Будівництво та цивільна інженерія

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1219

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 11
 • Документ
  Вдосконалення методів розрахунків сітьових графіків в будівництві на основі теорії графів та інформаційних технологій
  (Primedia eLaunch, 2022) Савенко, Володимир Іванович; Гончаренко Т.; Нестеренко І.; Шатрова І.; Пальчик С.
  Теорія графів, започаткована геніальним вченим Леонардом Ейлером ще в 1736 році, є корисною в дуже різноманітних сферах людської діяльності: фізика, хімія, теорія зв`язку, проектування обчислювальних машин, електротехніка, машинобудування, архітектура і будівництво, дослідження операцій, генетика, психологія, соціологія, економіка, антропологія, лінгвістика, тощо.
 • Документ
  Менеджмент якості в будівництві і геном ділової досконалості організації : монографія
  (Центр учбової літератури, 2018) Лівінський, О. М.; Савенко, Володимир Іванаович; Пальчик С. П.; Чертков О. Ю.
  З погляду управління якістю у виробництві, необхідно встановити стандарти якості в кількісній формі. Саме з цієї причини фахівці витратили так багато часу на те, щоб виразити ці стандарти, наскільки це можливо, у вигляді кількісних вимірюваних фізичних властивостей. Проте це не означає, що суб'єктивні оцінки якості тепер відходять на другий план. Навпаки, саме ці оцінки - предмет комерційного інтересу. Розглядаючи проблему ширше, можна побачити, що у будь-який момент часу існують цілком конкретні людські бажання, які можуть бути задоволені шляхом перетворення початкових матеріалів на кінцеву продукцію різного призначення. Ці бажання мають статистичну природу, оскільки якість кінцевого виробу, виражена в термінах фізичних характеристик, бажана однією людиною, може не співпадати з бажанням всіх інших.
 • Документ
  Інноваційна технологія на базі системи збірно-монолітний каркас універсальний безригельний (КУБ-2,5)
  (Primedia eLaunch, 2022) Савенко, Володимр Іванович; Окружкін А.; Благодирьов В.; Фесенко М.; Окружкін О.; Єжов С.
  Ця технологія відповідим чином розроблена, освоєна, впроваджена та адаптована згідно норм та правнил будівництва в практику будівельної галузі України підприємством ТОВ «ВБК «Моноліт» в повному завершеному циклі, а саме: проектування, виробництво, транспортування і монтаж несучого каркасу будівель. По відповідній технології компанія ТОВ «ВБК «Моноліт» проводила будівництво об’єктів житлового та соціального призначення в м. Обухів, в м. Мелітополь, в м. Бердянськ, в м. Запоріжжя та в м. Ялта.
 • Документ
  Problems of environmental monitoring processes building production
  (Academic Society of Michal Baludansky, 2019) Osypova, Anastasiia; Savenko, Vladimir
  The article highlights the problems and scientific substantiation of the creation and functioning of ecological monitoring of construction production processes, which allows to monitor in real time the controlled parameters of environmental elements, capture moments and exceedances of the maximum permissible levels of emissions of pollutants and negative impacts. The basis for the creation and functioning of environmental monitoring is the proposed model of its organizational and functional structure. To ensure the environmental monitoring process during the construction works at the construction site, it is proposed to create an environmental safety facility that operates throughout the life of the facility. The functions of the head of the environmental safety point are given to the responsible contractor (superintendent, head of the site), the responsible executor to the master (superintendent), and the executor to the electronics engineer who is involved in permanent work at the construction site. Expenditures for the maintenance of the point of ecological safety and additional works and measures for the revitalization of construction production processes performed by construction workers engaged in the execution of construction works are reimbursed at the expense of general construction costs. The timely receipt of environmental information is ensured by the operation of an automated environmental monitoring system (ASEM), as an information and control system within a hardware and software system in the form of a computer system of required performance and a system of connected sensors, capturing the values of controlled parameters in real time. The magnitudes of the controlled parameters of the environmental elements (air, surface and groundwater, vegetation layer, soil, etc.) are automatically processed with the calculation of average variable values and are issued in the proposed application subroutine. This subroutine is external to the information management system and is intended for statistical analysis of the obtained values of the controlled parameters. With the help of a subroutine, the values of the controlled parameters are statistically processed, verified with the maximum permissible levels, and graphs are created to illustrate the dynamics of the parameter in lime by magnitude and the available moments and the level of exceedances relative to the maximum permissible levels. Operational localization of the negative impact is carried out by performing additional revitalization works and measures, including the use of an existing set of equipment for the immediate and quick removal of dangerous contaminants. Models of organizational and functional structures include the purpose of creation and main purpose function) of the structure, organizational or functional scheme, as well as elements of logistics. В статті висвітлені проблеми та викопані наукові обґрунтування створення та функціонування екологічного моніторингу процесів будівельного виробництва, якій дозволяє в режимі реального часу відстежувати контрольовані параметри елементів довкілля, фіксувати моменти та перевищення відносно гранично-допустимих рівнів викиду забруднюючих речових та негативних впливів. Основою створення та функціювання екологічного моніторингу є запропоновані моделі його організаційної та