Енергоефективність в будівництві та архітектурі

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/142

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Історія та перспективи розвитку норм з енергоефективності будівель в Україні
  (КНУБА, 2017) Сергейчук, О. В.
  У роботі розглядається історія розвитку нормативних вимог до енергоефективності будівель, починаючи з кінця ХІХ сторіччя до наших днів. Показано як змінювалися вимоги до показників енергоефективності будівель і трансформувалися розрахункові формули. Особливу увагу приділено змінам, що були впроваджені після отримання Україною незалежності. Зроблено аналіз сучасного комплексу нормативних документів з енергоефективності та нової редакції ДБН В.2.6.31:2016 «Теплова ізоляція будівель». Проведено їх порівняння з нормами ЄС. Розглянуто можливі напрямки подальшого розвитку та вдосконалення норм у взаємозв’язку з суміжними нормами з будівельної фізики, такими як норми з природної освітленості і інсоляції.
 • Документ
  Врахування задач енергозбереження у новій редакції ДБН В.2.5-28 "Природне і штучне освітлення"
  (КНУБА, 2015) Сергейчук, О. В.; Рейцен, Е. О.; Громадський, Ю. С.
  У статті аналізується проект нової редакції норм з природного і штучного освітлення, який зараз проходить обговорення. Основну увагу приділено розгляду питань, пов’язаних з економією енергії як безпосередньо на освітлення приміщень, територій та містобудівних об’єктів, так і на підтримання комфортних мікрокліматичних умов у будівлях завдяки оптимізації систем природного освітлення, сонцезахисту та площ світлових прорізів.
 • Документ
  Особенности методики расчёта солнечных теплопоступлений в национальном приложении к ДСТУ Б EN ISO 13790
  (КНУБА, 2014) Сергейчук, О. В.; Буравченко, В. С.; Андропова, О. В.; Злоба, В. В.; Радомцев, Д. А.
  Рассмотрена методика определения понижающих коэффициентов наружного затенения, которая была использована при разработке ДСТУ-Н «Энергетическая эффективность зданий. Метод расчѐта энергопотребления при отоплении, охлаждении, вентиляции, освещении и горячем водоснабжении». Методика базируется на графо-аналитическом методе определения процента поступления солнечной радиации при помощи энергетических солнечных карт. Рассматривается принцип построения таких карт.
 • Документ
  Проектирование энергоэффективного административно-образовательного здания «Сreative Spaсe» в Киеве
  (КНУБА, 2014) Диб, М. З .; Сергейчук, О. В.; Ландолфе, М. G.
  Рассматриваются общие принципы разработки рекомендаций по повышению энергоэффективности проекта административно-образовательного здания “ Creative Spaсe “ в г. Киеве
 • Документ
  Методологические вопросы разработки ДСТУ-Н Б В.1.1–27:2011 «Строительная климатология»
  (КНУБА, 2011) Сергейчук, О. В.; Мартынов, В. Л.; Шитюк, В. П.; Щербакова, Е. Н.
  Данные, заложенные в нормативных документах по строительной климатологии, являются исходными параметрами для решения всех остальных задач, связанных с проектированием объектов.Поэтому очень важна достоверность климатических параметров, включаемых в нормы. Ошибки во входных параметрах сводят на нет все усилия, связанные с решением оптимизационных задач, в том числе и задач снижения энергоёмкости зданий. Еще одной проблемой при решении оптимизационных задач по энергоэффективности зданий является нехватка климатических параметров, заложенных в нормах. Восполнение необходимой климатической информации может быть осуществлено геометрическими методами на основе анализа физических закономерностей изменения во времени и в пространстве климатических параметров.
 • Документ
  Особенности теплотехнического проектирования светопрозрачных ограждающих конструкций
  (КНУБА, 2012) Сергейчук, О. В.
  Світлопрорізи є найбільш уразливими елементами теплоізоляційної оболонки будівель. При їх теплотехнічному проектуванні необхідно комплексно враховувати питання інсоляції, сонцезахисту, природного освітлення, шумозахисту. Ці питання багато в чому суперечливі. У статті аналізується нормативна база, яка відноситься до проектування світлопрозорих конструкцій і розглядаються шляхи її удосконалення.
 • Документ
  Геометрична комп’ютеризована модель «atmospheric radiation» для енергоефективного будівництва
  (КНУБА, 2011) Сергейчук, О. В.
  При визначенні форми, об’ємно-планувального вирішення енергоефективних будівель, оптимізації розподілу утеплювача по поверхні теплоізоляційної оболонки проектувальникам необхідно мати значення потоків сонячної (прямої та розсіяної) і теплової радіації, котрі надходять на довільно орієнтовану площину за фіксовані проміжки часу (опалювальний період, період перегріву, півроку, рік) з урахуванням мінливості метеорологічних факторів. Ці данні повинні бути закладені у норми з будівельної кліматології чи, при наймі, у нормах повинні бути первісні кліматичні параметри, достатні для подальшого розрахунку потоків за допомогою комп’ютерних програм. Необхідність створення таких норм и відповідного програмного забезпечення вже стала очевидною, що і було реалізовано в процесі роботи над ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2011 «Будівельна кліматологія», який набуває чинності з 1.11.2011 р.