Ефективні параметри малоелементних шпренгельних ферм із застосуванням двотаврових елементів з гофрованими стінками

Ескіз

Дата

2019

Автори

Лавріненко, Л. І.
Зотіна, А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В розвиток досліджень малоеле- ментних кроквяних ферм з неповною (розрі- дженою) решіткою виконано пошук оптималь- них геометричних параметрів (без зміни топо- логії), розподілу зусиль та матеріалу, що відо- бражають сучасний стан проектування легких несучих конструкцій, конкретні умови викори- стання та вимоги чинних нормативних докуме- нтів. Досліджується конструктивна форма з непо- вною схемою решітки. Відмічено, що її основ- ною особливістю є виражена чутливість до змін геометричних параметрів конструктивної схе- ми. Проведені дослідження показали, що регу- лювання напружено-деформованого стану (SDS) в процесі проектування дозволяє проек- тувати конструкції щонайбільш раціонально. Для пошуку таких значень параметрів, що на- дають можливість створити потрібний (за пев- ним критерієм) розподіл зусиль в елементах ферми, застосовано метод оптимального проек- тування, алгоритм якого реалізований в формі методу прямого пошуку Нелдера-Міда з штра- фними функціями, побудованого в розвиток регулярного симплексного методу Спендлі- Хекста-Хімсворта. Чисельні дослідження проведені для комбі- нованої системи з жорстким верхнім поясом у вигляді двотаврового елементу з хвилястою гофрованою стінкою, в якості обмежень проек- тування використовуються нерівності/рівняння умов забезпечення несучої здатності за ДБН В.2.6-198. Отримані оптимальні значення гео- метричних параметрів за критеріями мінімуму маси та приведених витрат для малоелементної шпренгельної ферми прольотами 24 – 36 м . Показано, що сумісні рішення в області (10…20)%-их втрат за обома критеріями нале- жать до конкурентоспроможних для споруд, аналогічних за призначенням.

Опис

Ключові слова

шпренгельна ферма, розріджена решітка, гофрована стінка, геометричні параметри, оптимальне проектування, параметри проектування., сombined structure, sparse grating, corrugated web, geometric parameters, optimal design, design variable, кафедра металевих та дерев’яних конструкцій

Бібліографічний опис

Лавріненко Л. І. Ефективні параметри малоелементних шпренгельних ферм із застосуванням двотаврових елементів з гофрованими стінками / Л. І. Лавріненко, А. Зотіна // Будівельні конструкції. Теорія і практика : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. Д. Журавський. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 4. - С. 56-69. - Бібліогр. : 24 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset