Innowacje w zarządzaniu miastem (na przykáadzie m. st. Warszawy)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Horbliuk, S. A.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Blisko dwie trzecie ludnoĞci Europy Īyje w miastach, na obszarach podmiejskich lub innych obszarach zurbanizowanych [3] i wedáug prognozy ten odsetek bĊdzie wzrastaü. Procesom urbanizacyjnym towarzyszą zmiany rozwojowe. Z jednej strony miasta są centrami kreatywnoĞci i Ĩródáem bogactwa. W nich panuje sprzyjający klimat dla rozwoju nauki, techniki i innowacji oraz skupia siĊ najwiĊkszy odsetek ludnoĞci posiadającej wyksztaácenie wyĪsze. Z drugiej – miasta to równieĪ miejsca kumulacji problemów, takich jak: bezrobocie, segregacja spoáeczna i przestrzenna, ubóstwo, problemy ekologiczne. Niekontrolowany rozwój miast niesie ze sobą wiele róĪnych zagroĪHĔ dla Ğrodowiska naturalnego i spoáeczeĔstwa.
Опис
Ключові слова
ekosystemu startupowego, pojedyncze usprawnienia, innowacyjne zarządzanie
Бібліографічний опис
Horbliuk S. A. Innowacje w zarządzaniu miastem (na przykáadzie m. st. Warszawy) / S. A. Horbliuk // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 2 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 43 - 46. - Бібліогр. : 3 назви.