Вип. 26

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 21
 • Документ
  Вплив концентрації заліза на швидкість його окислення у воді
  (КНУБА, 2016) Твердохліб, М. М.; Глушко, О. В.; Гомеля, М. Д.
  Досліджено процес окислення іонів заліза киснем повітря в артезіанській та дистильованій воді. Показано, що швидкість окислення заліза у воді залежить від концентрації та реакції середовища. Представлені інтегральні кінетичні рівняння різних порядків.
 • Документ
  Визначення гідростатичного тиску на плоский сегмент методом трьох команд К123
  (КНУБА, 2016) Копаниця, Ю. Д.
  Приведено інтегральні рівняння універсального методу трьох команд К123 розрахунку гідростатичного тиску на плоский сегмент.
 • Документ
  Дослідження кінетики феритної очистки стічних вод гальванічних виробництв
  (КНУБА, 2016) Кочетов, Г. М.; Самченко, Д. М.; Потапенко, Л. І.
  Представлено результати досліджень кінетики процесу феритизації концентрованих стічних вод, які містять сполуки нікелю. Побудована регресійна модель та запропонований алгоритм розрахунку зміни концентрації іонів важких металів у часі.
 • Документ
  Ідетифікація хвильових явищ біохимичніх процесів в біореакторах очищення стічних вод ультразвуковими методами
  (КНУБА, 2016) Аксьонова, І. М.
  У роботі розглянуто імовірність використання ультразвукових методів діагностики при дослідженні хвильових явищ ферментно-каталітичних реакцій розкладу органічної речовини у біохімічних реакторах очищення стічних вод
 • Документ
  Оцінка дифузійних процесів при розчиненні недовипаленого доломіту та бруситу
  (КНУБА, 2016) Юрков, О. Д.
  Представлено розрахунок константи швидкості розчинення та коефіцієнта масовіддачі в залежності від тривалості контакту з водою, діаметра фракції завантаження, pH води та її жорсткості та аналіз процесу розчинення недовипаленого доломіту і бруситу. На основі розрахунку отримано емпіричні формули для опису дифузійних процесів при розчиненні недовипаленого доломіту та бруситу
 • Документ
  Подбор крупности заполнителя пористого полимербетона в пенополистирольных фильтрах
  (КНУБА, 2016) Прогульный, В. И.; Рябков, М. В.
  Исследована динамика кольматации пористого полимербетона зернами мелкогранулированного и крупногранулированного пенополистирола. Найдено соотношение диаметров зерен пенополистирола к диаметру зерен заполнителя пористого полимербетона.
 • Документ
  Методология прогнозирования величины отложений в энергетических коммуникациях
  (КНУБА, 2016) Назаренко, А. Н.; Лойко, И. С.
  Предложена концепция определения величины отложений в трубопроводах для снижения простоя основного оборудования.. Предложена методика, расчета концентраций примесей и оценки их влияния на циркулирующую воду для предотвращения отложений в трубопроводах
 • Документ
  Підвищення ефективності роботи аеротенків-витискувачів за рахунок завислого та закріпленого біоценозу
  (КНУБА, 2016) Олійник, О. Я.; Айрапетян, Т. С.
  За допомогою математичного моделювання обґрунтовано підвищення ефективності роботи аеротенка-витискувача за допомогою розташування по всій його довжині елементів завантаження з закріпленим біоценозом.
 • Документ
  Дослідження стійкості відходів феритного очищення стічних вод
  (КНУБА, 2016) Кочетов, Г. М.; Колодько, А. О.
  Вивчено кінетику вилуговування іонів важких металів із феритизованих шламів у лабораторних умовах і визначено вплив на даний процес рН та температури.
 • Документ
  Визначення оптимальних умов розрахунку променевих водозаборів за емпіричними залежностями
  (КНУБА, 2016) Кізюшкін, Т. О.; Тугай, Я. А.
  На прикладі розрахунків шести променевого водозабору берегового типу показано складність умов застосування емпіричних залежностей.
 • Документ
  Ефективність застосування катіоніту КУ-2-8 при вилученні іонів міді з води в присутності іонів жорсткості
  (КНУБА, 2016) Малін, В. П.; Гомеля, М. Д.; Галімова, В. М.
  Показано, що в статичних умовах при концентрації міді від 1 до 30 мг/дм3 вилучення міді проходить неефективно як з дистильованої так і з водопровідної води. Підвищення ефективності вилучення іонів міді досягнуто в динамічних умовах. Десорбція іонів міді розчинами соляної кислоти в статичних умовах була низькою. В динамічних умовах досягнуто практично повної десорбції іонів міді розчинами соляної кислоти.
