2023

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11221

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 24
 • Документ
  Розвиток і реалізація менеджера як наставника
  (КНУБА, 2023) Чміль, Костянтин; Скляр, Лавр; Тіхонова, Наталія
  Питання ефективного, швидкого та повноцінного включення нових співробітників в колектив і роботу та їх подальшого розвитку, були і залишаються актуальними завжди. З цією метою організації використовують як традиційні так і нетрадиційні методи, зокрема наставництво.
 • Документ
  Управління розвитком підприємства на засадах процесного підходу
  (КНУБА, 2023) Антоненко, Олександр; Ліжевський, Андрій; Щербань, Олександр; Кушик-Стрельников, Ярослав
  Динамічний розвиток ринку товарів та послуг, постійні зміни в зовнішньому середовищі та зростання конкуренції зумовлюють необхідність пошуку нових інструментів і методів підвищення ефективності управління. Тому вітчизняні підприємства змушені приділяти увагу пошуку ефективних методів управління. Саме таким методом, як свідчить світовий досвід, є управління на засадах процесного підходу. В основі якого лежить виокремлення в діяльності підприємства бізнес-процесів і побудова системи управління, що зорієнтована на ефективне управління ними. Процесна організація діяльності є важливим фактором збереження конкурентоспроможності, підвищення ефективності компанії через ресурсозбереження та мінімізацію витрат. Тому особливої актуальності набувають питання поглибленого дослідження процесно-орієнтованого підходу та бізнес-процесів підприємства, їх структурних елементів та характеру взаємодії.
 • Документ
  Геоінформаційні технології – шлях розвитку сучасного підприємства
  (КНУБА, 2023) Великодський, Юрій; Терещенко, Андрій; Полякова, Наталія; Чудовська, Вікторія
  Обєктивне зростання і глобалізація сучасної світової економіки, якісне і кількісне збільшення інтенсивності фінансових потоків, істотне зростання масштабів комп'ютеризації систем управління і моніторингу низки економічних процесів зумовлюють необхідність розробки і реалізації нових науково-обґрунтованих підходів, методів автоматизації та інтелектуальної підтримки управління цими процесами. Поступове ускладнення засобів моніторингу та постійне поліпшення технічного оснащення систем управління, якісне зростання можливостей сучасних інформаційних систем і комп'ютерних програм визначають нові завдання вдосконалення систем управління економічними процесами в цілому, і підприємства зокрема, що вимагає вирішення питань глобальної інтелектуалізації прикладного програмного забезпечення суб'єктів управління. Одне з найперспективніших напрямків у вирішенні цих аспектів – вдосконалення методологічних основ, дослідницького інструментарію та базових програмних технологій інтелектуалізації геоінформаційних систем (ГІС/GIS), використовуваних у складі систем управління. Геоінформаційні технології є одним з напрямків сучасних інформаційних технологій, що бурхливо розвиваються.
 • Документ
  Сучасні тенденції трансформації інноваційності вітчизняних підприємств промислового комплексу
  (КНУБА, 2023) Бєлова, Алла; Журавська, Наталія; Вовна, Вікторія
  Для післявоєнної відбудови всіх інфраструктурних об’єктів інновації стануть ключовим фундатором активізації промислово-виробничо-будівельного комплексу, а принципово новий рівень взаємодії великого бізнесу, держави, науки й технологічних підприємств забезпечать їх стратегічну реалізацію. Саме залучення великого бізнесу як національного так і іноземних партнерів в інноваційний процес відіграє визначальну роль у відбудові і забезпеченні конкурентних позицій національному виробнику. Варто нагадати, інновації вимагають широкого набору компетенцій і серйозних ресурсів, яких найчастіше немає в окремо взятої компанії, тому партнерство й ефективна взаємодія з широким колом учасників інноваційної діяльності (наука, стартапи, постачальники, компанії суміжних галузей) такі важливі задля впровадження новаторських рішень і їхньої успішної комерціалізації, що дозволить адаптувати корпоративну культуру й систему мотивації як усередині компаній, так і в державних органах, формуючи толерантність до ризику й наділяючи новаторів більшою волею для можливостями експериментувати й будувати нове.
 • Документ
  Геодезичний супровід об’єктів дорожнього будівництва: характеристика сучасних технологій і визначення перспектив розвитку
  (КНУБА, 2023) Дзюбенко, Михайло; Доброгорська, Вікторія; Капуста, Олександр; Кубанов, Руслан
  Вимоги до якості дорожньої будівельної продукції з кожним роком швидко ростуть. Зростає і необхідність постійного підвищення загального технічного рівня будівельних та ремонтних робіт, надійності, довговічності, естетичності, технологічності топографо-геодезичного супроводу об’єктів. Забезпечення проведення якісних вимірів необхідно як для будівництва, так і для ремонту автомобільних доріг. Геодезичні роботи супроводжують дорожнє проектування та будівництво на усіх етапах життєвого циклу автомобільних доріг, а саме при: плануванні, інженерних вишукуваннях, проектуванні, будівництві, моніторингу і експлуатації та знову плануванні. Геодезичні роботи у дорожньому будівництві забезпечують проектні, будівельні та виконавчі роботи у дорожньому будівництві повними, якісними та актуальними вихідними даними про ситуацію та рельєф місцевості, існуючі наземні, підземні та надземні будівлі та споруди, пункти опорних геодезичних мереж та пункти геодезичної розмічувальної мережі у районі будівництва. Отже, сучасне будівництво доріг і штучних споруд неможливо уявити без інженерногеодезичних робіт. Перенесення проекту на місцевість вимагає виконання вимірювань і побудов з високою точністю.
