Будівництво та цивільна інженерія

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1219

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 33
 • Документ
  Менеджмент якості в будівництві і геном ділової досконалості організації : монографія
  (Центр учбової літератури, 2018) Лівінський, О. М.; Савенко, Володимир Іванаович; Пальчик С. П.; Чертков О. Ю.
  З погляду управління якістю у виробництві, необхідно встановити стандарти якості в кількісній формі. Саме з цієї причини фахівці витратили так багато часу на те, щоб виразити ці стандарти, наскільки це можливо, у вигляді кількісних вимірюваних фізичних властивостей. Проте це не означає, що суб'єктивні оцінки якості тепер відходять на другий план. Навпаки, саме ці оцінки - предмет комерційного інтересу. Розглядаючи проблему ширше, можна побачити, що у будь-який момент часу існують цілком конкретні людські бажання, які можуть бути задоволені шляхом перетворення початкових матеріалів на кінцеву продукцію різного призначення. Ці бажання мають статистичну природу, оскільки якість кінцевого виробу, виражена в термінах фізичних характеристик, бажана однією людиною, може не співпадати з бажанням всіх інших.
 • Документ
  Problems of environmental monitoring processes building production
  (Academic Society of Michal Baludansky, 2019) Osypova, Anastasiia; Savenko, Vladimir
  The article highlights the problems and scientific substantiation of the creation and functioning of ecological monitoring of construction production processes, which allows to monitor in real time the controlled parameters of environmental elements, capture moments and exceedances of the maximum permissible levels of emissions of pollutants and negative impacts. The basis for the creation and functioning of environmental monitoring is the proposed model of its organizational and functional structure. To ensure the environmental monitoring process during the construction works at the construction site, it is proposed to create an environmental safety facility that operates throughout the life of the facility. The functions of the head of the environmental safety point are given to the responsible contractor (superintendent, head of the site), the responsible executor to the master (superintendent), and the executor to the electronics engineer who is involved in permanent work at the construction site. Expenditures for the maintenance of the point of ecological safety and additional works and measures for the revitalization of construction production processes performed by construction workers engaged in the execution of construction works are reimbursed at the expense of general construction costs. The timely receipt of environmental information is ensured by the operation of an automated environmental monitoring system (ASEM), as an information and control system within a hardware and software system in the form of a computer system of required performance and a system of connected sensors, capturing the values of controlled parameters in real time. The magnitudes of the controlled parameters of the environmental elements (air, surface and groundwater, vegetation layer, soil, etc.) are automatically processed with the calculation of average variable values and are issued in the proposed application subroutine. This subroutine is external to the information management system and is intended for statistical analysis of the obtained values of the controlled parameters. With the help of a subroutine, the values of the controlled parameters are statistically processed, verified with the maximum permissible levels, and graphs are created to illustrate the dynamics of the parameter in lime by magnitude and the available moments and the level of exceedances relative to the maximum permissible levels. Operational localization of the negative impact is carried out by performing additional revitalization works and measures, including the use of an existing set of equipment for the immediate and quick removal of dangerous contaminants. Models of organizational and functional structures include the purpose of creation and main purpose function) of the structure, organizational or functional scheme, as well as elements of logistics. В статті висвітлені проблеми та викопані наукові обґрунтування створення та функціонування екологічного моніторингу процесів будівельного виробництва, якій дозволяє в режимі реального часу відстежувати контрольовані параметри елементів довкілля, фіксувати моменти та перевищення відносно гранично-допустимих рівнів викиду забруднюючих речових та негативних впливів. Основою створення та функціювання екологічного моніторингу є запропоновані моделі його організаційної та функціонально) структури. Для забезпечення процесу моніторингу довкілля під час виконання будівельно-монтажних робіт на будівельному майданчику пропонується створення пункту екологічної безпеки, що функціонує на протязі всього терміну будівництва об'єкту. Функції голови пункту екологічної безпеки надаються відповідальному виконавцю робіт (виконробу, начальнику дільниці), відповідального виконавця - майстру (виконробу), а виконавця - інженеру-електроннику, якій залучається до постійної роботи па будівельному майданчику. Витрати на утримання пункту екологічної безпеки та додаткові роботи і заходи з ревіталізації процесів будівельного виробництва, які виконуються будівельними робітниками, що зайняті на виконанні будівельно-монтажних робіт, відшкодовуються за рахунок загальнобудівельних витрат. Своєчасне отримання інформації про стан довкілля забезпечується функціонуванням автоматизованої системи екологічного моніторингу (АСЕМ). як інформаційної-керуючої системи у складі апаратно-програмного комплексу у вигляді комп'ютерної системи потрібної продуктивності та системи під'єднаних датчиків, фіксуючих величини контрольованих параметрів в /клеймі реального часу. Величини контрольованих параметрів елементів довкілля у автоматичному режимі обробляються з розрахунком середньо змінних значень і видаються в запропоновану прикладну підпрограму. Ця підпрограма є зовнішньою до інформаційно-керуючої системи та призначена для статистичного аналізу отриманих величин контрольованих параметрів. За допомогою підпрограми величини контрольованих параметрів статистично обробляються, звіряються з гранично допустимими рівнями та будуються графіки, що ілюструють динаміку параметру у часі за величиною та наявні моменти і рівень перевищень відносна гранично допустимих рівнів. Оперативна локалізація негативного впливу здійснюється шляхом виконання додаткових ревіталізаційних робіт і заходів. Моделі організаційної і функціональної структур включають мету створення та головне призначення (функція) структури, організаційну або функціональну схеми, а також елементи матеріально-технічного забезпечення.
