Вип. 60

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 17 з 17
 • Документ
  Математична модель прогнозування динаміки зміни положення морської берегової лінії в акваторії Чорного моря
  (КНУБА, 2014) Крельштейн, П. Д.; Маліна, І. А.
  Побудовано математичну модель прогнозування динаміки зміни положення морської берегової лінії в акваторії Чорного моря.
 • Документ
  Аналіз методів автоматизованої класифікації цифрових зображень дистанційного зондування землі
  (КНУБА, 2014) Квартич, Т. М.
  Розгляднуто алгоритми класифікації цифрових зображень та методику комплексного використання інформації з декількох джерел для визначення змін об’єктів місцевості з метою оновлення бази топографічних даних.
 • Документ
  Технологія наземного знімання для складання фронтальної інформації крупних масштабів
  (КНУБА, 2014) Катушков, В. О.; Денисюк, Б. І.
  Розглянуто технологію наземного фотограмметричного знімання для отримання фронтальних великомасштабних векторних планів на забудованих міських територіях. Виявлено можливість використання неметричних цифрових камер з малими розмірами сенсорів та фокусних відстаней об’єктивів.
 • Документ
  Підходи до визначення наднормативних площ під промисловими об'єктами
  (КНУБА, 2014) Малашевський, М. А.; Горпиніч, Л. В.
  У статті запропоновані підходи до обчислення необхідної нормативної площі земельної ділянки для здійснення промислової діяльності хлібокомбінату. .
 • Документ
  Інформаційна модель міської території в системі містобудівного кадастру
  (КНУБА, 2014) Генсецький, М. П.; Старовєров, В. С.
  Наведено структуру комплексної інформаційної моделі міської території. Деталізовано структуру основних моделей міського середовища, їх завдання, функціональне призначення та взаємозв’язок в єдиному базовому наборі геопросторових даних. .
 • Документ
  Концепція створення бази нормативно- технічних документів щодо сфери видобутку корисних копалин
  (КНУБА, 2014) Войтенко, С. П.; Мазницький, А. С.; Заболотний, В. П.
  Виконано аналіз сучасного стану справ з використанням нормативно- технічних документів щодо маркшейдерських і геодезичних робіт під час розробки родовищ корисних копалин. Надано рекомендації стосовно концепції створення бази нормативно-технічних документів у згаданій сфері.
 • Документ
  Оброблення результатів інженерно-геодезичних спостережень за осіданнями за допомогою методу фільтрації за Калманом
  (КНУБА, 2014) Шульц, Р. В.; Хайлак, А. М.; Мельник, О. В.; Анненков, А. О.
  Наведено загальні відомості про теорію фільтрації вимірювань за допомогою фільтра Калмана. На підставі аналогії до оброблення результатів динамічних спостережень за рухомими об’єктами та обробленням результатів геодезичних спостережень за переміщеннями й осіданням інженерних споруд, висловлено припущення про можливість використання фільтрації за Калманом для оброблення геодезичних спостережень. Виконано експериментальну перевірку роботи для фільтрації за Калманом оцінювання кінематичних параметрів осідального процесу на прикладі спостережень за осіданням гідротехнічної споруди.
 • Документ
  Вплив кута відсічки на точність положення пунктів в мережах, створюваних з допомогою систем GPS I GLONASS
  (КНУБА, 2014) Костецька, Я.М.; Пішко, Ю.Р.; Торопа, І.М.
  Розглянуто вплив кута відсічки на точність положення пунктів мереж, отриманих за спостереженнями супутників одночасно систем GPS і GLO ASS, які є практично таким самим, як і в результаті спостережень супутників тільки системи GPS.
 • Документ
  Загальні положення концепції розрахунку точності геодезичних робіт під час монтажу корпусів суден
  (КНУБА, 2014) Кучина, Н.В.
  Розглянуто концепцію розрахунку однієї з ключових характеристик, що впливає на результаційну геометрію корпусу судна, – точності геодезичних робіт під час монтажу корпусів суден. Проаналізовано та класифіковано фактори, що формують остаточну геометрію корпусу судна та впливають на його міцність.
