Регіональна політика

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 121
 • Документ
  Луцькі підземелля
  (Бескиди, 2018) Філіпчук, Олександра Юріївна
  Тема луцьких підземель мало досліджена, наповнена вигаданими історіями, що ускладнює пошук реальних об’єктів.Територія, яку можна було б археологічно дослідити, тепер забудовується. Масштабні дослідження в Луцьку не проводилися. Луцькі підземелля згадуються у декількох книгах, але ця тема мало проаналізована в українськійі історіографії. Найновішим і найповнішим дослідженням з цієї теми є стаття О.Когнса [1, с. 2] та книга С.Терського [2, с. 2]. Також тема луцьких підземель згадувалась у працях Р. Г. Метельницького[4, 5, с. 2-3], Б. В. Колоска [3, 5, с. 2-3]таП. О. Троневича[6, 7, с.3]. Мета роботи - дослідження підземель Луцька шляхом аналізу різних джерел інформації, відтворення цілісної картини луцьких підземель.
 • Документ
  Методологічні та методичні засади викладу історії української культури: постановка проблеми та пошук шляхів виришення
  (Бескиди, 2018) Оксюковський, Павло Павлович
  Реформування сучасної системи освіти передбачає, зокрема, гуманітаризацію навчального процесу на основі поглибленого вивчення культурного надбання людства. Особлива роль у вирішенні цієї проблеми належить модулю «Історія української культури», який об’єднує систему і чимало способів глибокого пізнання складних питань вітчизняного культурно- історичного процесу.
 • Документ
  «Технологізація» культури і регіональна політика
  (Бескиди, 2018) Третяк, Василь Павлович
  На сьогоднішній час на всіх рівнях законодавчої і виконавчої влади іде інтенсивна робота по втіленню в життя політичних рішень стосовно практичної реалізації положень і принципів регіональної політики і місцевого самоврядування ,що являється відображенням більш довготривалої мети - політики децентралізації. Ця обставина визначається дуже багатьма чинниками , головна з яких - це наявність значних відмінностей у розвитку областей, міст, сіл і селищ території України. Спостерігається стала міжрегіональна поляризація в економічному розвитку, в соціальному забезпеченні життя людей, що визначається сукупністю природно-географічних, економічних, історичних, культурологічних, ментальних і інших факторів, кожен з яких потребує окремого об’єктивного аналізу. Здійснення стабільної довготривалої регіональної політики відбувається в надзвичайно складних умовах трансформації суспільства в Україні, обтяжених агресією Росії і затяжною економічною кризою.
 • Документ
  Етнополітичні процеси в Україні в період гетьманату Павла Скоропадського: історіографія проблеми
  (Бескиди, 2018) Коноваленко, Ганна Борисівна
  Проблема етнополітичних процесів в Україні в період національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. і, зокрема, в період Гетьманату П. Скоропадського викликає зацікавленість вітчизняних науковців. Однак питання національної політики відносно окремих етнічних груп, а також взаємодія останніх з українськими урядовими структурами потребують більш ґрунтовного висвітлення.
 • Документ
  Вплив політики київських князів на формування релігійного життя історичного Києва
  (Бескиди, 2018) Бачинська, Ольга Василівна
  Об’ єктом дослідження є храми Києва до 1917 р. Особливо важливим в релігійному житті Києва був період Київської Русі. Всі процеси того часу - хрещення, прийняття православ'я, утворення Київської митрополії, вплинули на подальшу історію України. Саме тому предмет дослідження: значення храмобудівельної діяльності на території Києва часів Київської Русі для наступних періодів міста. Мета дослідження: виявити значення храмів Київської Русі для наступного розвитку міста. Методика дослідження: порівняльний аналіз історичних періодів в храмобудівництві на території Києва, принципів релігійного життя Києва та Візантії, храмобудівельної діяльності на території Києва і Константинополя в Візантії.
