Будівництво та цивільна інженерія

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 59
 • Документ
  Доцільність використання відходів теплових електростанцій України у виробництві плавлених силікатних виробів
  (Видавництво "Ноулідж", 2014-03-19) Росинський, Андрій Валерійович
  Розглядається актуальна проблема комплексного екологічного та економічного використання сировини у виробництві будівельних матеріалів. На прикладі теплового енергетичного комплексу України запропоновано шляхи використання відходів для виробництва плавлених силікатних виробів.
 • Документ
  Розвиток методів розрахунку і конструювання сталевих будівель і споруд: від Ейфелевої вежі до Національного стадіону сінгапурського спортивного комплексу
  (КНУБА, 2022) Адаменко, В.М.
  Із аналізу принципів і методів проєктування всесвітньо відомих Ейфелевої вежі, яка на момент зведення була найвищою у світі вежею (312.12 м), та Національного стадіону сінгапурського спортивного комплексу, який є найбільшим у світі сталевим куполом (діаметр 310 м), прослідковано трансформацію підходів до розрахунку і конструювання сталевих будівель та споруд. На основі архітектурної, конструктивної, організаційної, технологічної і економічної частин оригінального проєкту Ейфелевої вежі, детально розглянуто процес її проєктування та зведення. Показано, що проєктування і зведення вежі виконано при ґрунтовній теоретичній підготовці, широкому застосуванні математичного апарату, ручних розрахунків усіх частин проєкту, використанні залізниці, парових кранів та індустріальному виготовленні елементів сталевих конструкцій. Проаналізовано послідовність розробки проєкту і зведення куполу Національного стадіону сінгапурського спортивного комплексу, із створенням 3D параметричної моделі, розрахунками за допомогою методу скінченних елементів, комп'ютерною оптимізацією форми і розмірів конструктивних елементів, програмуванням спеціальних модулів і розробкою алгоритмів для забезпечення сумісної роботи різних програмних комплексів, та конструюванням, деталюванням, розробкою креслень, а також, передачею всієї необхідної інформації на завод металоконструкцій, для їх виготовлення на станках з ЧПУ, за допомогою 3D BIM-інформаційних систем. Зроблено висновок, що завдяки розвитку інформаційних технологій, відбувся перехід від ручного виконання до переважного застосування комп'ютерних методів розрахунку і конструювання сталевих будівель та споруд. Запропоновано шляхи удосконалення подальшого розвитку методів та підходів до розрахунку і конструювання сталевих будівель та споруд.
 • Документ
  Досвід впровадження BIM-технологій в навчальний процес на кафедрі металевих і дерев'яних конструкцій КНУБА
  (Київський національний університет будівництва і архітектури, 2022) Адаменко, В.М.
  Стаття присвячена досвіду впровадження сучасних методів 3D BIM-інформаційного моделювання будівель і споруд в навчальний процес на кафедрі Металевих і дерев'яних конструкцій Київського національного університету будівництва та архітектури. Починаючи із 2016-2017 н.р., в основних навчальних курсах кафедри зроблено акцент на проєктуванні, розрахунку, конструюванні та видачі проєктної документації за допомогою сучасних 3D BIM-інформаційних систем, зокрема зв'язки програмних комплексів ПК Autodesk Revit, ПК Robot Structural Analysis Professional, ПК Tekla Structures, ПК IDEA StatiCa. Приведено загальну характеристику та викладено послідовність роботи із вказаними програмними комплексами щодо створення інформаційної моделі, підбору перерізів сталевих елементів конструкцій, розрахунку і конструювання вузлів, перевірки напружено-деформованого стану вузлів і їх складових елементів, конструювання і деталювання елементів сталевих конструкцій, автоматичного формування необхідних видів, перерізів і специфікацій, підготовки до друку креслень проєктної конструкторської документації сталевого каркасу. Додатково, для ряду дисциплін впроваджено міждисциплінарне наскрізне проєктування і розрахунок сталевих конструкцій із використанням ПК Ліра-САПР та ПК Robot Structural Analysis Professional. На основі отриманого досвіду розроблено методику інтеграції ВІМ-технологій в структуру інших дисциплін, з акцентом на виконання паралельних ручних розрахунків і розрахунків за допомогою спеціалізованих програмних комплексів, формування креслень за допомогою ВІМ-інформаційних систем.
