Вип. 22

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 19 з 19
 • Документ
  О суммарном влиянии концентрации крупных воздушных пузырей и стенок трубы на скорость группового подъема пузырей в жидкости
  (КНУБА, 2013) Скороход, И. В.; Федеичев, В. В.
  Виконано аналіз відомих результатів експериментального дослідження швидкостей спливання повітряних бульбашок в наповненій водою вертикальній трубі. Запропоновано розрахункову формулу для визначення швидкості масового спливання крупних бульбашок з урахуванням сумарного впливу концентрації бульбашок та діаметра труби на величину цієї швидкості. Выполнен анализ известных результатов экспериментального исследования скоростей всплывания воздушных пузырей в наполненной жидкостью вертикальной трубе. Предложена расчетная формула для определения скорости массового всплывания крупных пузырей с учетом суммарного влияния концентрации пузырей и диаметра трубы на величину этой скорости. The analysis of the results ofthe pilot study was done for speedsfloatingair bubbles in theliquid-filledvertical pipe. The design formula is proposed for determining the velocityof massivefloating of large bubblesby taking into account the overalleffect of the concentrationof bubblesand the pipe diameteron the value ofthis velocity.
 • Документ
  Дослідження впливу трансформації 1% паводкової витрати сухими гірськими ємностями на рівні паводкової витрати річок басейну Тиси
  (КНУБА, 2013) Величко, Світлана Віталіївна; Дупляк, Олена Віталіївна
  Наведена послідовність розрахунку трансформації паводкової витрати сухою гірською ємністю з донним водоскидом автоматичної дії та результати розрахунку рівнів паводкової витрати 1% забезпеченості річок Чорна Тиса та Тиса (українська територія) в природних умовах та після трансформації протипаводковими ємностями.Представлена последовательность расчета трансформации паводкового расхода сухой горной емкостью с донным водосбросом автоматического действия и результаты расчетов уровней паводкового расхода 1% обеспеченности рек Черная Тиса и Тиса (украинская территория) в природных условиях и после трансформации противопаводковой емкостью. It is presented the sequence of calculation of flood transformation by dry flood control reservoir with automatic bottom spillway and the results of calculation of 1% probability flood levels of the rivers Tisza and Chorna Tisza (Ukrainian territory) in natural conditions and after transformation by flood control reservoir.
 • Документ
  Особливості визначення втрат напору в перехідній і квадратичній областях опору
  (КНУБА, 2013) Константінов, Юрій Михайлович; Гіжа, Олена Олександрівна
  Проведено аналіз існуючих методів розрахунку чавунних та азбестоцементних труб, показано їх недоліки. Запропоновано рекомендації по визначенню гідравлічного коефіцієнта тертя у перехідній області опору в залежності від його значення в області квадратичного опору та числа Рейнольдса. Проведен анализ существующих методов расчета чугунных и асбестоцементных труб, показаны их недостатки. Предложены рекомендации по определению гидравлического коэффициента трения в переходной области сопротивления в зависимости от его значения в области квадратичного сопротивления и относительного числа Рейнольдса. The analysis of existing methods of calculating the iron and asbestos cement pipes, showing their flaws. Recommendations for determining the hydraulic coefficient of friction in the transition region of resistance according to its value in the quadratic resistance region and relative Reynolds number are provided.
 • Документ
  Інтегральні рівняння метода трьох команд К123
  (КНУБА, 2013) Копаниця, Юрій Дмитрович
  Приведено інтегральні рівняння універсального методу трьох команд К123 розрахунку гідростатичного тиску. Приведены интегральные уравнения универсального метода трёх команд К123 для расчёта гидростатического давления. The integral equations of the universal method for calculating K123 of the hydrostatic pressure diagram.
 • Документ
  Гідравлічні рівняння для усталеного ізотермічного руху газорідинних сумішей в трубах
  (КНУБА, 2013) Кріль, С. І.
  На основі осереднених по імовірності диференціальних рівнянь гідродинаміки двофазного середовища побудовано гідравлічні рівняння нерозривності та Бернуллі для усталеного ізотермічного напірного руху суміші рідини і газових бульбашок. Одержані рівняння є ефективним теоретичним підґрунтям для побудови математичних моделей висхідних напірних газорідинних потоків в різного роду технологічних процесах, особливо при ерліфтному транспортуванні рідини по вертикальних трубах. На основе осредненных по вероятности дифференциальных уравнений гидродинамики двухфазной среды построены гидравлические уравнения неразрывности и Бернулли для установившегося изотермического напорного движения смеси жидкости и газовых пузырей. Полученные уравнения являются эффективной теоретической основой для построения математических моделей газожидкостных потоков в разного рода технологических процессах, особенно при эрлифтном транспортировании жидкости по вертикальным трубам. The hydraulic continuity equations and the Bernoulli equation are derived for steady dynamics of isothermal pressure mixture of liquid and gas bubbles. These equations are built by averaging of hydrodynamic differential equations of two-phase medium over the probability distribution of basic parameters. The resulting equations represent an effective the oretical basis for the construction of mathematical models of gas-liquid flows in various industrial processes, especially in the air-lift transportation of liquid in vertical pipes.
