Вип. 65

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 24
 • Документ
  Обгрунтування граничного відхилення залізобетонних колон від вертикалі на основі аналізу їх напружено-деформованого стану
  (КНУБА, 2018) Бачишин, Б. Д.; Ярмолін, Д. В.
  Визначено граничні відхилення під час спорудження залізобетонних колон на основі методу, який враховує напружено-деформований стан конструкції, відповідно до гаусового показника надійності колони. Отримані результати порівняно з даними, наведеними в будівельних нормативних документах для цих конструкцій. Встановлено близкість отриманих граничних похибок за різними методами, що свідчить про можливість і правомірність застосування згаданого методу до інших будівельних конструкцій, зокрема унікальних. Виявлено диференційовану картину розподілу значень граничних відхилень для колон однакової довжини. Це пояснюється тим, що в розглянутому методі враховано опір та зусилля конструкції, їх варіації та варіації аргументів опору та зусилля.
 • Документ
  Методика забезпечення необхідними земельними ресурсами при будівництві об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури
  (КНУБА, 2018) Петраковська, О. С.; Михальова, М. Ю.
  У статті проаналізовано проблеми і завдання, які виникають при забезпеченні земельними ділянками для будівництва транспортних об'єктів, визнаних як "суспільна потреба". Специфіка будівництва об’єктів інженернотранспортної інфраструктури зумовлена їх значною протяжністю та необхідністю придбання великої кількості земельних ділянок, що перебувають у приватній власності. У статті запропоновано методику будівництва інженерно-транспортної інфраструктури з відчуженням земельних ділянок. Ця методика ґрунтується на узагальненому зарубіжному досвіді відчуження землі, правових нормах чинного законодавства та існуючій практиці імплементації об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури у містобудівне і природнє середовище
 • Документ
  Методика виконання попереднього розрахунку точності фотограмметричних моделей, створених за даними LOW-COST фотограмметрії
  (КНУБА, 2018) Гончерюк, О. М.
  У роботі наведено методику виконання попереднього розрахунку точності фотограмметричних вимірювань з використанням цифрових камер, якими обладнані сучасні смартфони. Розглянуто основні аналітичні залежності цифрової фотограмметрії для прямої фотограмметричної засічки. Виконано аналіз основних джерел похибок цифрових неметричних камер. Розглянуто питання розрахунку точності вимірювань на цифровому знімку з врахуванням похибок дискретизації цифрового зображення, наведення, роздільної здатності та розфокусування. Для розрахунків були використані типові параметри цифрових камер сучасних смартфонів. Використовуючи отримані сумарні похибки, виконано розрахунок точності створення фотограмметричних моделей за формулами прямої фотограмметричної засічки. Наведено вирази для розрахунку впливу похибок кутових елементів знімків та похибок координат центрів фотографування. Виконано попередній розрахунок точності для екстремальних значень кутів розвороту цифрових знімків. Результати розрахунку дозволяють зробити висновки, що за найбільш несприятливих умов камери сучасних смартфонів дають змогу створювати тривимірні моделі з просторовою точністю, не гіршою за 5 см, для відстаней до 20 метрів для конвергентного знімання. Встановлено, що підвищити точність визначення координат можна шляхом підбору вдалої геометрії фотогрфування та використання кодових марок для орієнтування знімків
 • Документ
  Визначення оптимального типу і розміру площинних марок, що застосовуються під час калібрування наземних лазерних сканерів
  (КНУБА, 2018) Сосса, Б. Р.
  Сучасні дослідження методів калібрування НЛС провадяться в приміщеннях й обмежені за відстанню. В статті розглянуто застосування плоских і циліндричних площинних і сферичних марок або тестових калібрувальних об’єктів під час калібрування наземних лазерних сканерів на всіх діапазонах вимірюваних відстаней. Досліджено мінімально допустимі розміри марок для однозначного визначення поверхонь на відстані до 350м. Доведено, що в процесі калібрування на великій відстані недоцільно використовувати циліндричні марки та сферичні марки стандартних розмірів, натомість доцільно використовувати плоскі площинні марки і сферичні марки збільшеного розміру
 • Документ
  Результати калібрування цифрової камери БПЛА за аерознімками тестового полігона
  (КНУБА, 2018) Куліковська, О. Є.; Атаманенко, Ю. Ю.; Копайгора, О. К.
