Вип. 63

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • Документ
  The use of uavs for geospatial data collection
  (КНУБА, 2015) Bezborodova, K.
  In this article, the use of UAVs for geospatial data collection was analyzed. Nowadays, inexpensive UAVs equipped with high-resolution cameras, laser scanners, GNSS/RTK receivers and sensors are capable of making sophisticated and spatially correct maps of survey-grade accuracy with minimum human control. UAVs are bringing the revolution to cartography making it truly real-time. This article contains the information about the workflow, analysis of factors, which influence accuracy, accuracy assessment of one of the most popular drones, comparison of GPS ground topographic survey and aerial UAV topographic survey, suggested improvements to the modern civilian drones and skills that professionals in GIS, geodesy and cartography have to acquire nowadays.
 • Документ
  3D-реконструкция объектов с помощью беспилотных систем
  (КНУБА, 2015) Кортунов, В. И.; Молчанов, А. А.; Гергель, И. А.
  В статье представлены различные методы 3D-реконструкции объектов по снимкам стереосъемки или серии снимков, приведены преимущества и недостатки предложенных методов. Большое внимание в статье отведено факторам рассогласования стереокамер и методам их калибровки. Представлен также метод ускорения просчета карт глубины путем использования многопотоковости графического процессора, что позволит выполнять 3D-реконструкцию в режиме реального времени с помощью видеопотока
 • Документ
  Методика автоматического выделения дорог на спутниковых снимках
  (КНУБА, 2015) Абдаллах, Р. А.; Дорожинский, А. Л.
  Выделение дорог на спутниковых снимках является одним из этапов обновления топографической карты по данным такого снимка. В статье приведена схема автоматического обновления карты, сформулирована задача локализации элементов дорожной сети на спутниковом снимке, выполнен анализ исследований в данной области. Описывается модифицированный алгоритм выделения элементов дорожной сети, предложенный автором. Приведены результаты экспериментов, которые показали, что выделяется до 76% дорожной сети.
 • Документ
  Склад і принципи розроблення національного профілю стандатів з географічної інформації
  (КНУБА, 2016) Карпінський, Ю.О.; Лященко, А. А.; Ясуюкі Окада
  Узагальнено досвід стандартизації географічної інформації в національних і регіональних інфраструктурах геопросторових даних. Обґрунтовано склад і принципи розроблення національного профілю стандартів з географічної інформації для національної інфраструктури геопросторових даних України. Національний профіль орієнтований на підтримання високорівневого концептуального моделювання геопросторових даних, прикладних схем, специфікацій наборів геопросторових даних, метаданих та інших компонентів ІГД на основі базових міжнародних стандартів комплексу ISO 19100.
 • Документ
  Перспективи використання програм обробки даних лазерного сканування в картографуванні ДТП
  (КНУБА, 2015) Куліковська, О. Є.; Атаманенко, Ю. Ю.
  У статті розглянуто актуальні програмні комплекси лазерного сканування, які здатні задовольнити специфічні потреби геодезиста чи інженера у картографуванні дорожньо-транспортних пригод, оскільки стандартне програмне забезпечення, яке доставляється зі сканером, потрібне переважно для управління процесом сканування і виконання стандартних операцій з обробки даних. Наведено висновок про правомірність використання програм, запропоновано сфери їх застосування. Результати аналізу дадуть змогу вибрати належну програму, яка стане стандартом у розв’язанні завдань із задач картографування та аналізу дорожньо-транспортних пригод, буде вирізнятися високою швидкістю і точністю в процесі візуалізації, управління, вимірювання та моделювання тривимірних об'єктів.
 • Документ
  До питання розрахунку точності визначення координат точок під час аерофотознімання з безпілотних літальних апаратів
  (КНУБА, 2015) Шульц, Р. В.; Войтенко, С. П.; Крельштейн, П. Д.; Маліна, І. А.
  У роботі розглянуто питання виконання попереднього розрахунку точності визначення координат точок за матеріалами аерофотознімання з використанням безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Наведено математичну модель визначення координат за парою аерофотознімків. Математична модель враховує використання даних GNSS для визначення координат центрів фотографування та корегування інерціальної навігаційної системи (INS). Кутові елементи зовнішнього орієнтування у наведеній математичній моделі визначають за допомогою INS. Використовуючи алгоритм перетворення кореляційних матриць отримано строгий вираз для виконання попереднього розрахунку точності. Методом варіювання отримано вираз для розрахунку впливу систематичних похибок. За отриманими виразами виконано дослідження апріорної точності визначення координат для різних умов аерофотознімання. Експериментально розраховано точність аерофотознімання для БПЛА з типовими характеристиками, для створення топографічних карт і планів.
 • Документ
  Структурна модель функціонування ринку житлової нерухомості
  (КНУБА, 2015) Чобану, Ю. М.
