Моделювання управління якістю природного газу з використанням функцій належності лінгвістичних змінних методом Парето

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Предун, Костянтин Миронович
Франчук, Юрій Йосипович
Ободянська, О. І.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Природний газ у відповідності з положеннями Енергетичної стратегії України на період до 2035 р. попри суттєвий розвиток «зеленої» енергетики залишається основним енергоносієм у державі. У зв’язку з долученням до єдиного Європейського простору регулювання торгівлі природним газом в країні всі розрахунки за спожите паливо слід виконувати в одиницях енергії. Таким чином, визначальними постають питання щодо якості природного газу. Однією з особливостей системи газопостачання є значна ступінь невизначеності зміни великої кількості збурюючих факторів впливу і постійно мінливих параметрів її функціонування. З поміж інших для оцінки якості вибрана математична модель, заснована на теорії нечіткої логіки. За результатами розгляду факторів, що характеризують фізико-хімічні властивості видобутого з родовища природного газу, якість його підготовки до транспортування та технічні умови експлуатації газорозподільної системи населеного пункту, отримано нечітку множину для визначення якості палива. Одним із методів аналізу в складних й багатозв’язкових системах є метод Парето, який полягає в класифікації проблем на нечисленні, але суттєво важливі, і численні, але несуттєві. Отримана стовпцева діаграма Парето наочно ілюструє кількість факторів впливу на якість природного газу. Найбільш впливовими фактороми на якість природного газу та на погіршення умов газоспоживання є теплота згоряння вища при стандартних умовах та вологовміст палива. В зв’язку з цим при організаційно-технологічному забезпеченні споживання природного газу на високому рівні вони підлягають розгляду в першу чергу.
Опис
Ключові слова
кафедра теплогазопостачання та вентиляції, природний газ, фізико-хімічні властивості, якість, математична модель, лінгвістична змінна, нечітка логіка, функція належності, фактор впливу, діаграма Парето, природный газ, физико-химические свойства, качество, математическая модель, лингвистическая переменная, нечеткая логика, функция принадлежности, фактор влияния, диаграмма Парето, natural gas, physicochemical properties, quality, mathematical model, linguistic variable, fuzzy logic, membership function, influence factor, Pareto diagram
Бібліографічний опис
Предун К. М. Моделювання управління якістю природного газу з використанням функцій належності лінгвістичних змінних методом Парето / К. М. Предун, Ю. Й. Франчук, О. І. Ободянська // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2021. - Вип. 76. - С. 235 - 249. – Бібліогр. : 21 назва.
Зібрання