Будівельні конструкції теорія і практика

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/63

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 72
 • Документ
  Оптимізація стального звареного резервуару при обмеженні: напружень, переміщень, власних частот коливання
  (КНУБА, 2018) Кошевий, Олександр
  При збільшення рівня потреб в нафтопродуктах стала проблема будівництва резервуарів для їх зберігання. Історія появи резервуарів в світі з розвитком нафтової промисловості почалась в 17 ст. з збільшенням видобуванням і переробкою нафтопродуктів. Спочатку це, були земляні резервуари на глинистих ґрунтах. При такій конфігурації конструкції підприємства втрачали частину нафтопродуктів, а також, з часом, такі конструкції обвалювалися, тим самим були дуже небезпечними для тривалої експлуатації резервуара. Перший клепаний стальний резервуар запропонував В. Г. Шухов, який був побудований в 1878 році. В 1935 році в світі був збудований зварний резервуар, який мав об’єм 1000 м3. Цей метод дозволив перейти на індустріальний рівень і розгорнути цілу мережу резервуарів в промислових районах України і світу. За кордоном вирішуються проблеми зберігання нафти під землею з використанням природних і штучних пустот. На сьогоднішній день практично всі сучасні АЗС, бази нафтопродуктів та інші підприємства використовують стальні зварні резервуари. Ці конструкції є надійні та довговічні, але виникає питання для будь-якого підприємства економічної сторони питання. Зробити під кожне підприємство індивідуальну товщину стальних конструкцій, для економії коштів на будівництво. При цьому розглядається необхідне оптимальне автоматизоване проектування цих резервуарів для знаходження оптимального рішення конструкції[1,2]. В даній статі розглянута оптимізація резервуару з плаваючим дахом.
 • Документ
  Особливості при проектуванні багатоповерхових гаражів
  (КНУБА, 2018) Скорук, Леонід; Сібіковський, Олександр
  Актуальність створення гаражів та стоянок автомобілів, як відкритого типу, так і закритого типу, назріла у зв'язку з тим, що кількість машин зросла настільки, що існуючі автостоянки не забезпечують потік заявок автовласників на паркувальні місця. Передові машинобудівні технології все ширше знаходять застосування в сучасному будівництві. Протягом останніх років, ми можемо спостерігати, як трансформується архітектурний вигляд сучасних споруд, коли в звичайні функціональні схеми додається функція паркування автомобілів на нижніх поверхах. Зовнішній вигляд та інженерні конструкції багатоповерхової авто-стоянки повинні представляти щось більше, ніж суто утилітарну функцію, а проблему актуальності будівництва багатоповерхових гаражів та паркінгів не слід залишати без уваги. Вказані мінімальні параметри необхідного машино- місця для зберігання автомобіля в багатоповерховому гаражі, а також висота приміщення та максимально можлива поверховість наземних та підземних гаражів. Відображені можливі ефективні конструкції для видозмінення та покращення багатоповерхових гаражів.
 • Документ
  Efficiency estimation of the shaped hot rolled steel product mix of India and Ukraine
  (КНУБА, 2019) Gaidaichuk, V.; Bannikov, D.; Radkevych, A.; Muntian, A.
  Hot-rolled steel shaped sections form the basis for the design of structural elements, because they not only provide a high level of manufacturability, but also the necessary reliability and quality of constructions. Therefore, the question of the construction and efficiency of product mix of such sections remains quite relevant, because in the metal structures market there are constantly certain economic events that lead to a change in demand for different types of steel shaped sections. The expansion of cooperation between countries, which has been constantly occurring in the world over the last decades, among others in the field of metalwork design, creates the conditions for a kind of interchangeability of steel sections in the civil structures projects performed by design bureaus in different parts of the globe. One of the decisive factors in this case is the possibility of using national varieties of rolled steel product mix of different countries. This is the exact situation that is more and more often getting the matter under the conditions of collaboration between specialists of India and Ukraine in the field of design and construction of mini-factories for the pharmacological industry. Such small businesses are able to produce large volumes of relatively cheap medicines under licenses of well-known brands. However, buildings and territories that are now often used in India and Ukraine to house such industries have been unused and unattended for some time. During their reconstruction, appropriate project proposals are developed, which in their term aim to use local materials, facilities and manpower. In this connection, there is a question of comparison and possible replacement of shaped rolled steel, which is quite widely used in such cases. The main purpose of this publication is to present a comparative study of the effectiveness and analysis of the peculiarities of use of the shaped rolled metal products of India in comparison with the current similar domestic product mix of Ukraine.
 • Документ
  Ефективні параметри малоелементних шпренгельних ферм із застосуванням двотаврових елементів з гофрованими стінками
  (КНУБА, 2019) Лавріненко, Л. І.; Зотіна, А.