 • Документ
  Удосконалення системи управління якістю продукції будівельного підприємства
  (КНУБА, 2023) Бабик, Микола; Кубанов, Руслан
  Підвищення якості будівельної продукції є найважливішою умовою інтенсивного розвитку будівельної галузі в цілому. Впровадження діючої системи якості на підприємстві дає поштовх для прискорення науково-технічного прогресу, покращення показників використання основних виробничих фондів і капітальних вкладень, зниженню затрат трудових, матеріальних та фінансових ресурсів, удосконалення технологій організації і управління виробництвом і як результат – підвищення в цілому ефективності діяльності підприємства. Отже, для підвищення конкурентоспроможності будівельних послуг і продукції особливого значення набуває підвищення їх якості. Тому тема вдосконалення системи управління якістю продукції в будівництві є надзвичайно актуальною. На рівень якості безпосередньо впливають методи управління якістю, які є частиною системи управління якістю продукції будівельного підприємства.
 • Документ
  Особливості претензійної роботи юридичної служби підприємства
  (КНУБА, 2023) Ким, Анастасія; Полончик, Марія; Тесленко, Юлія; Денисюк, Ольга
  У процесі виконання завдання щодо забезпечення законності важливу роль відіграють юристи підприємства, оскільки від їхньої принциповості, професіоналізму, досвіду і вміння працювати з людьми значною мірою залежить діяльність підприємства. Саме від роботи юридичних служб органів залежить рівень захисту прав та законних інтересів підприємства, установи та організації тощо. З іншого боку, в процесі господарської діяльності спори між сторонами є невідворотними. Враховуючи, що кожен спір має матеріальний інтерес, то на перший план виходить швидкість його вирішення.
 • Документ
  Гнучкий механізм формування сталого землекористування для територіального розвитку використання земель
  (КНУБА, 2023) Кацарський, Юрій; Куліков, Олександр; Макієнко, Вадим; Кубанов, Руслан
  На сучасному етапі розвитку в Україні продовжується процес децентралізації та територіальної реорганізації на засадах сталого розвитку територій. Реалізація такої концепції має на меті кардинальну зміну фундаментальних принципів управління суспільним розвитком та є передумовою для вирішення різного роду проблем. Стратегія й тактика подальших інституціональних перетворень у сфері сільськогосподарського землеволодіння і землекористування, повинна полягати в поступовому переході до такого типу організації землекористування, який би забезпечував створення умов для раціонального й ефективного використання регіонального земельного потенціалу, економічну і соціальну стабільність сільськогосподарського виробництва. Зокрема, перехід до сталого землекористування передбачає формування нових відтворювальних відносин, орієнтованих на задоволення еколого-ресурсних потреб суспільства. В результаті закономірно виникає необхідність побудови відповідної підсистеми національної економіки – сталого (збалансованого) землекористування. Мета дослідження
 • Документ
  Соціально-психологічні аспекти забезпечення розвитку людських ресурсів
  (КНУБА, 2023) Гавриленко, Єлла; Доманський, Олександр; Кондратьєва, Людмила; Кубанов, Руслан
  Успішна професійна діяльність сучасного фахівця залежить не лише від накопичених ним знань, умінь і навичок, але й від особистісних якостей і здібностей, гнучкості й оригінальності мислення, вміння формувати ефективні стратегії вирішення техніко-економічних і соціальних завдань. Тому нині в якості актуального наукового і практичного завдання виникає необхідність дослідження і впровадження нових підходів до розвитку людського потенціалу, в тому числі, навчально-виховної роботи на засадах загальнолюдських цінностей, що в подальшому проявиться в показниках результативності використання людських ресурсів та продуктивності їх праці. Зокрема, в умовах високої конкурентної боротьби виграють лише ті підприємства, які можуть запропонувати високоякісне виробництво певного виду продукції або послуг, а це неможливо без професійно підготовленого персоналу. Важливе значення тут відіграють соціально-психологічні методи управління, роль яких з кожним роком підвищується.
 • Документ
  Психологічна та управлінська характеристика якостей сучасного керівника
  (КНУБА, 2023) Сергієнко, Роман; Гаврук, Ярослав; Шеремет, Наталія; Кубанов, Руслан
  Сьогодні все більше приділять уваги питанням управління колективом. Людський фактор стає вирішальним у вмілому управлінні організацією. В кожному конкретному випадку управління в будь – якій сфері діяльності та успіх функціонування організації залежить від особистих якостей менеджера, від його вміння працювати з людьми. З іншого боку, система управління в державі потребує кардинальних змін. З кожним роком зростає потреба у висококваліфікованих управлінських кадрах, які володіють усіма необхідними для ефективного управління якостями, а також схильні до постійного вдосконалення своїх вмінь та знань. Як правило, не завжди оволодіння основами мистецтва управління забезпечує ефективність діяльності керівника. В такому випадку велике значення має індивідуальна схильність людини до виконання управлінської роботи. Для здійснення ефективного управління та отримання організацією позитивних економічних результатів необхідне раціональне поєднання професійної компетентності з особистими якостями керівника.