 • Документ
  Визначення зсувонебезпечних ділянок за результатами геодезичного моніторингу
  (КНУБА, 2014) Зуска, А.В.
  На підставі геодезичного моніторингу установлено, що нерівномірно розподілені по площі вектори зміщень зсувних точок у просторі і геометричні параметри гідрогеологічної будови схилу в цих точках представляють кінематичну модель зсувного процесу, зображення якої в ізолініях дає змогу визначати зсувонебезпечні ділянки, інтенсивність та напрямок зміщень.
 • Документ
  Застосування матричних приймачів випромінювання в астрономо-геодезичній практиці
  (КНУБА, 2014) Гончаренко, О.С.; Гладілін, В.М.
  Розглянуто особливості практичного застосування матричних приймачів випромінювання як реєстраторів інформації для визначення координат точкових зображень.
 • Документ
  Обгрунтування допустимої середньої квадратичної похибки положення кутів повороту меж земельних ділянок
  (КНУБА, 2014) Трегуб, М. В.
  Виконано дослідження та систематизацію факторів, що впливають на точність визначення координат кутів повороту меж земельних ділянок. Визначено допустиму середню квадратичну похибку положення кутів повороту меж земельних ділянок.
 • Документ
  Автоматизированная генерализация в процессе обновления базовых пространственных данных мелкого масштаба
  (КНУБА, 2014) Папшене, Л.
  Освещены основные аспекты и этапы проектирования автоматизированной генерализации в процессе обновления пространственных данных мелкого масштаба, основанные на результатах исследований автоматизированного обновления государственных базовых пространственных данных Литвы в масштабе 1:50000.
 • Документ
  Создание модели квазигеоида и сети постоянно действующих базовых станций в Республике Армении
  (КНУБА, 2014) Манукян, Л.В.; Маркарян, В.А.
  Рассмотрено создание в Республике Армения модели квазигеоида и внедрение сети постоянно действующих GPS-референц станций. Описаны измерения, которые стали основой для создания локальной предварительной модели квазигеоида. На основании дополнительных измерений обоснована необходимость уточнения разницы высот эллипсоидальных поверхностей в системе WGS-84. Приведены основные особенности деятельности референц-станций на основе спутниковых технологий, процесс составления проекта на территории РА постоянно действующей GPS-сети с учетом основных ее факторов.
 • Документ
  Анализ гравиметрических данных для уточнения квазигеоида
  (КНУБА, 2014) Паршялюнас, Э; Бирвидене, Р.; Петрошкявичюс, П.; Аксамитаускас, Ч.; Пашпене, Л.
  Представлена новая гравиметрическая сеть Литвы, которая дала возможность оценить точность гравиметрической карты масштаба 1:200 000 и выявить ее систематические ошибки. Гравиметрические данные новой сети и на их основе созданная цифровая модель разностей ускорения силы тяжести позволили уточнить исходную информацию для определения квазигеоида.
 • Документ
  Уточнення методики призначення необхідної точності побудови геодезичної мережі для забезпечення будівництва підземних споруд
  (КНУБА, 2014) Шульц, Р. В.; Білоус, М. В.
  Виконано аналіз існуючих підходів до призначення необхідної точності створення геодезичної основи для забезпечення збійки зустрічних забоїв. Розроблено удосконалену методику призначення точності створення геодезичної мережі, яка позбавлена теоретичних та термінологічних неоднозначностей.
 • Документ
  Сучасний стан нормування точності геодезичних робіт під час будівництва інженерних споруд
  (КНУБА, 2014) Адаменко, О.В.
  Наведено огляд існуючого стану нормативного забезпечення інженерно- геодезичних робіт в Україні. Виявлено, що в більшості випадків нормативна база є застарілою і суперечить сучасним будівельним технологіям. Чинні нині нормативні документи, видані за часів Радянського Союзу, підлягають Постанові Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. 471 Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року. Відповідно до цієї програми в кожному нормативному документі повинна бути переглянута та вдосконалена геодезична складова забезпечення будівництва. Видані в Україні після 1992 року нормативні документи потребують обов’язкового перегляду та подальшого удосконалення.