  У роботі наведено результати калібрування цифрової камери безпілотного літального апарата за матеріалами аерознімання тестового полігона. Польове калібрування полягало у порівнянні визначених координат 36 маркованих опорних точок на аерознімку з даними тахеометричного знімання.Отримані матеріали знімань були опрацьовані у програмних комплексах Delta Digitals та Surfer. У програмному пакеті Surfer побудовано цифрові моделі тестоб’єкта, векторні діаграми та 3D-моделі геометричних спотворень координат марок тестового полігона. Аналіз результатів дає підставу для висновку про можливість використання матеріалів знімання з БПЛА для вирішення геодезичних завдань та знімання невеликих територій з метою великомасштабного картографування.
 • Документ
  Дослідження крену споруди баштового типу методом наземного лазерного сканування
  (КНУБА, 2018) Горковчук, Ю. В.; Горковчук, Д. В.; Куліченко, Н. В.
  Наведено результати дослідження методу наземного лазерного сканування у вирішенні практичного завдання зі спостереження за креном споруди баштового типу. Як об’єкт дослідження обрано декоративний металевий шпиль висотою близько 50 метрів. Необхідність визначення крену споруди була пов’язана із початком реконструкції, під час якої зафіксовано значні відхилення конструкції від її фактичного положення за матеріалами виконавчого знімання на момент спорудження. За результатами лазерного сканування цієї конструкції побудовано тривимірну модель, яка була порівняна із проектною моделлю. За результатами порівняння визначено крен споруди, а також горизонтальні переміщення у різних перерізах. Виконано попередній розрахунок точності та встановлено, що метод наземного лазерного сканування дозволяє визначати крени споруд баштового типу з необхідною точністю. Окрім крену та переміщень, за тривимірною моделлю визначено кручення споруди. Результати дослідження підтвердили доцільність використання методу наземного лазерного сканування для спостережень за кренами споруд баштового типу.
 • Документ
  Application of 3D technology for modelling of architectural monuments in the Czech repub
  (КНУБА, 2018) Vach, K.
  The paper is devoted to consideration the questions of 3D technology application for modelling of architectural monuments in the Czech Republic. 3D in case of conservation of historical and cultural monuments means the processing of measured data with the required contents in the local system of coordinates and in a chosen scale. According the results obtained it is necessary to determine the requirements for measuring accuracy. The main goal of our research is early detection of errors in 3D images of actual building behavior and their exception, as well as introduction of new technologies into existing processes and implementation of new technologies into GIS. The methodology for documenting the actual object behavior in 3D is defined and outlined in the paper. As an example of a system for documentation and monitoring of cultural heritage objects, the paper considers a database created in the Czech Republic
 • Документ
  Методика визначення наслідків стихійних лих за різночасовими даними ДЗЗ ( на прикладі штатів Техас і Флорида)
  (КНУБА, 2018) Четверіков, Б. В.; Онуфрак, К. Р.
  У статті наведено одну з можливих технологій визначення руйнацій внаслідок стихійного лиха за даними дистанційного зондування Землі. За допомогою модуля DeltaCue Erdas Imagine порівняно космічні знімки, отримані з супутників GeoEye-1 та QuickBird на локальні території штатів Техас і Флорида до і після ураганів у 2017 році. Отримано різницеві показники та проаналізовано масштаби руйнувань, завданих стихійними лихами.
 • Документ
  Геоінформаційні моделі бази геопросторових даних будівель і споруд
  (КНУБА, 2018) Лазоренко-Гевель, Н. Ю.; Галіус, І. О.
  У статті розглянуто процес створення геоінформаційних моделей бази геопросторових даних (БГД) будівель і споруд як складової єдиної цифрової топографічної основи України, яка на даний час знаходиться на стадії проектування. Проектування виконано відповідно до міжнародних стандартів серії ДСТУ ISO 19100 «Географічна інформація/Геоматика» специфікацій INSPIRE Data Specification on Buildings та ELF Data Specification. Планується, що запроектована база геопросторових даних будівель і споруд може бути використана у складі геоінформаційної системи (ГІС) або як окрема спеціалізована БГД, яку можна було б гармонізувати з іншими БГД і кадастрами, наприклад, з містобудівним кадастром. Наведено також результати дослідної реалізації запроектованої БГД будівель і споруд, розроблено технологічні моделі геоопрацювання з метою наочного відображення можливостей БГД і результатів їх застосування
 • Документ
  Узагальнення різночасових даних з історії адміністративно-територіального поділу засобами ГІС
  (КНУБА, 2018) Гаврюшин, О. В.