 • Документ
  Об одном строгом решении задачи плоскорадиального фильтрования суспензии
  (КНУБА, 2013) Поляков, В. Л.
  Одержано строгий розв’язок задачі плоскорадіального фільтрування за умови, що відрив осаду визначається тільки його концентрацією. На багаточисленних прикладах проаналізовано вплив фільтраційного процесу опосередковано через адгезійній на технологічні параметри. Показано, що відмінності у характері такого впливу можуть зумовити зміни у захистній здатності завантаження фільтра у три – чотири рази. Получено строгое решение задачи плоскорадиального фильтрования при условии, что отрыв осадка определяется только его концентрацией. На множестве примеров проанализировано влияние фильтрационного процесса опосредовано через адгезионный на технологические параметры. Показано, что различия в характере такого влияния могут обусловить изменения в защитной способности загрузки фильтра в три- четыре раза. An exact solution has been obtained to the axesymmetric suspension filtration task when deposition detachment was due to only its concentration. At numerous examples effect of suspension flow rate has been analyzed on technological parameters. It has been shown, that essential variety in the effect was able to cause changes in protective property of filter medium by three-four fold.
 • Документ
  До методологічних підходів організації протипаводкового захисту
  (КНУБА, 2013) Юрченко, Л. В.
  Визначено основні соціально-економічні чинники формування високих паводків та зростання збитків від них. Наведено основні заходи мінімізації збитків від паводків, запропоновано схему пошуку оптимального варіанту захисних споруд. Запропоновано шляхи удосконалення програмно-цільвого методу реалізації протипаводкового захисту Определены основные социально-экономические факторы формирования высоких паводков и рост ущерба от них. Приведены основные мероприятия минимизации ущерба от паводков, предложена схема поиска оптимального варианта защитных сооружений. Предложены пути совершенствования программно-цильвого метода реализации противопаводковой защиты The main socio-economic factors of the formation and growth of high flood damage from them. Are the main activities to minimize damage from floods, a scheme for finding the optimal variants of protective structures. The ways of improving software tsilvogo method of implementing flood protection
 • Документ
  Опыт очистки сточных вод гальванических цехов реагентным методом
  (КНУБА, 2013) Юрков, Евгений Викторович; Аргатенко, Татьяна Викторовна; Калайда, А. В.; Юрков, А. Д.
  На основі експериментальних даних визначено дози лугу, кальцинованої соди та вапна для нейтралізації розчинів міді й нікелю. Представлено дані щодо вартості процесів. На основании экспериментальных данных определены оптимальные дозы щелочи, кальцинированной соды и извести для нейтрализации растворов меди и никеля. Представлены данные о стоимости процессов. Based on the experimental data optimal doses of alkali, caustic ash and lime were determined to neutralize copper and nickel solutions. The data on the estimated cost of processes are provided.
 • Документ
  Переваги та недоліки розрахунку гранично-допустимого скиду речовин за басейновим принципом
  (КНУБА, 2013) Петренко, Олексій Сергійович
  Показано вплив в річці процесів розбавлення та самоочищення на концентрацію формальдегіду. Представлена послідовність розрахунків граничнодопустимої скидної концентрації та маси речовини за басейновим принципом. Наведено результати аналізу його переваг і недоліків в порівнянні з локальним принципом розрахунку. Показано влияние в реке процессов разбавления и самоочищения на концентрацию формальдегида. Представлена последовательность расчётов гранично-допустимой сбросной концентрации и массы вещества по бассейновому принципу. Приведены результаты анализа его преимуществ и недостатков в сравнении с локальным принципом расчёта. The article deals with the influence of the river dilution and self-purification process on the concentration of formaldehyde. The sequence of calculations of the maximum allowable discharge concentration and mass of substance is presented. Conclusion on advantages and insufficiencies of such approach is given as compared to the local management principle of computation.
