Автореферати та дисертації

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/28

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Узагальнення структурно-параметричного підходу до геометричного моделювання об’єктів машинобудування
  (2011) Вірченко, Геннадій Анатолійович
  Дисертацію присвячено розв’язанню наукової проблеми розробки та використання комп’ютерних структурно-параметричних геометричних моделей об’єктів машинобудування. Виконаними дослідженнями запропоновано узагальнену концепцію комп’ютерного структурно-параметричного геометричного моделювання різноманітних фігур (точок, ліній, поверхонь, тіл, їх комбінацій, багатовимірних об’єктів), обґрунтовано її базовий характер для автоматизованого проектування технічної продукції. Розроблено нові методи, прийоми та алгоритми варіантного формоутворення складних систем, напрацьовано методики структурно- параметричного комп’ютерного твердотільного моделювання деталей і складанних одиниць, технологічних процесів їх виготовлення та експлуатації. Одержані результати впроваджено у практику під час проектування та виготовлення літаків, тролейбусів, суден, навігаційних приладів, створення технічних нормативних документів і т. д., показано можливість використання запропонованої методології в інших, крім машинобудування, сферах життєдіяльності людини.
 • Документ
  Варіантне геометричне моделювання технічних об'єктів методом поліпараметризації
  (КНУБА, 2016) Вірченко, Галина Іванівна
  Дисертаційну роботу присвячено розв’язанню важливої науково- прикладної задачі підвищення ефективності варіантного комп’ютерного формоутворення різноманітних технічних об'єктів шляхом напрацювання нових прийомів та алгоритмів геометричного моделювання. У виконаному дослідженні на основі проведеного аналізу літературних джерел визначено перспективні напрямки подальшого розвитку автоматизованого формоутворення промислової продукції. Розроблено новий метод геометричних побудов, що отримав назву «метод поліпараметризації», сутність якого полягає в застосуванні до областей параметричного визначення таких фігур як лінії, поверхні, тіла структурно-параметричного та комбінаторно-варіаційного підходів . У дисертації викладено основні теоретичні положення цього методу, напрацьовано відповідні прийоми й алгоритми варіантного формоутворення, здійснено їх комп’ютерну програмну реалізацію, побудовано відповідні геометричні моделі, проведено їх тестування. Отримані наукові результати впроваджено у виробничу практику та навчальний процес Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Окреслено перспективи подальшого розвитку запропонованого методу варіантного моделювання, який сприяє підвищенню продуктивності автоматизованого проектування технічних об’єктів та покращенню їх якості.
 • Документ
  Моделювання потоків відбитих і заломлених сонячних променів при рівномірному розподілі енергії стосовно створення фотоелектричних систем
  (КНУБА, 2012) Воскресенська, Світлана Миколаївна
  Дисертаційна робота присвячена розробці теоретичних основ геометричного моделювання процесів віддзеркалення і заломлення сонячних променів у системах, що концентрують з фотоелектричним перетворенням. Запропоновано два методи здобуття рівномірності розподілу сонячного проміння при віддзеркаленні від різних поверхонь: шляхом моделювання дискретного приймача і дискретного відбивача. Для другого випадку проведено комп'ютерну реалізацію, теоретичне та експериментальне дослідження роботи отриманої моделі. На неї отриманий патент України. Отримала подальший розвиток теорія використання квазіфокальних точок і ліній шляхом розробки алгоритмів їх моделювання та аналітичного опису для потоку сонячних променів, заломлених поверхнями та плоско-опуклими лінзами на основі поверхонь обертання. Розроблено алгоритм графічного та аналітичного опису нерівномірності сконцентрованого на плоскому приймачеві випромінювання для плоско-опуклих лінз, створених на основі поверхонь обертання. Запропоновані та реалізовані в програмі Maple дві методики моделювання дискретних приймачів. Результати роботи були впроваджені в Кримському територіальному управлінні «МТС Україна», м. Сімферополь і фірмі «КТК», м. Севастополь, про що отримані відповідні акти.
 • Документ
  Геометричне моделювання природної освітленості від дзеркально відбиваючих світлових шахт
  (КНУБА, 2016) Гарбарук, Юлія Володимирівна
  Дисертація присвячена геометричному моделюванню ефективності циліндричних світлових шахт та шахт у вигляді паралелепіпеда з дзеркальним відбиванням світла, а також - моделюванню освітленості від циліндричних світлових шахт та шахт у вигляді паралелепіпеда з дзеркальним відбиванням світла для умов хмарного небозводу. Розроблено геометричний спосіб моделювання ефективності шахт у вигляді паралелепіпеда та удосконалено геометричний спосіб моделювання ефективності циліндричних світлових шахт стосовно візуалізації залежності ефективності, створеної відбитим світлом, від індексу шахти та аналізу характеру зміни кривої освітленості вздовж діаметру шахти Побудовано графіки ефективності світлової шахти залежно від їх індексу. Розроблено спосіб визначення раціональних пропорцій світлових шахт з дифузним та дзеркальним відбиванням світла, що дозволяє підібрати такі шахти, в яких частина вихідного світлового потоку, створена відбитим від стінок шахти світлом, є найбільшою. Виконано порівняння ефективності світлових шахт однакових та різних форм. Удосконалено спосіб моделювання освітленості і світлового вектора для циліндричних світлових шахт та шахт у вигляді паралелепіпеда з дзеркальним відбиванням світла, стосовно розробки відповідного програмного забезпечення. Візуалізо- вано поверхні освітленості, проекцій світлового вектора та світлового поля під шахтою, що дозволило оцінити освітленість під світловою шахтою.
