Автореферати та дисертації

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/28

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Управління активами будівельних підприємств на засадах саціально-відповідального менеджменту
  (КНУБА, 2021) Петриченко, Антоніна Іванівна
  У дисертаційній роботі вирішено актуальну науково-прикладну задачу розробки формалізованого інструментарію та практичних рекомендацій щодо структуризації, діагностування стану,трансформацій та успішного адміністрування активами будівельних підприємств у відповідності з вимогами соціально-відповідального менеджменту та траєкторією розвитку підприємства. Розроблено інструментарій адміністрування активами будівельних підприємств на засадах соціально-відповідального менеджменту (СВМ). Інструментарій сполучає 6 діагностично-регуляторних компонент (ДРК1 –ДРК6), що сумісно взаємодіють: першою є компонента адміністрування необоротними активами ДРК1, а завершальною ДРК6- інтегральна компонента оцінювання економічної рівноваги та соціальних пріоритетів щодо робіт та проєктів будівництва в адмініструванні діяльністю БП. Компоненти інструментарію спираються на оновлену структуру бізнес-індикаторів діяльності будівельних підприємств у відповідності з імперативами СВМ, у погодженні з міжнародною системою фінансової звітності (IFRS) та стандартом ISO 26000, що ґрунтуються на впровадженні новітніх парадигм діяльності підприємств України на засадах сталого розвитку, соціального та імпакт-інвестування. Результати роботи дозволяють топ-менеджменту підрядних підприємств здійснювати ефективний моніторинг, структуризацію та маневрування активами підприємств будівельних підприємств в процесі їх операційної діяльності, дають обґрунтовану можливість узгодити характеристики управління активами у відповідності із стратегією розвитку та домінантами соціально-відповідального менеджменту підприємства. The dissertation solves the current scientific and applied problem of developing formalized tools and practical recommendations for structuring, diagnosing the condition, transformations and successful administration of assets of construction companies in accordance with the requirements of socially responsible management and the trajectory of enterprise development. Tools for the administration of assets of construction companies on the basis of socially responsible management (SRM) have been developed. The toolkit combines 6 diagnostic and regulatory components (DRC1-DRC6) that interact together: the first is the component of administration of non-current assets of DRC1, and the final DRC6 is an integral component of assessing economic equilibrium and social priorities for construction works and projects. The components of the toolkit are based on the updated structure of business indicators of construction companies in accordance with the imperatives of SRM, in accordance with the International Financial Reporting System (IFRS) and ISO 26000, based on the introduction of new paradigms of Ukrainian enterprises on the basis of sustainable development, social and impact - investment. The results allow top management of contractors to effectively monitor, structure and maneuver the assets of construction companies in the course of their operations, provide a reasonable opportunity to agree on the characteristics of asset management in accordance with the development strategy and the dominance of socially responsible management.
 • Документ
  Економіко-управлінські засади організації реінжинірингу на будівельних підприємствах
  (КНУБА, 2021) Грабчак, Дмитро Володимирович
  Дисертацію присвячено вдосконаленню науково-методичних та прикладних засад обґрунтування реінжинірингу для будівельних підприємств. Провідною інновацією роботи є адаптація методичного підходу реінжинірингу підприємств до потреб операційно-виробничого циклу БП та особливостей їх діяльності в мультипроектному середовищі: за підсумками оцінювання конкурентоспроможності діяльності БП одержують ключовий діагностичний показник БП інтегратору діагностики траєкторії руху операційної системи як основу подальших реінжинірингових заходів. Передбачений формалізований вибір варіантів стратегій реінжинірингу на базі їх нечіткологічного оцінювання та наступна оцінка варіантів проектів реінжинірингу за максимумом чистої модифіковано зведеної вартості, одержаної за рік після завершення реінжинірингу проекту. З використанням програмних продуктів, створених на грунті результатів дослідження, керівники будівельних підприємств мають обгрунтовану спроможність завчасно актуалізувати потребу та раціональний масштаб реінжинірингу як проект системного оновлення підприємством, узгодити зміст та етапи реінжинірингових заходів з відповідними віхами життєвого циклу підприємства та циклів проектів, в яких дане підприємство виступає стейкхолдером. The dissertation is devoted to the improvement of scientific-methodical and applied bases of reengineering substantiation for construction enterprises. The leading innovation of the work is the adaptation of the methodological approach to enterprise reengineering to the needs of the operational and production cycle of СС and the peculiarities of their activities in a multi-project environment. There is a formalized choice of options for reengineering strategies based on their fuzzylogical evaluation and subsequent evaluation of options for reengineering projects at the maximum net modified consolidated value obtained in the year after the completion of the reengineering of the project. Using software products based on research results, managers of construction companies have a reasonable ability to update the need and rational scale of reengineering as a project of system renewal of the enterprise, to coordinate the content and stages of reengineering activities with relevant milestones of the enterprise life cycle and project cycles acts as a stakeholder.
