Вип. 4

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/4508

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Efficiency estimation of the shaped hot rolled steel product mix of India and Ukraine
  (КНУБА, 2019) Gaidaichuk, V.; Bannikov, D.; Radkevych, A.; Muntian, A.
  Hot-rolled steel shaped sections form the basis for the design of structural elements, because they not only provide a high level of manufacturability, but also the necessary reliability and quality of constructions. Therefore, the question of the construction and efficiency of product mix of such sections remains quite relevant, because in the metal structures market there are constantly certain economic events that lead to a change in demand for different types of steel shaped sections. The expansion of cooperation between countries, which has been constantly occurring in the world over the last decades, among others in the field of metalwork design, creates the conditions for a kind of interchangeability of steel sections in the civil structures projects performed by design bureaus in different parts of the globe. One of the decisive factors in this case is the possibility of using national varieties of rolled steel product mix of different countries. This is the exact situation that is more and more often getting the matter under the conditions of collaboration between specialists of India and Ukraine in the field of design and construction of mini-factories for the pharmacological industry. Such small businesses are able to produce large volumes of relatively cheap medicines under licenses of well-known brands. However, buildings and territories that are now often used in India and Ukraine to house such industries have been unused and unattended for some time. During their reconstruction, appropriate project proposals are developed, which in their term aim to use local materials, facilities and manpower. In this connection, there is a question of comparison and possible replacement of shaped rolled steel, which is quite widely used in such cases. The main purpose of this publication is to present a comparative study of the effectiveness and analysis of the peculiarities of use of the shaped rolled metal products of India in comparison with the current similar domestic product mix of Ukraine.
 • Документ
  Ефективні параметри малоелементних шпренгельних ферм із застосуванням двотаврових елементів з гофрованими стінками
  (КНУБА, 2019) Лавріненко, Л. І.; Зотіна, А.
  В розвиток досліджень малоеле- ментних кроквяних ферм з неповною (розрі- дженою) решіткою виконано пошук оптималь- них геометричних параметрів (без зміни топо- логії), розподілу зусиль та матеріалу, що відо- бражають сучасний стан проектування легких несучих конструкцій, конкретні умови викори- стання та вимоги чинних нормативних докуме- нтів. Досліджується конструктивна форма з непо- вною схемою решітки. Відмічено, що її основ- ною особливістю є виражена чутливість до змін геометричних параметрів конструктивної схе- ми. Проведені дослідження показали, що регу- лювання напружено-деформованого стану (SDS) в процесі проектування дозволяє проек- тувати конструкції щонайбільш раціонально. Для пошуку таких значень параметрів, що на- дають можливість створити потрібний (за пев- ним критерієм) розподіл зусиль в елементах ферми, застосовано метод оптимального проек- тування, алгоритм якого реалізований в формі методу прямого пошуку Нелдера-Міда з штра- фними функціями, побудованого в розвиток регулярного симплексного методу Спендлі- Хекста-Хімсворта. Чисельні дослідження проведені для комбі- нованої системи з жорстким верхнім поясом у вигляді двотаврового елементу з хвилястою гофрованою стінкою, в якості обмежень проек- тування використовуються нерівності/рівняння умов забезпечення несучої здатності за ДБН В.2.6-198. Отримані оптимальні значення гео- метричних параметрів за критеріями мінімуму маси та приведених витрат для малоелементної шпренгельної ферми прольотами 24 – 36 м . Показано, що сумісні рішення в області (10…20)%-их втрат за обома критеріями нале- жать до конкурентоспроможних для споруд, аналогічних за призначенням.
 • Документ
  Експериментальні дослідження багаторівневого утворення нормальних тріщин в залізобетонних елементах
  (КНУБА, 2019) Журавський, О. Д.; Ромашко-Майструк, О.
