Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/247

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 14
 • Документ
  Вивченя стійкості відходів очищення стічних вод, які містять сполуки міді
  (КНУБА, 2012) Тугай, А. М.; Кочетов, Г. М.; Самченко, Д. М.
  На основі феритної технології розроблено новий метод екологічно безпечної утилізації рідких промислових відходів, які містять сполуки міді. Досліджено стійкість феритизованих осадів при різних температурах та рН середовища.
 • Документ
  Комбинированная биологическая очистка и доочистка сточных вод от соединений фосфора
  (КНУБА, 2013) Козарь, М. Ю.; Саблий, Л. А.
  Описано здатність біологічних систем до вилучення сполук фосфору із стічних вод. Показано можливість мікроорганізмів родів Acinetobacter, Acetobacter, Nocardia в аеробних умовах накопичувати фосфати, а в анаеробних умовах виділяти їх. Для глибокого вилучення сполук фосфору запропоновано використати споруди для біологічного доочищення. Описана способность биологических систем удалять соединения фосфора из сточных вод. Показана возможность микроорганизмов родов Acinetobacter, Acetobacter, Nocardia в аэробных условиях накапливать фосфаты, а в анаэробных условиях выделять их. Для глубокого удаления соединений фосфора предложено дополнительно использовать сооружения биологической доочистки. The ability of biological systems to extract phosphorus from wastewater is described in the article. Тhe conclusions about the possibility of microbial genera Acinetobacter, Acetobacter, Nocardias in aerobic conditions to accumulate a significant amount of phosphates, and anaerobic conditions to excrete them were made. Facilities for biological additional cleaning are proposed to be used for deep phosphorus removal.
 • Документ
  Аспекти гідравлічних розрахунків мереж водовідведення у сучасних умовах
  (КНУБА, 2017) Калюжний, А. П.; Зубричева, Л. Л.; Михайлик, Е. Р.
  Проаналізовані аспекти гідравлічних розрахунків мереж водовідведення в сучасних умовах на прикладі малого міста, яке розташоване в центральній частині україни. Наведено приклад креслень повздовжніх профілів головного колектора за проведеними розрахунками. Визначено найбільш придатні для використання таблиці з точки зору техніко-економічних розрахунків.
 • Документ
  Вивчення стійкості відходів очистки стічних вод у складі лужних цементів
  (КНУБА, 2017) Колодько, А. О.; Кочетов, Г. М.; Самченко, Д. М.; Пасько, А. В.
  Встановлено доцільність використання як очищеної води, так і осадів переробки промислових стічних вод методом феритизації у складі лужних цементів загальнобудівельного призначення. Досліджено кінетику вилуговування іонів важких металів і доведено їх надійну фіксацію у структурі лужних цементів.
 • Документ
  Дослідження температурних режимів очищення муніципальних стічних вод міста Рівне
  (КНУБА, 2017) Грицина, О. О.; Волощук, В. А.
  Виконані дослідження температурного режиму очищення муніципальних стічних вод на прикладі очисних споруд м. Рівне, Україна. Розроблена та дослідно апробована автоматизована система вимірювання температури середовищ: стічна вода, активний мул, суміш стічних вод та активного мулу, навколишнього повітря. Обробка дослідних даних дозволяє виконати вибір розрахункової температури для забезпечення процесу нітрифікації у випадку модернізації очисних споруд та уникнути можливих проектних помилок.
 • Документ
  Гальванокоагуляція як універсальний метод очищення стічних вод від іонів важких металів
  (КНУБА, 2017) Василенко, О. А.; Василенко, Л. О.
  Здійснена загальна характеристика промивних стічних вод гальванічних виробництв. Наведений аналіз існуючих методів очистки промивних стічних вод, які містять іони важких металів. Зроблена порівняльна характеристика та наведені недоліки цих методів. Розглянут метод гальванокоагуляцйї Запропонований інженерний розрахунок промислового фільтру для очищення стічних вод від іонів важких металів, в якому відбувається процес гальванокоагуляції.
 • Документ
  Определение рациональных параметров аэротенковвытеснителей с прикрепленным биоценозом и учетом кислородного режима
  (КНУБА, 2017) Айрапетян, Т. С.
  Разработана двухуровневая математическая модель биологической очистки в аэротенках-вытеснителях с прикрепленным биоценозом. В модели учитывается степень обеспечения процесса кислородом. Скорость окисления органических загрязнений и потребления кислорода взвешенным и прикрепленным биоценозом описывается уравнением Моно. Представлены результаты теоретических исследований, в которых изучено влияние кислородного режима, а также расположения и распределения элементов с прикрепленным биоценозом на эффективность очистки.
 • Документ
  Дефосфотація міських стічних вод, що містять синтетичні детергенти
  (КНУБА, 2016) Россінський, В. М.; Саблій, Л. А.
  Приведено результати експериментальних досліджень з біологічного очищення стічних вод, що містять синтетичні детергенти, від сполук фосфору при різних навантаженнях на активний мул. Встановлено, що збільшення концентрації синтетичних детергентів з 1 до 30 мг/дм3 призводить до пригнічення процесів дефосфотації стічних вод для умов помірно-навантаженого активного мулу, а для умов перевантаженого активного мулу збільшення синтетичних детергентів в стічних водах позитивно відображається на процесах дефосфотації.
 • Документ
  Інтенсифікація біологічного очищення стічних вод, що містять поверхнево-активні речовини
  (КНУБА, 2015) Россінський, В. М.; Саблій, Л. А.
  В статті приведено шляхи удосконалення існуючих технологій очищення стічних вод, що містять поверхнево-активні речовини. Наведені результати експериментальних досліджень з впливу поверхнево-активних речовин на кінетику розділення мулової суміші та муловий індекс.