 • Документ
  Вплив російського імперського фабричного законодавства 1890-х років на соціально-економічне становище робітництва, бюрократичного і буржуазного секторів промисловості м. Києва
  (Бескиди, 2018) Тицький, Сергій Іванович
  Історичний досвід суспільно-політичного самоутвердження державної бюрократії засобами соціально-економічного законотворення в умовах глибокої якісної цивілізаційної трансформації набуває особливої теоретичної і практичної ваги в сучасних умовах новітнього, глобалістичного етапу науково-технічної революції та утвердження інформаційно-індустріальної форми самоорганізації людства. Непересічне місце у цьому досвіді належить діяльності імперської державної бюрократії з реалізації російського фабрично- заводського законодавства в економіці України доби промислової індустріалізації. Мета дослідження полягала у з’ясуванні наслідків для робітництва м. Києва запровадження в життя фабрично-заводських законів 1890-х років.
 • Документ
  Нонконформістська художня інтелігенція м. Одеси в 1960-1980-х рр.
  (Бескиди, 2018) Малежик, Дмитро Іванович
  Наприкінці 1950-х рр. у зв’язку з початком контрольованого лібералізму в українському суспільстві відбувається становлення дисидентського руху, зокрема й у середовищі творчої інтелігенції. Значна частина їх під впливом багатьох чинників, зокрема, відкриття нових даних про історичне минуле України, світовий історичний процес, стала на шлях боротьби за оновлення суспільства, ліквідацію впливу тоталітаризму в усіх сферах суспільного життя. В Україні починають формуватись регіональні осередки нонконформістської художньої інтелігенції. Нонконформістське, або неофіційне мистецтво набуває поширення насамперед у 1960-70-х рр. та характеризується незаангажованістю соцреалістичною проблематикою, переоцінкою цінностей української інтелігенції, нових поглядів на розвиток мистецтва та особистості в творчості. Основні школи неофіційного мистецтва діяли в Києві, Львові та Одесі.
 • Документ
  Комплексне історико-краєзнавче дослідження сільського регіону: досвід, проблеми, перспективи (на прикладі створення нарису історії сьогодення Золотоніського району на Черкащині)
  (Бескиди, 2018) Голиш, Григорій Михайлович; Лисиця, Лариса Григорівна
  Потреба врахування сьогоденних історіософських викликів надає неабиякої актуальності напрацюванню досвіду з питань комплексних історико-краєзнавчих досліджень поселень нашої країни на модерній методологічній основі. Попри наявності значного краєзнавчого доробку в розрізі майже усіх регіонів України, який утім характеризується вражаючим різноманіттям концептуальних підходів, мусимо одначе констатувати очевидний дефіцит наукових праць, які б містили узагальнення сучасного досвіду дослідження локальної історії. Такого роду наукова література репрезентована хіба що багатоплановими виступами академіка П. Тронька [1], розмірковуваннями Я. Жупанського і В. Круля про об’єкт і предмет вивчення національного краєзнавства [2], рекомендаціями С. Куделка та С. Посохова [3], дослідженнями в царині історичної локалістики Я. Верменич та Н. Зіневич [4, 5], методичним виданням В. Мельниченка [6], статтею В. Дмитрієвої і Ю. Святець [7] та деяких інших авторів. До означеної проблеми фрагментарно зверталися у своїх виступах і окремі учасники X Всеукраїнської наукової конференції з історичного краєзнавства
 • Документ
  Прояви національного концепту М. І. Костомарова в дискусіях зі слов’янофілами
  (Бескиди, 2018) Гедін, Максим Сергійович
  У XIX столітті на теренах України, що увійшли до складу Російської імперії, самодержавство цілеспрямовано придушувало національне і культурне життя українського народу. В цей час в українському суспільно-політичному русі з’являються сили, які поки ще не заявили активно про належність до українства, але мали значний суспільно- політичний потенціал і протистояли російській асиміляції всіма можливими методами. Це були представники української ліберальної інтелігенції, дворянства та чиновники різного рангу, які з часом розгорнули діяльність у загальноросійських державних і громадських структурах, займалися місцевими господарськими питаннями, народною освітою, охороною здоров’я[7, с. 43]. Вони займалися культурницькою діяльністю, вивчали історію слов’янського народу, слов’янський етногенез, слов’янську археологію, міфологію, писемність, правові інститути давніх слов’ян. Аналіз їх інтелектуальної, суспільно-політичної та духовної спадщини, їхнього внеску у скарбницю українського національного державотворення є завданням сучасної історичної науки.
