Київський національний університет будівництва і архітектури

Інституційний репозитарій

 

Нові надходження

Документ
ІТ – менеджмент, операційна діяльність та підприємництво: методичні вказівки
(КНУБА, 2024) Гуменний, Дмитро Олександрович
Наведено варіанти завдань для викладання практичних та самостійних робіт із дисципліни “ІТ - менеджмент, операційна діяльність та підприємництво”. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” та 125 “Кібербезпека”.
Документ
Маршрутизація та комутація в комп'ютерних мережах: методичні вказівки
(КНУБА, 2024) Вишняков, Володимир Михайлович
Наведено порядок виконання та оформлення курсової роботи на тему “Розробка логічної та фізичної структури корпоративної комп’ютерної мережі”. Призначено для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія».
Документ
Інформаційно-комунікаційні системи: методичні вказівки
(КНУБА, 2023) Курченко, Олег Анастасійович; Хлапонін, Юрій Іванович
Містять зміст, порядок оформлення і вказівки до виконання лабораторних робіт. Призначені для студентів з галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 125 «Кібербезпека».
Документ
Методичні рекомендації до навчального посібника "English for specific purposes:english for civil engineering" для викладачів
(КНУБА, 2021) Рубцова, Світлана Вячеславівна
Містять зміст, порядок і вказівки до проведення занять за авторською методикою навчання професійно орієнтованого активного читання з використанням автентичних матеріалів та автентичною візуалізацією навчальної інформації. Призначено для викладачів дисципліни "Фахова іноземна мова (англійська)".
Документ
English for Specific Purposes: English for Civil Engineering
(Аванпост-Прим, 2021) Рубцова, Світлана Вячеславівна
Навчальний посібник «English for Specific Purposes: English for Civil Engineering» призначений для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», які вивчають фахову англійську мову, а також усіх, хто прагне вдосконалити англійську мову в межах цивільного будівництва. Мета посібника – формувати англомовну лексичну компетентність студентів у професійно орієнтованому читанні (ПОЧ) з використанням автентичних матеріалів та візуалізіції навчальної інформації (ВНІ), вміння розширювати їхні технічні знання і формувати індивідуальну лексичну усвідомленість, формувати реальний словниковий запас (активний і пасивний) для рецептивних і репродуктивних видів мовленнєвої діяльності, розвивати інтелектуальні та компенсаторні вміння при читанні з подальшим формуванням англомовної комунікативної компетентності.
Документ
Напружено-деформований стан підпірних стін в залежності від їх конструкції
(КНУБА, 2020) Ручківський Віталій Валентинович
У сучасному містобудуванні, в більшості випадків, при зведенні будівель і підземних споруд виникає негативний вплив нового будівництва на існуючу забудову. Як правило фундаменти нових будівель проектуються із більшою глибиною закладання в порівнянні з існуючими будівлями. В результаті робіт по екскавації котловану та подальшому влаштуванню несучих конструкцій підземних споруд існуючі будинки зазнають нерівномірних осідань. В стінах можуть з’являтись тріщи- ни та відбувається порушення експлуатаційної придатності конструктивних елементів. Перед геотехніком виникає завдання визначення габаритів зони впливу нового будівництва, тобто ділянки, на якій можуть відбуватись негативні процеси формування напружено-деформованого стану. Для дотримання безпечної експлуатації існуючих будівель виникає необхідність достовірного прогнозу додаткових деформацій існуючих будівель і споруд, а також вибору раціонального рішення огороджен- ня котловану. Проведено моделювання напружено-деформованого стану підпірної стіни котловану при різних діаметрах та зміні кількості рядів паль. Розрахунки напружено-деформованого стану захисних конструкцій спільно з ґрунтовою основою виконувалось за допомогою методу скінченних елементів для горизонтального навантаження на 1м.п. підпірної стіни (задача плоскої деформації). Розвязувались 4 варіанти задачі: В1 – підпірна стіна із паль довжиною 13,5м, діаметром 420мм, розташованих в один ряд; В2 - підпірна стіна із паль довжиною 13,5м, діаметром 620мм, розташованих в один ряд; В3 - підпірна стіна із паль довжиною 13,5м, діаметром 420мм, розташованих в два ряди; В4 - підпірна стіна із паль довжиною 13,5м, діаметром 620мм, розташованих в два ряди; Показано вплив збільшення діаметра паль в конструкції підпірної стіни на збільшення моменту інерції перерізу, що призводить до сприйняття більшого значення згинальних моментів. Виконано техніко-економічне порівняння варіантів огородження котловану. Виявлено найбільш раціональне рішення огородження котловану в даних умовах.
