Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/247

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 71
 • Документ
  Приклади гідравлічного розрахунку напірних збірних і розподільчих трубопроводів
  (КНУБА, 2018) Кравчук, Андрій Михайлович; Кравчук, Ольга
  В даній роботі наведено приклади детального інженерного розрахунку напірних збі-рних і розподільчих перфорованих трубопроводів постійного діаметра з постійною за довжи-ною інтенсивністю перфорації бічних стінок. Розрахункові залежності, що пропонуються, отримані авторами на основі розв’язку системи вихідних диференційних рівнянь, які описують рух рідини зі змінною витратою в напірних каналах і умови проходження рідини через їх бічні стінки. В якості першого рівняння використовується диференційне рівняння руху рідини зі змінною масою. В якості другого – рівняння нерозривності у формі рівняння витікання рідини через отвори або щілини перфорації. В першому прикладі розглянуто розрахунок збірних тру-бопроводів, які працюють з приєднанням рідини вздовж шляху. В другому – розподільчих труб, які роздають рідину через свою бічну поверхню. Запропоновані методики можна використову-вати для розрахунку коротких, довгих труб і труб проміжної довжини. В результаті розрахунків знаходять витрати і напори в довільних перерізах труб. Окрім цього дані методики дозволяють визначити геометричні характеристики елементів розглядуваних труб (діаметр та довжину ка-налу, діаметр і кількість отворів перфорації), які зможуть забезпечити оптимальний технологі-чно заданий режим збору або розподілу рідини. В запропонованих методиках широко викорис-тані результати експериментальних досліджень роботи таких труб, виконаних особисто авто-рами. А саме, досить прості і зручні в користуванні емпіричні залежності, допоміжні графіки і таблиці для визначення величини гідравлічного коефіцієнта тертя і коефіцієнта витрати отворів перфорації для випадку руху рідини зі змінною витратою вздовж шляху. Результати розрахун-ків добре співпадають з існуючими експериментальними даними.
 • Документ
  Очистка стічних вод від сполук хрому з організацією оборотного водопостачання підприємств
  (КНУБА, 2019) Пахомов, Дмитро; Кочетов, Геннадій Михайлович; Ємчура, Богдан
  Стічні води гальванічних виробництв є небезпечним техногенним забруднювачем навколишнього середовища. Тому розвиток сучасного суспільства вимагає застосування ефек-тивних ресурсозберігаючих технологій їх очистки з метою збереження довкілля. Особлива ува-га наразі приділяється комплексній переробці промислових стічних вод від високотоксичних сполук хрому на сучасних промислових підприємствах. Досліджено переробку стічних вод лінії хромування гальванічних виробництв методом феритизації, який забезпечує як належний сту-пінь їх очистки, так і подальшу утилізацію відходів очищення води. Розроблено експеримента-льний ферит-реактор. Визначено вплив на процес комплексної очистки промивних стічних вод методом феритизації одного з головних чинників, який визначає перебіг процесу – співвідношення вихідних концентрацій іонів хрому i феруму. Показано, що очищена феритним методом промивна вода, яка містить 50 мг/л сполук хрому, має високий ступінь очистки води від сполук важких металів ( > 99,5%) і відповідає вимогам повторного використання на виробництві. Ви-конано дослідження фазового складу осадів очистки води рентгенографічним методом. Показа-но, що практично нерозчинний і хімічно стійкий осад має кристалічну структуру і феромагніт-ні властивості при співвідношеннях Fe/Cr в інтервалі 8:1 – 15:1. Такі відходи водоочистки при-йнятні до утилізації, що дозволяє уникнути втрат цінного та водночас токсичного металу – хрому. Розроблена очистка стічних вод запобігає забрудненню навколишнього середовища, забезпечує ефективне і раціональне використання сировини в системі гальванічного виробництва.
 • Документ
  Електрокоагуляція води змінним струмом напругою 220В
  (КНУБА, 2019) Аргатенко, Тетяна Вікторівна
  Процес електрокоагуляції є одним з актуальних напрямків досліджень останнього де-сятиліття. На ефективність електрокоагуляції впливає ряд факторів, зокрема електричні параме-три організації процесу: анодна щільність струму та робоча напруга. Використання постійного струму супроводжується явищем пасивації електродного блоку і, як наслідок, при незмінній ве-личині напруги – зменшенням у часі величини струму у мережі електрокоагулятора. Була розг-лянута можливість модернізації конструкції електрокоагулятора та зміни в організації прове-дення самого процесу електрокоагуляції з метою мінімізації описаних складнощів. Досліджено роботу електрокоагулятора з серією відокремлених одна від одної пар біполярних електродів, розміщених за послідовною схемою. Вивчено електричні параметри роботи установки при змін-ному електричному струмі та з напругою побутової електромережі (220 В). Показано, що сума-рна напруга, що подається на електрокоагулятор, для кожної окремої пари біполярних електродів ділиться пропорційно електричному опору прошарку води між ними. Для непроточного стану води в системі спостерігається певне зменшення в часі загального розрахованого електричного опору, що може бути пов’язаним з нагріванням води у кюветах від проходження електричного струму. Процес утворення електролітично генерованого коагулянту при біполярному розташу-ванні електродів відбувається у кожній окремій ємності, а що загальна маса утвореного коагуля-нту mзаг в даній схемі, що складається з n ємностей, буде еквівалентна виразу: 𝑚заг≅𝑚𝑖∙𝑛.
