Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/247

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 12
 • Документ
  Важкі метали як забруднювачі водної системи р. Інгулець
  (КНУБА, 2014) Удод, В. М.; Вільдман, І. Л.
  Розглядаються важкі метали як забруднювачі в аспекті застосування нових комплексних екологічних методів контролю стану гідроекосистем. Показано, що штучне надходження їх у водні системи негативно впливає на ряд внутрішньоводойменних процесів. З’ясована їх деструкційна властивість по відношеню до гідроекосистем.
 • Документ
  Удосконалення технологічної схеми очищення зворотних вод авіапідприємств
  (КНУБА, 2013) Маджд, С. М.
  Розроблені водоохоронні заходи для підвищення екологічної безпеки підприємств з експлуатації та ремонту авіаційної техніки. Здійснена оцінка ефективності роботи очисних споруд об'єктів цивільної авіації. Удосконалена технологічна схема очистки стічних вод авіатранспортних підприємств. Разработаны водоохранные мероприятия для повышения экологической безопасности предприятий из эксплуатации и ремонта авиационной техники. Осуществлена оценка эффективности работы очистных сооружений объектов гражданской авиации. Усовершенствованная технологическая схема очистки сточных вод авиатранспортных предприятий. The worked out bank-protection measures are for the increase of ecological safety of enterprises from exploitation and repair of aerotechics. Realizable estimation of efficiency of work of sewage treatment plants of objects of civil aviation. Improved flowsheet of cleaning of effluents of air enterprises.
 • Документ
  Сорбційне видалення іонів Cu(ІІ) сосновою тирсою, модифікованою тіокарбамідом і параформом
  (КНУБА, 2017) Хохотова, О. П.; Лиштва, П. В.
  Отримано лігноцелюлозний сорбент шляхом обробки деревної тирси розчином суміші тіокарбаміду і параформу. Досліджено залежність сорбції Cu(II) від часу контакту при різних температурах, побудовано ізотерми сорбції. Встановлені величини граничної питомої ємності для немодифікованої тирси 7,5 мг/г; для модифікованої – 19,3 мг/г. Процес сорбції найкраще описується кінетичним рівнянням псевдо-першого порядку і рівнянням ізотерми Ленгмюра. Досліджено вплив дво- і тризарядних катіонів-сторонніх електролітів на сорбцію важких металів з водних розчинів. Падіння питомої сорбції у присутності солей кальцію на модифікованому сорбенті у 3 рази менше, порівняно з вихідною сировиною. Присутність трьохвалентного заліза значно пригнічує сорбцію міді на обох зразках сорбентів аж до повного її припинення.
 • Документ
  Вилучення Cu(II) композиційним цеоліт-гуміновим сорбентом у присутності сторонніх катіонів
  (КНУБА, 2017) Хохотова, О. П.; Бутченко, Л. І.; Присікайло, О. І.
  Отримано композиційний сорбент на основі цеоліту і гумінових кислот та досліджено його сорбційні властивості по відношенню до Cu(ІІ) при вилученні з монокомпонентних модельних розчинів та в присутності Na+, Ca2+, Fe3+ як сторонніх катіонів. Питома сорбція Cu(ІІ) композиційним сорбентом становила 12,4 мг/г, що на 68% вище, ніж для вихідного необробленого цеоліту. Присутність солей натрію практично не впливала на величину залишкової концентрації міді. В присутності солей кальцію і заліза сорбція міді помітно погіршувалася. В усіх випадках використання композиційного сорбенту дозволяло досягнути нижчих залишкових концентрацій міді, порівняно з немодифікованим цеолітом.
 • Документ
  Визначення сорбціїної здатност іоніту при вилученні іонів міді з води
  (КНУБА, 2017) Гомеля, М. Д.; Іванов, В. П.; Камаєв, В. С.; Марущак, Ю. А.
  Приведено результати досліджень по впливу іонів жорсткості на обмінну ємність слабокислотного катіоніту DOWEX-MAK-3 на прикладі іонів міді з розчинів у дистильованій та водопровідній воді. Встановлено залежність ємності іоніту по іонах міді від концентрації розчинів і від співвідношення концентрації іонів міді та іонів жорсткості. Визначено залежність рН середовища та лужності води, пропущеної через іоніт, від форми, об'єму іоніту та витрати води. Показана ефективна десорбція іонів міді в кислому середовищі.
 • Документ
  Спосіб очистки стічних вод від іонів міді з використанням водорозчинного поліелектроліту та фероціаніду калію
  (КНУБА, 2017) Гомеля, М. Д.; Терещенко, О. М.; Мельниченко, Є. В.
  Наведено результати досліджень щодо визначення оптимальних умов застосування методу комплексоутворення / ультрафільтрації для очищення стічних вод від важкого металу міді з використанням фероціаніду калію і водорозчинного поліелектроліту. Експериментально доведено ефективність даного методу. Показано, що використання фероціаніду калію для модифікації полікатіоніта збільшує ступінь вилучення йонів міді.
 • Документ
  Ефективність застосування катіоніту КУ-2-8 при вилученні іонів міді з води в присутності іонів жорсткості
  (КНУБА, 2016) Малін, В. П.; Гомеля, М. Д.; Галімова, В. М.
  Показано, що в статичних умовах при концентрації міді від 1 до 30 мг/дм3 вилучення міді проходить неефективно як з дистильованої так і з водопровідної води. Підвищення ефективності вилучення іонів міді досягнуто в динамічних умовах. Десорбція іонів міді розчинами соляної кислоти в статичних умовах була низькою. В динамічних умовах досягнуто практично повної десорбції іонів міді розчинами соляної кислоти.
 • Документ
  Захист водойм від забруднення іонами міді при скиді промислових стічних вод
  (КНУБА, 2016) Трохименко, Г. Г.; Трус, І. М.; Гомеля, М. Д.
  Приведено результати досліджень зі стабілізаційної обробки води для підживлення водооборотних систем охолодження іонообмінним методом. Показано, що підживлення систем охолодження пом’якшеною водою дозволить впровадити безстічні водоциркуляційні системи охолодження, що забезпечить надійний захист водойм від забруднення іонами міді стічними водами електростанцій.
 • Документ
  Вилучення іонів важких металів з води фосфорильованим вуглецем сорбентом в присутності солей жорсткості
  (КНУБА, 2016) Малихіна, К. А.; Лиштва, П. В.; Хохотова, О. П.
  Синтезовано фосфоровмісний вуглецевий сорбент термічною обробкою соснової тирси, попередньо просякнутої розчинами (NH4)3PO4 та сумішшю (NH4)3PO4 і карбаміду. Отриманий сорбент проявляв іонообмінні властивості. Досліджено його сорбційну здатність по відношенню до іонів міді з модельних розчинів, приготованих на дистильованій воді та у присутності іонів кальцію.
 • Документ
  Аналіз хімічного складу води річки Рось
  (КНУБА, 2015) Меленчук, М. С.; Удод, В. М.
  Проведено співставлення даних спостережень за якістю води р. Рось протягом п’яти останніх десятиліть з екологічними нормативами. Показано інтенсивне антропогенне забруднення річкової води органічними речовинами, що надходять з комунальними та промисловими стоками. Приведено результати дисперсійного аналізу хімічного складу води річки Рось за період 1965-2014 рр.