Формування конкуренції на ринках первинної нерухомості: теоретичні передумови, моделі, чинники

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-09-08
Автори
Титок, В.В.
Бєлєнкова, О.Ю.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Здійснено огляд теоретичних підходів до оцінювання конкуренції на ринках України. Визначено необхідність аналіз взаємозв’язку складових, які описують конкуренцію на ринку – структуру, доступність житла, інституційного розвитку та ділової активності на прикладі ринків первинного житла областей України, а також потребу у розробці моделей впливу названих чинників на структуру ринків та доступність житла для населення як базових характеристик для конкурентних стратегій будівельних підприємств. З позицій структурного підходу аналізується ринок первинної нерухомості областей України за індексами концентрації CR-3 і Герфіндаля-Гіршмана. Виявлено, що ринки Київської обл. та м. Київа є найменш концентрованими, частка трьох найбільших забудовників складає 20-28%, що підтверджує існування конкуренції у секторі житлового будівництва міста та області. Найбільш концентрованими виявились ринки Кіровоградської і Черкаської областей. Частка трьох найбільших компаній складає 97-99%. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу створено рівняння впливу чинників, які характеризують інституційний розвиток, ділову активність та доступність житла на структуру ринку. Значення факторів, які характеризують ділову активність будівництва (кількість підприємств і загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію) та інституційний розвиток (запровадження інституту старост, кількість фондів підтримки підприємництва), мають обернений зв'язок із концентрацією ринку. Фактори «доступність житла» та «частка об’єднаних громад у їх загальній кількості» мають із результуючим показником прямий зв’язок. Тобто, чим більшою є частка об’єднаних територіальних громад та значення коефіцієнта доступності, тим більш концентрованим є ринок житлової нерухомості. Створено модель впливу на доступність житла наступних чинників: коефіцієнт концентрації, валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу, частка об’єднаних громад у їх загальній плановій кількості, запровадження інституту старост, кількість бізнес-центрів, фондів підтримки підприємництва, координаційних рад, кількість бізнес-інкубаторів, кв м нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію у розрахунку на одну особу.
Опис
Ключові слова
ринок нерухомості, коефіцієнт доступності, індекси концентрації, індекс Герфіндаля-Гіршмана, доступність житла, забудовники
Бібліографічний опис
Бєлєнкова О.О. Формування конкуренції на ринках первинної нерухомості: теоретичні передумови, моделі, чинники / О. Ю. Бєлєнкова, В. В. Титок // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 44. Економічний. – С. 147-164. - Бібліогр.: 10 назв.