  Дана стаття присвячена дослідженням реального процесу поетапного утворення та розкриття нормальних тріщин в залізобетонних елементах і конструкціях з позицій накопичення взаємних зміщень бетону і арматури. Підкреслено, що процес утворення нормальних тріщин в дійсності є багаторівневим та супроводжується поступовим порушенням взаємодії арматури з бетоном. Звернено увагу на те, що в більшості методик розрахунку тріщиностійкості залізобетонних елементів і конструкцій гіпотеза Томаса знаходить декларативне, а не реальне застосування. Наведено критичний аналіз останніх досліджень, присвячених розробці методів та способів розрахунку ширини розкриття тріщин в залізобетонних елементах за їх багаторівневого утворення. При цьому особлива увага приділена способам моделювання процесів зчеплення арматури з бетоном. Аналізується обґрунтованість та правомірність використання в розрахунках лінійного зв’язку між середніми напруженнями зчеплення арматури з бетоном та середніми значеннями нормальних напружень в арматурному стержні на всьому діапазоні деформування залізобетонного елемента. Окреслено найважливіші завдання, які необхідно вирішити в ході експериментальних досліджень, щоб виявити реальний вплив зусиль та середніх напружень зчеплення арматури з бетоном на крок та ширину розкриття нормальних тріщин в залізобетонних елементах. Наведені програма та методика експериментальних досліджень, конструкція дослідних зразків та установок, основні характеристики бетону і арматури, використаних для їх виготовлення. Висвітлені основні результати випробування призмових елементів та залізобетонних балок. Виконано порівняння експериментальних значень досліджуваних параметрів з результатами теоретичних розрахунків. Наведені найважливіші висновки з проведених досліджень та означені їх подальші перспективи. Ключові слова. Залізобетон, елементи, зчеплення, арматура, тріщини, крок, ширина
 • Документ
  Напружений стан приопорних зон балок з клеєної деревини
  (КНУБА, 2019) Михайловський, Денис Віталійович
  Забезпечення міцності за макси- мальними окремими напруженнями (нормаль- ними вздовж волокон σх, поперек волокон σу та сколюючих ) в конструкціях з клеєної дереви- ни, без врахування складного напруженого стану, не дає достатнього забезпечення міцнос- ті, і часто призводить до появи тріщин. Це пи- тання потребує ретельного вивчення і введення в норми проектування обов’язкових перевірок складного напруженого стану клеєної деревини з конкретними рекомендаціями по визначенню як окремих складових напружень так і зон або точок де саме слід виконувати ці перевірки. Проведені чисельні дослідження напруженого стану в балках різного типу (звичайних прямо- лінійних постійної висоти поперечного перері- зу, змінної висоти поперечного перерізу – дво- схилих і односхилих, гнутоклеєних) з клеєної деревини показали високу концентрацію всіх складових напруженого стану в приопорних зонах. Аналіз напружень в цих зонах та оцінка складного напруженого стану (СНС) за допо- могою розрахункових умов міцності дав змогу одержати конкретні рекомендації по пошуку небезпечного місця і як наслідок, враховувати небезпечні концентрації всіх складових напру- женого стану в конкретній зоні.
 • Документ
  Дослідження параметрів попередньо напружених металевих комбінованих вантових систем з підвісним транспортним устаткуванням
  (КНУБА, 2019) Фурса, В
  Попереднє напруження в будіве- льних конструкціях дозволяє розподіляти зу- силля і матеріал між елементами конструкції таким чином, щоб у кожному з них хоча б при одній комбінації нагрузок фактичне напружен- ня було рівним або близьким розрахунковому опору матеріалу. Досліджено попередньо на- пружені металеві комбіновані вантові системи з підвісним транспортним устаткуванням, розра- ховані з оптимізацією розподілу зусиль і мате- ріалу за запропонованими автором методикою та алгоритмом. Оптимізація виконана з викори- станням лінійного програмування. За допомо- гою створеної автором комп’ютерної програми проведено розрахунки металевих конструкцій комбінованих вантових покриттів промислових будівель з прогонами 60, 85 і 105 метрів на дію допустимих комбінацій постійного, снігового, вітрового і кранового навантажень. Порівняння результатів розрахунків велося за максималь- ними деформаціями та дійсній масі конструк- ції, з використанням побудованих автором гра- фіків залежності будівельних коефіцієнтів маси вант від їх довжини. Наведено рекомендації щодо розрахунку подібних конструкцій за не- деформованою схемою, щодо розбиття балки жорсткості на панелі, способу сполучення бал- ки жорсткості, пілонів і стояків, кількості вант підвіски, висоти пілонів, куту нахилу відтяжок, вибору матеріалу вант, контролю модуля пру- жності матеріалу вант. Для прикладу приведені графіки, що ілюструють результати деяких досліджень для окремих прогонів конструкції.