  В розвиток досліджень малоеле- ментних кроквяних ферм з неповною (розрі- дженою) решіткою виконано пошук оптималь- них геометричних параметрів (без зміни топо- логії), розподілу зусиль та матеріалу, що відо- бражають сучасний стан проектування легких несучих конструкцій, конкретні умови викори- стання та вимоги чинних нормативних докуме- нтів. Досліджується конструктивна форма з непо- вною схемою решітки. Відмічено, що її основ- ною особливістю є виражена чутливість до змін геометричних параметрів конструктивної схе- ми. Проведені дослідження показали, що регу- лювання напружено-деформованого стану (SDS) в процесі проектування дозволяє проек- тувати конструкції щонайбільш раціонально. Для пошуку таких значень параметрів, що на- дають можливість створити потрібний (за пев- ним критерієм) розподіл зусиль в елементах ферми, застосовано метод оптимального проек- тування, алгоритм якого реалізований в формі методу прямого пошуку Нелдера-Міда з штра- фними функціями, побудованого в розвиток регулярного симплексного методу Спендлі- Хекста-Хімсворта. Чисельні дослідження проведені для комбі- нованої системи з жорстким верхнім поясом у вигляді двотаврового елементу з хвилястою гофрованою стінкою, в якості обмежень проек- тування використовуються нерівності/рівняння умов забезпечення несучої здатності за ДБН В.2.6-198. Отримані оптимальні значення гео- метричних параметрів за критеріями мінімуму маси та приведених витрат для малоелементної шпренгельної ферми прольотами 24 – 36 м . Показано, що сумісні рішення в області (10…20)%-их втрат за обома критеріями нале- жать до конкурентоспроможних для споруд, аналогічних за призначенням.
 • Документ
  Експериментальні дослідження багато порожнистих монолітних плит перекриття
  (КНУБА, 2019) Кріпак, В. Д.; Антонов, Р.
  Зарубіжний досвід зведення мо- нолітних залізобетонних плит перекриття з введенням в їх склад пустотоутворювачів свід- чить про значні переваги таких плит перекрить перед суцільними. Однак ряд як, об’єктивних так і суб’єктивних факторів, стримують впро- вадження цих перспективних конструкцій в практику сучасного будівництва в Україні. Од- нією з причин цього є відсутність нормативної бази для проектування подібних плит і відсут- ність теоретичних та експериментальних дос- ліджень в цьому напрямку. З огляду на це, ав- торами проведені експериментальні дослі- дження пустотної монолітної плити, яка зведе- на в умовах будівельного майданчика
 • Документ
  Експериментальні дослідження багаторівневого утворення нормальних тріщин в залізобетонних елементах
  (КНУБА, 2019) Журавський, О. Д.; Ромашко-Майструк, О.
  Дана стаття присвячена дослідженням реального процесу поетапного утворення та розкриття нормальних тріщин в залізобетонних елементах і конструкціях з позицій накопичення взаємних зміщень бетону і арматури. Підкреслено, що процес утворення нормальних тріщин в дійсності є багаторівневим та супроводжується поступовим порушенням взаємодії арматури з бетоном. Звернено увагу на те, що в більшості методик розрахунку тріщиностійкості залізобетонних елементів і конструкцій гіпотеза Томаса знаходить декларативне, а не реальне застосування. Наведено критичний аналіз останніх досліджень, присвячених розробці методів та способів розрахунку ширини розкриття тріщин в залізобетонних елементах за їх багаторівневого утворення. При цьому особлива увага приділена способам моделювання процесів зчеплення арматури з бетоном. Аналізується обґрунтованість та правомірність використання в розрахунках лінійного зв’язку між середніми напруженнями зчеплення арматури з бетоном та середніми значеннями нормальних напружень в арматурному стержні на всьому діапазоні деформування залізобетонного елемента. Окреслено найважливіші завдання, які необхідно вирішити в ході експериментальних досліджень, щоб виявити реальний вплив зусиль та середніх напружень зчеплення арматури з бетоном на крок та ширину розкриття нормальних тріщин в залізобетонних елементах. Наведені програма та методика експериментальних досліджень, конструкція дослідних зразків та установок, основні характеристики бетону і арматури, використаних для їх виготовлення. Висвітлені основні результати випробування призмових елементів та залізобетонних балок. Виконано порівняння експериментальних значень досліджуваних параметрів з результатами теоретичних розрахунків. Наведені найважливіші висновки з проведених досліджень та означені їх подальші перспективи. Ключові слова. Залізобетон, елементи, зчеплення, арматура, тріщини, крок, ширина
 • Документ
  Напружений стан приопорних зон балок з клеєної деревини
  (КНУБА, 2019) Михайловський, Денис Віталійович
  Забезпечення міцності за макси- мальними окремими напруженнями (нормаль- ними вздовж волокон σх, поперек волокон σу та сколюючих ) в конструкціях з клеєної дереви- ни, без врахування складного напруженого стану, не дає достатнього забезпечення міцнос- ті, і часто призводить до появи тріщин. Це пи- тання потребує ретельного вивчення і введення в норми проектування обов’язкових перевірок складного напруженого стану клеєної деревини з конкретними рекомендаціями по визначенню як окремих складових напружень так і зон або точок де саме слід виконувати ці перевірки. Проведені чисельні дослідження напруженого стану в балках різного типу (звичайних прямо- лінійних постійної висоти поперечного перері- зу, змінної висоти поперечного перерізу – дво- схилих і односхилих, гнутоклеєних) з клеєної деревини показали високу концентрацію всіх складових напруженого стану в приопорних зонах. Аналіз напружень в цих зонах та оцінка складного напруженого стану (СНС) за допо- могою розрахункових умов міцності дав змогу одержати конкретні рекомендації по пошуку небезпечного місця і як наслідок, враховувати небезпечні концентрації всіх складових напру- женого стану в конкретній зоні.