 • Документ
  О применении центрифугирующих устройств в составе компактных установок для подготовки питьевой воды из поверхностных источников
  (КНУБА, 2016) Карагяур, А. С.
  Разработана схема компактной очистной установки для подготовки питьевой воды. Приведены рекомендации по проектированию и эксплуатации основных элементов установки: осветляющих центрифуг, мембранных ультрафильтрационных аппаратов и центробежных адсорберов.
 • Документ
  Особливості впливу цільових добавок у складі водних вогнегасних речовин на втрату напору у трубопроводі
  (КНУБА, 2016) Жартовський, С. В.; Сізіков, О. О.; Нижник, Т. Ю.; Балло, Я. В.; Балло, В. П.
  Приведено результати досліджень щодо впливу цільових добавок у воді на основі рідкого натрієвого скла та карбонату калію на гідравлічні втрати у сталевому трубопроводі з різними параметрами шорсткості.
 • Документ
  Іонообмінна стабілізаційна обробка мінералізованих вод перед їх зворотньоосмотичним опрісненням
  (КНУБА, 2016) Гомеля, М. Д.; Грабітченко, В. М.; Рисухін, В. В.
  Досліджено процеси іонообмінного пом’якшення високомінералізованих вод на сильнокислотному катіоніті КУ-2-8. Встановлено, що ефективність вилучення іонів кальцію вища від ефективності сорбції магнію. Показано, що регенерацію іонітів від сорбованих іонів жорсткості можна реалізувати за рахунок концентратів, які утворюються при опрісненні води на зворотньоосмотичних фільтрах.
 • Документ
  Дефосфотація міських стічних вод, що містять синтетичні детергенти
  (КНУБА, 2016) Россінський, В. М.; Саблій, Л. А.
  Приведено результати експериментальних досліджень з біологічного очищення стічних вод, що містять синтетичні детергенти, від сполук фосфору при різних навантаженнях на активний мул. Встановлено, що збільшення концентрації синтетичних детергентів з 1 до 30 мг/дм3 призводить до пригнічення процесів дефосфотації стічних вод для умов помірно-навантаженого активного мулу, а для умов перевантаженого активного мулу збільшення синтетичних детергентів в стічних водах позитивно відображається на процесах дефосфотації.
 • Документ
  О методике гидравлического расчета пульпопроводов, перекачивающих тяжелые сыпучие материалы
  (КНУБА, 2016) Криль, С. И.; Берман, В. П.
  Здійснено узагальнення раніше розробленої методики гідравлічного розрахунку пульпопроводів на випадок гідротранспортування важких дисперсних матеріалів густиною понад 8000 кг/м3. Наведено результати експериментальних досліджень гідротранспорту такого роду твердих матеріалів і показана цілком задовільна збіжність розрахункових значень основних параметрів гідротранспортування з дослідними даними. Встановлено, що запропонована в даній роботі методика розрахунку прийнятна для широкого класу суспензій і різних умов транспортування, а також може служити основою для аеродинамичного розрахунку систем високонапірного і традиційного пневмотранспорту.
 • Документ
  Аналіз кінематичних характеристик збірних перфорованих трубопроводів
  (КНУБА, 2016) Кравчук, А. М.; Кравчук, О. Я.
  Виконано аналіз експериментальних даних по визначенню кінематичних характеристик збірних перфорованих трубопроводів, які працюють з приєднанням рідини вздовж шляху, приведено рекомендації для їх розрахунку.
 • Документ
  Захист водойм від забруднення іонами міді при скиді промислових стічних вод
  (КНУБА, 2016) Трохименко, Г. Г.; Трус, І. М.; Гомеля, М. Д.
  Приведено результати досліджень зі стабілізаційної обробки води для підживлення водооборотних систем охолодження іонообмінним методом. Показано, що підживлення систем охолодження пом’якшеною водою дозволить впровадити безстічні водоциркуляційні системи охолодження, що забезпечить надійний захист водойм від забруднення іонами міді стічними водами електростанцій.
 • Документ
  Особенности смешения природных вод на станциях подготовки воды в современных условиях
  (КНУБА, 2016) Эпоян, С. М.; Яркин, В. А.
  Наведено особливості змішування природних вод з реагентами. Розглянуто типи змішувачів і їх недоліки. Запропоновано метод підвищення ефективності змішування природної води з реагентом.
 • Документ
  Ингибирование процессов отложения малорастворимых солей в баромембранного процессах и оборотных системах водоснабжения
  (КНУБА, 2016) Нечитайло, Н. П.; Косюк, Е .Н.
  Изучено влияние фосфорсодержащих комплексонов на отложения малорастворимых солей в системах обратного осмоса и открытых системах охлаждения воды. Даны рекомендации относительно регенерационных промывок мембранных контуров.