  Розглянуто питання узагальнення різночасових даних у ГІС на прикладі даних з історії адміністративно-територіального поділу. Описано конкретні види узагальнень, виділено три групи. До першої групи належать узагальнення, що здійснюються налаштуванням часу демонстрування різночасових даних включно з одночасною візуалізацією різночасових даних (суміщення різночасових даних). Друга група – узагальнення контурів змінних у часі адміністративнотериторіальних одиниць. До третьої групи входять узагальнення, що полягають у розрахунку за вихідними просторово-часовими даними спеціальних показників динаміки (узагальнення непозиційних даних або кількісних та якісних характеристик об’єктів). Проаналізовано можливості застосування різних видів узагальнення різночасових даних. Виділено три рівні карт-узагальнень з історії адміністративно-територіального поділу.
 • Документ
  Основні вимоги до складу топографічного забезпечення для радіочастотного планування телекомунікаційних систем
  (КНУБА, 2018) Примак, Л. В.
  У статті розглянуто основні вимоги до складу та змісту топографічного забезпечення для цілей планування й оптимізації радіочастотних телекомунікаційних систем. Визначено обов’язкові та допоміжні складові геопросторових даних, використовуваних у процесі оптимізації. Побудовано загальну прикладну схему топографічного забезпечення у вигляді UML-діаграми класів і показано її зв'язок із зовнішніми пакетами, офіційно затвердженими міжнародними організаціями.
 • Документ
  Методичні засади геоінформаційного моніторингу осушуваних земель
  (КНУБА, 2018) Лященко, А. А.; Залужна, В. В.
  Обґрунтовано сервіс-орієнтовану архітектуру системи геоінформаційного моніторингу осушуваних земель з інформаційною взаємодією її компонентів в мережі Інтернет. Розроблено структуру бази геопросторових даних об’єктів моніторингу осушуваних земель та інженерної інфраструктури осушуваних систем, бази даних моніторингових спостережень та бази даних з результатами оцінювання, моделювання і прогнозування еколого-меліоративного стану осушуваних земель та прилеглих до них територій. Розглянуто підходи до реалізації системи геоінформаційного моніторингу на основі використання відкритих базових геопросторових даних і відкритих програмних засобів геоінформаційних систем і систем керування базами даних з функціональними розширеннями для зберігання й оброблення геопросторових даних.
 • Документ
  Можливості геоінформаційного аналізу в дослідженнях транспортної доступності потенційних адміністративних центрів об'єднаних територіальних громад
  (КНУБА, 2018) Томащук, М. М.
  У статі досліджується транспортна доступність потенційних адміністративних центрів об’єднаних територіальних громад із застосуванням методу геоінформаційного аналізу за допомогою побудови буферних зон радіусів кругів нормативно встановлених розмірів. Метою публікації є представлення можливостей застосування методу геопросторового аналізу в процесі формування спроможних об’єднаних територіальних громад. Здійснено й описано поетапність використання зазначеного методу геопросторового аналізу.
 • Документ
  Прикладні аспекти програмно-апаратної реалізації методу геоінформаційної мультиагентної оптимізації планування транспортних потоків дорожньої мережі
  (КНУБА, 2018) Гуцул, Т. В.
  У статті розглянуто технічні аспекти та принципи створення програмного засобу, спрямованого на планування оптимальних транспортних потоків дорожньої мережі з використанням різноманітних шарів геопросторових даних. Розглянуто моменти підготовки й організації вихідних даних, їх подальшої інтеграції, принципи функціонування математичної моделі, виведення та візуалізації даних. Побудовано і пояснено UML-діаграму методу геоінформаційної мультиагентної оптимізації планування транспортних потоків дорожньої мережі та користувацького інтерфейсу
 • Документ
  Застосування методу групового врахування аргументів для прогнозування вертикальних переміщень точок на зсувах
  (КНУБА, 2018) Шульц, Р. В.; Хайлак, А. М.
  У роботі наведено практичні результати застосування методу групового врахування аргументів до результатів геодезичних спостережень за вертикальними переміщеннями деформаційних знаків на зсувах. Для дослідження використано результати спостережень у відкритому доступі, на зсуві Граденбах, що розташований в Австрійських Альпах. У роботі наведеноGMDH Shell. За даними моніторингу побудовано прогнозну модель, яку порівняно з результатами спостережень методом оберненого прогнозування. Одночасно для підтвердження ефективності обраного методу було виконане прогнозування з використанням класичних моделей. Результати дослідження підтвердили високу ефективність методу групового врахування аргументів та його перевагу над іншими відомими методами прогнозування. короткий опис зсуву та системи моніторингу на ньому, що створена науковою групою з Технічного університету Грацу (Австрія). Враховуючий комплексність зсувного процесу, встановлено, що традиційні методи прогнозування (поліноміальні, експоненціальні, тригонометричні та інші моделі) у випадку зсувних процесів є неефективними. Наведено основні положення методу групового врахування аргументів та комбінаторного алгоритму цього методу. Для створення прогнозної моделі було використане програмне забезпечення
 • Документ
  Analysis of the three-dimensional vector facade model created from photogrammetric data
  (КНУБА, 2018) Seredovich, V.; Kamnev, I.