 • Документ
  Очистка природних і доочищення стічних вод на гідроавтоматичній установці в локальних водопроводах
  (КНУБА, 2019) Хомутецька, Тетяна Петрівна; Хоружий, Віктор Петрович; Андреєв, Віктор; Нор, Віктор
  Досі проблеми отримання якісної води, підвищення ефективності водоочисних спо-руд, зниження енергоспоживання в системах водопостачання та водовідведення залишаються актуальними. Станції водопідготовки повинні забезпечувати високу якість питної води, що має відповідати нормативним показникам, а також задовольняти вимоги екологічної безпеки в разі доочищення на них стічної рідини. Крім того, водоочисні установки повинні бути надійними в роботі, простими в обслуговуванні, мати хороші економічні показники, що дозволить досягти якомога менших будівельних та експлуатаційних витрат і забезпечити невелику собівар-тість очищеної води. У локальних водопроводах, які знаходяться переважно в малих населених пунктах, де може спостерігатися дефіцит кваліфікованого обслуговуючого персоналу, виникає ще й потреба автоматизації роботи водоочисних установок при зміні режимів їх експлуатації і здійсненні промивки фільтрувального завантаження. Для удосконалення існуючих установок з урахуванням наведених вимог використовували методи аналізу сучасних наукових досяг-нень в галузі водопідготовки та нових технічних рішень, що застосовуються на очисних станціях водопостачання та водовідведення. Це дозволило розробити нову конструкцію гідроавтоматичної установки для очистки природних і доочищення стічних вод з використан-ням біореактора та контактного прояснювального фільтра. В біореакторі знаходиться тонково-локнисте завантаження, в якому кріпляться колонії мікроорганізмів, що беруть участь в біоло-гічному очищенні води. Контактний прояснювальний фільтр у верхній частині заповнений лег-ким плаваючим завантаженням, у якому затримуються забруднення, а у нижній містить підфі-льтровий простір з активним мулом, що поліпшує процеси утворення пластівців. Така установ-ка зручна в експлуатації, оскільки у ній досягається повна автоматизація роботи при забезпеченні високої якості очищеної води.
 • Документ
  Визначення параметрів стоку р. Іршава за відсутності спостережень в розрахунковому створі
  (КНУБА, 2019) Величко, Світлана Віталіївна; Дупляк, Олена Віталіївна
  Останнє десятиріччя в зв’язку з запровадженням «зеленого тарифу» значно зріс інте-рес до будівництва малих ГЕС. Для розрахунків встановленої та гарантованої потужності малої ГЕС та економічної ефективності інвестицій необхідно визначити гідрологічні параметри річки, а саме середню багаторічну витрату та витрату в маловодний рік в розрахунковому створі та їх розподіл по місяцям. Перспективними створами є ділянки розташовані в гірській частині басейну річки Тиса Закарпатської області, де гідрометричні пости розташовані нерівномірно, а на малих притоках майже відсутні. Наявні карти розподілу стоку, нормативні рекомендації та регіональні формули ґрунтуються на вихідних даних, накопичених в 1946 – 1980 р.р. та потребують понов-лення та подовження рядів. В роботі пропонується методика розрахунку, що дозволяє визначити характерні гідрологічні витрати при відсутності даних спостережень на прикладі річки Іршава, яка є правою притокою річки Боржава басейну Тиси. Для розрахунків встановленої та гаранто-ваної потужності необхідно визначити середню багаторічну витрату та середньорічну витрату 75% забезпеченості та їх розподіл в розрахункових створах з площами водозбору 51,1 км2 та 71,4 км2. Нижче за течією на річці Іршава з 1955 по 1987 р.р. існував гідрометричний пост, який мо-жливо використати як аналог для встановлення гідрологічного режиму в розрахункових створах. Для поставленої мети необхідно привести ряд спостережень на водомірному пості Іршава до ба-гаторічного періоду, що було зроблено за допомогою водомірних постів Довге та Шаланки. В гірській місцевості модуль стоку річок окрім площі водозбору залежить ще і від висотного роз-ташування створу. Для визначення гідрологічних параметрів в створах 1 та 2 була встановлена залежність між модулем стоку та середньою висотою водозбору для водомірних постів, розта-шованих в басейні річки Боржава та сусідніх басейнах. Середньорічні значення стоку різної за-безпеченості були визначені за статистичними параметрами біноміальної асиметричної кривої розподілу, коефіцієнт варіації був розрахований за регіональною залежністю, коефіцієнт асиме-трії був прийнятий аналогічно водомірному посту Іршава. Внутрішньорічний розподіл стоку 50% забезпеченості розрахований за відсотковим розподілом стоку середньої багаторічної ви-трати на водпосту Іршава, в маловодний рік згідно середніх значень в маловодні 1963 та 1983 роки.
 • Документ
  Феритна очистка стічних вод від іонів цинку: вплив швидкості аерації
  (КНУБА, 2018) Ємчура, Богдан; Кочетов, Геннадій Михайлович; Самченко, Дмитро Миколайович
  Актуальною на сьогоднішній день є розробка та вдосконалення комплексних технологій очистки води, що мають як високу ефективність вилучення забруднень, так і невеликий рівень ресурсозатрат. Досліджено вплив витрати повітря на процес феритної очистки концентрованих стічних вод промислових виробництв від цинку. Визначено залежність ступеня вилучення іонів важких металів від швидкості аерації. Найкращі результати очистки стічних вод від іонів цинку досягнуті при низьких значеннях швидкості аерації. Ефективність вилучення іонів феруму має зворотну залежність і зростає при збільшенні витрати повітря. Також вивчено вплив швидкості аерації на структуру осадів феритизації. Осади є хімічно стійкими, характери-зуються щільною кристалічною структурою та феромагнітними властивостями. На основі отриманих експериментальних досліджень визначено раціональну швидкість аерації для проце-су феритизації, що забезпечує економію електроенергії в технологічному процесі феритної очистки стічної води. Визначено напрямок подальших досліджень очистки стічних вод ліній цинкування для забезпечення необхідної якості води при використанні замкнених схем оборотного водопостачання.
 • Документ
  Вибір енергоощадних технологій подачі води у водопровідні мережі
  (КНУБА, 2018) Нор, Віктор; Хомутецька, Тетяна Петрівна
  Зменшення енергоспоживання є однією з найважливіших народногосподарських проблем в Україні, а оскільки водопровідно-каналізаційна галузь відноситься до найбільш ене-ргоємних, то вирішення проблем, пов'язаних із забезпеченням енергоощадного водопостачання є дуже своєчасними і вкрай необхідними. Велика спрацьованість водопровідних мереж в насе-лених пунктах є причиною значних втрат і вторинного забруднення води, а зміна норм і режи-мів водоспоживання та характеристик споруд гідравлічної взаємодії при експлуатації призво-дять до створення надлишкових тисків в системі водопостачання та зростання її аварійності, незабезпечення споживачів потрібними витратами і напорами води та збільшення матеріальних і моральних збитків. Робота насосів в діючих системах водопостачання в багатьох випадках перебуває поза межами їх рекомендованого застосування, тобто з низькими ККД і високим енергоспоживанням, а тому питомі витрати електроенергії на подачу води в Україні мають зна-чно вищі показники ніж в інших європейських державах. Поліпшити ситуацію можна завдяки проектування нових або реконструкції діючих споруд водопровідної системи з використанням раціональних схем, енергозберігаючих технологій і сучасного ефективного обладнання, матері-алів і засобів на всьому шляху транспортування води від водного джерела до споживача, а та-кож визначення економічно доцільних режимів роботи споруд з найменшим енергоспоживан-ням. У даній статті наведено результати теоретичних досліджень та рекомендації з вибору ра-ціональних технологічних схем подачі води у водопровідні мережі і визначення доцільних ре-жимів роботи водопровідних споруд для мінімізації питомих витрат електроенергії насосними станціями.
 • Документ
  Оптимізація роботи систем із взаємодіючими водозабірними свердловинами
  (КНУБА, 2013) Тугай, А. М.; Хомутецька, Т. П.
  Досліджено сумісну роботу водозабірних свердловин та наведено методику аналізування ефективності роботи взаємодіючих споруд при зміні їхніх гідравлічних характеристик у процесі експлуатації системи.
 • Документ
  Гідравлічний опір внутрішніх потоків дрен-променів
  (КНУБА, 2014) Тугай, Я. А.; Пікуль, Ю. М.; Майстренко, Г. В.
  Надається аналіз застосування коефіцієнтів гідравлічного опору при розрахунках течій в трубах-променях водозаборів та дренажів.
 • Документ
  Обґрунтування роздільного розрахунку та проектування водопровідних мереж питної та технічної води
  (КНУБА, 2014) Кризський, М. М.; Омелянчук, М. В.
  Розглядається обґрунтування норми водоспоживання питної води на одного мешканця. Приводяться напрями розробки та впровадження комплексу взаємопов'язаних техніко-організаційних заходів по оптимізацїї систем водопостачання, удосконаленню методів планування і економічного стимулювання. Проаналізована структура втрат води та основні причини їх формування. Розглянуто основні вимоги до технічної води, води для миття вулиць та води для поливу зелених насаджень.