Вип. 74

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/5927

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 12
 • Документ
  Чисельна реалізація модифікованого методу прямих
  (КНУБА, 2020) Чибіряков, В. К.; Станкевич, А. М.; Кошевий, О. П.; Левківський, Д. В.; Краснеєва, А. О.; Пошивач, Д. В.; Чубарев, А. Г.; Шорін, О. А.; Янсонс, М. О.; Сович, Ю. В.
  Важливим етапом сучасних комбінованих методів є застосування чисельних методів до розв’язання редукованих задач. Саме це було недоліком класичного методу прямих. Чисельний метод використовувався для зниження вимірності (редукції) вихідних рівнянь, у результаті чого редуковані рівняння мали складний вигляд. Це заважало застосуванню сучасних чисельних методів для їх розв’язання. Зниження вимірності вихідних граничних та початковограничних задач для рівнянь теорії пружності та термопружності за допомогою проекційного методу [1] зберігає форму класичних граничних та початково-граничних задач математичної фізики і потребує незначну адаптацію до сучасних чисельних методів [2-6]. Саме цим питанням присвячена дана робота. Застосування модифікованого методу прямих може бути поширено на статичні задачі теорії пружності та стаціонарні задачі теплопровідності [7], на задачі усталених коливань пружних конструкцій, на задачі знаходження динамічних характеристик (частот і форм власних коливань), задач нестаціонарної теплопровідності [7] та нестаціонарних коливань пружних об’єктів. Розглянемо питання адаптації сучасних чисельних методів на розв’язання відповідних редукованих задач. При цьому важливо в якій формі необхідно подавати редуковані рівняння в залежності від їх структури та особливості відповідного чисельного методу.
 • Документ
  Зонінговий та світлоколірний об'єктно-просторово-середовищний аналіз зупинок і зупиночних територій Дніпра
  (КНУБА, 2020) Товбич, В. В.; Куліченко, Н. В.; Кондрацька, О. І.; Сисойлов, М. В.
  Наводиться наскрізний зонінговий та світлоколірний об’єктно-просторово-середовищний аналіз (т.зв. «СКОПС-аналіз») просторів зупинок і відповідних просторів прилеглих зупиночних територій, що у своїй сукупності визначають наскрізну зупиночно-територіальну структуру міста Дніпра.
 • Документ
  Геодезичний моніторинг гідротехнічних споруд за допомогою автоматизованої системи спостереження
  (КНУБА, 2020) Старовєров, В. С.; Гайкін, Д. В.
  Розглянуто використання автоматизованої системи спостереження у вигляді електронного тахеометра що безперебійно та автоматично з заданим інтервалом виконує спостереження на заздалегідь закріплені призми для моніторингу гідротехнічної споруди у вигляді дамби. В основній частині наведено рекомендації з створення планово-висотної мережі та типу і місць закріплення деформаційних марок на дамбі. У роботі проаналізовано переваги даного методу над іншими; проаналізовано дослідження та публікації на тему автоматизованого моніторингу Також, розглянуто проблематику використання даного методу.
 • Документ
  Обгрунтування технології комплексно-механізованого демонтажу металевих колон
  (КНУБА, 2020) Осипов, О. Ф.; Осипов, С. О.; Сигида, В. О.; Осипова, А. О.
  Розглядаються передумови та виконані обґрунтування комплексної механізації технології демонтажу металевих колон під час знесення, реконструкції, реставрації чи ревіталізації промислових об’єктів. Задачі зменшення кількості небезпечних процесів, негативних впливів шуму та вібрації на об’єкти культурної спадщини, прилеглі території та забудову, а також природні комплекси, підвищення ефективності процесів демонтажу взяті за передумови розробки нової технології. В основу обґрунтування оптимальних параметрів технології демонтажу металевих колон покладений загальнотехнічний метод проектування складних технологічних систем – «від досягнутого», а для оцінки порівняльної ефективності методів виконання демонтажних робіт використані абсолютні та відносні показники технологічності.
 • Документ
  Геометричне моделювання оптимальної траєкторії прокладання трубопроводу ефективних систем водопостачання
  (КНУБА, 2020) Орел, Ю. М.
