Вип. 6

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/5599

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Еволюція будівельних норм проектування
  (КНУБА, 2020) Михайловський, Денис Віталійович; Бондарчук, Богдан
  Нормування будівельної галузі наразі є однією з найважливіших її складових. На сьогодні нормуванню підлягають абсолютно всі частини будинків, будівель і споруд, які розглядаються як складна архітектурно-будівельно-інженерна система, що має задовольняти основним функціям: безпечної експлуатації, забезпечення надійності, архітектурно-естетичним, функціональним, комфортним, енергоефективним. Еволюція розвитку правил і норм проектування з стародавніх часів пов’язана саме з забезпеченням цих вимог і постійно вдосконалювалась з розвитком технологічних можливостей та появи нових будівельних матеріалів та конструкцій. В роботі розглянуто процес еволюції нормування будівництва від стародавніх часів і до наших днів в Европі та Україні, що дозволяє більш повно зрозуміти процеси, які впливають на створення нормативної бази і вимоги до неї. Якщо спершу це були здебільшого аспекти юридичної відповідальності будівельників за свою роботу, то з часом, з’явились вимоги щодо планування та архітектури, інженерних комунікацій та мереж, і набагато пізніше вимоги до надійності будівельних конструкцій та будівель в цілому. Наведено приклади перших дже- рел стандартів і технічних вимог будівельної галузі. Розглянуті питання становлення і розвитку кошторисного нормування, обумовлені необхідністю регулювання економічних відносин між замовниками будівельно-монтажних робіт і підрядниками. Сьогодні будівельні норми охоплюють фактично весь спектр питань пов’язаних з забезпеченням: експлуатаційних властивостей, надійності, архітектурно-естетичних і функціональних вимог, комфорту, енергоефективності. Знання історії та еволюції будівельного нормування дозволить найбільш точно спрогнозувати напрям його розвитку і вдосконалення. Процес удосконалення будівельних норм продовжується постійно з розвитком і науково-технічним прогресом, появою нових функціональних та естетичних вимог, нових виробів і матеріалів.
 • Документ
  Про вимоги щодо статей, які публікуються у збірнику наукових праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика»
  (КНУБА, 2020) Колякова, Віра Маркусівна
  Перед початком роботи над статтею слід ознайомитись з вимогами щодо публікації статей в збірнику наукових праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика», заснованого Київським національним університетом будівництва і архітектури. Обраний збірник призначений для наукових працівників, спеціалістів проектних організацій та виробничих підприємств будівельної галузі, докторантів, аспірантів та студентів навчальних закладів будівельного напрямку. Випуски збірника в обов’язковому порядку розсилаються в бібліотеки та організації згідно вимог ДАК України [6] до розсилки авторефератів дисертацій, в бібліотеки провідних профільних науково-дослідних та проектних організацій, вищих навчальних закладів освіти в яких проходять підготовку фахівці за спеціальностями: 192 Будівництво та цивільна інженерія, 132 Матеріалознавство, 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. Стаття, яка подається до редакції має чітко відповідати цілям і спеціалізації збірника, має бути написана і оформлена у відповідності до вимог, які викладені в цій статті. Подавати наукову статтю рекомендується тільки в один збірник, що відповідає ви- могам Міжнародних етичних стандартів, які забороняють одночасну публікацію статті в різних виданях.
 • Документ
  Аналіз причин обвалення покрівель виробничих будівель
  (КНУБА, 2020) Руднєва, Ірина Миколаївна; Прядко, Юрій; Прядко, Микола
  Збільшення частки промислового виробництва в економіці спричиняє за собою введення в дію нових, а також реконструкцію старих виробничих об'єктів. Однак, найчастіше, як нові, так і реконструйовані промислові будівлі останнім часом експлуатуються неправильно, з великою ймовірністю обвалення. У статті розглядаються актуальні питання про зниження небезпеки лавиноподібного обвалення покрівлі промислового будинку. Вказуються причини виникнення аварійних ситуацій і заходи по їх запобіганню. В даний час в Україні є споруди, зведені ще в 20 столітті, й, далі, до 2006 року (до виходу ДБН В.1.2-2: 2006 [2]), що мають неприпустимі конструктивні схеми, схеми снігових навантажень і коефіцієнтів, які не розглянуті в ДБН. Очевидно, що власники не бажають зносити ці будівлі, та проектувальник зобов'язаний усунути наявні невідповідності, виявлені при обстеженні, зокрема, запроектувати нові або підсилити існуючі елементи конструкцій відповідно до пунктів діючих норм України, якщо вони, звичайно, є. В наведеному в статті прикладі відзначено, що не всі випадки розглянуті в ДБН. Тому автори статті вважають за необхідне розглянути й інші схеми снігових авантажень і відповідних коефіцієнтів, які будуть визначені за допомогою кспериментальних досліджень, і прописані для існуючих будівель, що реконструюються, на законодавчому рівні.
 • Документ
  Вплив корозійних пошкоджень на експлуатаційні якості залізобетонних конструкцій
  (КНУБА, 2020) Афанасьєва, Людмила Володимирівна; Добровінська, Марина
  Оцінка безпеки будівельних конструкцій є однією із основних задач оцінки їх ксплуатаційних якостей. При довготривалому терміні експлуатації та при тривалій дії навантаження та агресивних факторів середовища конструкції можуть зазнавати руйнувань та пошкоджень. Одним із найбільш небезпечних та поширених пошкоджень є корозія будівельних матеріалів. Наслідком корозії для залізобетонних конструкції можуть бути змен- шення перерізів арматури та бетону, зниження щеплення арматури з бетоном, розт- ріскування бетону під дією тиску від продуктів корозії арматури , зменшення плеча внутрішньої пари сил перерізу, збільшення висоти стиснутої зони, загроза крихкого руйнування бетону для згинальних елементів. Ці фактори негативно впливають на міцнісні та деформативні характеристики кон- струкцій і становлять загрозу для їх безпечної експлуатації. В статті розглянуто, наскільки небезпеними, можуть бути різні корозійні пошко- дження на основі досліджень різних авторів. Виконано аналіз результатів розрахун- ків та експериментальних даних. Проведені чисельні дослідження моделей колон з використанням ПК ЛІРА САПР для оцінки впливу корозійного пошкодження на на- пружено-деформований стан стику збірних колон і можливості їх подальшої експлуа- тації.
 • Документ
  Універсальний призматичний скінчений елемент загального типу для фізично і геометрично нелінійних задач деформування призматичних тіл
  (КНУБА, 2020) Гуляр, Олександр Іванович; Максим’юк, Юрій Всеволодович; Козак, Андрій Анатолійович; Максим’юк, Олександр
  При розробці нових скінчених елементів (СЕ) в рамках напіваналітичного методу скінчених елементів (НМСЕ), визнача- льним фактором для досягнення високої ефективності їх застосування є вибір системи координатних функцій і методика виведення матриці жорсткості. Апроксимація переміщення уздовж координати розкладу здійснювалася змішаною системою координатних функцій, перші два члена якої належать поліномами Лагранжа, інші - Міхліна. На основі високо ефективної моментной схеми скінчених елементів (МССЕ) побудовані розв’язувальні співвідношення для універсального призматичного СЕ загального типу, який дозволяє визначати напруженодеформований стан (НДС) для фізично і геометрично нелійних задач призматичних тіл. Об'єкти виділеного класу використовуються в якості природних конструкцій, вузлів і деталей в будівництві і різних галузях машинобудування. Наприклад, до них відносяться фундаменти промислових і цивільних будівель, елементи перекриттів і покриттів, арочні греб- лі, кронштейни, різці, зуби косозубих коліс та ін. Деформування розглянутих конструкцій відбувається під дією силових і температурних факторів, причому, через наявність істотних перепадів температур можлива зміна фізикомеханічних характеристик матеріалу. На сучасному рівні розвитку техніки і технології в окремих елементах конструкцій допускається виникнення пластичних деформацій. Для ряду деталей в процесі експлуатації і виготовлення розвиток пластичних супроводжується істотною зміною первісної форми. Це характерно для процесів обробки металів тиском, наприклад, при виготовленні штампових кубиків, протяжці смуг. Подальше вдосконалення конструктивних рішень при розробці відповідальних вузлів і технологічних процесів багато в чому залежить від повноти та достовірності про особливості змінини напружено-деформованого стану в процесі навантаження. У зв'язку з цим розробка методів дослідження виділеного класу об'єктів є актуальною проблемою.
 • Документ
  Чисельне моделювання процесу руйнування залізобетонних балок монолітного огородження та його посилення вуглецевими матеріалами
  (КНУБА, 2020) Чирва, Володимир; Чирва, Тетяна; Панченко, Олександр; Савченко, Андрій; Романенко, Катерина
  На стадії будівництва багатоповерхового будинку в м. Київ на залізобетонних балках монолітного огородження були виявлені тріщини. Причина їх виникнення не була з’ясована забудовником. Тому авторами були висунуті й змодельовані в програмному комплексі “ЛИРА 2013” деякі припущення щодо їх появи. Метою досліджень було визначення напружено-деформованого стану (ширини розк- риття тріщин та прогинів конструкцій), порівняння отриманих результатів з актичними даними та надання рекомендацій щодо ремонт- них заходів. Аналізуючи можливі причини виникнення дефектів та дійсних прогинів балок вторами було зроблено припущення, що підпірні стойки опалубки ригелів були зняті до етонування парапетів та набору міцності бетону, а проектну міцність бетон набрав після отримання прогинів та утворення тріщин. Отримані розрахункові результати звірені з фактичними даними та підтверджують наведену вище гіпотезу і дозволяють визначити необхідні місця установки елементів підсилення із вуглепластикових ламелей. Виходячи із аналізу напружено-деформованого стану (ширини розкриття тріщин та прогинів конструкцій) авторами статті рекомендовано виконати посилення розтягне- них зон балок, колони та парапетів наклеюванням вуглепластикових ламелей із попереднім надійним закриттям тріщин методом ін’єктування тиксотропними епоксидними смолами.