 • Документ
  Особливості виконання дублюючих розрахунків та їх застосування для моніторингу каркасно-монолітних будівель на етапі будівництва у рамках науково-технічного супроводу
  (Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2021) Адаменко, В.М.
  Діючий в Україні ДБН В.1.2-5:2007 “Науково-технічний супровід будівельних об'єктів” регламентує перелік будівель та споруд, які підлягають обов'язковому супроводу на всіх етапах життєвого циклу об'єкта: проєктування, будівництва, експлуатації, виведення з експлуатації та його ліквідації або консервації. До таких об'єктів, зокрема, відносяться житлові та громадські будинки заввишки понад 73.5 м. Питання моніторингу стану конструкцій, який виконується на етапі будівництва об'єкта в рамках науково-технічного супроводу, регламентуються також ДСТУ-Н Б В. 1.2-17:2016 “Настанова щодо науково-технічного моніторингу будівель і споруд”. В якості об'єкта дослідження розглядається 25-ти поверховий залізобетонний каркасно-монолітний житловий будинок, який розташований у Голосіївському районі м. Києва, та має підвальний, офісний, житлові та технічний поверхи. Висота підвалу становить 2.7 м, першого (офісного) поверху 3.3 м, житлові поверхи із 2-го по 25-й висотою 3 м. Найвища відмітка будинку становить +81.600 м. Науково-технічний супровід проводився на етапі будівництва каркасно-монолітного будинку і складався із 3-х етапів.
 • Документ
  Elements of technology for the surface gipsum composite and its properties, as a facing material
  (ОДАБА, 2022-03) Tarasevych, V. I.; Gasan, Yu. G.
  The paper considers the issues of obtaining a composite material based on gypsum, fly ash and sulfur with improved performance. Regularities of impregnation of a gypsum sol matrix with a sulfur melt are established, taking into account the capillary-porous structure of the gypsum sol stone and the physical and technical properties of sulfur. The conducted studies make it possible to determine the sulfur mass transfer coefficient ams and the maximum sulfur-containing Us in impregnated products, depending on the initial values of the sulfur melt temperature, water-solid ratio and fly ash content. This allows to determine quickly and effectively the duration of impregnation to a given sulfur content for a specific composition and size of gypsum products. Technological factors influencing the hardening coefficient, water resistance and chemical resistance of gypsum ash products impregnated in sulfur melt have been studied. An analysis of the results shows that the strength of samples impregnated with sulfur increases while the degree of filling of the pore space with it is increasing. So, with increase in the relative sulfur content (v = Us / Usmax) from 0.30 to 0.90, the compressive strength increases from 10.1 to 42 MPa. It has been established that water resistance of the impregnated samples significantly depends on the degree of impregnation and the amount of fly ash. The experiments carried out give reason to believe that the material based on gypsum, ash and sulfur refers to waterproof materials, since the softening coefficient is higher than 0.7. It has been established that gypsum and gypsum samples impregnated with sulfur melt have a chemical resistance coefficient of at least 0.7, which allows them to be classified as chemically resistant. The resulting sulfur-gypsum composite is distinguished by high strength, water and corrosion resistance to aggressive environments of livestock complexes, food and chemical industries, where it should be used in the form of special facing products. В роботі розглянуті питання отримання композиційного матеріалу на основі гіпсу, золи-виносу та сірки з підвищеними експлуатаційними характеристиками. Встановлено закономірності просочення гіпсозольної матриці розплавом сірки з урахуванням капілярнопористої структури гіпсозольного каменю та фізико-технічних властивостей сірки. Проведені дослідження дозволяють визначати коефіцієнт масопереносу сірки ams та максимального сірковмісту Us у просочених виробах, залежно від вихідних значень температури розплаву сірки, водотвердого відношення та вмісту золи-виносу. Це дозволяє ефективно та оперативно визначати тривалість просочення до заданого вмісту сірки для конкретного складу та розміру гіпсозольних виробів. Досліджено технологічні фактори, що впливають на коефіцієнт зміцнення, водостійкість та хімічну стійкість гіпсозольних виробів, просочених у розплаві сірки. Аналіз результатів показує, що міцність просочених сіркою зразків підвищується зі збільшенням рівня заповнення нею порового простору. Так, при збільшенні відносного вмісту сірки (v= Us/Usmax) з 0,30 до 0,90 межа міцності при стисканні підвищується з 10,1 до 42 МПа. Встановлено, що водостійкість просочених зразків істотно залежить від ступеня просочення та кількості золивинесення. Проведені експерименти дають підставу вважати, що матеріал на основі гіпсу, золи та сірки відноситься до водостійких матеріалів, оскільки коефіцієнт розм'якшення вище 0,7. Встановлено, що гіпсові та гіпсозольні зразки, просочені розплавом сірки, мають коефіцієнт хімічної стійкості не менше 0,7, це дозволяє віднести їх до хімічно стійких. Отриманий сіркогіпсовий композит відрізняється високою міцністю, водо- та корозійною стійкістю до агресивних середовищ тваринницьких комплексів, підприємств харчової та хімічної промисловості, де його слід використовувати у вигляді спеціальних облицювальних виробів. Ключові слова: сірка, гіпс, зола, водостійкість, хімічна стійкість, розплав сірки.