Документ
Числове моделювання польових штампових випробувань, вплив граничних умов ґрунтового масиву на осідання штампу при моделюванні
(КНУБА, 2019) Бойко Ігор; Чечельницький, Сергій
Досліджено вплив геометричних розмірів розрахункової області ґрунтового масиву на осідання штампа в глинистих ґрунтах. Визначено співвідношення між розмірами ґрунтового масиву в плані та по глибині. Встановленні співвідношення між розмірами ґрунтового масиву та розмірами штампу. А також, досліджено як впливає на осідання штампа його положення. Для цього було змоделювано декілька ситуацій. Одна із таких ситуацій це коли натурні випробування виконуються на поверхні ґрунту. Відповідно до цієї умови наша перша задача – це скінченно-елементна модель з розташуванням штампу на поверхні ґрунтового масиву. Інша ситуація коли штампові випробування виконують у шурфі.
Документ
Загальна характеристика поверхневих шарів грунту на території республіки Конго (Баззавіль)
(КНУБА, 2019) Корнієнко Микола; Ндінга, М. Р.
Для всієї Африки між тропіками характерний латеритний процес ґрунтоутворення. В екваторіальному кліматі під вологими вічнозеленими лісами розвинуті ґрунти червоно-жовті латеритні, для яких характерна хороша аерація і водопроникність. Лише в західній частині западини Конго, де стік рік дуже уповільнений, велику площу займають латеритні глейові і тропічні болотні ґрунти .Наведена загальна характеристика ґрунтів. Виконана загальна оцінка ґрунтів на території Конго, яка дозволяє в цілому виділити чотири основні класи: вивітрілі ґрунти, підзоли, ферралітичні ґрунти, гідроморфні ґрунти. Показана ґрунтова карта і основні види ґрунтів в Конго. Розглянута загальна геологічна характеристика розглядаємих будівельних майданчиків, що розташовані в різних областях країни; зроблено інженерно-геологічний розріз майданчика будівництва на області Пул ( м. Бразавіль). Загальний опис майданчиків за картосхемою в Конго: всі експериментальні майданчики на рівнинній території, що відносяться до першої та другої річкових терас, використовується для місцевої житлової і промислової забудови.
Документ
Технологічні особливості влаштування буроін’єкційних паль в глинистих ґрунтах
(КНУБА, 2019) Бойко, Ігор; Кривенко Олег
Останнім часом набивні палі отримали широке розповсюдження. Набивні палі виготовляються шляхом буріння свердловини з наступним її бетонуванням і армуванням. Головною складністю при виготовленні таких паль є забезпечення стійкості стінок свердловини під час заповнення їх бетоном. Тому для запобігання обвалення ґрунту використовують обсадні труби, які заглиблюються під час буріння свердловини разом із шнеком. Але використання обсадних труб значно ускладнює та сповільнює процес влаштування набивних паль.
Документ
Вплив ефекту зім’яття глинистих грунтів при компресійних випробуваннях на визначення осідання основи
(КНУБА, 2020) П’ятков Олександр Васильович; Жук Вероніка Володимирівна; Полюхович Ольга
Експериментально досліджено вплив «компресійної похибки» - ефекту зім’яття зразків пилувато-глинистих грунтів при компресійних випробуваннях. Для цього проведено компресійні випробування супісків і суглинків на спеціальному компресійному приладі з площею кільця А=360 см2 і висотою hk=7 см. Другою відмінністю цього приладу є наявність у верхньому штампі отворів діаметром до 5 мм для встановлення гвинтових марок, які розміщувалися в зразках глинистого грунту на відстані до 5 мм від контактної поверхні між штампом і ґрунтом. Модуль деформації є головною деформаційною механічною характеристикою грунту. З практики відомо, що більш достовірні значення цієї характеристики можна отримати при випробуваннях грунтових основ штампами в польових умовах. Однак при проектуванні фундаментів неглибокого закладання, як правило, застосовують одометричні випробування грунтів в лабораторних умовах, на стандартних компресійних приладах площею кільця 60 см2 і висотою hk=25 мм за методикою 2-х кривих [6]. Для отримання розрахункових величин компресійні модулі корегують за допомогою перехідних коефіцієнтів [7, 4]. А найголовніше те, що при визначенні величин одометричних лабораторних модулів, з використанням стандартних компресійних приладів, на результат впливає «компресійна похибка». Тобто вихідні дані для розрахункових модулів деформації інженерно-геологічних елементів основи можуть бути значно занижені, що багато разів практично підтверджувалось комплексними парними (штамп-одометр) дослідженнями грунтів на стиск. Дослідження стиску ґрунтів в компресійних умовах, проведені в лабораторії основ і фундаментів КНУБА [2], доводять можливість покращення результатів одометричних випробувань ґрунтів на стиск, наближаючи їх до штампових.