 • Документ
  Селянські колективні господарства Сумщини у 1921 -1927 роках
  (Бескиди, 2018) Бакуменко, Олександр Петрович
  Селянські колективні господарства (колгоспи) в Українській Соціалістичній Радянській Республіці у 1921 - 1927 рр. існували переважно в трьох основних формах - сільськогосподарської комуни, сільськогосподарської артілі та товариства спільного обробітку землі (ТСОЗ).
 • Документ
  Вплив соціальних мереж на популяризацію аматорського гірськолижного туризму в Україні
  (Бескиди, 2018) Медведська, Людмила Євгенівна
  За останні роки в Україні суттєво підвищився рівень зацікавленості населення перспективами внутрішнього туризму, в тому числі - й гірськолижного. Однією з причин стала девальвація національної валюти, що ускладнило подорожі українців до гірськолижних курортів інших країн (Грузії, Болгарії, Польщі, Словаччини, Австрії, Фінляндії, Італії, Швейцарії, Франції, Андорри тощо). Розвиток інфраструктури українських гірськолижних курортів та збільшення кількості логістичних рішень (додаткові поїзди, нові автобусні маршрути, розширення лінійки пропозицій перевізників та зростання популярності допоміжних інтернет-сервісів на кшталт Віа- Ьіа-саг) теж помітно вплинули на пожвавлення внутрішнього гірськолижного туризму в Україні. Зауважимо, що йдеться про аматорський гірськолижний туризм, а не про умовно професійний спорт - альпінізм, маршрутний чи змагальний різновидності лижного туризму, які потребують багатого спортивного досвіду, розвинених навичок володіння спорядженням та орієнтування на місцевості.
 • Документ
  Арт-кластери як відображення потреб сучасного суспільства
  (Бескиди, 2018) Івашко, Олександр Дмитрович
  Сучасне суспільство, особливо молодь, має потреби, які відрізняються від потреб та естетичних уподобань попередніх поколінь, що призводить до появи нових функціональних типів будівель, одним з яких є арт-кластер. В умовах глобалізації серед молоді виникає потреба в вільному самовираженні без усталених рамок (рис.1). Явищами одного порядку є стріт-арт і арт-кластери - т.зв. інкубатори творчої думки, де молодий креативний митець може творити за мінімальну платню в приміщенні, яке облаштовує на свій смак. Сьогодні виникла ситуація, коли традиційні бібліотеки, музеї, галереї не приваблюють значну частину молоді, яка прагне сама приймати участь в процесі творчого саморозвитку.
 • Документ
  Восстановление городской инфраструктуры г. Бреста в первой половине 20-х гг. XX в.
  (Бескиди, 2018) Мошук, Анатолий Васильевич
  8 марта 1921 г. в Риге между делегациями Второй польской республики и Советской России был подписан Рижский мирный договор, по которому Брест вошёл в состав польского государства. С марта 1921 г. город стал центром Полесского воеводства. Однако, фактически, город стал составной частью польского государства ещё в 1919 г. 9 февраля город оставили немецкие оккупационные войска, и он был занят польскими частями. В период польско-советской войны в течении 18 дней августа 1920 г. город находился в руках Красной Армии.
 • Документ
  Концесія як правова форма державно-приватного партнерства в туристичній галузі України
  (Бескиди, 2018) Антонишин, Андрій Павлович
  Метою Стратегії сталого розвитку є впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід нашої держави на провідні позиції у світі. Одна з концепцій сталого розвитку передбачає «створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій». Також важливим залишається питання формування довіри до нашої країни та створення позитивного іміджу України як європейської, демократичної, конкурентоздатної держави із сприятливим бізнес-кліматом.