 • Документ
  Корозійностійкий облицювальний матеріал з серогіпсового композиту
  (УДУЗТ, 2021-11) Тарасевич, Віталій; Гасан, Юрій
  Ефективним способом підвищення водостійкості й покращення інших будівельно-технічних властивостей капілярно-пористих будівельних матеріалів, зокрема й на основі гіпсу, є їх просочення речовинами, здатними тверднути в поровому просторі цих матеріалів, що сприяє ущільненню структури й перешкоджає проникненню в них вологи.
 • Документ
  Методика експериментальних досліджень залізобетонних плит, що працюють на згин в двох протилежних напрямках
  (2004) Адаменко, В. М.
  Запропонована та виконана модернізація існуючого дослідницького стенду до можливості випробування залізобетонних плит, що згинаються в двох протилежних напрямках. Розроблена методика проведення експериментальних досліджень, що дає змогу технічно реалізувати випадок завантаження залізобетонних плит різнознаковим моментним навантаженням різної інтенсивності та тривалості.
 • Документ
  Урахування крутного моменту при розрахунку поздовжнього армування двовісно працюючих монолітних плит на основі методу Вуда-Армера
  (ОДАБА, 2013) Адаменко, В. М.
  За допомогою ПК «ЛІРА-САПР 2013» досліджується вплив крутного моменту на армування двовісно працюючих плит за методом Вуда-Армера. Результати армування співставленні з аналогічними, отриманими на основі теорії М.І.Карпенка. Influence of torsional moment on the reinforcement of two-way slabs is investigated using a method developed by Wood and Armer with the help of «LIRA-SAPR 2013» software package. The area of reinforcement is compared with the steel area obtained from equations based on N.I.Karpenko theory.
 • Документ
  Дослідження впливу тріщиностійкості на армування монолітних плит безбалкових перекриттів
  (ОДАБА, 2013) Адаменко, В. М.
  Залізобетонні монолітні плити безбалкових перекриттів займають вагоме місце у сучасному каркасно-монолітному та промисловому будівництві. Особливості роботи монолітних плит безбалкових перекриттів на даний час вивчено недостатньо, проте, сфера та об’єми їх застосування досить широкі. Раціональність армування таких плит має прямий вплив на надійність, довговічність та вартість будівництва. Поява тріщин у залізобетонних монолітних плитах зумовлює принципово якісні та кількісні зміни в їх роботі, які для плит значних прольотів та різновидів діючого навантаження, у багатьох випадках, стають визначальними при призначенні поздовжнього армування. Діючі норми з розрахунку та конструювання залізобетонних конструкцій ДСТУ Н Б EN 1992-1-1:2010 (Єврокод 2) та ДБН В.2.6-98:2009 обмежують тріщиноутворення конструктивно, регламентуючи максимальний крок та діаметр арматури, або за розрахунком ширини розкриття тріщин.
 • Документ
  Стенд для експериментальних досліджень залізобетонних плит, що згинаються в двох напрямках
  (НУВГП, 2003) Кріпак, В. Д.; Шинкарюк, Ю. М.; Адаменко, В. М.