 • Документ
  Геометричні методи регулювання інсоляційного режиму енергоефективних будівель
  (КНУБА, 2013) Буравченко, Всеволод Сергійович
  Досліджуються проблеми підвищення енергоефективності будівель шляхом покращення їх інсоляційного режиму. Розроблені методи розрахунку дозволяють оцінювати інсоляцію приміщень за її тривалістю, тепловою та біологічною дією. З графічних методів розрахунку увагу зосереджено на вдосконаленні методу стереографічних сонячних карт та тіньових масок. Запропоновано метод аналізу місцевої кліматологічної інформації шляхом нанесення її на комплексну сонячну карту. З аналітичних методів розрахунку - на інтегральному обчисленні теплової та біологічної дії інсоляції приміщень. З напрямків контролю інсоляції в приміщенні розглядаються регулювання часу та періоду інсоляції, площі, інтенсивності та спектрального складу потоку сонячної радіації, що забезпечуються використанням розглянутих типів сонцезахисних пристроїв, для яких запропоновані методи графічного та аналітичного розрахунку. Отримані результати впроваджені в національний стандарт з розрахунку інсоляції, навчальний процес та в проектування житлових будинків в Київській області.
 • Документ
  Апроксимація гвинтового коноїда і катеноїда однотипними відсіками розгортних поверхонь
  (КНУБА, 2013) Бойко, Лев Степанович
  Дисертацію присвячено розробці способів апроксимації гвинтового коноїда та ізометричного йому катеноїда смугами розгортних поверхонь. Апроксимація здійснюється вздовж ліній, заданих у внутрішніх криволінійних координатах вихідної поверхні. Апроксимуюча поверхня знаходиться як обвідна однопараметричної множини площин, дотичних до вихідної поверхні вздовж заданої лінії. За лінії дотику брали різні криві, в тому числі і спеціальні: асимптотичну, геодезичну, лінію кривини. Отримано параметричні рівняння апроксимуючої поверхні, її ребра звороту та розгортки. Найкращою є апроксимація вздовж ліній кривини коноїда. Знайдено відсік апроксимуючої поверхні, обмежений лініями перетину із співвісними циліндрами та суміжними відсіками. Побудовано плоску заготовку з лініями викрою для згинання її у потрібний відсік поверхні. Множиною таких однотипних відсіків здійснюється апроксимація гвинтового коноїда.
 • Документ
  Геометричне моделювання об’єктів дійсного простору на основі ізотропних характеристик
  (КПІ, 2014) Аушева, Наталія Миколаївна
  Робота присвячена вирішенню науково-прикладної проблеми розробки та формалізації основ моделювання об’єктів дійсного простору на основі ізотропних характеристик. Розроблено теоретичні основи моделювання дійсних об’єктів на основі ізотропних характеристик. Узагальнено способи побудови основних геометричних ізотропних примітивів: прямої, кривої, сітки на площині, поверхні у тривимірному просторі, що дало змогу систематизувати методи та алгоритми конструювання ізотропних об’єктів і моделювання на їх основі об’єктів дійсного простору. Розроблено ряд оригінальних способів та методів формоутворення кривих та поверхонь на основі ізотропних характеристик, а саме: плоских ізотропних кривих Без’є, ізотропних дробово-раціональних кривих, фундаментального сплайну, кривих на основі годографа Піфагора, кривих у полікоординатному вигляді, просторових ізотропних кривих, геометричних фрактальних кривих, плоских ізотропних сіток, мінімальних поверхонь, поверхонь за плоскими ортогональними та ізотермічними сітками. Було запропоновано для завдання ізотропних кривих та поверхонь застосовувати алгебру кватерніонів. В трикотажній промисловості запропоновано спосіб формоутворення тривимірної геометричної моделі багатокомпонентної крученої нитки методом кватерніонів. Удосконалено методику формоутворення мінімальних поверхонь на основі ізотропних кривих.
 • Документ
  Конструювання обвідних поверхонь однопараметричної множини площин та побудова їх розгорток
  (КНУБА, 2012) Ананенко, Тетяна Анатоліївна
  Дисертаційну роботу присвячено конструюванню обвідних поверхонь однопараметричної множини площин, при якому сама множина площин утворюється за заданим законом неперервного переміщення площини в просторі. Розглянуто різні закони переміщення площини та особливості побудови розгорток відсіків отриманих торсів. Отримано параметричні рівняння розгортних поверхонь та їх ребер звороту як у просторі, так і на розгортці. Основними розглянутими способами утворення однопараметричної множини площин є додавання двох рухів: обертального руху площини навколо осі і одночасному переміщенні осі в просторі за заданим законом та додавання відносного руху площини в системі тригранника Френе з переносним його рухом по заданій напрямній кривій.