Вип. 76

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/9453

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Визначення транспортної доступності при формуванні туристичних маршрутів з допомогою QGIS та GRASS GIS
  (КНУБА, 2021) Третяк, В. М.; Лепетюк, В. Б.
  Створення сучасних туристичних продуктів сприяє привабливості нашої держави на ринку туристичних послуг. Транспортна доступність – важливий аспект при створенні туристичних продуктів. В даному дослідженні розглянуто алгоритм визначення транспортної доступності для проєкціювання маршрутів туристичних подорожей, що базується на застосуванні геоінформаційних технологій. Транспортна доступність визначається шляхом збору і фільтрації даних та подальшого створення карт ізохрон, які показують часову віддаленість при пересуванні певним видом транспорту вздовж ліній дорожньої мережі від точок інтересу. Такими точками інтересу було обрано цікаві для туристів атракції Тернопільщини. В роботі використано відкриті дані OSM про туристичні об’єкти та дорожню мережу. Підготовка даних була виконана за допомогою програмного забезпечення PostgreSQL. При виконанні дослідження застосовано програму QGIS, в якій проведено обробку даних. Просторовий аналіз здійснюється в середовищі обробки просторової інформації GRASS GIS; використовуються модулі обробки даних або плагіни GRASS GIS. Запропонований алгоритм дозволяє формувати базу даних про туристичні об’єкти, транспортні шляхи, уточнювати вже існуючі туристичні маршрути, створювати нові. В якості апробації в ході проведеного дослідження спроєкційовано маршрут екскурсії Тернополем, при побудові якого використовувалася карта ізохрон. Просторовий аналіз допомагає оптимальніше визначити шлях туристичної екскурсії та її тривалість.
 • Документ
  Структура інформаційно-аналітичного забезпечення містобудівної діяльності в галузі інженерної підготовки території
  (КНУБА, 2021) Сингаївська, Олександра Іванівна; Чередніченко, Петро Петрович
  Об’єктом дослідження є містобудівельна діяльність в галузі інженерної підготовки територій. Предметом дослідження є структура інформаційно-аналітичного забезпечення містобудівної діяльності, містобудівного кадастру та експертних систем. Мета роботи: розробити структуру інформаційно-аналітичного забезпечення містобудівної діяльності моделі, а також структурнологічні моделі природних умов та процесів, заходів та споруд в області інженерної підготовки територій. Методи дослідження: методи порівняльного та системного аналізу. Результати роботи, їх наукова новизна: - визначено місце функціональних елементів інженерної підготовки території в структурі інформаційного забезпечення містобудівної діяльності; - розроблено узагальнені структурологічні моделі сучасного стану предметної області інженерної підготовки територій; - розроблено інфологічні моделі відображення послідовної взаємодії між функціональними елементами інженерної підготовки територій; - розроблено узагальнену модель аналізу послідовних залежностей між природними умовами та вибором варіанту необхідних інженерних споруд; - визначено методичні основи, а також методи та підходи до створення експертних систем в галузі інженерної підготовки територій. Результати роботи впроваджені в учбовий процес на кафедрі міського будівництва КНУБА.
 • Документ
  Дослідження джерел вібрації у елементах трубопроводів теплообмінних апаратів та конструкцій, транспортуючих високов’язкі рідини
  (КНУБА, 2021) Човнюк, Юрій Васильович; Чередніченко, Петро Петрович; Москвітіна, Анна Сергіївна; Пефтєва, Ірина Олександрівна
  Обґрунтований метод дослідження джерел вібрації у елементах трубопроводів теплообмінних апаратів та конструкцій, транспортуючих високов’язкі рідини, наприклад, в теплообмінниках зарядки та розрядки теплових акумуляторів, трубопроводах транспортування розчину бетону та трубопроводах і конструктивних елементах для відводу суміші бруду, яка утворюється в скруберах при очищенні брудного повітря за допомогою крапель води від пилу. Для боротьби з вібраціями трубопроводів велике значення має правильне проектування трубопровідних систем, що дозволяє справляти вплив на гідродинамічні сили у трубопроводах та конструкційних елементах, які і є джерелами цих вібрацій. Показано, що гідродинамічні сили у трубопроводах розподілені по усій їх внутрішній поверхні, й при їх визначенні корисно йти шляхом низки спрощень. Встановлені коефіцієнти подібності гідродинамічної сили, які залежать тільки від властивостей середовища, що протікає через подібні канали. Такі ж коефіцієнти подібності встановлені й для моментів сил. Встановлені спектри сили й характерні частоти, де інтенсивність сили найвища.
