Дистанційне навчання: роль і місце в забезпеченні інформатизації освіти

Ескіз недоступний
Дата
2020-10-12
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Дистанційна освіта включає у себе низку освітніх послуг, що надаються віддаленою від навчального закладу студентам за допомогою спеціалізованого інформаційно-освітнього середовища, що ґрунтується на засобах обміну навчальною інформацією за допомогою сучасних телекомунікаційних технологій. Якщо говорити про інноваційну модель, якою є дистанційне навчання, то вона має наступні риси: сутність технології навчання – розвиток здатності до самоосвіти і самовдосконалення; роль студентів у навчанні – активна, творча; основа навчальної діяльності – співпраця; центральна особа у навчанні – студент. Тобто, створюються умови для впровадження інтерактивних технологій викладання матеріалу, зазнає змін форма і зміст комунікацій між викладачем і студентом.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, інформатизація освіти, модернізація вищої освіти, інтерактивні технології викладання матеріалу, кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві
Бібліографічний опис
Юдічева О. П. Дистанційне навчання: роль і місце в забезпеченні інформатизації освіти / О. П. Юдічева // Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення : Міжнар. наук.-метод. конф. до 50-річчя каф. устатк. харчової і готельної індустрії ім. М. І. Беляєва [тези] / Харків. держ. ун-т харчування і торгівлі ; відп. ред. О. І. Черевко. – Харків : ХДУХТ, 2019. – С.176-177.