Будівництво та цивільна інженерія

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1219

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 70
 • Документ
  Вдосконалення методів розрахунків сітьових графіків в будівництві на основі теорії графів та інформаційних технологій
  (Primedia eLaunch, 2022) Савенко, Володимир Іванович; Гончаренко Т.; Нестеренко І.; Шатрова І.; Пальчик С.
  Теорія графів, започаткована геніальним вченим Леонардом Ейлером ще в 1736 році, є корисною в дуже різноманітних сферах людської діяльності: фізика, хімія, теорія зв`язку, проектування обчислювальних машин, електротехніка, машинобудування, архітектура і будівництво, дослідження операцій, генетика, психологія, соціологія, економіка, антропологія, лінгвістика, тощо.
 • Документ
  Менеджмент якості в будівництві і геном ділової досконалості організації : монографія
  (Центр учбової літератури, 2018) Лівінський, О. М.; Савенко, Володимир Іванаович; Пальчик С. П.; Чертков О. Ю.
  З погляду управління якістю у виробництві, необхідно встановити стандарти якості в кількісній формі. Саме з цієї причини фахівці витратили так багато часу на те, щоб виразити ці стандарти, наскільки це можливо, у вигляді кількісних вимірюваних фізичних властивостей. Проте це не означає, що суб'єктивні оцінки якості тепер відходять на другий план. Навпаки, саме ці оцінки - предмет комерційного інтересу. Розглядаючи проблему ширше, можна побачити, що у будь-який момент часу існують цілком конкретні людські бажання, які можуть бути задоволені шляхом перетворення початкових матеріалів на кінцеву продукцію різного призначення. Ці бажання мають статистичну природу, оскільки якість кінцевого виробу, виражена в термінах фізичних характеристик, бажана однією людиною, може не співпадати з бажанням всіх інших.
 • Документ
  Інноваційна технологія на базі системи збірно-монолітний каркас універсальний безригельний (КУБ-2,5)
  (Primedia eLaunch, 2022) Савенко, Володимр Іванович; Окружкін А.; Благодирьов В.; Фесенко М.; Окружкін О.; Єжов С.
  Ця технологія відповідим чином розроблена, освоєна, впроваджена та адаптована згідно норм та правнил будівництва в практику будівельної галузі України підприємством ТОВ «ВБК «Моноліт» в повному завершеному циклі, а саме: проектування, виробництво, транспортування і монтаж несучого каркасу будівель. По відповідній технології компанія ТОВ «ВБК «Моноліт» проводила будівництво об’єктів житлового та соціального призначення в м. Обухів, в м. Мелітополь, в м. Бердянськ, в м. Запоріжжя та в м. Ялта.
 • Документ
  Problems of environmental monitoring processes building production
  (Academic Society of Michal Baludansky, 2019) Osypova, Anastasiia; Savenko, Vladimir
  The article highlights the problems and scientific substantiation of the creation and functioning of ecological monitoring of construction production processes, which allows to monitor in real time the controlled parameters of environmental elements, capture moments and exceedances of the maximum permissible levels of emissions of pollutants and negative impacts. The basis for the creation and functioning of environmental monitoring is the proposed model of its organizational and functional structure. To ensure the environmental monitoring process during the construction works at the construction site, it is proposed to create an environmental safety facility that operates throughout the life of the facility. The functions of the head of the environmental safety point are given to the responsible contractor (superintendent, head of the site), the responsible executor to the master (superintendent), and the executor to the electronics engineer who is involved in permanent work at the construction site. Expenditures for the maintenance of the point of ecological safety and additional works and measures for the revitalization of construction production processes performed by construction workers engaged in the execution of construction works are reimbursed at the expense of general construction costs. The timely receipt of environmental information is ensured by the operation of an automated environmental monitoring system (ASEM), as an information and control system within a hardware and software system in the form of a computer system of required performance and a system of connected sensors, capturing the values of controlled parameters in real time. The magnitudes of the controlled parameters of the environmental elements (air, surface and groundwater, vegetation layer, soil, etc.) are automatically processed with the calculation of average variable values and are issued in the proposed application subroutine. This subroutine is external to the information management system and is intended for statistical analysis of the obtained values of the controlled parameters. With the help of a