 • Документ
  Регіональні особливості в діяльності державних установ іпотечного кредитування в губерніях Правобережної України другої половини XIX ст
  (Бескиди, 2018) Криськов, Андрій Анатолійович
  Державні установи іпотечного кредитування в губерніях Правобережної України стали одним із засобів реалізації національної політики самодержавства у регіоні.
 • Документ
  Історичні та етнокультурні засади розвитку міст Алжиру - центрів ісламського будівництва
  (Бескиди, 2018) Кобиларчик, Юстина
  Спадщина ісламського будівництва Алжиру і досі залишається недостатньо відомою поза межами ісламського світу, хоча багато об’єктів внесено до Списку спадщини ЮНЕСКО. Мечеті Алжиру відрізняються специфічними особливостями, які відрізняють їх від мечетей інших ісламських країн - насамперед тому, що зводились вони за принципами історичних фортифікацій, які переважно зосереджувались на заході, півночі і сході країни
 • Документ
  Теоретичні передумови розміщення громадських центрів в акваторіях
  (Бескиди, 2018) Басак, Євгеній Віталійович
  Архітектурне планування міських громадських центрів в акваторіях є більш складним, ніж на суші, оскільки пов’язане з низкою додаткових факторів, головними із яких є сильне антропогенне, в тому числі рекреаційне, навантаження, значне обмеження земельних ресурсів і перспектив розширення, а також виконання ними функцій екологічного каркасу міста. Громадський центр - складова міського простору, яка є відкритою та доступною для мешканців та гостей міста на постійній та безоплатній основі, включає базову інфраструктуру та можливості для проведення часу. До громадських просторів міста входять площі, вулиці, парки, сквери, набережні та прибережні території, рекреаційні території тощо
 • Документ
  Про регулювання містобудівної діяльності
  (Бескиди, 2018) Шишкалова, Наталя Юхимівна
  В Україні ростуть новобудови, інвесторами будівництва яких є громадяни України. Українець, купуючи квартиру в новобудові оплачує не тільки будівництво квадратних метрів, але і дренаж, кілометри мереж водопроводу, каналізації, електропостачання, телекомунікацій, трансформаторні підстанції, насосні станції, зовнішнє освітлення дворів та доріг, дороги, озеленення, паркування, що додатково складає приблизно 40% вартості житла. Забудовник в результаті збільшує собівартість квадратних метрів, а ми маємо високі ціни житла на будівельному ринку.
 • Документ
  Проекты реорганизации административно-территориального деления БССР в 1970 - 1980 гг.: будущее в прошлом
  (Бескиди, 2018) Елизаров, Сергей Александрович
  С конца 1960-х гг. в СССР актуальной становится идея долгосрочного комплексного планирования социально-экономического развития страны, официально оформленная в 1971 г. XXIV съездом КПСС. В исполнении этого решения в июле 1971 г. II пленум ЦК КП Белоруссии поручил Госстрою республики совместно с Госпланом БССР разработать «Схему размещения и развития городских и сельских поселений БССР до 2000 г.» [1, л. 66]. При этом «Схема» должна была содержать меры по выполнению еще одной задачи, поставленной XXIV съездом КПСС - сдержать рост крупных городов, прекратив «как правило, размещение в этих городах новых промышленных предприятий», и развивать промышленную базу малых городов и рабочих поселков.
 • Документ
  Микола Гребінка - будівничий північної Пальмири (до 200-річчя від дня народження зодчого)
  (Бескиди, 2018) Козюра, Ігор Валерійович
  Маловідомим є той факт, що рід Гребінок уславив не лише відомий український письменник Євген Павлович Гребінка, а і його брат - міський архітектор Санкт-Петербургу Микола Павлович Гребінка (1819-1880 pp.). Зодчий був людиною феноменальної працездатності та порядності. У нього не було відбою від замовників. Сучасники стверджують, що як мінімум 1/8 Північної Пальміри побудована за проектами цього архітектора. Близько 80-ти споруджених ним будинків збереглися до наших днів