 • Документ
  Удосконалення очищення стічних вод від сполук нікелю методом феритизації
  (КНУБА, 2013) Самченко, Д. М.; Басюк, Т. В.; Кочетов, Геннадій Михайлович
  Досліджено вплив співвідношення концентрацій іонів важких металів на процес феритної очистки стічних вод гальванічних виробництв від сполук нікелю. Проведено якісний та кількісний фазовий аналіз отриманих осадів. Исследовано влияние соотношения концентраций ионов тяжелых металлов на процесс ферритной очистки сточных вод гальванических производств от соединений никеля. Проведен качественный и количественный фазовый анализ полученных осадков. Influence of concentration ratio for heavy metal ions on ferritisation-based treatment process of galvanic nickel-containing wastewater was studied. The qualitative and quantitative phase analysis of the obtained sediments was carried out.
 • Документ
  Критичний аналіз технологічної схеми очищення і використання стічних вод на птахівничих комплексах
  (КНУБА, 2013) Кулаківський, С. В.; Поберезніченко, О. Ю.
  Проаналізовано технологічну схему роботи очисних каналізаційних споруд Гаврилівського птахівничого комплексу та господарсько-побутових стічних вод с. Гаврилівка. Запропоновано шляхи інтенсифікації роботи споруд та впровадження замкненого водокористування. Проанализирована технологическую схему работы очистных канализационных сооружений Гавриловскогоптицекомплекса и хозяйственно-бытовых сточных вод с.Гавриловка. Предложены пути интенсификации работы сооружений и внедрения замкнутого водопользования. Process flow scheme for sewage treatment plant “Havrylivski poultry production unit” has been analysed as well as domestic waste water in Havrylivka village. The ways to intensify facilities operation and implementation of closed-loop water consumption have been offered.
 • Документ
  Удосконалення технологічної схеми очищення зворотних вод авіапідприємств
  (КНУБА, 2013) Маджд, С. М.
  Розроблені водоохоронні заходи для підвищення екологічної безпеки підприємств з експлуатації та ремонту авіаційної техніки. Здійснена оцінка ефективності роботи очисних споруд об'єктів цивільної авіації. Удосконалена технологічна схема очистки стічних вод авіатранспортних підприємств. Разработаны водоохранные мероприятия для повышения экологической безопасности предприятий из эксплуатации и ремонта авиационной техники. Осуществлена оценка эффективности работы очистных сооружений объектов гражданской авиации. Усовершенствованная технологическая схема очистки сточных вод авиатранспортных предприятий. The worked out bank-protection measures are for the increase of ecological safety of enterprises from exploitation and repair of aerotechics. Realizable estimation of efficiency of work of sewage treatment plants of objects of civil aviation. Improved flowsheet of cleaning of effluents of air enterprises.
 • Документ
  Комбинированная биологическая очистка и доочистка сточных вод от соединений фосфора
  (КНУБА, 2013) Козарь, М. Ю.; Саблий, Л. А.
  Описано здатність біологічних систем до вилучення сполук фосфору із стічних вод. Показано можливість мікроорганізмів родів Acinetobacter, Acetobacter, Nocardia в аеробних умовах накопичувати фосфати, а в анаеробних умовах виділяти їх. Для глибокого вилучення сполук фосфору запропоновано використати споруди для біологічного доочищення. Описана способность биологических систем удалять соединения фосфора из сточных вод. Показана возможность микроорганизмов родов Acinetobacter, Acetobacter, Nocardia в аэробных условиях накапливать фосфаты, а в анаэробных условиях выделять их. Для глубокого удаления соединений фосфора предложено дополнительно использовать сооружения биологической доочистки. The ability of biological systems to extract phosphorus from wastewater is described in the article. Тhe conclusions about the possibility of microbial genera Acinetobacter, Acetobacter, Nocardias in aerobic conditions to accumulate a significant amount of phosphates, and anaerobic conditions to excrete them were made. Facilities for biological additional cleaning are proposed to be used for deep phosphorus removal.
 • Документ
  Шляхи зниження збитків від підтоплення заглиблених споруд
  (КНУБА, 2013) Цимбал, В. А.
  Визначення завдання по обліку збитків від підтоплення заглиблених споруд. Рекомендовано вимоги по використанню періодично підтоплюваних земель і заходи щодо зменшення ризиків і матеріальних збитків. Определены задачи по учету убытков от подтопления углубленных сооружений. Рекомендованы требования по использованию периодически подтапливаемых земель и способы уменьшения рисков и материальных убытков. Groundwater pose problems at all stages of development of underground space. Proposed unified system for integrating the damage caused to water logging and reduction of damages from them.
 • Документ
  Аналіз проблем поточної експлуатації резервуарів чистої води (РЧВ) в системі водопостачання м.Києва
  (КНУБА, 2013) Білик, А. О.