  Розроблена та здійснена конструкція випробувального стенду з принципово новою системою завантаження та контролю за навантаженням дослідних зразків залізобетонних плит через систему важелів. Шляхом комбінації величин та часу дії фіксованих навантажень на важелі дослідна плита завантажується по краях згинальними моментами М1 та М2 різної інтенсивності та тривалості. Конструктивне рішення стенду запатентовано.
 • Документ
  Використання 3D BIM-інформаційного моделювання при проєктуванні, розрахунках та конструюванні металевих конструкцій
  (Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2021) Адаменко, В. М.
  Активний розвиток інформаційних технологій, зокрема 3D BIM-інформаційного моделювання будівель, дозволяє вивести процеси проєктування, розрахунку та конструювання металевих конструкцій принципово на інший рівень. Створення 3D інформаційної моделі у інтуїтивно зручному середовищі, узгодження різних розділів проєкту між собою за рахунок використання єдиної інформаційної моделі, та відповідно зменшення кількості проєктних помилок, імпорт збережених моделей практично із будь-яких розрахункових систем, їх розрахунок та підбір перерізів, виконання конструювання та деталізації вузлів в 3D просторі, автоматичне формування специфікацій та необхідних видів при компонуванні креслень, зменшення об'єму переробок при внесенні змін, ось далеко не повний перелік переваг при роботі з 3D BIM-інформаційними системами.
 • Документ
  Досвід застосування BIM-технологій при проєктуванні і розрахунках сталевих та залізобетонних конструкцій
  (Бровін О.В., 2021) Адаменко, В. М.
  Сучасний розвиток інформаційних технологій, зокрема 3D BIM-інформаційних систем, дає можливість вивести процеси проєктування і розрахунку будівельних конструкцій принципово на інший рівень. Суттєво спрощується розробка проєктних рішень на стадії варіантного проєктування, скорочується час розробки робочої конструкторської документації та узгодження різних розділів проєкту між собою, зменшується кількість проєктних помилок зокрема і при виникненні необхідності внесення змін. На кафедрі металевих та дерев'яних конструкцій КНУБА, сучасні методи 3D BIM-технологій були впроваджені в навчальний процес із 2016-2017 н.р., що відобразилося на наповненні основних навчальних курсів кафедри, зокрема, зроблено акцент на проєктування, розрахунок та видачу проєктної документації за допомогою сучасних 3D BIM-інформаційних комплексів. За цей час відпрацьовано і впроваджено в навчальний процес застосування наступних зв'язок програмних комплексів: ПК Revit - ПК Autodesk Robot Structural Analysis (надалі ПК Robot) - ПК Tekla Structures (надалі ПК Tekla); ПК САПФІР - ПК Ліра-САПР - ПК Revit; ПК Dlubal RSTAB - ПК Dlubal RFEM - ПК IDEA StatiCa - ПК Tekla Structures.
 • Документ
  Чисельне моделювання напружено-деформованого стану монолітного ребристого перекриття силосу
  (КНУБА, 2015) Адаменко, В. М.
  Для монолітного ребристого перекриття силосу розроблено нелінійну розрахункову модель, яка враховує фактичні характеристики міцності бетону і арматури, площі перерізу арматури за зонами армування. Результати нелінійних розрахунків за кроками завантаження співставленні із дослідними даними приростів прогинів монолітних балок перекриття, отриманими під час неповного циклу завантаження – розвантаження існуючого силосу (1-й етап; 6,5 місяців). Для монолитного ребристого перекрытия силоса разработана нелинейная расчетная модель, которая учитывает фактические характеристики прочности бетона и арматуры, площади сечения арматуры по зонам армирования. Результаты нелинейных расчетов по шагам нагружения сопоставлены с опытными данными приростов прогибов монолитных балок перекрытия, полученными во время неполного цикла нагружения – разгружения существующего силоса (1-й этап; 6,5 месяца). For slab-stringer system of the silo created the nonlinear design model which takes into account real data of concrete and steel strengths, area of reinforcement according to zones of armoring. Results of nonlinear calculations on the loading steps were compared with the experimental data of monolithic floor beams deflections which were obtained in time of real silo loading unloading cycle.
 • Документ
  Нелінійне моделювання роботи монолітного ребристого перекриття силосу на основі дослідних даних
  (Вісник Сумського національного аграрного університету, 2014) Адаменко, В. М.