 • Документ
  Визначення динамічних характеристик складних просторових конструкцій в частотно-часовому просторі проектів біосферосумісного будівництва
  (КНУБА, 2019) Чернишев, Д. О.; Дружинін, М.; Шпакова, Г. В.
  Стаття присвячена пошуку пере- дових аналітичних засобів і методико- алгоритмічних прийомів організаційно- технологічної та стохастичної оцінки, подолання ризиків та загроз при реалізації проектів біосфе- росумісного будівництва. Обгрунтована доціль- ність застосування теорії та методів вейвлет- аналізу при дослідженні нестаціонарних стоха- стичних коливань складних просторових конс- трукцій, зумовлена потребою більш точного прогнозування їхньої динамічної поведінки та ідентифікації характеристик конструкцій в час- тотно-часовому просторі.
 • Документ
  Аналіз специфічних особливостей проектування висотних будівель у сейсмічних районах
  (КНУБА, 2019) Гетун, Галина В'ячеславівна; Колякова, Віра Маркусівна; Безклубенко, Ірина Сергіївна; Баліна, Олена Іванівна; Мельник, Володимир Ігорович
  Серед стихійних лих перше місце у світі за даними ЮНЕСКО, займають землет- руси. Сейсмологія –це наука, яка вивчає залеж- ність тектонічних процесів, причин землетру- сів та можливість їх прогнозування. Сейсмобезпечне будівництво є однією з нага- льних проблем у країнах, де присутні сейсмо- небезпечні райони. В умовах економічної кризи гостро постають питання економії коштів на зведення матеріальних фондів країни. Зокрема, у сейсмічно активних районах вартість будів- ництва може бути у декілька разів вища, ніж у «спокійних» регіонах. В останні роки в Україні має місце тенденція проектування висотних будівель. Проектування та зведення висотних будівель потребує знач- них матеріало-технічних ресурсів. Нерідко бу- дівництво таких споруд призупиняється на три- валий час у зв’язку з браком коштів. В роботі наведені деякі принципи, яких слід дотримуватись при проектуванні та зведенні висотних каркасно-монолітних будівель у сей- смічних зонах для економії матеріально- технічних ресурсів. Показано можливість зменшення витрат за умови використання сейсмоізоляції. Показані основні конструктивні схеми висотних буді- вель, які можуть бути сейсмостійкими.
 • Документ
  Розв'язувальні співвідношення моментної схеми скінчених елементів в задачах термов'язкопружнопластичного деформування
  (2019) Максим'юк, Юрій Володимирович; Козак, Андрій Анатолійович; Максим'юк, Олександр Володимирович
  Отримані розрахункові співвід- ношення моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) для розв’язання геометрично неліній- них задач термов’язкопружнопластичності з урахуванням пошкодженості матеріалу для вісесиметричних тіл обертання. Використання чотирикутних скінченних елементів довільної форми з урахуванням змінності компонент ме- тричного тензора забезпечує високу ефектив- ність підходу. Це дозволяє визначати нелінійні деформацій та їх варіацій через переміщення, при цьому вигляд отримуваних виразів для нелінійних деформацій за формою співпадає зі співвідношеннями для лінійних деформацій. Це реалізується за рахунок відповідного змінення значення компонент тензора перетворень, що дає змогу ефективно розв’язувати задачі в гео- метрично нелінійній постановці. В якості мето- ду розв’язання системи нелінійних рівнянь прийнято орієнтацію на кроковий алгоритм в поєднанні з ітераційною процедурою Ньютона- Кантаровича.
 • Документ
  Методика визначення коефіцієнту розрахункової довжини колон багатоповерхових рам шарнірно закріплених на фундаментах
  (КНУБА, 2019) Білик, Артем Сергійович; Цюпин, Євген Іванович; Джанов, Любомир Володимирович
  Після проведення статичного розрахунку рами, виникає необхідність визначити та проаналізувати її властивості з точки зору стійкості. У даній статті розглянуто методику визначення коефіцієнту розрахункової довжини колон, що шарнірно закріплені у нижній частині та мають пружне закріплення у верхній час- тині. Методика побудована на основі методу початкових параметрів який застосовується для аналізу стержнів. Вихідними даними для даної методики є статичний розрахунок рами. У статі наведено два підходи для визначення стійко- сті колон при різній жорсткості рами та визначено відсоток співпадіння. Також вказані рекомендації щодо подальшого використання методики.