Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/247

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 15
 • Документ
  Досвід експлуатації каналізаційних колекторів в м.Києві
  (КНУБА, 2013) Кризський, М. М.; Білик, А. О.; Іванько, А. Г.; Кислий, М. І.
  Узагальнено досвід експлуатації самоплинних каналізаційних колекторів в м. Києві. Розглянуто конструкторсько-технологічні рішення трубопроводів та процеси, які в них відбуваються при транспортуванні стічних вод. Запропоновано технічні заходи, спрямовані на підвищення довговічності мереж водовідведення.
 • Документ
  Критичний аналіз технологічної схеми очищення і використання стічних вод на птахівничих комплексах
  (КНУБА, 2013) Кулаківський, С. В.; Поберезніченко, О. Ю.
  Проаналізовано технологічну схему роботи очисних каналізаційних споруд Гаврилівського птахівничого комплексу та господарсько-побутових стічних вод с. Гаврилівка. Запропоновано шляхи інтенсифікації роботи споруд та впровадження замкненого водокористування. Проанализирована технологическую схему работы очистных канализационных сооружений Гавриловскогоптицекомплекса и хозяйственно-бытовых сточных вод с.Гавриловка. Предложены пути интенсификации работы сооружений и внедрения замкнутого водопользования. Process flow scheme for sewage treatment plant “Havrylivski poultry production unit” has been analysed as well as domestic waste water in Havrylivka village. The ways to intensify facilities operation and implementation of closed-loop water consumption have been offered.
 • Документ
  Проблеми водопостачання та водовідведення у невеликих сільських об’єднаних територіальних громадах
  (КНУБА, 2017) Шевченко, Т. О.
  Розглянуто проблеми функціонування систем водопостачання та водовідведення у невеликих населених пунктах, які об’єднуються у територіальні громади, на прикладі Чкаловської об’єднаної територіальної громади Чугуївського району Харківської області.
 • Документ
  Вивчення стійкості відходів очистки стічних вод у складі лужних цементів
  (КНУБА, 2017) Колодько, А. О.; Кочетов, Г. М.; Самченко, Д. М.; Пасько, А. В.
  Встановлено доцільність використання як очищеної води, так і осадів переробки промислових стічних вод методом феритизації у складі лужних цементів загальнобудівельного призначення. Досліджено кінетику вилуговування іонів важких металів і доведено їх надійну фіксацію у структурі лужних цементів.
 • Документ
  Підвищення ефективності керування мулової суміші в аеротенках шляхом використання низьконапірного аератора
  (КНУБА, 2017) Саблій, Л. А.; Кононцев, С. В.; Коренчук, М. С.
  Проведено випробування роботи аераційно-окиснювальної установки роторного типу з різними конструкціями аераторів-окиснювачів і з різними режимами з використанням активного мулу та стічної води з Бортницької станції аерації. Наведено результати якісного та кількісного аналізів активного мулу до та після обробки в установці (муловий індекс, мікроскопування). Виявлено параметри, за яких активний мул функціонує в задовільному режимі. Встановлено ефективність насичення мулової суміші киснем повітря.
 • Документ
  Гидродинамический режим жидкости в биореакторе
  (КНУБА, 2017) Вырлан, В. А.
  Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований гидродинамического режима жидкости в биореакторе с комбинированным биоценозом. Для оценки гидродинамического режима применен метод импульсной реакции с использованием соли NaCl. Отмечено, что максимальная концентрация трассера (NaCl) в течение короткого времени составляет около 30% в условиях аэрации воды и перемешивании с помощью смесителя.
 • Документ
  Гальванокоагуляція як універсальний метод очищення стічних вод від іонів важких металів
  (КНУБА, 2017) Василенко, О. А.; Василенко, Л. О.
  Здійснена загальна характеристика промивних стічних вод гальванічних виробництв. Наведений аналіз існуючих методів очистки промивних стічних вод, які містять іони важких металів. Зроблена порівняльна характеристика та наведені недоліки цих методів. Розглянут метод гальванокоагуляцйї Запропонований інженерний розрахунок промислового фільтру для очищення стічних вод від іонів важких металів, в якому відбувається процес гальванокоагуляції.
 • Документ
  Определение рациональных параметров аэротенковвытеснителей с прикрепленным биоценозом и учетом кислородного режима
  (КНУБА, 2017) Айрапетян, Т. С.
  Разработана двухуровневая математическая модель биологической очистки в аэротенках-вытеснителях с прикрепленным биоценозом. В модели учитывается степень обеспечения процесса кислородом. Скорость окисления органических загрязнений и потребления кислорода взвешенным и прикрепленным биоценозом описывается уравнением Моно. Представлены результаты теоретических исследований, в которых изучено влияние кислородного режима, а также расположения и распределения элементов с прикрепленным биоценозом на эффективность очистки.
 • Документ
  Дефосфотація міських стічних вод, що містять синтетичні детергенти
  (КНУБА, 2016) Россінський, В. М.; Саблій, Л. А.
  Приведено результати експериментальних досліджень з біологічного очищення стічних вод, що містять синтетичні детергенти, від сполук фосфору при різних навантаженнях на активний мул. Встановлено, що збільшення концентрації синтетичних детергентів з 1 до 30 мг/дм3 призводить до пригнічення процесів дефосфотації стічних вод для умов помірно-навантаженого активного мулу, а для умов перевантаженого активного мулу збільшення синтетичних детергентів в стічних водах позитивно відображається на процесах дефосфотації.