 • Документ
  Доцільність використання відходів теплових електростанцій України у виробництві плавлених силікатних виробів
  (Видавництво "Ноулідж", 2014-03-19) Росинський, Андрій Валерійович
  Розглядається актуальна проблема комплексного екологічного та економічного використання сировини у виробництві будівельних матеріалів. На прикладі теплового енергетичного комплексу України запропоновано шляхи використання відходів для виробництва плавлених силікатних виробів.
 • Документ
  Урахування крутного моменту при розрахунку поздовжнього армування двовісно працюючих монолітних плит на основі методу Вуда-Армера
  (ОДАБА, 2013) Адаменко, В. М.
  За допомогою ПК «ЛІРА-САПР 2013» досліджується вплив крутного моменту на армування двовісно працюючих плит за методом Вуда-Армера. Результати армування співставленні з аналогічними, отриманими на основі теорії М.І.Карпенка. Influence of torsional moment on the reinforcement of two-way slabs is investigated using a method developed by Wood and Armer with the help of «LIRA-SAPR 2013» software package. The area of reinforcement is compared with the steel area obtained from equations based on N.I.Karpenko theory.
 • Документ
  Дослідження впливу тріщиностійкості на армування монолітних плит безбалкових перекриттів
  (ОДАБА, 2013) Адаменко, В. М.
  Залізобетонні монолітні плити безбалкових перекриттів займають вагоме місце у сучасному каркасно-монолітному та промисловому будівництві. Особливості роботи монолітних плит безбалкових перекриттів на даний час вивчено недостатньо, проте, сфера та об’єми їх застосування досить широкі. Раціональність армування таких плит має прямий вплив на надійність, довговічність та вартість будівництва. Поява тріщин у залізобетонних монолітних плитах зумовлює принципово якісні та кількісні зміни в їх роботі, які для плит значних прольотів та різновидів діючого навантаження, у багатьох випадках, стають визначальними при призначенні поздовжнього армування. Діючі норми з розрахунку та конструювання залізобетонних конструкцій ДСТУ Н Б EN 1992-1-1:2010 (Єврокод 2) та ДБН В.2.6-98:2009 обмежують тріщиноутворення конструктивно, регламентуючи максимальний крок та діаметр арматури, або за розрахунком ширини розкриття тріщин.
 • Документ
  Чисельне моделювання напружено-деформованого стану монолітного ребристого перекриття силосу
  (КНУБА, 2015) Адаменко, В. М.
  Для монолітного ребристого перекриття силосу розроблено нелінійну розрахункову модель, яка враховує фактичні характеристики міцності бетону і арматури, площі перерізу арматури за зонами армування. Результати нелінійних розрахунків за кроками завантаження співставленні із дослідними даними приростів прогинів монолітних балок перекриття, отриманими під час неповного циклу завантаження – розвантаження існуючого силосу (1-й етап; 6,5 місяців). Для монолитного ребристого перекрытия силоса разработана нелинейная расчетная модель, которая учитывает фактические характеристики прочности бетона и арматуры, площади сечения арматуры по зонам армирования. Результаты нелинейных расчетов по шагам нагружения сопоставлены с опытными данными приростов прогибов монолитных балок перекрытия, полученными во время неполного цикла нагружения – разгружения существующего силоса (1-й этап; 6,5 месяца). For slab-stringer system of the silo created the nonlinear design model which takes into account real data of concrete and steel strengths, area of reinforcement according to zones of armoring. Results of nonlinear calculations on the loading steps were compared with the experimental data of monolithic floor beams deflections which were obtained in time of real silo loading unloading cycle.
 • Документ
  Нелінійне моделювання роботи монолітного ребристого перекриття силосу на основі дослідних даних
  (Вісник Сумського національного аграрного університету, 2014) Адаменко, В. М.