 • Документ
  Методологія визначення електромагнітного техногенного навантаження та шляхи їх удосконалення
  (КНУБА, 2021) Панова, Олена Василівна; Бірук, Яна Ігорівна
  Предметом дослідження є процеси формування техногенного електромагнітного навантаження на підприємстві в умовах впливу зовнішніх та внутрішніх полів. Мета роботи – розроблення сучасного алгоритму оцінювання електромагнітного навантаження на підприємстві та надання рекомендації по впровадженню засобів захисту працюючих без великих економічних втрат. Для вирішення поставленої мети були використані підходи і методи теоретичних досліджень, які засновані на фундаментальних положеннях класичної фізики та системного аналізу. У роботі показано, що розроблення алгоритму оцінювання техногенного електромагнітного навантаження на підприємстві залежить від ідентифікації техногенних полів та визначення їх просторових поширень (з урахуванням прогнозування впливу крайових ефектів) є необхідним загальним комплексом для подальшого професійного екранування на підприємстві. Зроблено висновок, що представлений алгоритм оцінювання техногенного електромагнітного навантаження на підприємстві та описані рекомендації по впровадженню вирішують головне питання – прогнозування захисних властивостей, що спрощує у подальшому підбір технічних методів захисту працюючих, окремого робочого місця або чутливого електронного приладу чи підприємства в цілому
 • Документ
  Просторовий синтаксис як інструмент дослідження структури та конфігурації громадського простору
  (КНУБА, 2021) Олійник, Олена Павлівна
  Представляє теорію просторового синтаксису, яка є ключовим інструментом для розуміння просторової організації громадського простору та його конфігурації. Просторові рішення є визначальними чинниками, що впливають на поведінкові характеристики людей, які використовують громадський простір. Автор прослідковує застосування просторового синтаксису як інструменту вибору проектного рішення реконструкції Трафальгарської площі в Лондоні
 • Документ
  Комплексний процес реставраційно-реконструктивних трансформацій
  (КНУБА, 2021) Лещенко, Нелля Арсентіївна
  Надано визначення поняттю «реставраційно-реконструктивна трансформація» (РРТ), виділено її чотири ступеня в залежності від активності втручання, і для кожного ступеня – відповідні методи РРТ. На підставі здійсненого узагальнення існуючих проблем, що порушують сталий розвиток історичних міст і мають бути вирішені при реставраційно-реконструктивних трансформаціях в них, було визначено п’ять складових комплексного процесу РРТ їх історичних центрів. Для кожної складової окреслено задачі, які слід вирішувати на виділених чотирьох системних рівнях: містобудівному, об’ємному, функціональному та соціально- економічному
 • Документ
  Вивчення геодезичної науки в різні періоди розвитку людства
  (КНУБА, 2021) Кузьмич, Олександр Йосипович
  Розглянуто становлення та розвиток геодезичної науки у різні періоди людської діяльності. Показано підходи вивчення геодезичної науки у сучасних умовах
 • Документ
  Геоінформаційне моделювання розвитку території м. Харкова у ретроспективі
  (КНУБА, 2021) Кінь, Данило Олександрович; Лазоренко-Гевель, Надія Юріївна; Шудра, Наталія Сергіївна
  Зміни ситуації на урбанізованих територіях відбуваються швидше, ніж картографуються. Сучасні методи збирання топографічної інформації та ведення топографічного моніторингу дозволяють оперативно відслідковувати і фіксувати ці зміни. Ретроспективні картографічні дані містять цінну географічну інформацію про території в історичному розрізі. Метою статті є дослідження змін території засобами геопросторово- ретроспективного аналізу на прикладі міста Харкова. У цій статті вперше запропоновано використання геопросторово-ретроспективного аналізу для дослідження змін територій на прикладі міста Харкова. Для пошуку геопросторової закономірності розвитку меж і зміни площі території міста Харкова виконано геопросторово-ретроспективний аналіз, результати якого підтвердили високий темп збільшення площі території і межі міста.
 • Документ
  Моделювання управління якістю природного газу з використанням функцій належності лінгвістичних змінних методом Парето
  (КНУБА, 2021) Предун, Костянтин Миронович; Франчук, Юрій Йосипович; Ободянська, О. І.
  Природний газ у відповідності з положеннями Енергетичної стратегії України на період до 2035 р. попри суттєвий розвиток «зеленої» енергетики залишається основним енергоносієм у державі. У зв’язку з долученням до єдиного Європейського простору регулювання торгівлі природним газом в країні всі розрахунки за спожите паливо слід виконувати в одиницях енергії. Таким чином, визначальними постають питання щодо якості природного газу. Однією з особливостей системи газопостачання є значна ступінь невизначеності зміни великої кількості збурюючих факторів впливу і постійно мінливих параметрів її функціонування. З поміж інших для оцінки якості вибрана математична модель, заснована на теорії нечіткої логіки. За результатами розгляду факторів, що характеризують фізико-хімічні властивості видобутого з родовища природного газу, якість його підготовки до транспортування та технічні умови експлуатації газорозподільної системи населеного пункту, отримано нечітку множину для визначення якості палива. Одним із методів аналізу в складних й багатозв’язкових системах є метод Парето, який полягає в класифікації проблем на нечисленні, але суттєво важливі, і численні, але несуттєві. Отримана стовпцева діаграма Парето наочно ілюструє кількість факторів впливу на якість природного газу. Найбільш впливовими фактороми на якість природного газу та на погіршення умов газоспоживання є теплота згоряння вища при стандартних умовах та вологовміст палива. В зв’язку з цим при організаційно-технологічному забезпеченні споживання природного газу на високому рівні вони підлягають розгляду в першу чергу.