Будівельні конструкції теорія і практика

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/63

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Про вимоги щодо статей, які публікуються у збірнику наукових праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика»
  (КНУБА, 2020) Колякова, Віра Маркусівна
  Перед початком роботи над статтею слід ознайомитись з вимогами щодо публікації статей в збірнику наукових праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика», заснованого Київським національним університетом будівництва і архітектури. Обраний збірник призначений для наукових працівників, спеціалістів проектних організацій та виробничих підприємств будівельної галузі, докторантів, аспірантів та студентів навчальних закладів будівельного напрямку. Випуски збірника в обов’язковому порядку розсилаються в бібліотеки та організації згідно вимог ДАК України [6] до розсилки авторефератів дисертацій, в бібліотеки провідних профільних науково-дослідних та проектних організацій, вищих навчальних закладів освіти в яких проходять підготовку фахівці за спеціальностями: 192 Будівництво та цивільна інженерія, 132 Матеріалознавство, 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. Стаття, яка подається до редакції має чітко відповідати цілям і спеціалізації збірника, має бути написана і оформлена у відповідності до вимог, які викладені в цій статті. Подавати наукову статтю рекомендується тільки в один збірник, що відповідає ви- могам Міжнародних етичних стандартів, які забороняють одночасну публікацію статті в різних виданях.
 • Документ
  Індустріальний розвиток Києва у другій половині ХІХ ст.
  (КНУБА, 2020) Гетун, Галина В'ячеславівна; Колякова, Віра Маркусівна; Безклубенко, Ірина Сергіївна; Баліна, Олена Іванівна
  В статті розглянуто сутність та особливості індустріального розвитку будівництва та архітектури Києва у другій половині ХІХ ст. Дослідженням охоплений виробничий комплекс тогочасного Києва включаючи розвиток промисловості, зведення мостів, створення залізничного господарства та перших інженерних систем: водогону, ка- налізації, електричного транспорту (трамваю і фунікулеру). Розглянуто передумови розвитку будів-ництва і виникнення професії інженера- будівельника. Наведені дані про спорудження і подальшу історію існування Ми- колаївського ланцюгового і Дарницького залізничного мостів Києва. Описані інженерно-технологічні та будівельно-конструктивні досягнення при зве- денні першого Київського залізничного вузла – технологію влаштування буронаби- вних паль для підсилення фундаментів будівель і споруд інженера А. Е. Страуса та особливості будівництва і експлуатації першої в Києві системи міського водогону та каналізації. Наведені рисунки із зображенням зовнішнього вигляду, планів і схем будівель і споруд, зведених у другій половині ХІХ ст. Представлено аналіз архітектурних форм і стилістичних напрямів будівель і споруд, інженерні досягнення та рішення, провадження нових конструкцій та будівельних матеріалів, які залишили після себе значний слід і суттєво вплинули на розвиток будівництва України.
 • Документ
  Аналіз специфічних особливостей проектування висотних будівель у сейсмічних районах
  (КНУБА, 2019) Гетун, Галина В'ячеславівна; Колякова, Віра Маркусівна; Безклубенко, Ірина Сергіївна; Баліна, Олена Іванівна; Мельник, Володимир Ігорович
  Серед стихійних лих перше місце у світі за даними ЮНЕСКО, займають землет- руси. Сейсмологія –це наука, яка вивчає залеж- ність тектонічних процесів, причин землетру- сів та можливість їх прогнозування. Сейсмобезпечне будівництво є однією з нага- льних проблем у країнах, де присутні сейсмо- небезпечні райони. В умовах економічної кризи гостро постають питання економії коштів на зведення матеріальних фондів країни. Зокрема, у сейсмічно активних районах вартість будів- ництва може бути у декілька разів вища, ніж у «спокійних» регіонах. В останні роки в Україні має місце тенденція проектування висотних будівель. Проектування та зведення висотних будівель потребує знач- них матеріало-технічних ресурсів. Нерідко бу- дівництво таких споруд призупиняється на три- валий час у зв’язку з браком коштів. В роботі наведені деякі принципи, яких слід дотримуватись при проектуванні та зведенні висотних каркасно-монолітних будівель у сей- смічних зонах для економії матеріально- технічних ресурсів. Показано можливість зменшення витрат за умови використання сейсмоізоляції. Показані основні конструктивні схеми висотних буді- вель, які можуть бути сейсмостійкими.