 • Документ
  Спрощена розрахункова оцінка сейсмостійкості будівель з використанням положень методу спектру несучої здатності
  (КНУБА, 2020) Хохлін, Денис Олексійович
  Згідно діючих ДБН передбачено можливість застосування нелінійного статичного розрахунку на основі методу спектру несучої здатності. Даний розрахунок изначається суттєвою спрощеністю у порівнянні з прямим динамічним методом, а також можливістю застосування у якості його альтернативи, враховуючи необхід- ність застосування прямого динамічного методу також й для будівель(споруд) класу відповідальності СС2. В той же час повноцінний нелінійний статичний розрахунок є також достатньо трудомістким та чутливим до можливих створення нелінійної моделі всієї будівлі. Сукупні положення розрахунків на сейсмічні впливи спектральним методом та нелінійним статичним розрахунком на основі (на основі методу спектру несучої зда- тності) згідно діючих ДБН дозволяє виконати другий (нелінійний статичний розра- хунок) з обгрунтованими спрощеннями щодо побудови графіку спектру несучої здатності конструктивної системи на основі результатів умовно лінійного спектрального розрахунку. В статті представлено пропонована методика такого розрахунку з відповідними поясненнями та обгрунтуваннями.
 • Документ
  Індустріальний розвиток Києва у другій половині ХІХ ст.
  (КНУБА, 2020) Гетун, Галина В'ячеславівна; Колякова, Віра Маркусівна; Безклубенко, Ірина Сергіївна; Баліна, Олена Іванівна
  В статті розглянуто сутність та особливості індустріального розвитку будівництва та архітектури Києва у другій половині ХІХ ст. Дослідженням охоплений виробничий комплекс тогочасного Києва включаючи розвиток промисловості, зведення мостів, створення залізничного господарства та перших інженерних систем: водогону, ка- налізації, електричного транспорту (трамваю і фунікулеру). Розглянуто передумови розвитку будів-ництва і виникнення професії інженера- будівельника. Наведені дані про спорудження і подальшу історію існування Ми- колаївського ланцюгового і Дарницького залізничного мостів Києва. Описані інженерно-технологічні та будівельно-конструктивні досягнення при зве- денні першого Київського залізничного вузла – технологію влаштування буронаби- вних паль для підсилення фундаментів будівель і споруд інженера А. Е. Страуса та особливості будівництва і експлуатації першої в Києві системи міського водогону та каналізації. Наведені рисунки із зображенням зовнішнього вигляду, планів і схем будівель і споруд, зведених у другій половині ХІХ ст. Представлено аналіз архітектурних форм і стилістичних напрямів будівель і споруд, інженерні досягнення та рішення, провадження нових конструкцій та будівельних матеріалів, які залишили після себе значний слід і суттєво вплинули на розвиток будівництва України.
 • Документ
  Дослідження нагрівання сталевої балки з гофрованою стінкою в умовах пожежі
  (КНУБА, 2020) Лавріненко, Людмила Іванівна; Некора, Валерія
  В розвиток досліджень складених балок з хвилястими стінками виконано дослі-дження поведінки таких балок за дії підвищених температур в умовах пожежі.Розгляда-ються нормативні вимоги до проектування гофрованих балок з урахуванням умов норм проектування. Розрахунок вогнестійкості, що вимагається нормами проектуванні Єврокод 3,стосується, насамперед, балок з плоскими стін- ками. В той час, як дослідження механічноїповедінки балок з хвилястими стінками відносно широкі, конкретні методики стосовно механічної поведінки цих балок за умов високих температур недостатні.Наводиться аналіз деяких натурних досліджень, які підтверджують розбіжність експериментальних результатів та тих, що отримані за нормами проектування балок з плоскимистінками.В роботі проведено аналіз параметрів нагріву сталевих балок з гофрованими стінками з урахуванням їх конструктивних особливостейта виконано порівняння з аналогічними параметрами балки з плоскою стінкою.Відмічається необхідність проведення досліджень з використанням нестаціонарного диференціального рівняння теплопровідності для удосконалення математичної моделі.Робота виконана з метою визначення зако- номірностей зміни параметрів нагріву сталевихбалок з гофрованою стінкою в умовах пожежі як наукового підґрунтя для розрахункової оцінки їх вогнестійкості.