  Для монолітного ребристого перекриття силосу розроблено нелінійну розрахункову модель, яка враховує фактичні характеристики міцності бетону і арматури, площі перерізу арматури за зонами армування. Результати нелінійних розрахунків за кроками завантаження співставленні із дослідними даними прогинів монолітних балок перекриття, отриманими під час циклу завантаження – розвантаження існуючого силосу. Для монолитного ребристого перекрытия силоса разработана нелинейная расчетная модель, которая учитывает фактические характеристики прочности бетона и арматуры, площади сечения арматуры по зонам армирования. Результаты нелинейных расчетов по шагам нагружения сопоставлены с опытными данными прогибов монолитных балок перекрытия, полученными во время цикла нагружения – разгрузки существующего силоса. For slab-stringer system of the silo created the nonlinear design model which takes into account real data of concrete and steel strengths, area of reinforcement according to zones of armoring. Results of nonlinear calculations on the loading steps were compared with the experimental data of monolithic floor beams deflections which were obtained in time of real silo loading unloading cycle.
 • Документ
  Оптимизация технологии получения серогипсового композита
  (ОДАБА, 2021-05) Тарасевич, В. И.; Гасан, Ю. Г.; Долгошей, В. Б.
  Эффективным способом повышения водостойкости и других строительно-технических свойств капиллярно-пористых материалов, в том числе и на основе гипса, является пропитка веществами, способными отвердевать в поровом пространстве этих материалов, что способствует уплотнению структуры и препятствует проникновению в них влаги. The paper considers the issues of studying the structure formation of binders during hardening to determine the optimal moments of mechanical action on gypsum concrete specimens, which makes it possible to optimize the technology of their impregnation with sulfur melt.
 • Документ
  Features of quantitative measurements of the dynamic module of elasticity of binders in optimization of production technology serogypsum composite
  (ОДАБА, 2021-06) Tarasevych, V. I.; Gasan, Yu. G.; Dolgoshey, V. B.
  The paper considers the issues of studying the structure formation of binders during hardening to determine the optimal moments of mechanical action on gypsum concrete specimens, which makes it possible to optimize the technology of their impregnation with sulfur melt. The time dependence of the elastic modulus of a hardening, binder is its important physicochemical characteristic, since it is used to objectively identify the stages of structure formation, to simulate the processes occurring at each of the stages. It is noted that the method of acoustic resonance of bending vibrations, in the case of hardening binders, needs correction with respect to the measurement technique and interpretation of the results obtained. The kinetics of the resonance frequency of a sample consisting of a rigid cell and a dispersion poured into it is a function of the elastic properties of the cell, the dispersion itself, the contact zone of the dispersion with cell and therefore cannot be used for either qualitative or quantitative analysis of the kinetics of hardening. Taking into account the elasticity of cuvette is necessary to obtain reliable information. В роботі розглянуті питання дослідження структуроутворення в’яжучих в процесі тверднення для визначення оптимальних моментів механічної дії на гіпсобетонні зразки, що дозволяє оптимізувати технологію їх просочування розплавом сірки. Часова залежність модуля пружності твердіючого в’яжучого є його важливою фізико-хімічною характеристикою, оскільки вона використовується для об’єктивного виділення етапів структуроутворення, моделювання процесів, що протікають на кожному з етапів. Відмічається, що метод акустичного резонансу, у випадку твердіючих в’яжучих, потребує корекції відносно методики вимірювань та трактовки отриманих результатів. Кінетика резонансної частоти зразка, що складається з жорсткої кювети і залитої в неї дисперсії, є функцією пружних властивостей кювети, самої дисперсії, зони контакту дисперсії з кюветою і тому не може бути використана ні для якісного, ні для кількісного аналізу кінетики твердіння. Врахування пружності кювети є необхідним для отримання достовірної інформації.
 • Документ
  Дослідження впливу ефектів другого порядку на прикладі сталевого каркасу аеропорту
  (КНУБА, 2020) Адаменко, В. М.; Мавдюк, А. М.