 • Документ
  Адаптація вартісно-орієнтованого управління підприємством до об’єктів житлової нерухомості
  (КНУБА, 2021) Бабак, Альона Валеріївна
  У першому розділі досліджено сегмент житла, зайнятого власниками у багатоквартирних будинках, організацію управління будинками, показано внесок авторки у теорію і практику організації управління об’єктами власності і житлово-комунальними послугами мешканцям.Методологічною основоюподальшого дослідження економічних проблем власників було обрано підходи вартісно-орієнтованого управління підприємствами в інтересах акціонерів з їхньою адаптацією до багатоквартирного будинку.У другому розділі проаналізовані типові моделіспільної власності на житло, поширені за кордоном іпоказано, що у вітчизняній дуалістичній моделі відсутня належна увага до будинку як основного об’єктавитрат і вартості. Показано недоліки кошторисного ціноутворенні робіт, що неприйнятно для управління витратами елементами будинку. Обґрунтовано відповідну трансформацію кошторисної вартості.Удосконалено відображення витрат в обліку забудовників і власників об’єктів нерухомості (управителів).Запропонованометод визначення вартості життєвого циклу багатоквартирного будинку і повних витрат власників квартир. Обраховано річну вартість власності на житло, яка з урахуванням інвестиційної складової значно перевищує вітчизняні статистичні показники. У завершальному розділі роботи показано особливості організації ринку житлово-комунальних послуг за різними моделями відносин між мешканцями (власниками) і виконавцями. Доведено переваги моделі відносин «будинок – виконавці житловокомунальних послуг». The dissertation is generallydevoted to improving the value management of an apartment building as a common property of apartment owners. The first section shows the unsatisfactory technical condition of multi-apartment housing in Ukraine in connection with the privatization of apartments by residents. This requires the implementation of the necessary costs for the maintenance and operation of land and buildings, the ability of the owners to bear these costs. There are a number of unresolved issues that relate to the valuation of property - both regulated by law and 21 used in management practice. The main one is the issue of determining the value and value management of the house, which is co-owned by the owners (residents) of apartments, because proper maintenance and repair of the house affect its condition and determine the duration, quality and cost of living in it. Thus, the main objects of management are houses (with land plots), not apartments and other non-residential premises. To solve the existing management problems in relation to the house, methods of estimating the cost of the life cycle over the period of construction and operation were analyzed, selected and applied with the possibility of detailing by stages of change of owners and years of operation. In addition, methodological approaches to costoriented management of enterprises in the interests of shareholders with their adaptation to the house as an object of joint ownership were chosen. as well as micro-level management methods. In the second section, using the method of international comparisons, the management of property in an apartment building was considered in the context of the advantages and disadvantages of typical models of property common abroad. It has been shown that the domestic model has created a lack of proper attention to the house as the main object of value, which has distorted all derivative property relations and economic processes. Based on the systematization of costs, regardless of the model, an algorithm for determining the value of the life cycle of an apartment building for owners was proposed. Further detailed studies of cost formation at the design and construction stage showed the shortcomings of structuring the value of the house in the estimated pricing by cost of work, which is unacceptable for further cost management in the house by its cost and benefit centers - structural and spatial elements. The corresponding transformation of the estimated cost was methodically substantiated and practically carried out.At the stage of the sale of apartments, the reflection of the value in the accounting of developers and owners of real estate (managers) was studied. It was shown that when a developer sells apartments as separate real estate, the value of the house in accounting seems to dissolve, which formally removes it from the management of value according to accounting data. It was proposed to introduce of the necessary management accounting in apartment buildings for various purposes (investment, income, cooperative). In continuation of the estimated structuring of the cost, management accounting is provided for structural elements and apartments and nonresidential premises. Based on the classification of life cycle costs and on the basis of a combination of domestic and European statistics, the annual cost of home ownership was determined, which, taking into account the investment component, significantly exceeds the current statistical level. The final section of the work showed the place of the house and its owners as consumers in the market of housing and communal services in Ukraine. The peculiarities of the market organization according to different models of relations between residents (owners) and executors of housing and communal services were shown. The advantages of the model of relations "house - contractors of housing and communal services" were proved. At the end of the section the author's concrete contribution to the improvement of the regulation of the markets of services of communal enterprises of water supply and sewerage, district heating was shown.
 • Документ
  Організаційно-технологічний механізм оптимізації діяльності будівельних підприємств
  (КНУБА, 2013) Безух, Андрій Сергійович
  Основна мета дисертаційної роботи в полягає в розробці моделей і методів організаційно-технологічної оптимізації і планування конкурентних форм діяльності будівельних підприємств, які б забезпечували їм адаптування до сучасних умов їх функціонування. Для досягнення мети роботи: проведено аналізу наявних організаційно-технологічних, ресурсних, календарних та інших науково-теоретичних інструментів планування та вдосконалення результатів діяльності підприємств будівельної галузі, врахування наукових та практичних передумов дослідження для визначення шляхів оновлення існуючих механізмів організації будівельного виробництва; визначено мету, задачі, об’єкт, предмет дослідження та наукову гіпотезу дослідження, як основу для визначення досліджуваних складових механізму організаційно-технологічної оптимізації і планування конкурентних форм діяльності будівельних підприємств; розроблено систему організаційно-технологічних моделей оптимізації результатів діяльності будівельних підприємств у відповідності до вимог сучасного конкурентного ринкового середовища; виконано впровадження отриманих науково-теоретичних результатів дослідження в практику організації будівництва та планування діяльності будівельних підприємств ЗАТ «Укреставрація» (м. Київ) та ТОВ «Укрбудінвест» (м.Київ) за рахунок апробації комплексу програм та його складових у вигляді окремих програмних продуктів, скерованих на підтримку процесів покращення результатів функціонування будівельних підприємств отримано скорочення термінів виконання робіт проектів на 3-4% та зменшення витрат на 2,89% .