  На основі комплексного підходу до формування ринку житлової нерухомості розглянуто економічну, правову, адміністративну, містобудівну, земельну, інженерну, соціальну складові його інфраструктури як взаємопов'язані й взаємодоповнювані елементи єдиної, цілісної системи інститутів ринку житлової нерухомості. Відповідно до чинного законодавства структуровано об’єкти житлової нерухомості, які за різних обставин можуть бути об’єктами ринку житлової нерухомості. Запропоновано структурну модель функціонування ринку житлової нерухомості.
 • Документ
  Досліження вартості житлової нерухомості
  (КНУБА, 2016) Чобану, Ю. М.
  Зважаючи на особливості житлової нерухомості як соціальної й економічної категорії, в роботі досліджено методичні підходи до формування структури вартості житлової нерухомості відповідно до її земельної складової. На відміну від офісної, торгової і промислової нерухомості, житлова нерухомість найбільш чітко відображає містобудівну цінність території, оскільки в її загальній вартості не враховується вартість бізнесу. У вартості житлової нерухомості закладено споживчі властивості території, собівартість будівництва і прибуток забудовника. На основі результатів дослідження запропоновано модель вартості новозбудованої і побудованої за часів УРСР житлової нерухомості відповідно до розміщення або земельного компонента.
 • Документ
  Застосування кластерного аналізу до визначення зон рівномірних переміщень протизсувних споруд
  (КНУБА, 2016) Хайлак, А. М.
  У роботі наведено результати експериментальних досліджень горизонтальних переміщень протизсувних споруд. На прикладі результатів геодезичного моніторингу за переміщеннями протизсувної споруди досліджено ефективність застосування кластерного аналізу для визначення зон рівномірних переміщень. Викладено основи кластерного аналізу та алгоритм кластеризації. Наведено основні, найбільш ефективні методи кластеризації. Досліджено різні методи кластеризації за матеріалами геодезичного моніторингу підпірної стінки у м. Києві. В рамках кожного методу перевірено ефективність застосування різних методів визначення відстаней або мір схожості об'єктів. Для якісного аналізу до кожного з критеріїв в межах різних методів кластеризаці побудовано дендрограми. В результаті аналізу для розгляданого об’єкта найбільш ефективними методами кластеризації визначено метод зв’язку віддалених точок та метод центроїдного зв’язку. Виявлено, що для кожного з цих методів результати кластеризації за різними мірами схожості є практично однаковими
 • Документ
  Векторизація споруд на цифровій моделі місцевості
  (КНУБА, 2016) Катушков, В. О.; Радченко, С.Б.
  Розглянуто особливості практичного застосування цифрової фотограмметричної станції для збирання векторної інформації житлових будинків. Описано організацію та застосування додаткових менеджерів шарів, параметрів. Показано логічність дешифрування дахів та проблемність визначення розбіжності контурів карнизів та фундаментів.
 • Документ
  Дослідження впливу температурних деформацій захисних споруд на результати геодезичного моніторингу
  (КНУБА, 2016) Стрілець, В. С.
  У статті розглянуто і проаналізовано актуальність проблеми впливу температурних деформацій на результати геодезичних вимірювань. Запропоновано для визначення температурних деформацій захисних споруд поєднувати методи будівельної механіки з результатами геодезичних вимірювань. Наведено розрахункову модель підпірної стінки у вигляді стержня з жорстким защемленням. Для розрахунку температурних деформацій підпірної стінки застосовано метод переміщень. Теоретичні переміщення стержневої моделі обчислено шляхом розв’язання диференціальних рівнянь, що описують НДС конструкції під впливом температури. Обґрунтовано необхідність врахування температурних переміщень деформаційних марок в результати геодезичних вимірювань
 • Документ
  Дослідження методів оцінювання параметрів просторових оболонок у задачі спостереження за деформаціями за даними наземного лазерного сканування за наявності систематичних похибок
  (КНУБА, 2016) Куліченко, Н. В.
  У статті розглянуто завдання з дослідження деформацій просторових оболонок інженерних споруд. Досліджено різні методи оброблення даних наземного лазерного сканування за наявності систематичних похибок. Дослідження виконано на прикладі результатів сканування просторових оболонок. Для цього класу інженерних споруд визначення деформацій за даними наземного лазерного сканування можна виконати шляхом побудови математичної моделі реальної поверхні і подальшого порівняння цієї моделі з проектною. Оцінювання параметрів реальної моделі поверхні оболонки запропоновано здійснювати за допомогою різних методів: найменших квадратів, найменших модулів, варіаційно-зважених наближень і середньої квадратичної колокації. Досліджено ефективність кожного з цих методів та з’ясовано, які з них доцільно застосовувати для оцінювання параметрів просторових оболонок
 • Документ
  Оптимізація перерозподілу земель при впорядкуванні існуючих землеволодінь і землекористувань
  (КНУБА, 2016) Бугаєнко, О. А.