subroutine, the values of the controlled parameters are statistically processed, verified with the maximum permissible levels, and graphs are created to illustrate the dynamics of the parameter in lime by magnitude and the available moments and the level of exceedances relative to the maximum permissible levels. Operational localization of the negative impact is carried out by performing additional revitalization works and measures, including the use of an existing set of equipment for the immediate and quick removal of dangerous contaminants. Models of organizational and functional structures include the purpose of creation and main purpose function) of the structure, organizational or functional scheme, as well as elements of logistics. В статті висвітлені проблеми та викопані наукові обґрунтування створення та функціонування екологічного моніторингу процесів будівельного виробництва, якій дозволяє в режимі реального часу відстежувати контрольовані параметри елементів довкілля, фіксувати моменти та перевищення відносно гранично-допустимих рівнів викиду забруднюючих речових та негативних впливів. Основою створення та функціювання екологічного моніторингу є запропоновані моделі його організаційної та функціонально) структури. Для забезпечення процесу моніторингу довкілля під час виконання будівельно-монтажних робіт на будівельному майданчику пропонується створення пункту екологічної безпеки, що функціонує на протязі всього терміну будівництва об'єкту. Функції голови пункту екологічної безпеки надаються відповідальному виконавцю робіт (виконробу, начальнику дільниці), відповідального виконавця - майстру (виконробу), а виконавця - інженеру-електроннику, якій залучається до постійної роботи па будівельному майданчику. Витрати на утримання пункту екологічної безпеки та додаткові роботи і заходи з ревіталізації процесів будівельного виробництва, які виконуються будівельними робітниками, що зайняті на виконанні будівельно-монтажних робіт, відшкодовуються за рахунок загальнобудівельних витрат. Своєчасне отримання інформації про стан довкілля забезпечується функціонуванням автоматизованої системи екологічного моніторингу (АСЕМ). як інформаційної-керуючої системи у складі апаратно-програмного комплексу у вигляді комп'ютерної системи потрібної продуктивності та системи під'єднаних датчиків, фіксуючих величини контрольованих параметрів в /клеймі реального часу. Величини контрольованих параметрів елементів довкілля у автоматичному режимі обробляються з розрахунком середньо змінних значень і видаються в запропоновану прикладну підпрограму. Ця підпрограма є зовнішньою до інформаційно-керуючої системи та призначена для статистичного аналізу отриманих величин контрольованих параметрів. За допомогою підпрограми величини контрольованих параметрів статистично обробляються, звіряються з гранично допустимими рівнями та будуються графіки, що ілюструють динаміку параметру у часі за величиною та наявні моменти і рівень перевищень відносна гранично допустимих рівнів. Оперативна локалізація негативного впливу здійснюється шляхом виконання додаткових ревіталізаційних робіт і заходів. Моделі організаційної і функціональної структур включають мету створення та головне призначення (функція) структури, організаційну або функціональну схеми, а також елементи матеріально-технічного забезпечення.
 • Документ
  Intumescent fireproof coatintgs based on zeolite-like cement matrices
  (Wiley, 2023-09) Krivenko Pavel; Guzii Sergii; Rudenko Igor; Konstantynovskyi Oleksandr
  Concrete and reinforced concrete building structures (for example, such as tunnels) lose carrying ability in case of high‐temperature fire action. The aim of the research is to study the prevention of reinforced concrete structures (for example, such as tunnels) under fire action in case of using the proposed coating based on the alkaline aluminosilicate binder, which would not consist of organic components dangerous to health. The ratios between constituent oxides in the binder which ensure the ability to bloat the coating under fire action were determined. The performance properties of developed fire protective coating were defined after artificial aging (cycles of alternate drying and cooling) and fire action: bloating factor ‐ 2.0…5.1, adhesion strength ‐ 6.6…8.0 MPa, compressive strength ‐ 2.3…4.5 MPa, cohesive strength of 1.2…1.5 MPa, thermal conductivity coefficient ‐ 0.042…0.066 W/m‐°C, total porosity ‐ 92…97 %. The temperature at which the coating starts to bloat = 200…250 °C has been developed. The results of the test held in the open air suggested drawing a conclusion that with a coating thickness of 6 mm protection of the reinforced concrete from fragile fracture and from plastic deformations in the metal of the reinforcement they provided under fire exposure for a period of 3 hours.
 • Документ
  Feasibility of incorporating SO42--ions in zeolite-like matrices based on alkaline aluminosilicate binders
  (Elsevier BV, 2023-08) Krivenko, Pavlo; Rudenko, Igor; Konstantynovskyi, Oleksandr; Vaičiukynienė, Danutė
  Factors determining minimization of the influence of sulfate environments on concrete and risk of corrosion of embedded steel reinforcement have been analyzed. Coatings based on alkaline aluminosilicate binders were proposed to prevent transport of the sulfate ions into concrete. The formation of water resistant zeolite-like matrices on the alkaline aluminosilicate binder of the Na2O-K2O-Al2O3-SiO2-H2O system at 20 ± 2 ◦C can be provided by the use of calcium-containing modifying additives. Optimized molar ratios between oxides of binder constituent were SiO2/Al2O3 = 4–5 and K2O/(Na2O + K2O) = 0.15–0.30. The results of the study show that the speed of incorporating sulfate ions in cement matrix of binder from the sulfate environment is dependent upon a cation and ranks as follows: (NH4)2SO4 > MgSO4 > Na2SO4 > CaSO4. Complete protection of concrete against the penetration of sulfates can be reached when the developed coating is applied in a thickness of 3 mm.
 • Документ
  Effect of sodium phosphate and sodium nitrate on microstructure of alkali-activated slag cement pastes and properties of reinforced concrete under cyclic drying-wetting in sea water
  (AIP Publishing, 2023) Krivenko P.; Rudenko I.; Konstantynovskyi O.; Boiko O.; Vaičiukynienė D.
  The relevance of alkali activated slag cement (AASC) concretes for marine structures is due to their enhanced resistance to sea water. However, cyclic influence of sea water and drying under the action of atmospheric carbonic gas in actual operating conditions cause risks of both deterioration of concrete and corrosion of steel reinforcement. These risks increase in case of fresh concretes with high consistency. Application of salts of strong acids, i.e. sodium phosphate and sodium nitrate, in combination with complex multifunctional additive «portland cement - alumina cement - clinoptilolite» was proposed to protect plasticized AASC concrete from the influence of cyclic drying-wetting in sea water with combination of exposure classes XC4 and XS3. It was shown the advanced crystallization of AASC microstructure due to the mentioned salts as admixtures. Corrosion resistance potential of AASC concrete can be improved due to application of specified salts in combination with the mentioned complex additive as factor of aggressive ions (Cl-, SO42- and CO32-) binding. The modified in proposed way plasticized AASC concrete was characterized by the advanced performances, i.e. pore structure, structural density, strength, corrosion resistance, state of steel reinforcement after 90 cycles of wetting/drying in sea water.
 • Документ
  Comparison of influence of surfactants on thermokinetic characteristics of alkali-activated slag cement
  (Private Company Technology Center, 2021-11-26) Krivenko Pavlo; Rudenko Igor; Konstantynovskyi Oleksandr
  Increasing the durability of concrete and reinforced concrete structures according to the criterion of crack resistance is a relevant task of construction materials science. To solve this task, this paper proposes effective solutions for adjusting thermofinite characteristics of alkali-activated slag cement (ASC) by using surfactants of various chemical nature in order to control the thermally-stressed state of concrete based on it (ASC concrete). The method of calorimetry was applied to show that the problematic issue is to adjust the structure formation of ASC by anion-active surface-active substances based on complex polyesters. This is predetermined by the instability of the molecular structure of surfactants in the hydration environment of ASC due to the destruction of complex ester bonds as a result of alkaline hydrolysis. Thermokinetic analysis has demonstrated the effectiveness of using anion-active surfactants, which do not contain ester bonds, as regulators of crack resistance of ASC concrete. Simple polyesters and multi-atom alcohols provide the ability to adjust the duration of the induction period while ensuring the required completeness of ASC hydration within a time frame. The effectiveness of cation-active surface-active substances has been shown, which are characterized by the stability of the molecular structure in the hydration environment of ASC and an increased level of adsorbing capacity. The decrease in the effectiveness of surface-active substances has been shown, in terms of the effect on the heat release of ASC, in the following series: alkaline salt of carboxylic acid>salt of the quaternary ammonium compound>simple polyester> polyalcohol>complex polyester. The reported results are important in view of the possibility of effective adjustment of ASC heat release by influencing the structure formation of surfactant with a certain molecular arrangement in order to predictably reduce crack formation in a thermally-stressed state and a corresponding increase in the durability of structures.
