Наукові статті

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/30

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 494
 • Документ
  Роботи і маніпулятори. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт
  (2017-09-01) Міщук, Д. О.; Балака, М. М.
  В методичних вказівках розглянуто загальні принципи і підходи до проектування механічних важільних захоплювачів та планетарних механізмів робота, методики розрахунку геометрії положення маніпулятора, кінематики шарнірно-важільного механізму та параметрів пристрою керування. Після виконання практичних робіт студенти освоять підходи проектування приводів робота та зможуть здійснювати розробку структурних схем систем його автоматизованого керування.
 • Документ
  Organization of ecological monitoring of construction
  (Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019) Osypova, A. A.; Savenko, V. I.
  The scientific substantiation of the organizational and functional structure of environmental monitoring during the construction of industrial and civil structures has been performed. Models of organizational and functional structures include the purpose of creation and the main purpose (function) of the structure, organizational or functional schemes, as well as logistics.
 • Документ
  Менеджмент якості в будівництві і геном ділової досконалості організації : монографія
  (Центр учбової літератури, 2018) Лівінський, О. М.; Савенко, Володимир Іванаович; Пальчик С. П.; Чертков О. Ю.
  З погляду управління якістю у виробництві, необхідно встановити стандарти якості в кількісній формі. Саме з цієї причини фахівці витратили так багато часу на те, щоб виразити ці стандарти, наскільки це можливо, у вигляді кількісних вимірюваних фізичних властивостей. Проте це не означає, що суб'єктивні оцінки якості тепер відходять на другий план. Навпаки, саме ці оцінки - предмет комерційного інтересу. Розглядаючи проблему ширше, можна побачити, що у будь-який момент часу існують цілком конкретні людські бажання, які можуть бути задоволені шляхом перетворення початкових матеріалів на кінцеву продукцію різного призначення. Ці бажання мають статистичну природу, оскільки якість кінцевого виробу, виражена в термінах фізичних характеристик, бажана однією людиною, може не співпадати з бажанням всіх інших.
 • Документ
  Problems of environmental monitoring processes building production
  (Academic Society of Michal Baludansky, 2019) Osypova, Anastasiia; Savenko, Vladimir
  The article highlights the problems and scientific substantiation of the creation and functioning of ecological monitoring of construction production processes, which allows to monitor in real time the controlled parameters of environmental elements, capture moments and exceedances of the maximum permissible levels of emissions of pollutants and negative impacts. The basis for the creation and functioning of environmental monitoring is the proposed model of its organizational and functional structure. To ensure the environmental monitoring process during the construction works at the construction site, it is proposed to create an environmental safety facility that operates throughout the life of the facility. The functions of the head of the environmental safety point are given to the responsible contractor (superintendent, head of the site), the responsible executor to the master (superintendent), and the executor to the electronics engineer who is involved in permanent work at the construction site. Expenditures for the maintenance of the point of ecological safety and additional works and measures for the revitalization of construction production processes performed by construction workers engaged in the execution of construction works are reimbursed at the expense of general construction costs. The timely receipt of environmental information is ensured by the operation of an automated environmental monitoring system (ASEM), as an information and control system within a hardware and software system in the form of a computer system of required performance and a system of connected sensors, capturing the values of controlled parameters in real time. The magnitudes of the controlled parameters of the environmental elements (air, surface and groundwater, vegetation layer, soil, etc.) are automatically processed with the calculation of average variable values and are issued in the proposed application subroutine. This subroutine is external to the information management system and is intended for statistical analysis of the obtained values of the controlled parameters. With the help of a subroutine, the values of the controlled parameters are statistically processed, verified with the maximum permissible levels, and graphs are created to illustrate the dynamics of the parameter in lime by magnitude and the available moments and the level of exceedances relative to the maximum permissible levels. Operational localization of the negative impact is carried out by performing additional revitalization works and measures, including the use of an existing set of equipment for the immediate and quick removal of dangerous contaminants. Models of organizational and functional structures include the purpose of creation and main purpose function) of the structure, organizational or functional scheme, as well as elements of logistics. В статті висвітлені проблеми та викопані наукові обґрунтування створення та функціонування