 • Документ
  Дослідження параметрів попередньо напружених металевих комбінованих вантових систем з підвісним транспортним устаткуванням
  (КНУБА, 2019) Фурса, В
  Попереднє напруження в будіве- льних конструкціях дозволяє розподіляти зу- силля і матеріал між елементами конструкції таким чином, щоб у кожному з них хоча б при одній комбінації нагрузок фактичне напружен- ня було рівним або близьким розрахунковому опору матеріалу. Досліджено попередньо на- пружені металеві комбіновані вантові системи з підвісним транспортним устаткуванням, розра- ховані з оптимізацією розподілу зусиль і мате- ріалу за запропонованими автором методикою та алгоритмом. Оптимізація виконана з викори- станням лінійного програмування. За допомо- гою створеної автором комп’ютерної програми проведено розрахунки металевих конструкцій комбінованих вантових покриттів промислових будівель з прогонами 60, 85 і 105 метрів на дію допустимих комбінацій постійного, снігового, вітрового і кранового навантажень. Порівняння результатів розрахунків велося за максималь- ними деформаціями та дійсній масі конструк- ції, з використанням побудованих автором гра- фіків залежності будівельних коефіцієнтів маси вант від їх довжини. Наведено рекомендації щодо розрахунку подібних конструкцій за не- деформованою схемою, щодо розбиття балки жорсткості на панелі, способу сполучення бал- ки жорсткості, пілонів і стояків, кількості вант підвіски, висоти пілонів, куту нахилу відтяжок, вибору матеріалу вант, контролю модуля пру- жності матеріалу вант. Для прикладу приведені графіки, що ілюструють результати деяких досліджень для окремих прогонів конструкції.
 • Документ
  Визначення динамічних характеристик складних просторових конструкцій в частотно-часовому просторі проектів біосферосумісного будівництва
  (КНУБА, 2019) Чернишев, Д. О.; Дружинін, М.; Шпакова, Г. В.
  Стаття присвячена пошуку пере- дових аналітичних засобів і методико- алгоритмічних прийомів організаційно- технологічної та стохастичної оцінки, подолання ризиків та загроз при реалізації проектів біосфе- росумісного будівництва. Обгрунтована доціль- ність застосування теорії та методів вейвлет- аналізу при дослідженні нестаціонарних стоха- стичних коливань складних просторових конс- трукцій, зумовлена потребою більш точного прогнозування їхньої динамічної поведінки та ідентифікації характеристик конструкцій в час- тотно-часовому просторі.
 • Документ
  Розрахунок вузлів монолітних рам з напружуваною арматурою на бетон в розрахунковому комплексі «ЛІРА-САПР»
  (КНУБА, 2019) Козак, О. В.
  Напружено-деформований стан похилих перерізів залишається мало вивченим (в порівнянні з нормальними перерізами), підтвердження чого є відсутність єдиної методики розрахунку, яка б враховувала всі фактори, що впливають на роботу залізобетонних елементів при одночасній дії згинального моменту, поперечної та поздовжньої сили. Попереднє напруження може здійснюватися як зі зчепленням напружуваної арматури з бетоном, так і без нього. Відмінність технології постнапруження від широко відомого попереднього напруження (здійснюваного в умовах заводу ЗБВ), полягає в тому, що напружувана арматура натягується після бетонування і набору бетоном достатньої передаточної міцності (приблизно 70-80% марочної міцності). Для забезпечення можливість натягу арматури, після твердіння бетону, вона повинна мати можливість вільного переміщення в бетоні. Для цього напружувана арматура поміщується в канали (із металевих або пластикових труб). Передача зусиль на бетон здійснюється за допомогою встановлених на кінцях елементів анкерних пристроїв. Як правило, для попереднього напруження використовуються арматурні канати, що влаштовуються в конструкціях між верхньою й нижньою сіткою арматур відповідно до форми епюри згинальних моментів (лінією головних розтягуючих зусиль). При натягу канатів виникають напруження обтиску бетону (від сили натягу Р) та розвантажувальне зусилля (реактивний тиск), що змінює свій напрямок на опорах в нерозрізних конструкціях. Розрахунок опорних вузлів із криволінійною напруженою арматурою є досить важливим при проектуванні даних конструкцій. Одним із важливих питань є правильне моделювання таких вузлів у розрахункових комплексах для отримання достовірних результатів (напружень та переміщень).