функціонально) структури. Для забезпечення процесу моніторингу довкілля під час виконання будівельно-монтажних робіт на будівельному майданчику пропонується створення пункту екологічної безпеки, що функціонує на протязі всього терміну будівництва об'єкту. Функції голови пункту екологічної безпеки надаються відповідальному виконавцю робіт (виконробу, начальнику дільниці), відповідального виконавця - майстру (виконробу), а виконавця - інженеру-електроннику, якій залучається до постійної роботи па будівельному майданчику. Витрати на утримання пункту екологічної безпеки та додаткові роботи і заходи з ревіталізації процесів будівельного виробництва, які виконуються будівельними робітниками, що зайняті на виконанні будівельно-монтажних робіт, відшкодовуються за рахунок загальнобудівельних витрат. Своєчасне отримання інформації про стан довкілля забезпечується функціонуванням автоматизованої системи екологічного моніторингу (АСЕМ). як інформаційної-керуючої системи у складі апаратно-програмного комплексу у вигляді комп'ютерної системи потрібної продуктивності та системи під'єднаних датчиків, фіксуючих величини контрольованих параметрів в /клеймі реального часу. Величини контрольованих параметрів елементів довкілля у автоматичному режимі обробляються з розрахунком середньо змінних значень і видаються в запропоновану прикладну підпрограму. Ця підпрограма є зовнішньою до інформаційно-керуючої системи та призначена для статистичного аналізу отриманих величин контрольованих параметрів. За допомогою підпрограми величини контрольованих параметрів статистично обробляються, звіряються з гранично допустимими рівнями та будуються графіки, що ілюструють динаміку параметру у часі за величиною та наявні моменти і рівень перевищень відносна гранично допустимих рівнів. Оперативна локалізація негативного впливу здійснюється шляхом виконання додаткових ревіталізаційних робіт і заходів. Моделі організаційної і функціональної структур включають мету створення та головне призначення (функція) структури, організаційну або функціональну схеми, а також елементи матеріально-технічного забезпечення.
 • Документ
  Choice of organization forms for construction of residential objects taking into account interests and abilities of different participants
  (ESI, 2015-03) Tytok, V. V.
  The great value has the choice of organizational forms for construction management at organization of construction production. Choice of any organizational form to perform particular project depends on number of factors: customer`s and investor`s wishes, contractor`s abilities, specific character of construction object.
 • Документ
  Система навчання персоналу в будівельній організації
  (Ліра-К, 2018) Титок, В.В.
  З причини сформованих економічних умов попит на керівників будівельних проектів залишається перспективним. Недолік необхідних компетенцій у керівників і виконавців будівельних проектів виявляється в процесі виконання будівництва як житлових будинків, так і комерційних площ, великих багатофункціональних комплексів. Навчання фахівця в галузі будівництва становить мінімально 6 років. Оптимальним рішенням для великих девелоперських компаній може стати система, заснована на підборі кадрів на стадії їх навчання в навчальних закладах різного рівня. Такий підхід дозволить скоротити час на пошук і підготовку професійних кадрів.
 • Документ
  Розрахунок випадкових часових параметрів робіт в організаційно-технологічних моделях зведення каркасно-монолітного будинку
  (Ліра-К, 2019) Титок, В.В.; Ємельянова, О.М.
  В статті розглянуто метод імітаційного моделювання, який враховує особливості його використання в умовах зведення каркасно-монолітного будинку. Розроблено методику імітаційного моделювання з використанням методу Монте-Карло для виконання однієї роботи і будівництва об'єкта в цілому для двофакторного бета-розподілу. Отримані емпіричні закономірності, що характеризують тривалості окремих робіт та етапів зведення каркасно-монолітного будинку.
 • Документ
  Адаптація житлового фонду до вимог маломобільних груп населення
  (Ліра-К, 2019-03-27) Титок, В. В.; Мішкіна, Р. І.
  Створення гармонійного, здорового і комфортабельного життєвого простору стає альтернативою процесам урбанізації. За останні роки все більше уваги приділяється озелененню міст, розширенню паркових зон, зростає значення ландшафтної архітектури в містобудуванні. У зв'язку з останніми тенденціями розвитку міського простору все більше приділяється уваги соціальній інтеграції людей з обмеженими можливостями.
 • Документ
  Особливості застосування інструментарію маркетингових комунікацій в будівництві
  (ХНУ, 2019-10-03) Демидова, О. О.; Нікогосян, Н. І.; Шатрова, І. А.; Титок, В. В.
  Маркетингові комунікації знаходяться під впливом широкої сукупності факторів. Один з цих факторів – це галузева приналежність учасників процесу комунікації. Будівельній галузі притаманний цілий ряд особливостей, які значно впливають на маркетингову діяльність і маркетингові комунікації в тому числі. Тільки з урахуванням особ-ливостей будівельного ринку можна обрати найдієвіші інструменти маркетингових комунікацій та ефективно застосовувати їх.
 • Документ
  Організаційно-економічний механізм взаємодії учасників інвестиційно-будівельного процесу
  (НДІБВ, 2019-09-01) Титок, В. В.
  Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020" спрямована на забезпечення населення комфортним і доступним житлом. Реалізація інвестиційно-будівельних проектів в житловому будівництві досить складний і багатогранний процес, що вимагає крім здійснення ефективної господарської діяльності окремо взятого господарюючого суб'єкта також і ефективну спільну роботу всіх учасників реалізації проекту заради досягнення кінцевої мети. Вирішення житлової проблеми вимагає вдосконалення організаційно-економічних механізмів взаємодії учасників реалізації інвестиційно-будівельних проектів в житловому будівництві. Виділена провідна роль генпідрядника як центральної ланки системи таких взаємин і координатора дій учасників інвестиційно-будівельної діяльності.