  Розглядаються питання дослідження геометричного моделювання оптимальної траєкторії прокладання трубопроводів зовнішньої мережі водопостачання. На основі попереднього аналізу території будівництва за показниками економічної цінності земельних ділянок проведено побудову моделі розподілу значень питомих вартостей цих ділянок. Моделювання оптимізованої геометричної форми дискретного образу мережі трубопроводів системи водопостачання виконується із застосуванням принципів статикогеометричного методу дискретної геометрії. Коефіцієнти, що характеризують силу взаємодії між окремими вузлами, що сполучають окремі ланки трубопроводу, приймаються рівними величині параметрів питомої вартості прокладання трубопроводів по довжині ділянок системи водопостачання. Функціональні залежності оптимального розміщення вузлів трубопроводів визначаються на основі запропонованої базисної функції розподілу питомих вартостей земельних ділянок. Положення вузлів розгалуження такої системи визначаються в результаті вирішення системи нелінійних рівнянь. Розглянутий в статті підхід продемонстрував добру збіжність ітераційного розрахунку. Також проведений аналіз отриманих результатів розрахунків за показниками економії матеріалів та трудових витрат, що є наслідком скорочення загальної довжини ланок змодельованої системи трубопроводів, продемонстрував достатньо високий економічний ефект при незначних корегуваннях вихідної системи. В свою чергу, практичне вирішення поставленої в даній статті задачі дозволить значно скоротити подальші як будівельні, так і експлуатаційні витрати на мережі водопостачання ще на етапі виконання проектних робіт.
 • Документ
  Комплексна модель створення енергоактивної будівлі при модернізації п'ятиповерхового будинку
  (КНУБА, 2020) Кошева, В. О.; Гетун, Г. В.; Левківський, Д. В.
  Розглянута методика побудови комплексної геометрично-математичної моделі для аналізу та перетворення існуючої п’ятиповерхової будівлі в енергоактивну після капітальної реконструкції. Розглянуті можливості зниження енергоспоживання за рахунок архітектурно-конструктивних, інженерно-технологічних та додаткових сучасних технологічних рішень, що призводять до перетворення існуючої будівлі в енергоактивну з плюсовим балансом енергоспоживання. Запропоновано впровадження сучасних рішень у вигляді встановлення теплових насосів з вертикальним теплообміником, індивідуальних геліоколекторів для підігріву води, сонячних батарей на покрівлі будинку, можливості рекуперації каналізаційних стоків та використання їх тепла. Для візуалізації та аналізу енергоефективності будинку побудовані діаграми САНКЕЙ, що відображають наявність існуючих джерел енергії та можливості їх заміщення після впровадження архітектурно-конструктивних, інженерно-технологічних та сучасних технологічних рішень.
 • Документ
  Комплексный мониторинг инженерных сооружений
  (КНУБА, 2020) Исаев, А. П.; Гуляев, Ю. Ф.; Чуланов, П. А.
  У статті рекомендується правильне написання назв систем моніторингу на основі смислового змісту і логічно узгодженого порядку слів. Розглянуто три складові системи комплексного моніторингу висотної будівлі, які доповнюють один одного, створюючи загальну картину положення і стану будівлі, її несучих конструкцій і ґрунтового масиву під нею. Розглядаються в єдності геотехнічний моніторинг, геодезичний моніторинг, інженерно-будівельний моніторинг. Показані завдання кожного моніторингу та описані прилади та датчики, які використовуються в сучасних автоматизованих системах моніторингу. Геотехнічний моніторинг дає інформацію про стан і зміщення ґрунтової основи, яка знаходиться під будівлею і навколо неї, про процеси, що відбуваються всередині ґрунтового масиву. В автоматизованих системах геотехнічного моніторингу використовуються свердловинні інклінометри, свердловини екстензометри, датчики тиску ґрунту в поєднанні з приладами геодезичного та інженерно-будівельного моніторингу. Геодезичний моніторинг дає уявлення про просторове положення будівлі та її елементів, а також про планово-висотні та кутові зміщення несучих конструкцій. В автоматизованих системах геодезичного моніторингу використовуються роботизовані тахеометри, нівеліри, сканери, апаратура GNSS в поєднанні з приладами інженерно-будівельного і геотехнічного моніторингу. Інженерно-будівельний моніторинг показує зміни напружено-деформованого стану конструкцій та їх елементів і зміни їх взаємного положення. В автоматизованих системах інженерно-будівельного моніторингу використовуються різного типу датчики: деформацій, зміщень, коливань, температури, тиску та інші в поєднанні з приладами геодезичного та геотехнічного моніторингу.