екологічного моніторингу процесів будівельного виробництва, якій дозволяє в режимі реального часу відстежувати контрольовані параметри елементів довкілля, фіксувати моменти та перевищення відносно гранично-допустимих рівнів викиду забруднюючих речових та негативних впливів. Основою створення та функціювання екологічного моніторингу є запропоновані моделі його організаційної та функціонально) структури. Для забезпечення процесу моніторингу довкілля під час виконання будівельно-монтажних робіт на будівельному майданчику пропонується створення пункту екологічної безпеки, що функціонує на протязі всього терміну будівництва об'єкту. Функції голови пункту екологічної безпеки надаються відповідальному виконавцю робіт (виконробу, начальнику дільниці), відповідального виконавця - майстру (виконробу), а виконавця - інженеру-електроннику, якій залучається до постійної роботи па будівельному майданчику. Витрати на утримання пункту екологічної безпеки та додаткові роботи і заходи з ревіталізації процесів будівельного виробництва, які виконуються будівельними робітниками, що зайняті на виконанні будівельно-монтажних робіт, відшкодовуються за рахунок загальнобудівельних витрат. Своєчасне отримання інформації про стан довкілля забезпечується функціонуванням автоматизованої системи екологічного моніторингу (АСЕМ). як інформаційної-керуючої системи у складі апаратно-програмного комплексу у вигляді комп'ютерної системи потрібної продуктивності та системи під'єднаних датчиків, фіксуючих величини контрольованих параметрів в /клеймі реального часу. Величини контрольованих параметрів елементів довкілля у автоматичному режимі обробляються з розрахунком середньо змінних значень і видаються в запропоновану прикладну підпрограму. Ця підпрограма є зовнішньою до інформаційно-керуючої системи та призначена для статистичного аналізу отриманих величин контрольованих параметрів. За допомогою підпрограми величини контрольованих параметрів статистично обробляються, звіряються з гранично допустимими рівнями та будуються графіки, що ілюструють динаміку параметру у часі за величиною та наявні моменти і рівень перевищень відносна гранично допустимих рівнів. Оперативна локалізація негативного впливу здійснюється шляхом виконання додаткових ревіталізаційних робіт і заходів. Моделі організаційної і функціональної структур включають мету створення та головне призначення (функція) структури, організаційну або функціональну схеми, а також елементи матеріально-технічного забезпечення.
 • Документ
  Доцільність використання відходів теплових електростанцій України у виробництві плавлених силікатних виробів
  (Видавництво "Ноулідж", 2014-03-19) Росинський, Андрій Валерійович
  Розглядається актуальна проблема комплексного екологічного та економічного використання сировини у виробництві будівельних матеріалів. На прикладі теплового енергетичного комплексу України запропоновано шляхи використання відходів для виробництва плавлених силікатних виробів.
 • Документ
  Synthesis Roller Cam Drive Mechanism Molding Installation with Combined Mode Movement Acceleration Fourth Order
  (Polish Academy of Sciences, 2018) Loveikin, V.; Pochka, К.; Loveikin, Yu.
  For the purpose of increase in reliability and durability of roller forming installation the optimum mode of back and forth motion of the forming cart on acceleration of the fourth order is calculated.
 • Документ
  Оптимізація конструктивних параметрів приводного механізму роликової формувальної установки з енергетично врівноваженим приводом
  (Polish Academy of Sciences, 2010) Ловейкін, В.С.; Почка, К.І.
  Для роликової формувальної установки з енергетично врівноваженим приводом для трьох формувальних візків прослідковано зміну функцій кінетичної енергії, моментів сил опору та сил інерції в залежності від геометричних параметрів приводного механізму, визначено оптимальне співвідношення довжини шатуна та радіуса кривошипа.
 • Документ
  Вплив кута зміщення кривошипів на динаміку роликової формувальної установки із врахуванням дисипативних властивостей енергетично врівноваженого привідного механізму
  (НУБіП України, 2019) Ловейкін, В.С.; Почка, К.І.; Ромасевич, Ю.О.; Ловейкін, Ю.В.
  Для роликової формувальної установки з енергетично врівноваженим привідним механізмом розраховано навантаження в елементах її конструкції та приводу, отримано залежності для визначення зусилля в шатунах, яке необхідне для приведення в зворотно-поступальний рух формувальних візків, та нормальних реакцій напрямних руху формувальних візків на напрямні ролики в залежності від кута повороту кривошипів.
 • Документ
  Realization of Optimum Mode of Movement of Roller Forming Installation on Acceleration of Fourth Order
  (Polish Academy of Sciences, 2018) Loveikin, V.; Pochka, К.
  For the purpose of increase in reliability and durability of roller forming installation the optimum mode of back and forth motion of the forming cart on acceleration of the fourth order is calculated.
 • Документ
  Вплив кута зміщення кривошипів на динаміку роликової формувальної установки із врахуванням дисипативних властивостей врівноваженого привідного механізму
  (Донбаська державна машинобудівна академія, 2019) Ловейкін, В. С.; Почка, К. І.; Ромасевич, Ю. О.; кафедра професійної освіти
  Досліджено вплив кута зміщення кривошипів на динаміку роликової формувальної установки із врахуванням дисипативних властивостей врівноваженого привідного механізму