Problems of environmental monitoring processes building production

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Osypova, Anastasiia
Savenko, Vladimir
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Academic Society of Michal Baludansky
Анотація
The article highlights the problems and scientific substantiation of the creation and functioning of ecological monitoring of construction production processes, which allows to monitor in real time the controlled parameters of environmental elements, capture moments and exceedances of the maximum permissible levels of emissions of pollutants and negative impacts. The basis for the creation and functioning of environmental monitoring is the proposed model of its organizational and functional structure. To ensure the environmental monitoring process during the construction works at the construction site, it is proposed to create an environmental safety facility that operates throughout the life of the facility. The functions of the head of the environmental safety point are given to the responsible contractor (superintendent, head of the site), the responsible executor to the master (superintendent), and the executor to the electronics engineer who is involved in permanent work at the construction site. Expenditures for the maintenance of the point of ecological safety and additional works and measures for the revitalization of construction production processes performed by construction workers engaged in the execution of construction works are reimbursed at the expense of general construction costs. The timely receipt of environmental information is ensured by the operation of an automated environmental monitoring system (ASEM), as an information and control system within a hardware and software system in the form of a computer system of required performance and a system of connected sensors, capturing the values of controlled parameters in real time. The magnitudes of the controlled parameters of the environmental elements (air, surface and groundwater, vegetation layer, soil, etc.) are automatically processed with the calculation of average variable values and are issued in the proposed application subroutine. This subroutine is external to the information management system and is intended for statistical analysis of the obtained values of the controlled parameters. With the help of a subroutine, the values of the controlled parameters are statistically processed, verified with the maximum permissible levels, and graphs are created to illustrate the dynamics of the parameter in lime by magnitude and the available moments and the level of exceedances relative to the maximum permissible levels. Operational localization of the negative impact is carried out by performing additional revitalization works and measures, including the use of an existing set of equipment for the immediate and quick removal of dangerous contaminants. Models of organizational and functional structures include the purpose of creation and main purpose function) of the structure, organizational or functional scheme, as well as elements of logistics. В статті висвітлені проблеми та викопані наукові обґрунтування створення та функціонування екологічного моніторингу процесів будівельного виробництва, якій дозволяє в режимі реального часу відстежувати контрольовані параметри елементів довкілля, фіксувати моменти та перевищення відносно гранично-допустимих рівнів викиду забруднюючих речових та негативних впливів. Основою створення та функціювання екологічного моніторингу є запропоновані моделі його організаційної та функціонально) структури. Для забезпечення процесу моніторингу довкілля під час виконання будівельно-монтажних робіт на будівельному майданчику пропонується створення пункту екологічної безпеки, що функціонує на протязі всього терміну будівництва об'єкту. Функції голови пункту екологічної безпеки надаються відповідальному виконавцю робіт (виконробу, начальнику дільниці), відповідального виконавця - майстру (виконробу), а виконавця - інженеру-електроннику, якій залучається до постійної роботи па будівельному майданчику. Витрати на утримання пункту екологічної безпеки та додаткові роботи і заходи з ревіталізації процесів будівельного виробництва, які виконуються будівельними робітниками, що зайняті на виконанні будівельно-монтажних робіт, відшкодовуються за рахунок загальнобудівельних витрат. Своєчасне отримання інформації про стан довкілля забезпечується функціонуванням автоматизованої системи екологічного моніторингу (АСЕМ). як інформаційної-керуючої системи у складі апаратно-програмного комплексу у вигляді комп'ютерної системи потрібної продуктивності та системи під'єднаних датчиків, фіксуючих величини контрольованих параметрів в /клеймі реального часу. Величини контрольованих параметрів елементів довкілля у автоматичному режимі обробляються з розрахунком середньо змінних значень і видаються в запропоновану прикладну підпрограму. Ця підпрограма є зовнішньою до інформаційно-керуючої системи та призначена для статистичного аналізу отриманих величин контрольованих параметрів. За допомогою підпрограми величини контрольованих параметрів статистично обробляються, звіряються з гранично допустимими рівнями та будуються графіки, що ілюструють динаміку параметру у часі за величиною та наявні моменти і рівень перевищень відносна гранично допустимих рівнів. Оперативна локалізація негативного впливу здійснюється шляхом виконання додаткових ревіталізаційних робіт і заходів. Моделі організаційної і функціональної структур включають мету створення та головне призначення (функція) структури, організаційну або функціональну схеми, а також елементи матеріально-технічного забезпечення.
Опис
Ключові слова
процеси будівельного виробництва, пункт екологічної безпеки, автоматизована система екологічного моніторингу, construction processes, environmental safety point, automated environmental monitoring system, кафедра організації та управління будівництвом
Бібліографічний опис
Problems of environmental monitoring processes building production / A. Osypova, V. Savenko // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky / Academic Society of Michal Baludansky. - Košice, 2019. - Vol. 7, No. 6B. - P. 43 - 51. - Bibliogr. : 27 titl.