  Виконано оцінку сучасного технічного стану РЧВ і його впливу на формування і дотримання якості питної води. Выполнена оценка существующего технического состояния РЧВ и его влияния на формирование и обеспечение качества питьевой воды. The article is devoted to evaluation of the existing technical condition of CWR and its influence on the formation and preservation of the quality of drinking water.
 • Документ
  Розрахунок підруслових променевих водозаборів на основі методу фільтраційних опорів
  (КНУБА, 2013) Олійник, Олександр Якович; Тугай, Анатолій Михайлович; Олійник, Є. О.
  Представлено математичне обґрунтування розрахунку фільтрів- променів підруслового променевого водозабору при одно- і двошаровій водоносній товщі із використанням методу фільтраційних опорів. Наводяться приклади розрахунку трьох- і чотирьохпроменевих підруслових водозаборів. Представлено математическое обоснование расчета фильтров- лучей подруслового лучевого водозабора при одно- и двухслойной водоносной толще с использованием метода фильтрационных сопротивлений. Дан пример расчета трех- и четырехлучевых подрусловых водозаборов. Mathematical calculation for filter rays of underflow radial intake with one- and two-layers thickness for aquifer using method of filtration resistances. The example of calculation for three-layers underflow intakes is shown.
 • Документ
  Аналіз актуальних чинників погіршення якості джерел питного водопостачання в контексті екологічної безпеки України
  (КНУБА, 2013) Вергун, О. М.; Яковлев, Є. О.
  У статті розглянуто основні чинники, що суттєво впливають на якість джерел питного водопостачання в сучасних соціально-економічних умовах України. Проаналізовано основні загрози безпечному питному водопостачанню, які впливають на стан екологічної безпеки. В статье рассмотрены основные факторы, которые существенно влияют на качество источников питьевого водоснабжения в современных социально-экономических условиях Украины. Проанализированы основные угрозы безопасного питьевого водоснабжения, которые влияют на состояние экологической безопасности. The article reviews the main factors that significantly affect the quality of drinking water sources in the current socio-economic situation in Ukraine. The main threats to safe drinking water, affecting the condition of environmental safety are analyzed.
 • Документ
  Дослідження процесу знезалізнення підземних вод на фільтрах з різними типами наповнювачів
  (КНУБА, 2013) Квартенко, О. М.
  Наведено результати порівняльних досліджень знезалізнення агресивних слабокислих гідрокарбонатнокальцієвих підземних вод на засипках різних типів. Розглядаються інертні (кварцовий пісок) і каталітичні (Manganese Greensand (MGS), Birm) засипки. Отримані оптимальні параметри проведення процесу знезалізнення за різними технологічними схемами. Приведены результаты сравнительных исследований обезжелезивания агрессивных слабокислых гидрокарбонатнокальциевих подземных вод на загрузках различных типов. Рассматриваются инертные (кварцевыйпесок) и каталитические (Manganese Greensand (MGS), Birm) наполнители. Получены оптимальные параметры проведения процесса обезжелезивания поThe results of studies on the processes of iron removal plants pilot ground water filters with different types of fillers: Catalytic – types of MGS and Birm and inert filter media – quartz sand. The changes in the Rizner index during the filtration cycle with different parameters of the filtration rate, water air relations pH leachate. различным технологическим схемам.
 • Документ
  О рациональном выборе конструктивных параметров цилиндрической загрузки водоочистного фильтра
  (КНУБА, 2013) Поляков, В. Л.
  Представлено критеріальні рівняння для розрахунку технологічних часів при плоскорадіальному фільтруванні суспензії. Виконано теоретичний аналіз залежності відносної тривалості фільтроцикла від внутрішнього і зовнішнього радіусів циліндричного шару завантаження при його необмеженому і фіксованому об’ємі. Показано можливість інтенсифікації фільтрування шляхом вибору раціональної геометрії завантаження. Представлены критериальные уравнения для расчета технологических времен при плоскорадиальном фильтровании суспензии. Выполнен теоретический анализ зависимости относительной длительности фильтроцикла от внутреннего и внешнего радиусов цилиндрического слоя загрузки при ее неограниченном и фиксированном объеме. Показана возможность интенсификации фильтрования путем выбора рациональной геометрии загрузки. Criteria equations have been presented to calculate technological times at axial suspension filtration. A theoretical analysis has been performed of the dependence between relative continuous filter operation time and internal, external radiuses of cylindrical medium layer. Possibility has been shown to improve essentially filtration process due to rational choice of filter medium geometry.