  The results of the accuracy assessment analysis for creation of a threedimensional vector model of building façade are described. In the framework of the analysis, analytical comparison of three-dimensional vector façade models created by photogrammetric and terrestrial laser scanning data has been done. The threedimensional model built from TLS point clouds was taken as the reference one. In the course of the experiment, the three-dimensional model to be analyzed was superimposed on the reference one, the coordinates were measured and deviations between the same model points were determined. The accuracy estimation of the threedimensional model obtained by using non-metric digital camera images was carried out. Identified façade surface areas with the maximum deviations were revealed.
 • Документ
  Шляхи удосконалення системи умовних картографічних позначень для автоматизації підготовки містобудівної документації в ГІС
  (КНУБА, 2018) Лященко, А. А.; Максимова, Ю. С.
  Сформульовано вимоги до системи умовних позначень картографічної складової документації містобудівної документації. Запропоновано систему кодування умовних позначень для встановлення чіткого зв’язку між символами системи умовних позначень та кожним об’єктом містобудівної документації. Розглянуто класифікацію умовних позначень і засобів їх реалізації в геоінформаційних системах, на основі якої виконано оцінювання складності реалізації умовних позначень в геоінформаційних системах.
 • Документ
  Систематизація факторів, що впливають на визначення розмірів обмежень у використанні земель
  (КНУБА, 2018) Петраковська, О. С.; Трегуб, Ю. Є.
  Проаналізовано чинні нормативно-правові акти України та наукові публікації з метою визначення і систематизації факторів, які впливають на розмір зон обмежень у використанні земель в Україні. Фактори згруповано залежно від виду відповідного обмеження. Такий підхід дав змогу здійснити перехід до ще більш укрупненої класифікації на природні, екологічні, економічні, функціонально-планувальні й адміністративні групи. Відповідно до розміру зони дії обмежень класифіковано можливі види їх конфігурації
 • Документ
  До питання визначення деформацій інженерних споруд тригонометричним нівелюванням
  (КНУБА, 2018) Ковтун, В. М.; Дорош, Л. І.; Бурак, К. О.
  У роботі розглянуто можливість використання одностороннього тригонометричного нівелювання під час спостереження за деформаціями споруд. Відзначено, що порівняно з геометричним нівелюванням тригонометричне має ряд переваг, наприклад, відсутність похибок, пов’язаних з встановленням рейок, що під час геометричного нівелювання є одним з основних джерел похибок. На основі результатів досліджень встановлено залежності СКП визначення перевищення між цими точками від віддалі і перепаду висот між станцією стояння і точками, що спостерігаються. Отримані залежності і графіки дають змогу виконати апріорну оцінку точності визначення деформацій споруд. Наведено залежності і графіки, які дають змогу, задаючись необхідною СКП визначення перевищення та технічними характеристиками приладу, визначити допустимі значення довжини плеч.
 • Документ
  Решение задачи геодезического мониторинга высотных сооружений с применением неметрических цифровых камер
  (КНУБА, 2018) Медведский, Ю. В.
  В работе рассмотрен подход к решению задачи геодезического мониторинга с использованием системы неметрических камер. Предложена технология выполнения работ, позволяющая определить изменение геометрических параметров сооружения под воздействием внешних факторов и прогнозировать их на заданный момент времени. В основу положен принцип относительных измерений, реализованный через нахождение смещения между парами снимков от неметрических камер. Смещение пары изображений предложено определять с помощью алгоритма фазовой корреляции, который обеспечивает высокую скорость решения и надежность получаемых результатов. Подготовлен экспериментальный стенд и произведена серия измерений, имитирующих работу одного элемента оптической системы. Реализовано программу по обработке сери изображений в среде программирования Matlab с использованием алгоритма фазовой корреляции. Выполнен анализ результатов эксперимента, который позволяет сделать вывод о возможности успешной реализации описанного метода с соблюдением требований к точности выполнения работ данного вида.