Підвищення достовірності оцінок значущості критеріїв при визначенні ринкової вартості об’єктів нерухомості

Ескіз

Дата

2017

Автори

Ізмайлова, Ольга Василівна
Пида, Софія Володимирівна
Мельник, Ірина Михайлівна
Красовська, Катерина Константинівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Особливе місце в Державній програмі приватизації України посідає оцінка ринкової вартості житлових об'єктів. Внесені з цього питання зміни в законодавство України спрямовані на підвищення ефективності системи оцінки та визначають актуальність надання оцінювачу сучасного комп'ютерного інструментарію підтримки в процесі оцінки вартості об'єкта. Підвищення ефективності системи оцінки належить до слабоструктурованої проблеми, вирішення якої потребує аналізу великого обсягу інформації, її обробки в умовах різного ступеня визначеності даних. В основу побудови прототипу системи, що пропонується, закладено порівняльний підхід, заснований на методах експертного оцінювання. Одним із суттєвих важелів досягнення ефективності роботи системи при застосуванні методів експертного оцінювання є забезпечення достовірності і надійності оцінок експертів. Високий ступінь узгодженості думок експертів – є вагомою запорукою їх забезпечення. Запропоновано підхід і сценарій реалізації задачі оцінки, аналізу та оптимізації ступеня узгодженості думок експертів. Експериментальні випробування запропонованого сценарію підтверджують актуальність розробки, доцільність його подальшого розвитку з метою підвищення якості вибору критеріїв та оцінки ступеня їх впливу на сьогоднішню ринкову вартість об'єктів нерухомості.

Опис

Ключові слова

житловий об’єкт нерухомості, експертне оцінювання, порівняльна оцінка, системи підтримки прийняття рішень, ієрархія та вага критеріїв, метод ранжирування, коефіцієнт конкордації, кафедра інформаційних технологій, кафедра управління проектами

Бібліографічний опис

Підвищення достовірності оцінок значущості критеріїв при визначенні ринкової вартості об’єктів нерухомості / О. В. Ізмайлова, І. М. Мельник, С. В Пида, К. К. Красовська // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 29. – С. 121 - 128. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset