансформування координат та фактори, які впливають на якість трансформування. Детально досліджено трансформування координат за методом скінченних елементів, а саме створення трансформаційного поля у вигляді TINмоделі та GRID-моделі. Визначено властивості цих моделей та встановлено їх відповідність основним вимогам створення трансформаційного поля. Як приклад наведено алгоритм створення трансформаційного поля м. Одеса для переходу від координат, визначених в місцевій системі координат, утвореної від СК-42, до системи координат УСК-2000.
 • Документ
  Проблема відтворення еталонної оптичної осі під час повірки та калібрування геодезичних приладів
  (КНУБА, 2017) Самойленко, О. М.; Адаменко, О. В.; Кукарека, Б. П.
  Нині у світі у виробників приладів немає єдиної технічної політики в галузі калібрування приладів для вимірювання вертикального площинного кута відносно горизонтальної площини. Для калібрування теодолітів і тахеометрів, нормована середня квадратична похибка вимірювань якими становить 0,5″ або 1″, потрібні еталонні прилади та методика вимірювань ними, що дало б змогу відтворювати горизонтальну оптичну вісь з розширеною невизначеністю, не більшою за 0,3″. В роботі виконано опис та аналіз найбільш поширених методів, використовуваних у світі для відтворення горизонтальної візирної осі. Як показано у роботі, застосування цих методів є недоцільним, оскільки вони або занадто важкі в реалізації, або несамодостатні, або відтворюють горизонтальну візирну вісь з недостатньою точністю. Знайти рішення цієї проблеми можна за допомогою розробленої нами самодостатньої універсальної методики калібрування будьяких приладів для вимірювання вертикальних кутів.
 • Документ
  Дослідження програмних засобів та моделей для автоматичного калібрування цифрових неметричних камер з площинними тестовими об'єктами
  (КНУБА, 2017) Гончерюк, О. М.
  У роботі виконано детальний аналіз і практичні експериментальні дослідження програмних засобів для калібрування цифрових неметричних камер. Запропоновано класифікацію програмних засобів, в основу якої покладено критерії вартості, моделі врахування дисторсії об'єктива, стабільності і точності обчислювального алгоритму. Оскільки цифрові неметричні камери використовують переважно для вирішення прикладних локальних завдань, найбільш ефективним є використання недорогого спеціалізованого програмного забезпечення. В роботі досліджено умовно дорогі програми Australis (Австралія), PhotoScan Pro (Ізраїль), PhotoModeler (США) та 3D Image Master (Японія). Кожна з цих програм має певні переваги і недоліки, найефективнішою виявилася програма PhotoModeler. Найбільш цікаві результати були отримані в процесі дослідження дешевих програмних засобів: XSIGNO Photogrammetry (Японія), GML Camera Calibration (Росія), Camera Calibration Tools (Великобританія), CameraCalibrator (фірма Photometrix, розробник iWitness и Australis), Image Master Calib (фірма TOPCON), Agisoft Lens (фірма Agisoft, розробник PhotoScan Pro), Fauccal Matlab, Matlab Camera Calibration TOOLBOX. Загальний аналіз результатів засвідчив, що у калібруванні перевагу слід віддати програмам типу PhotoModeler, а за фінансових обмежень – програмам типу Fauccal для Matlab.
 • Документ
  Оцінка точності визначення відстаней за результатами опрацювання аерофотознімків з БПЛА
  (КНУБА, 2017) Атаманенко, Ю. Ю.
  Для встановлення обґрунтованості використання БПЛА під час картографування ДТП виконано порівняння класичних методів створення планів з методом побудови плану на основі використання технологій дронів DJI. Експериментальне випробування, здійснене на дослідному полігоні, полягало у виконанні тахеометричної зйомки, GPS-зйомки та аерофотозйомки з DJI Phantom 3 Professional. Матеріали зйомок опрацьовано в програмному забезпеченні Delta Digitals, кінцевим результатом стали варіаційні ряди відстаней визначених зйомок. Виконано математичну обробку результатів подвійних нерівноточних вимірів відстані між марками на дослідному полігоні. Наведено математичні моделі апроксимації залежності середніх квадратичних похибок від різниці між довжиною виміряних відстаней, різниці між довжиною виміряних відрізків і довжиною виміряних відстаней, середніх квадратичних похибок довжини виміряних відстаней.
 • Документ
  Аналіз використання даних дистанційного зондування землі в сільському господарстві
  (КНУБА, 2017) Солом’янчук, Л. Ю.
  У статті проаналізовано використання даних дистанційного зондування землі в сільському господарстві. Розглянуто досвід використання даних дистанційного зондування землі в США, Китаї та Казахстані для моніторингу стану сільськогосподарських культур. Визначено основні завдання, які можуть бути вирішені за допомогою даних дистанційного зондування землі в сільському господарстві. Обґрунтовано потребу у створенні методичних рекомендацій щодо використання даних ДЗЗ для моніторингу стану сільськогосподарських культур в Україні.
 • Документ
  Обгрунтування точності геодезичних робіт у висотному будівництві
  (КНУБА, 2017) Чибіряков, В. К.; Старовєров, В. С.; Кравченко, З. М.
  У статті розглянуто методику дослідження й обґрунтування точності виконання геодезичних робіт у висотному будівництві. Методика полягає у вивченні впливу похибок виконання геодезичних, монтажних робіт і похибок визначення параметрів ґрунтової основи за допомогою моделювання напруженодеформованого стану (НДС) системи "споруда – грунтова основа". Наведено результат моделювання та виконано розрахунок допустимої похибки зведення висотної споруди.