 • Документ
  Design of slag cement, activated by Na (K) salts of strong acids, for concrete reinforced with steel fittings
  (Private Company Technology Center, 2020-12-31) Kryvenko Pavlo; Rudenko Igor; Konstantynovskyi Oleksandr
  This paper proposes a technique to prevent the corrosion of steel reinforcement in concrete based on slag cement (SC) activated by Na(K) salts of strong acids (SSA) in the composition of by-pass cement kiln dust (BP). The technique implies using additional modifiers in the form of the Portland cement CEM I 42,5 R and the calcium-aluminate admixture (CAA) С3А∙6H2O. It is shown that adding the Portland cement contributes to enhancing the intensifying influence of BP on the SC hydration, accompanied by an increase in the strength of artificial stone. This effect is predetermined by the formation of hydrosilicates in hydration products with an increased crystallization degree in the form of CSH(I) and C2SH(A). Modifying SC with CAA ensures the intensive formation of low-soluble AFm phases in the composition of hydration products, aimed at reliable binding the SSA anions (Cl-, SO42-) that are aggressive to steel reinforcement. The study result has established the possibility to produce SC, activated by SSA, when using BP, the Portland cement, and CAA. Mathematical methods to plan the experiment were applied to produce an SC composition of "granulated blast furnace slag – BP – Portland cement – CAA", characterized by a strength class of 42.5 and a molar ratio of Cl-/OH- in a porous solution not exceeding 0.6. The resulting properties predetermine the feasibility of using SC in steel-reinforced concrete. The relevance of this work is due to the modern trends in the development of the construction industry. The introduction of cement that contains mineral additives, in particular granulated blast furnace slag, contributes to improving the environment by reducing СО2 emission. The use of such cement as a base of steel-reinforced concrete ensures the increase in their functionality and durability.
 • Документ
  Effect of technological factors on freeze-thaw resistance of alkali-activated slag cement concrete in NaCl solution
  (AIP Publishing, 2023) Krivenko, Pavel; Rudenko, Igor; Konstantynovskyi Oleksandr
  The application of alkali-activated slag cement concrete (hereinafter AASC concrete) is relevant for building constructions which are exploited in aggressive environments with exposed class XF4. It is due to increased freeze-thaw resistance of AASC concrete in water solutions of salts if compared with portland cement concrete. The aim of this work was to investigate the effects of technological factors on porous structure and freeze-thaw resistance of plasticized AASC concrete in NaCl solution. It was shown that increasing of fresh concrete consistency from class S1 up to class S4 due to plasticization by complex admixture “polyorganohydrosiloxane - sodium lignosufonate - polyethylene glycol” as well as application of alkaline component in dry form, in contrast to liquid form, ensures negative changes in porous structure of AASC concrete. These changes cause decreasing of freeze-thaw resistance from mark F500 down to F200. It was revealed that hardening of plasticized AASC concrete under normal conditions (t = 20±2 °С, RH = 95±5%), compared with hardening in water or under steam curing (t = 85±5 °С), ensures more effective porous structure which causes maintained freeze-thaw resistance of F300 in contrast to F200 and F250 agreeable. Effective technological decisions for advanced freeze-thaw resistant of AASC concrete were determined.