  За допомогою сучасних ліцензійних BIM-інформаційних систем ПК Dlubal RSTAB та ПК Dlubal RFEM, виконано моделювання напружено-деформованого стану та підбір перерізів складних просторових сталевих конструкцій аеропорту, який розташований в м.Франкфурт-на-Майні (Німеччина), на основі теорій І-го та ІІ-го порядку норм DIN EN 1993-1-1-2010. Збір вітрових навантажень що діють на будівлю, виконано з використанням віртуальної аеродинамічної труби і акселеограм, за допомогою CFD-аналізу ПК Dlubal RWIND Simulation. За результатами порівняння коефіцієнтів площі перерізів, встановлено, що урахування ефектів другого порядку, залежно від типу розглядуваної конструкції, може призводити до необхідності збільшення розрахункової площі перерізу в межах від 22 до 42%. Таким чином, для складних просторових сталевих конструкцій підтверджено положення норм Єврокод, згідно якого урахування впливів 2-го порядку є обов'язковим до розгляду. С помощью современных лицензионных BIM-информационных систем ПК Dlubal RSTAB и ПК Dlubal RFEM, выполнено моделирование напряженно-деформированного состояния и подбор сечений сложных пространственных стальных конструкций аэропорта, который расположен в г. Франкфурт-на-Майне (Германия), на основе теорий I- го и II-го порядка норм DIN EN 1993-1-1-2010. With the help of modern licensed BIM-information systems of PC Dlubal RSTAB and PC Dlubal RFEM, simulation of stress-strain state and cross-section selection of complex spatial steel structures of the airport, located in Frankfurt am Main (Germany), based on theories 1st and 2nd order effects according to standard DIN EN 1993-1-1-2010 were performed.
 • Документ
  Processes of structure formation and neoformation of basalt fiber in an alkaline environment
  (IOP, 2020) Berdnyk, O. Yu.; Lastivka, O. V.; Maystrenko, A. A.; Amelina, N. O.
  Several approaches can be used to determine the effect of an alkaline environment on glass materials (basalt fibers). One of the most common approaches for the determination of the alkali resistance of a substance is to measure the relative mass loss after the interaction of the object of research with the alkaline environment. According to the practice guidelines, the approach involves determining the alkali resistance of a glass by measuring the mass loss per unit area of the glass under test after boiling it in an alkaline solution. But the disadvantage of this approach is it can’t be applied to basalt or another multicomponent fiberglass as it doesn’t introduce different speeds of fiber dissolution.
 • Документ
  Production of modified basalt fibre for heat-insulating products manufacturing
  (IOP Publishing, 2019) Gots, V. I.; Berdnyk, O.Y.; Rogozina, N. O.; Maystrenko, А. А.
  As a result of the research flexible heat-insulating materials were developed based on basalt fiber with increased effectiveness, which can be achieved due to directed fiber microstructure forming through fusion modification. It is known that chemical composition of initial fusion not identically influences on physical and chemical and mechanical properties of basaltic fibres. Structural descriptions of fusion and basaltic fibre got from him appear main factors the nearer, than high speed of cooling. This index mainly depends on such constituents: а) ambient temperatures; b) coefficient of heat conducting; c) heat conducting of fusion; d) areas of surface. By researches influence of temperature of basaltic fusion was shown on the structure of fibres. Structural characteristics of the basalt fiber (number of active zones, coefficient of its distribution on the basalt fiber surface, as well as a correlation of three groups of active zones) depend on rheological properties of basal fusion, speed of drawing through the die plate and cooling speed.
 • Документ
  Corrosion Resistance of Polyester Powder Coatings Using Fillers of Various Chemical Nature
  (2020) Gots, Vladimir; Lastivka, Oles; Berdnyk, Oksana; Tomin, Oleksandr; Shilyuk, Petro
  In the article the effect of fillers of various chemical nature on the corrosion resistance of polyester powder coatings i terms of flaking widths and corrosion expansion widths in accordance with DSTU ISO 4628-8: 2012 was reviewed. According to the results of studies, the effectiveness of the use of fillers to increase the corrosion resistance of the powder coating varies depending on the average particle size and crystalline form of the filler was found. As a rule, in order to receive a powder coating based decorative coating you should apply only one layer of paint, while liquid coatings require applying several layers; this increases the time of coating production. The powder coating can be easily utilized and recycled, thus the economic feasibility of production increases