  У статті проаналізовано використання оптимізаційних моделей перерозподілу під час впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань та місце рівноцінного обміну у складі відповідних заходів. Запропоновано здійснювати моделювання перерозподілу з формуванням вимог до рівноцінності перерозподілених земельних ділянок за сукупністю якісних та просторовотехнологічних характеристик. Площу земельної ділянки, рівноцінної обмінюваній, у межах заданих проектних масивів із урахуванням зазначених характеристик запропоновано визначати за методом послідовних ітерацій. Наведено розрахунок площі земельної ділянки, рівноцінної обмінюваній, з урахуванням якості ґрунтів і конфігурації земельних ділянок.
 • Документ
  Моделювання спостережень точок реверсії під час гіроскопічного орієнтування
  (КНУБА, 2016) Гладілін, В. М.; Шудра, Н. С.; Чуланов, П. О.
  Спостереження точок реверсії осі гіромотора гіротеодоліта у горизонтальній площині дає змогу визначати напрям геодезичного меридіану. Вимірюючи коливання осі гіромотора у вертикальній площині, можна визначити широту місця встановлення гіротеодоліта. Для підвищення точності визначення геодезичного азимута пропонується встановити модель слабкозатухаючих коливань гідромотора і визначити її параметри. Траєкторія руху осі гіромотора має вигляд еліптичного конуса. Фазова проекція траєкторії руху на площині має вигляд еліптичної спіралі, що апроксимується логарифмічною спіраллю, відношення піввісей котрої визначає полярне стиснення Землі, яке збігається з загальноземним WGS – 84 або ПЗ – 90.
 • Документ
  Розроблення методики створення тривимірної моделі за допомогою фототахеометра TOPCON IS-301
  (КНУБА, 2016) Великорусова, А. А.
  У роботі запропоновано методику створення тривимірної моделі за даними наземного лазерного сканування за допомогою фототахеометра Topcon IS-301. Наведено розрахунок оптимальних параметрів сканування та приклад виконаних польових та камеральних робіт. Розглянуто методику обробки стереопар у додатковому модулі Image Master Trial. Визначено точність методу створення тривимірної моделі. Розроблену методику апробовано за матеріалами сканування історичної споруди в Києві.
 • Документ
  Про одну розрахунову модель для дослідження дефомацій дамб і гребель та обгрунтування точності геодезичних спостережень
  (КНУБА, 2016) Чибіряков, В. К.; Станкевич, А. М.; Старовєров, В. С.; Акчуріна, Г. С.; Шорін, О. А.
  Відомо, що дамби і греблі під дією змінних навантажень можуть зазнавати деформацій, які призводять до порушення стійкості споруд, що негативно впливає на їх безаварійну роботу. Розв’язати задачі з визначення деформацій можна геодезичними методами, шляхом геодезичного моніторингу конструкцій у реальному часі. Точність дослідження забезпечується вибором точності спостережень та оптимальним розміщенням марок. Як відомо, переміщення споруди можна спрогнозувати за допомогою методів будівельної механіки, в основу яких покладено проектні значення величин, що описують її напружено-деформований стан (НДС).
 • Документ
  Загальний підхід до моделювання напружено-деформованого стану магістрального газопроводу для визначення геодезичної точності вимірювання
  (КНУБА, 2016) Чибіряков, В. К.; Старовєров, В. С.; Нікітенко, К. О.
  Розглянуто та проаналізовано методи впливу геологічних процесів на магістральні газопроводи, а також загальний порядок визначення напруженодеформованого стану (НДС) магістральних газопроводів в ґрунтовій основі. Для оцінювання НДС магістрального газопроводу використано модель балки на пружній основі при згині. Розв’язано систему рівнянь з певними граничними умовами за допомогою ефективного чисельного методу С.К. Годунова. Моделювання точності на такому рівні гарантує фіксацію деформацій конструкції та ґрунтового масиву. Використано методологію, що дає змогу прогнозувати вплив небезпечних геологічних процесів на газопровід, запропоновано рекомендації щодо підвищення точності виконання геодезичних робіт у небезпечних геологічних умовах.
 • Документ
  Перспективи інтеграції ДГМ України у світову гравіметричну мережу
  (КНУБА, 2016) Король, П. П.; Манько, П. В.
  У роботі проаналізовано історичні аспекти становлення та сучасний стан функціонування державної гравіметричної мережі України. Розглянуто гравіметричні мережі сусідніх європейських країн – Польщі і Німеччини та порівняно їх із ДГМ України. Обґрунтовано потребу у створенні високоточної гравіметричної мережі України. Подано рекомендації щодо модернізації ДГМ України з метою її інтеграції у світову та європейську гравіметричні мережі.