 • Документ
  Розвиток планувальної структури вулично-дорожньої мережі та транспортної інфраструктури міста Чернівці
  (КНУБА, 2020) Довганюк, А. І.
  Розглянуто структуру планувальних районів тісно пов'язану з існуючою мережею вулиць та доріг; існуючою та перспективними системами громадського транспорту міста Чернівці. Основні транспортно-планувальні вузли каркасу які формуються на перетинах основних радіальних та кільцевих магістралей, в місцях стиковки основних видів громадського транспорту, на стиках виробничих та сельбищних зон, а також в межах багатофункціональних зон, в яких формується ієрархічна система громадських центрів міста, що обслуговує як жителів міста так і зони його впливу. Надана характеристика транспортної інфраструктури та магістральної мережі міста
 • Документ
  Новий метод акустично-хвильового аналізу структурно-механічних параметрів полімербетонних дорожних покриттів
  (КНУБА, 2020) Човнюк, Ю. В.; Чередніченко, П. П.; Остапущенко, О. П.; Кравчук, В. Т.; Кравченко, І. М.
  Розглянута задача відбивання поздовжніх і поперечних хвиль від межі рідини та однорідного пружного середовища полімербетонного покриття автомобільних доріг - з урахуванням, що при цьому в рідині збуджується поздовжня акустична хвиля. Оскільки розподіл енергії між падаючою, відбитою, трансформованою та збудженою хвилями визначається структурно-механічними параметрами середовищ (густиною , швидкостями поширення поздовжньої та поперечної хвиль) відповідно до коефіцієнта Пуассона, то для моделювання такого пружного середовища, як дорожній одяг, використаний матеріал, який належить до классу гетерогенних та конструктивних матеріалів під загальною назвою “ауксетики”, котрі мають від’ємний коефіцієнт Пуассона. В результаті досліджень були визначені амплітуди потенціалів відбитих та трансформованих акустичних хвиль у пружному ауксетик-середовищі та амплітуди потенціалів збудження акустичної хвилі у рідині, що покриває полімербетонне покриття дороги. Було доведено, що характер залежностей коефіцієнтів відбивання, трансформації та збудження при падінні поздовжньої та поперечної хвиль на межу поділу ауксетик-середовища та рідини залежить від коефіцієнта Пуассона та акустичних жорсткостей контактуючих середовищ. Обгрунтовані умови виникнення критичних кутів в залежності від фізичних параметрів цих середовищ. Отримані в роботі результати можна в подальшому використати для вдосконалення і уточнення інженерних методів розрахунку параметрів діагностичної апаратури, яка застосовується для визначення термопружного стану дорожнього одягу, як на стадії проектування і конструювання подібних приладів, так і в умовах їх реальної експлуатації.
 • Документ
  Пошук істини. Ландшафтна архітектура та туристично-рекреаційні комплекси в дипломних проектах 2020 року
  (КНУБА, 2020) Яценко, В. О.; Короткова, Т. М.
  Дана стаття не є науковою в сфері професійної діяльності архітектора, проте вона в деякій мірі відповідає на запитання: хто завтра буде створювати архітектуру, що інтересує майбутніх спеціалістів, як вони реагують на зміни соціального стану суспільства, як вони розуміють свою професію і де на їхню думку її місце серед інших професій та ін. В статті коротко показано одну сферу містобудівної діяльності, ландшафтна архітектура та наведені приклади молодих спеціалістів розуміння проблеми. Як видно з проектних рішень, червоною лінією проходить екологія, соціальні питання, можливість розумного співіснування природи та людини. Розглянуто три напрямки розвитку ландшафтної архітектури – це ландшафтна архітектура урбанізованого середовища, ландшафтна архітектура як елемент економічного та соціального розвитку малих міст та ландшафтна архітектура як економічний потенціал розвитку нових структурних елементів розселення локальних систем. В статті широко наведені приклади концептуальних ідей молодих спеціалістів, які можуть заінтересувати різні сфери суспільства. Ми так думаємо, ми так бачимо, ми так зробимо.