  Для монолітного ребристого перекриття силосу розроблено нелінійну розрахункову модель, яка враховує фактичні характеристики міцності бетону і арматури, площі перерізу арматури за зонами армування. Результати нелінійних розрахунків за кроками завантаження співставленні із дослідними даними прогинів монолітних балок перекриття, отриманими під час циклу завантаження – розвантаження існуючого силосу. Для монолитного ребристого перекрытия силоса разработана нелинейная расчетная модель, которая учитывает фактические характеристики прочности бетона и арматуры, площади сечения арматуры по зонам армирования. Результаты нелинейных расчетов по шагам нагружения сопоставлены с опытными данными прогибов монолитных балок перекрытия, полученными во время цикла нагружения – разгрузки существующего силоса. For slab-stringer system of the silo created the nonlinear design model which takes into account real data of concrete and steel strengths, area of reinforcement according to zones of armoring. Results of nonlinear calculations on the loading steps were compared with the experimental data of monolithic floor beams deflections which were obtained in time of real silo loading unloading cycle.
 • Документ
  Production of modified basalt fibre for heat-insulating products manufacturing
  (IOP Publishing, 2019) Gots, V. I.; Berdnyk, O.Y.; Rogozina, N. O.; Maystrenko, А. А.
  As a result of the research flexible heat-insulating materials were developed based on basalt fiber with increased effectiveness, which can be achieved due to directed fiber microstructure forming through fusion modification. It is known that chemical composition of initial fusion not identically influences on physical and chemical and mechanical properties of basaltic fibres. Structural descriptions of fusion and basaltic fibre got from him appear main factors the nearer, than high speed of cooling. This index mainly depends on such constituents: а) ambient temperatures; b) coefficient of heat conducting; c) heat conducting of fusion; d) areas of surface. By researches influence of temperature of basaltic fusion was shown on the structure of fibres. Structural characteristics of the basalt fiber (number of active zones, coefficient of its distribution on the basalt fiber surface, as well as a correlation of three groups of active zones) depend on rheological properties of basal fusion, speed of drawing through the die plate and cooling speed.
 • Документ
  The influence of technological factors on the properties of basalt fiber when used in the manufacture of flexible heat and sound insulating products
  (Proceedings of the 3rd Annual Conference “Technology transfer: fundamental principle and innovative technical solutions”. Tallin, Estonia, 2019) Berdnyk, Oksana
  Analysis of energy efficiency and operational safety of technological equipment of industrial enterprises, engineering networks, buildings and structures, building structures in many sectors of the economy, including the housing and industrial sectors, causes interest in the use of high-tech, environmentally friendly heat and sound insulation materials with enhanced performance properties. One of the relevant representatives of these materials is basalt fibers and their use as raw materials in the production of flexible heat and sound insulating products. It is known that the chemical composition of the initial melt equally affects the physicochemical and mechanical properties of basalt fibers. The main influence factors, including the chemical composition, are the thermal past of the melt, the method for producing basalt fiber and the conditions for the formation of its structure. These factors determine the structural characteristics of the fiber and, as a consequence, its physicochemical characteristics. The degree of fiber strength is directly determined by its chemical composition and production method. The greatest strength of the fiber is obtained by ensuring the perfect fiber structure in the absence of ruptures of siliceous chains
 • Документ
  INVESTIGATION OF PROPERTIES OF MODIFIED BASALT FIBERS
  (2018) Gots, Volodymyr; Palchyk, Petr; Berdnyk, Oksana
  Thermophysical, physical-mechanical and acoustic characteristics of a rough continuous basalt fiber under the influence of operating factors and a corrosive environment are studied. It is shown that the production of protective materials with high thermophysical and acoustic properties is possible when creating a porous system with a known texture characteristic of pores of different classes, purposes and connections. An influence of the porous system of rough continuous basalt fiber on the operational properties of flexible heat and sound insulation products and materials is studied. The requirements of normative documents on thermal protection of buildings and structures have caused a constant tendency from the creation of new materials that ensure reliable operation of structures and equipment in the conditions of intensive influence of destructive factors of external influence. This led to an increase in requirements for walling wall materials that are used to fill openings in frame construction, or as an independent structural and thermal insulation material when building buildings with load-bearing walls. They are presented with a set of requirements that combines: physical and mechanical, chemical, hygienic, thermophysical, decorative and finishing, and other properties of the material. In this connection, there is a need to create materials that, having a small average density and high strength, are able to withstand the temperature loads, and the influence of an aggressive environment. It is determined that the performance characteristics of flexible heat and sound insulation materials are directly proportional to the degree of porosity of the composite materials and their structural characteristics. It is shown that the increase in the operating temperature of these materials, sound and thermal resistance is determined by the chemical and mineralogical composition of the initial materials and their structural characteristics. The influence of the mechanism of selective leaching of coarse continuous basalt fibers on their texture characteristics and the operating temperature zone is studied. The resulting material is produced from environmentally friendly raw materials using a one-stage technology without harmful effects on the environment and, unlike thermal insulation materials based on polymers or asbestos, has no harmful effect on the human body, meets the requirements of the European Union for the protection of the environment and sanitary and hygienic standards.