Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/247

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 13
 • Документ
  Дослідження ефективності знезалізнення води в присутності магнетиту та модифікованої магнетитом полімерної смоли
  (КНУБА, 2017) Твердохліб, М. М.; Гомеля, М. Д.
  Розроблено метод синтезу сорбенту-каталізатору для видалення сполук заліза із природних вод на основі магнетиту. Вивчено його властивості та способи стабілізації. Показано, що ефективність вилучення іонів заліза залежить від концентрації розчину, дози сорбенту та часу контакту. Установлено, що адсорбційна ємність магнетиту зростає із зростанням вмісту заліза, при цьому зменшується ступінь вилучення іонів заліза.
 • Документ
  Вплив концентрації заліза на швидкість його окислення у воді
  (КНУБА, 2016) Твердохліб, М. М.; Глушко, О. В.; Гомеля, М. Д.
  Досліджено процес окислення іонів заліза киснем повітря в артезіанській та дистильованій воді. Показано, що швидкість окислення заліза у воді залежить від концентрації та реакції середовища. Представлені інтегральні кінетичні рівняння різних порядків.
 • Документ
  Визначення сорбціїної здатност іоніту при вилученні іонів міді з води
  (КНУБА, 2017) Гомеля, М. Д.; Іванов, В. П.; Камаєв, В. С.; Марущак, Ю. А.
  Приведено результати досліджень по впливу іонів жорсткості на обмінну ємність слабокислотного катіоніту DOWEX-MAK-3 на прикладі іонів міді з розчинів у дистильованій та водопровідній воді. Встановлено залежність ємності іоніту по іонах міді від концентрації розчинів і від співвідношення концентрації іонів міді та іонів жорсткості. Визначено залежність рН середовища та лужності води, пропущеної через іоніт, від форми, об'єму іоніту та витрати води. Показана ефективна десорбція іонів міді в кислому середовищі.
 • Документ
  Оцінка ефективності коагулянтів при очищенні води від сполук урану
  (КНУБА, 2017) Гомеля, М. Д.; Крисенко, Т. В.
  В роботі приведено оцінку ефективності алюмінієвих коагулянтів на процес вилучення сполук урану з води. Досліджено залежність ступеня очищення модельного розчину шахтної води від урану в залежності від типу і дози коагулянту. Визначено умови ефективного очищення води від сульфатів і сполук урану методом вапнування.
 • Документ
  Вплив іонів жорсткості та взаємний вплив іонів важких металів на ефективність їх сорбції на катіоніті
  (КНУБА, 2017) Гомеля, М. Д.; Трохименко, Г. Г.; Глушко, О. В.
  В роботі приведені результати досліджень сумісного іонообмінного вилучення іонів важких металів ( кадмію, нікелю, цинку та міді) з розчинів сульфатів даних металів сильнокислотним катіонітом КУ-2-8. Досліджено вплив концентрації іонів жорсткості, лужності та початкової концентрації іонів важких металів на перебіг процесів їх сорбції на катіоніті КУ-2-8. Вивчено процеси регенерації катіоніту від суміші катіонів важких металів розчином сірчаної кислоти.
 • Документ
  Спосіб очистки стічних вод від іонів міді з використанням водорозчинного поліелектроліту та фероціаніду калію
  (КНУБА, 2017) Гомеля, М. Д.; Терещенко, О. М.; Мельниченко, Є. В.
  Наведено результати досліджень щодо визначення оптимальних умов застосування методу комплексоутворення / ультрафільтрації для очищення стічних вод від важкого металу міді з використанням фероціаніду калію і водорозчинного поліелектроліту. Експериментально доведено ефективність даного методу. Показано, що використання фероціаніду калію для модифікації полікатіоніта збільшує ступінь вилучення йонів міді.
 • Документ
  Ефективність застосування катіоніту КУ-2-8 при вилученні іонів міді з води в присутності іонів жорсткості
  (КНУБА, 2016) Малін, В. П.; Гомеля, М. Д.; Галімова, В. М.
  Показано, що в статичних умовах при концентрації міді від 1 до 30 мг/дм3 вилучення міді проходить неефективно як з дистильованої так і з водопровідної води. Підвищення ефективності вилучення іонів міді досягнуто в динамічних умовах. Десорбція іонів міді розчинами соляної кислоти в статичних умовах була низькою. В динамічних умовах досягнуто практично повної десорбції іонів міді розчинами соляної кислоти.
 • Документ
  Іонообмінна стабілізаційна обробка мінералізованих вод перед їх зворотньоосмотичним опрісненням
  (КНУБА, 2016) Гомеля, М. Д.; Грабітченко, В. М.; Рисухін, В. В.
  Досліджено процеси іонообмінного пом’якшення високомінералізованих вод на сильнокислотному катіоніті КУ-2-8. Встановлено, що ефективність вилучення іонів кальцію вища від ефективності сорбції магнію. Показано, що регенерацію іонітів від сорбованих іонів жорсткості можна реалізувати за рахунок концентратів, які утворюються при опрісненні води на зворотньоосмотичних фільтрах.
 • Документ
  Захист водойм від забруднення іонами міді при скиді промислових стічних вод
  (КНУБА, 2016) Трохименко, Г. Г.; Трус, І. М.; Гомеля, М. Д.
  Приведено результати досліджень зі стабілізаційної обробки води для підживлення водооборотних систем охолодження іонообмінним методом. Показано, що підживлення систем охолодження пом’якшеною водою дозволить впровадити безстічні водоциркуляційні системи охолодження, що забезпечить надійний захист водойм від забруднення іонами міді стічними водами електростанцій.
 • Документ
  Аналіз ефективності використання порошку насіння Moringa Oleifera та шламу від виробництва глинозему як коагулянтів для очищення води
  (КНУБА, 2016) Виворець, А. О.; Трохименко, Г . Г.; Гомеля, М. Д.
  Представлено результати досліджень 2 типів коагулянтів: порошку з насіння Moringa Oleifiera та синтетичного коагулянту зі шламу від виробництва глинозему. Проведені бактеріологічні дослідження та порівняльний аналіз ступеня очищення води при використанні природного коагулянту, акватону, сульфату алюмінію та коагулянту, синтезованого з відходів виробництва глинозему із визначенням хімічних показників.